Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 37–38 Тема. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників).


Уроки  №  37–38
Тема.  Дієприкметниковий  зворот.  Відокремлення  комами  дієприкметникових  зворотів  (після  означуваних  іменників).
  Мета:  сформувати  в   учнів  поняття  про  дієприкметниковий  зворот;  навчити  їх  визна­
чати,  у  якому  випадку  дієприкметник  залежить  від  іменника,  а  в  якому  під­
порядковує  собі  інші  слова;  сформувати  вміння  виділяти  дієприкметниковий
зворот  на  письмі;  сприяти  збагаченню  мовлення  школярів;  виховувати  почуття
любові  до  природи,  її  краси,  дбайливого  ставлення  до  всього  живого,  що  нас
оточує.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  визначати  дієприкметниковий  зворот  у   реченні;  правиль ­
но  інтонують  речення  з  дієприкметниковими  зворотами;  складають  речення
з  дієприкметниковими  зворотами;  проводять  їх  заміну  підрядним  реченням;
правильно розставляють розділові знаки при дієприкметниковому звороті; зна­
ходять і   виправляють помилки на вивчені правила; використовують орфограми
у  власних  висловлюваннях.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроків:  вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Творче  реконструювання.   ;
Замініть  словосполучення  з  дієсловами  на  синонімічні  з  дієприкмет -никами.  Про  яку  пору  року  йдеться  у  поданих  словосполученнях?
о бґрунтуйте  свою  думку.  Уведіть  утворені  словосполучення  в   ре-чення.
Зібрати багатий урожай. Написати твір. Скосили комбайном
пшеницю.  Очолювати  бригаду.  Яблука  дозріли  восени.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Спостереження  над  мовним  матеріалом.   ;
Прочитайте речення і  порівняйте їх. У   якому з  речень дієприкметник
вживається  самостійно,  а  де  із  залежними  від  нього  словами?  Про-аналізуйте  постановку  розділових  знаків  та  зробіть  висновки.
Ми,  змалку  зігріті  материнскою  любов’ю,  несемо  тепло  її
через  усе  життя.  ( А.   Матвієнко)  Аромат  свіжовипеченого  хліба  роз -лігся  на  все  село.  (М.   Зарудний )  Жагучими  пахощами  дихала  земля,
розпалена  сонцем.  (З.   Тулуб )  Петро  дивився  на  товариша  хитрувато
примруженими  очима.  (А.   Головко )
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  19;  впр.  208   (усно),  213   (письмово).
[2]  §  16;  впр.  134,  136   (письмово).
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте  вірш.  Запишіть  його,  розкриваючи  дужки.  Поясніть  пра-вопис  слів. доберіть  заголовок.  Яке  речення  виражає  основну  дум-ку  вірша? виділіть  словосполучення  «дієприкметник  +  іменник».  Яке
слово  в  ньому  є  головним?  Чи  є   у  тексті  слово,  залежне  від  дієприк -метника?
ХЛІБ
Ми  віковічний  сон  ціли(н,нн)их  скиб
порушили,  покликали  їх  жити,
З..рно  добірне,  силою  налите,
в  рі(л,лл)ю  поклали,  загорнули  вглиб.  
Свою  ж..вучу  силу  ніжні  зерна
помножили  на  силу  чорноземну.
(П.   Дорошенко)
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Пояснювальний  диктант.   ;
Запишіть текст.  виділіть дієприкметникові звороти, поясніть розділові
знаки  при  них.  до  якого  стилю  належить  текст? аргументуйте  своє
твердження  рядками  з  тексту.  Якими  художніми  засобами  користу -ється  автор,  щоб  передати  красу  зимового  лісу?
ЗАЧАРОВАНиЙ  ЛІС
Тиша оповила землю вкриту снігом. Спить ліс заколисаний
хуртовинами  вдягнутий  у  теплу  снігову  шубу.  Дрімають  яли -ни  й  сосни  чітко  виділяючись  своїм  темно-зеленим  убранням  на
білизні  снігу.  Мріють  про  весну  опушені  білим  хутром  берези
й  осики  клени  і  липи.
(За  А.   Волковою )
Диктант-переклад.   ;
Перекладіть  речення  українською  мовою.  Поясніть  розділові  знаки
при  дієприкметникових  зворотах.
Солнце, закрытое облаками, уже садилось. Необыкновенное
разнообразие  ягодных  деревьев  и  других  древесных  пород,  жи -вописно  перемешанных,  поражало  своей  красотой.  По  зеленым
рядам  скошенной  травы  уже  ходили  налетевшие  на  леса  галки
и  вороны.
(За  С.   Аксаковим)
Практична  робота.   ;
Зробіть  синтаксичний  розбір  речень.
Увесь  цей  степ,  залитий  сонцем,  огорнутий  голубими  дим -ками  весняних  випарів,  навіває  на  людину  до  життя.  ( Гр.  Тютюнник)
На  березі  хвилястої  Десни  стояло  оповите  в  сни  місто.  ( М.   Рильський)
Творчі  завдання.   ;
1.   Побудуйте  з  двох  речень  одне  з   дієприкметниковим  зворотом.  По-ясніть  розділові  знаки.
Територія  парку  займає  понад  півгектара.  Обсадили  її  за -хисною  смугою.
При  вході  в  парк  вас  вітає  берізка.  Її  дбайливо  вибілило
сонце  і   розчесав  вітер.
Навесні  в   шпаківнях  гніздяться  пташки.  Шпаківні  розві-сили  школярі.
(За  Л.   Морозовою)
2.   Складіть твір-мініатюру « моя Батьківщина», використовуючи дієприк-метникові  звороти.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  19;  впр.  216   (письмово).
[2]  §  16;  впр.  135   (письмово).
Індивідуальне завдання.  виписати з  підручника української літератури
5–6   речень з   дієприкметниковими зворотами. Зробити синтаксичний
розбір  одного  з  них.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Заключна  бесіда.   ;
—  Скільки може бути залежних слів при дієприкметникові?
—  Коли  дієприкметниковий  зворот  виділяється  комами?
—  Яку синтаксичну роль відіграє дієприкметниковий зворот
у  реченні?

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 2643 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: