hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 20–21 Тема. Творення дієслів умовного і наказового способу.


Уроки  №  20–21
Тема.  Творення  дієслів  умовного  і   наказового  способу.
Буква ь  у  дієсловах  наказового  способу.  Уживан -ня  одних  способів  дієслів  замість  інших.
  Мета:  поглибити знання учнів про способи словотворення; з’ясувати способи творення
дієслів  умовного  й  наказового  способів,  звернути  увагу  школярів  на  вживання
ь  у формах наказового способу, на вживання форм дійсного й   умовного способів
у  значенні  наказового,  наказового   —  у  значенні  дійсного;  розвивати  логічне
мислення, культуру усного й  писемного мовлення; виховувати інтерес до знань,
тактовність.
 Очікувані  результати:  учні  знають  про  способи  творення  дієслів  умовного  й  наказового  спосо ­
бів;  уміють  правильно  вживати  м’який  знак  у   дієсловах  наказового  способу;
замінюють  уживання  дієслів  одного  способу  в  значенні  іншого.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроків:  вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  граматичні  значення  має  дієслово  дійсного  спосо-бу?
—  У  якому  способі  дієслово  не  має  категорії  часу?
—  Який  спосіб  виражає  наказ?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Завдання  учням.   ;
розгадайте  загадки-жарти.
1.   Дієслова  якого  способу  могли  б  виконувати  один  із  функ-ціональних  обов’язків  адміністратора?  (Наказового.)
2.   Дієслова  якого  способу  могли  б  перебувати  на  дипломатич-ній  службі?  ( Умовного .)
Запитання  до  учнів.   ;
—  Як  ви  думаєте,  над  чим  ми  будемо  працювати  на  уро-ці?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  15,  16;  впр.  177  (письмово),  186   (письмово).
[2]  §  10;  впр.  84,  91   (письмово).
Слово  вчителя.   ;
У  значенні  дійсного  способу  можуть  уживатися  форми:
умовного  способу  (Ото  б  я  дивилася  той  фільм! );  наказового  способу  ( А  він  тоді
візьми  й   закричи .).
У  значенні  умовного  способу  можуть  уживатися  форми:
інфінітиву  (Випити   б  води... );  наказового  способу  (Вчини  він  інакше,  вийшло  б  на
краще.).
У  значенні  наказового  способу  можуть  уживатися  форми:
інфінітиву  (А  тепер  відпочивати! );  умовного  способу  ( Чи  не  повернули   б  ви  мені  мою
книжку?);  дійсного  способу  минулого  часу  ( Зачинили  вікно! );  дійсного  спо -собу  майбутнього  часу  ( Прийдеш  зі  школи   —  поїси.).  Такі  зміни  способів
властиві  розмовному  і  художньому  стилям.
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Запишіть  речення,  утворивши  від  дієслів,  що  в   дужках,  форми  умов-ного  способу.
Здається,  гори  (перевертати)  і  не  (чути)  би  втоми.  (М.   Коцю -бинський )  Та  де   б  не  (бути),  де  б  не  (шукати)  дороги,  я  не  (забути)
вчителя  старого.  (А.   Малишко )  (Хотіти)  би  я   знати,  про  що  той  стру -мочок  у  мріях  своїх  гомонить  між  травою.  ( П.   Тичина)  Якби  я   був
скульптором,  (виліпити)  або  (висікти)  з  граніту  зображення  моєї
України.  (З  газети )
2.   в ідновіть народні вислови, скориставшись довідкою.  визначте спосіб
дієслів.  Поясніть,  як  вони  утворилися.
Учися  чужого  розуму,  але  й  свого  не  ...  Себе  не  ...  інших
...  Якби  чоловік  при  кожній  невдачі  розчарувався  ...  (Нар.  творч. )
Д о в і д к а:  губи;  то  він  уже  давно  нічого  не  робив  би;  не
хвалімо,  не  гудьмо.
3.   Утворіть  три  форми  наказового  способу  (2-га  особа  однини,  1-ша
і  2-га  особи  множини).
Робити,  купити,  читати,  сказати,  ходити,  кликати,  вірити,
жити,  змагатися.
Спостереження  з  елементами  аналізу.   ;
Простежте,  коли  в  дієсловах  наказового  способу  пишемо  ь,  а  коли
не  пишемо.  Утворіть  від  дієслів  неозначеної  форми  три  форми  на-казового  способу.
Сидіти,  стати,  злазити,  порадити,  ударити,  готуватися,  си -пати,  ставити.
(Ь  пишемо  у   дієсловах  наказового  способу  тоді,  коли  при-голосний  у   вимові  звучить  виразно,  м’яко.  Після  букв  п,  в,  ч  та
р  ь  не  пишеться.)
Робота  в  парах.   ;
Складіть  та  розіграйте  діалоги,  використовуючи  дієслова  умовного
та  наказового  способів.
ТЕМи ДІАЛОГІВ
«Приготування  до  шкільного  свята»,
«Екскурсія  незнайомим  містом».
Практична  робота.   ;
Запишіть речення, вкажіть, у   яких випадках один спосіб дієслова ви-ступає  замість  іншого.
Сходив би ти, сину, в  магазин. Чи не скажете, котра зараз
година?  А  я  тоді  візьми  й  скинь  його  речі  на  підлогу.  ( Ф.   Маків -чук )  Пішли  скоріше  додому,  вже  мама  з   міста  повернулася.  (О.   Ко -билянська)  Встати!   —  офіцер  штовхнув  полоненого  ногою.  (П.   Панч )
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  15,  16;  впр.  181  (письмово),  187   (письмово).
[2]  §  10;  впр.  86,  89   (письмово).
Індивідуальне завдання. Записати 6–8  прислів’їв, що починаються сло -вом  якби .  З’ясувати  синтаксичну  функцію  дієслів.  визначити  спосіб
дієслів.
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Робота  в  парах.   ;
Складіть (письмово) запитання з  вивченої теми (4–6) і  виконайте вза-ємооцінювання  відповідей.

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (25.09.2014)
Переглядів: 4046 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: