Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 64–65. варіант 1 Тема. Написання прислівників разом та окремо.
Уроки № 64–65. варіант 1
Тема. Написання прислівників разом та окремо.
Мета: домогтися усвідомлення учнями закономірностей написання прислівників разом
та окремо; формувати вміння знаходити слова з орфограмами в текстах; розви ­
вати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати.
Очікувані результати: учні знають правила написання прислівників разом, окремо, через де­
фіс; уміють знаходити слова із цими орфограмами в реченнях і текстах; знають
і вміють визначати основні способи словотворення прислівників; правильно
наголошують прислівники; помічають і виправляють помилки в правописі при ­
слівників.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроків
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Яка частина мови називається прислівником?
— Сформулюйте правила написання дефіса в прислівниках.
Наведіть приклади.
Словниковий диктант. ;
Десь-інде, зроду-віку, по-перше, на-гора, коли-не-коли, пліч-о-пліч, по-господарськи, помалу, туди-сюди, рік у рік, по-п’яте,
по-латині, по четверо, час від часу, без мети, по-батьківському,
казна-де, якось-то.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети урок І в
Завдання учням. ;
Запишіть словосполучення. Поясніть різницю між написанням омо-німічних слів. Зробіть висновки. Яких знань вам бракує? Над чим ми
будемо сьогодні працювати?
Йшла назустріч — на зустріч із друзями; глянув востаннє —
в останнє завдання; запитувати вдруге — в друге вікно; знаходитись
нагорі— на горі Ельбрус; прийшов удень — у день народження.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Спостереження з елементами аналізу. ;
Запишіть прислівники. визначте спосіб їх творення. виділіть префік-си, суфікси, основи. Спробуйте самостійно вивести правила написан-ня прислівників.
Підряд, навстіж, рік у рік, кінець кінцем, дотепер, босоніж,
втретє, надворі, уперше, час від часу, униз, горілиць.
Робота з підручником. ;
[1] § 33 (с. 212–216, 221–222); впр. 397 (письмово), 409 (усно).
[2] § 31, 32; впр. 238, 246 (письмово).
Опрацювання таблиці*. ;
Н АП и САНН я ПР и С л ІВНи КІВ РАЗОМ І ОКР е МО
Разом Окремо
Прислівники, утворені за допомогою префіксів
прийменникового походження: набік, зараз, заміж,
повік, отут, униз.
Прислівники з префіксами прийменникового
походження, якщо в слові є суфікси ­ о, ­ е(­є); ­ и,
­ки ; ­ у(­ю), ­ а(­я), -і : напевно, втретє, безвісти,
насправжки, знизу, справа, вгорі.
Прислівники, утворені за допомогою злиття основ
слів: горілиць, праворуч, мимохідь, мимохіть
Сполучення прийменника з іменником (між
ними можна вставити слово): без кінця, до
речі, з радості, на щастя, в міру, на мить.
Прислівникові сполучення слів у формах
Н. в. + Ор. в. одн., а також вирази: в основ -ному, в цілому, кінець кінцем, один за одним.
Прийменникові конструкції з повторенням:
день у день, рік у рік, час від часу
Слово вчителя. ;
Є багато прислівників, які за написанням і звучанням збіга -ються зі сполученнями прийменників з іменниками, числівника-ми, прикметниками. Відрізнити ці прислівники від інших частин
мови можна за допомогою питань: працювати (як?) на славу — при-слівник, не зважаючи (на що?) на славу — іменник з прийменником.
В окремих випадках прислівники й однозвучні з ними від-мінювані слова з прийменниками, можна розрізняти за наголо-сом: на 5сміх — на смі5
х, на 5бік — на бі5
к.

IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Спишіть, розкриваючи дужки й розподіляючи прислівники на дві
групи відповідно до написання.
(Мимо)хіть, (рано)пораненьку, сило(міць), нашвидку(руч),
(пліч)(о)пліч, (темно)темно, (само)заглиблено, (привсе)людно, (оче)
видячки, (де)(не)де, (тишком)нишком, (любо)дорого.
2. Спишіть, замінюючи кожне з поданих словосполучень прислівником.
У будь-який час, з малих років, на три частини, не маючи
бажання, в осінню пору, два дні тому, у четвертий раз, в окре-мих місцях, при всіх людях, не дуже давно, ставши на коліна,
невідомо звідки, трохи пізно.
3. Спишіть, вставляючи замість крапок прислівники. визначте їх спосіб
творення і поясніть правопис.
* Тут і далі вчитель також може використати видання: Кратенко Л. О. Разом,
окремо чи через дефіс? — Х.: Вид-во «Ранок».
Добре там живеться, де ... сіється й ореться. Готуй сани
влітку, а воза ... . Сядемо рядком та поговоримо ... . Вночі трі -щить, ... плющить. (Нар. творч .)
4. Складіть речення з поданими словами.
З гори, згори; у п’ятьох, уп’ятьох; в останнє, востаннє;
убік, у бік; на швидку, нашвидку.
5. Прочитайте текст, визначте його тему та головну думку. Усно пере-кажіть. випишіть із нього прислівники, поясніть їх написання.
Поширений у нашому краї барвінок здавна. Значне місце
посідав він у віруваннях давніх слов’ян, насамперед у Київській
Русі. З тогочасся вічнозелений чагарничок напостійно увійшов
у побут, звичаї та обряди нашого народу. Найперше барвінок
символізує віру у свої сили, всепереможність природи. Напро -весні дівчата починали співати веснянки, серед яких чимало про
барвінок. Споконвіку вважалося, що рослина дарує дівчині вро -ду. З давніх-давен барвінок був відомий як надзвичайно цілюща
трава, приворотне зілля, символ пам’яті.
(Із часопису )
Диктант-переклад. ;
Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть їх. По -рівняйте спосіб творення й правопис прислівників у російській та
українській мовах.
Написать дважды; зайти втроём; остаться наедине; увидеть
впервые; выучить наизусть; смотреть вниз; подняться наверх;
проснуться утром; приехать ночью; собраться вечером; повернуть
влево; улыбнуться слегка; прочитать потихоньку; сказать вполго -лоса; видеть издалека.
Розподільний диктант. ;
Запишіть прислівники в три колонки: 1 — ті, що пишуться окремо,
2 — разом, 3 — через дефіс.
Без жалю, без кінця-краю, уві сні, до речі, пліч-о-пліч,
позаторік, взимку, до смаку, спочатку, безвісти, десь-інде, по-заячи, на-гора, під кінець, на світанку, обабіч, по-іншому, по
четверо, один за одним, додому, з дня на день, туди-сюди, як-от,
казна-що, вкрай, до вечора, всього-на-всього, востаннє, допізна,
по можливості.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 33 (с. 212–216, 221–222); впр. 410, 411 (письмово).
[2] § 31, 32; впр. 243, 248 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в
Інтерактивна вправа «Опитування-інтерв’ю». ;
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
— Що було найскладнішим на уроках вивчення правил на-писання прислівників разом, окремо та через дефіс?
Завдання учням. ;
Зробіть самоаналіз, заповніть таблицю.
Знаю Умію Маю сумніви Потребую допомоги
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (13.02.2014)
Переглядів: 4330 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: