hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 6 клас

УРОК № 3 Тема. Освоєння давньою людиною теренів Європи.


УРОК  №  3
  Тема.   Освоєння давньою людиною теренів Європи.
  Мета.  Показати основні зміни навколишнього середовища в  льодовиковий період, їхній вплив на розвиток людини, її гос -подарське  життя;  формувати  навички  встановлення  причинно-наслідкових зв’язків.
  Очікувані
результати.
  Після цього уроку учні зможуть: називати  найвідоміші сто-янки  в  Україні  доби  палеоліту; показувати  на  карті  місця
палеолітичних стоянок, напрямки залюднення Європи, зо -крема  території  України; застосовувати  та  пояснювати  на
прикладах поняття та терміни:  «стоянка», «людина розум -на»; описувати життя  «людини  розумної»; висловлювати
судження  про вплив змін природного середовища на життя
людей.
  Тип уроку.  Комбінований.
Структура  уроку
  I.   Організаційний момент
  II.   Актуалізація опорних знань
  III.  Вивчення нового матеріалу
1.   Зміни природних умов.
2.   Неандерталець.
3.   Найвідоміші стоянки на території Європи і, зокрема, на Україні.
4.   Повсякденне життя й заняття неандертальців.
  IV.  Узагальнення і систематизація знань
  V.   Підсумки уроку
 VI.  Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
Фронтальне опитування.
1)     Як    сучасна     наука     пояснює    появу     людини?
2)     Доведіть,    що    саме    праця     стала     вирішальним     чинником     у    похо­
д    женні     людини.
3)     У      чому     полягали     відмінності      найдавнішої     людини      від     сучас ­
ної?
4)     Покажіть     на     карті,      де     виявлено     сліди      життя     найдавніших     лю­
дей.    Як    називають    цих     людей    учені?

Заслухавши      відповіді,      учитель      ще     раз     звертає      увагу      учнів      на     те,    
що     найдавніші     люди     могли      жити     тільки     в     теплих     країнах      із      багатою     
та    різноманітною    рослинністю    і    тваринним    світом.    Основними    занят ­
тями     людей     були     полювання     і     збиральництво,      тобто      привласнюючі    
форми     господарської      діяльності.     Новим     випробуванням     для      найдав­
нішої     людини     і    стимулом     до    її     подальшого     вдосконалення    став    льодо ­
виковий    період    —    сильне    похолодання,     що    почалося    на    Землі     близько     
2    млн     років     тому.
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   Зміни природних умов.
Робота з підручником.
Опрацювати     відповідний      текст      параграфа     і     дати     відповідь     на     пи­
тання.
—     Чому     давні      люди     вижили,     коли     природні     умови      посуворішали,    
у    той     час    як    багато    звиклих    до    тепла     тварин    загинули?
Підбиваючи     підсумки    розгляду    першого    питання,    учитель     підкрес ­
лює      роль     вогню,     удосконалення     знарядь      полювання     для      виживання    
людини     в    складних     умовах    льодовикового    періоду.
Додаткова інформація
Льодовиковий     період     у     геологічній      історії     Землі      нараховує      міль­
йони    років.     За    цей     час    кілька    разів    чергувалися    холодні     (льодовико ­
ві)    і    теплі     (міжльодовикові)     відрізки    часу.    Материкові    льоди,    що    ся­
гали    товщини    1—2    км,     у    міжльодовикові     періоди     танули.     Відповідно    
до     однієї      з     гіпотез,      зледеніння     пов’язані     з     рухом      Сонячної     системи     
нав     коло     певного      центру     в     космосі.     Цей      рух      має      свої      «пори      року»:    
коли    настає    галактична     «зима»,     починається    зледеніння,     «навесні»     
льодовиків     стає      менше,     а     «влітку»     вони     зберігаються     тільки     в     Арк ­
тиці,     Антарктиді     й     на     високих     горах.     Існує      припущення,     що     час,     
у    який         ми     живемо,     є     «літом»,     тобто      міжльодовиковим      періодом,     
який    приблизно    через     40    тис.     років     зміниться     черговим    зледенінням.
2.   Неандерталець.
Запитання на повторення.
Чому    епоха,    коли    на    Землі     жили    первісні     люди,     називається     палео ­
літом?
Розповідь учителя.
Перші    знаряддя     праці     були    вкрай     примітивними,    однак     поступово     
давні     люди    перетворювалися    на    вправних     майстрів.
Близько    250     тис.     років     тому    еволюційний    процес    перетворив    «людину    
прямоходячу»     (homo     erectus)     на    новий     різновид    людських     істот.     Вони    на­
лежали     до    тієї     самої     групи,    що    й    сучасна     людина,    тобто     «людина    розумна»    
(homo     sapiens).     У    минулому     існували    кілька    різновидів     «людини    розумної»,    
більш     давнім    із     яких    є    неандерталець.    Назва    «неандерталець»    походить    від    
річки     Неандер     у    Німеччині.    Тут     уперше    було    знайдено    останки     давньої    лю­
дини.     Неандертальці    жили    в    льодовикову    епоху,    приблизно    100     тис.     років    
тому,     коли    великі    райони    земного     суходолу    були    закуті     в    крижаний     панцир.
Неандертальці     робили     більш      досконалі      знаряддя      праці,     ніж      їхні     
попередники,     а    холодний     клімат    обумовив     більш     широке    використан ­
ня    одягу     та    вогню.    Череп     неандертальця    мав     товсті     надбрівні    дуги    та    
сильні     щелепи     з     великими      зубами.      Потилиця      була     дещо     загострена,     
однак      об’єм      мозку      майже     відповідав     об’єму     мозку      сучасної     людини.    
Неандерталь    ці      були     невисокими      кремезними      людьми      з     добре      розви ­
неною    мускулатурою,    дуже    сильними     й    витривалими,     тому    першими    
з    людей    пристосувалися     до    життя    в    холодному    кліматі.
Важкі     умови      життя     обумовили     більш      тісну     взаємодію      між      окре­
мими     особинами,     більш      ефективну     організацію.     Багато     вчених     ува ­
жають,    що    саме    за     часів    неандертальців    зароджуються     релігійні    уяв ­
лення.
3.   Найвідоміші стоянки на території Європи і, зокрема, на Україні.
Робота з підручником і контурною картою.
Ознайомитися     з    текстом     відповідного    пункту    параграфа    підручни­
ка,     позначити     на     контурній      карті     найвідоміші     стоянки      на     території    
Європи    і,     зокрема,    на    Україні.    
Цю     роботу     учні     можуть     виконувати      як     самостійно,     так      і     під     керів­
ництвом    учителя.    У    разі     обрання     останнього    варіанта    текст     підручни­
ка    один    з    учнів     читає     вголос.
Додаткова інформація
Кам’яна Могила
Видатною      пам’яткою     духовного      життя     прадавнього      населення     
України     є     Кам’яна     Могила,     завдяки      якій     ми     маємо      змогу      з’ясувати     
чимало     питань     мистецької     творчості,      ідеологічних     уявлень,     побу­
ту     тощо     племен,      починаючи     ще     від     палеолітичного     і     мезолітичного     
часу     й     закінчуючи      епохою      бронзи.      Кам’яна     Могила     розташована    
в     степу      поблизу      с.      Терпіння     Мелітопольського     району     Запорізької     
області.      Тепер      вона     виглядає     як     великий     піщаний     горб,     завалений     
кам’яними     брилами,      а     колись     це     був      кам’яний      моноліт,     під     яким    
у    товщі      ґрунту     були     прокопані      печери.      У     ґротах     Могили,     а     також    
на    брилах    пісковика,    що    в    минулому     правили    за     карнизи    і    стелі    цих    
ґротів,     виявлено     понад      тисячі     найрізноманітніших     зображень,     що    
належать      до     зазначених      історичних      періодів:     схематизовані      фігури    
людей,     тварин,      знаки      у     вигляді      рибальських     сіток,      огорож,      ромбів,    
кіл    тощо.
Найцікавішим    є    так     званий    ґрот    Мамонта.    На    його    стелі    зображе ­
но     чотирьох     биків:      створивши     оборонне     коло,     вони     стоять,      спряму ­
вавши    в    різні    боки    свої     могутні     роги.    Імовірно,     первісний     художник     
відтворив      сцену      нападу     на     тварин     якихось      хижаків.     Трохи      збоку     —    
три      олені,      що     йдуть      один     за      одним.     Колись     перед      групою      було     зо ­
бражено    ще    одного    звіра    —    значного    більшого    за     всі    інші    в    ґроті.     На    
його    голові     виділялися    два     піднятих    догори    бивні,     спереду     —    хобот.    
Перші    дослідники    Кам’яної    Могили    вважали    цього     звіра    мамонтом.    
Усі    дослідники    вважають,    що    ґрот    Мамонта    відігравав     роль    своєрід ­
ного    храму     мисливсько­ловецької     магії.     Одна    з    мальовничих    картин    
ґроту      передає      магічну      сцену:     шаман     із      піднесеними     догори     руками     
закликає    диких    звірів;    його    оточують    різні    ловецькі    пристрої    та    вов ­
чі     ями     (в     одній     ямі     на    спині     лежить    вовк    із     задертими    лапами).
4.   Повсякденне життя й заняття неандертальців.
Робота в групах.
Учні     об’єднуються     в     групи.     Для      цього      можна     використовувати     лі ­
чилки,    наприклад    «зима,    весна,     літо,    осінь»    або     «пітекантроп,     синан ­
троп,     неандерталець,    кроманьйонець».    Усі    «пітекантропи»     —    перша    
група,     усі     «синантропи»     —     друга      тощо.      У     кожній     групі      вибирають    
доповідача     і     спікера      (керівника).      Кожна     група      отримує      картку     із      за ­
вданням,    що    містить    тему    повідомлення,    яке     їм    необхідно     підготува ­
ти.     Для      виконання     завдання     надається      близько      7     хвилин.      Учитель    
дає     вказівки    щодо    організації    роботи:
—    керівник    групи     зачитує     текст;
—    у    кожній    групі     заслуховуються     пропозиції    щодо    складання    роз­
повіді;
—     усі     учні     повинні      по     черзі     висловити     свої      думки,     і     вони     мають    
бути    враховані;
—    доповідач     представляє     результати    роботи    групи.
Картка     1.     Розповісти    про     житло    неандертальців.
Картка    2.     Розповісти    про     роль    вогню     в    житті    первісної    людини.
Картка    3.     Розповісти    про     те,    як    полювали     неандертальці.
Картка     4.      Розповісти     про      те,     як     неандертальці      ховали     померлих.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗНАНЬ
Групи     виступають    із     підготовленими    розповідями,    учитель     коментує    ре­
зультати    їхньої     роботи.
V.  ПІДСУМКИ  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
—    Перший    і    найбільш     тривалий     період    у    житті    людства     називається     
кам’яним     віком.
—    Розум     і    злагоджені    колективні    дії    допомогли     людям    вижити     в    льодови ­
ковий     період.
—    Ще    одним    кроком    в    еволюції    людини     стала     поява     неандер     тальця.
—    Неандертальці    об’єднувалися     в    стада,     жили    в    печерах,    використовува ­
ли    вогонь,    значно    вдосконалили     знаряддя    праці;     у    них     зароджувалися    релі ­
гійні    уявлення.
VI. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     текст     параграфа.
2)     Виписати    в    зошити     значення    понять    «стоянка»,    «людина    розумна»    та     
пояснити    їх     на    прикладах.
3)     Творче завдання. Скласти     й    записати    невелику    розповідь    про     життя    
неандерталь    ця    (орієнтовна    тематика    творів:    «Полювання     на    ведмедя»,     
«Смерть     вогню»,     «Будівництво    нового    житла»).

Категорія: Всесвітня історія 6 клас | Додав: uthitel (29.08.2014)
Переглядів: 1105 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: