Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 3–4 Тема. Частини мови. Вивчені групи орфограм.

Уроки  №  3–4
Тема.  Частини  мови.  Вивчені  групи  орфограм.
  Мета:  повторити  й  узагальнити  вивчене  про  частини  мови;  удосконалювати  вміння 
учнів  розрізняти  слова  різних  частин  мови,  повторити  орфограми  в   написанні 
іменників, прикметників, займенників та числівників; розвивати уміння школя­
рів  порівнювати,  аналізувати;  виховувати  любов  до  рідного  краю.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  у   реченнях  вивчені  частини  мови,  орфограми;  доводять 
приналежність  слова  до  частини  мови,  обґрунтовують  написання  орфограми; 
вміють  виправляти  допущені  помилки.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроків:  систематизації  й   узагальнення  знань.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в  учнів
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Назвіть  усі  частини  мови.
—  Які  є  групи  частин  мови?
—  За якими ознаками виділяються самостійні частини мови?
—  Які  частини  мови  називаються  службовими?
 ІІ.   Мотивація  навчальної  д І яльностІ   школярів.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Проблемне  питання.   ;
—  Чим  відрізняється  за  значенням,  морфологічними  озна-ками і  синтаксичною роллю в  реченні прикметник зелений  від імен-ника  зелень   і   дієслова  зеленіти ?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Самостійна  робота.   ;
Заповніть  таблицю.  розкажіть  за  нею  про  особливості  кожної  з  ви-вчених  частин  мови.
Частини мови

Частина  мови Значення Морфологічні  ознаки Синтаксична  роль
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  2,  3;  впр.  43   (письмово),  44,  46,  50   (усно).
[2]  §  3;  впр.  22   (письмово),  23,  26,  33   (письмово).
Тренувальні  вправи.   ;
1.   в иразно  прочитайте  вірш. визначте  його  тему  й  основну  думку.  ви-пишіть  окремо  іменники,  прикметники  і  займенники  і   визначте  їх 
відмінок.  У   виділених  словах  назвіть  і   обґрунтуйте  орфограми.
ХТО  ЗБЕРІГ   ЛЮБОВ   ДО  КРАЮ...
Хто  зберіг  любов  до  краю 
І  не  зрікся  роду,  
Той ім’ям  не  вмре   ніколи  
в  спогадах  народу.
Хто  поїв,  як  струмінь,  край  свій 
І  не  згинув   в  морі, 
Ой,  не  раз  того  згадають  
Влітку  квіти  —  зорі.
Хто  угледів  в   час  безчасся  
Сонце  крізь  тумани, 
Той  для  люду  рідним  батьком 
І  пророком  стане.
Хто  зберіг  любов  до  краю 
І  не  зрікся   роду, 
Тільки  той  віддав  всю  душу,  
Все,  що  зміг,  народу.
(О.   Олесь )
2.   Запишіть  речення,  у  кожному  з   них  підкресліть  усі  члени  речення. 
в изначте,  якою  частиною  мови  виражений  кожен  член  речення.
На  столі  лежав  хліб  з   дрібком  солі  зверху.  ( І.   Нечуй-Левицький) 
Маланка  з  Гафійкою  йдуть  курною  дорогою  і  не  розмовляють. 
(М.   Коцюбинський) Біліло небо, білястим здавалося тонко вібруюче пові-тря. ( О.   Гончар ) На концерт прийшли всі учні нашого класу. Погідне 
блакитне  небо  дихало  на  землю  теплом.  ( М.   Коцюбинський)  На  землю 
насувались  густі  вечірні  сутінки.  ( О.   Десняк )
  Робота  в   парах.   ;
У кожному слові визначте орфограму, доберіть і  запишіть по 2–3   сло -ва  на  цю  орфограму.
Зразок:   знанн я  —  гілля,  ...
Життя,  жовтогарячий,  прегарний,  розповідати,  стерти,  смі-єшся, купається, ясно-зелений, будь-де, морквяний, п’ять, прірва, 
прибережний, ні в кого, леді, історичний, радіус, колібрі, землемір.
 ІV.  с истеМАтиз А ц І я  й   узА гА льнення  вивченого  МАтер ІА лу
Пояснювальний  диктант.   ;
Запишіть  текст.  Поясніть  орфограми  за  вивченими  правилами.
СВЯТО   ЛІСОВиХ  ТРАВ
Біля струмків і   на лісовій галявині зацвіла запашна черем -ха.  Серед  молодого  зеленого  листя  ці  білопінн і  кучугури  здают ься 
сліпучо-білими .  Падає  в  прозорий  струмок  черемховий  сні г,  пливуть 
по  воді  пелюстки-сніжинки.  І  ось  вся  вода  стала  білою  від  цього 
пелюсткового  снігу.
Зникло  під  молодою  соковитою  травою  минулорічне  листя. 
І  ось  уже  серед  свіжої  зелені  з’явилися  сині,  рожеві  й  фіолетові 
її  барви...
(Із  календаря  природи )
Словниковий  диктант.   ;
Сім’я,  волосся,  українець,  шосе,  інтерв’ю,  група,  стежка, 
просьба, нігті, навчання, пів’яблука, пів-Харкова, сіллю, матір’ю, 
солов’їний,  безмежний,  осінній,  горобиний,  трьохтисячний, 
п’ятдесят, прізвище, сфотографувати, розповідь, премудрий, при -тих,  земля,  легкий,  від’їхати,  півміста,  що-небудь,  аби  в  чому.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  2,  3;  впр.  45,  54  (письмово).
[2]  §  3  (с.  14–20);  впр.  28,  34   (письмово).
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Знання  про  частини  мови  потрібні  для  того,  щоб  ...
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 3555 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: