Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 15–16. Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін.


Уроки  №  15–16.
Тема.  Дієслова  І   і  ІІ  дієвідмін.  Букви  е,  и в  особових  закінченнях  дієслів  І   і  ІІ  дієвідмін.
  Мета:  шляхом дослідження формувати в  учнів уміння і   навички визначати належність
дієслова  до  певної  дієвідміни,  правильно  писати  особові  закінчення;  сприяти
збагаченню словникового запасу школярів; розвивати спостережливість, логічне
мислення;  виховувати  любов  до  природи,  прагнення  пізнавати  нове.
 Очікувані результати:  учні знають загальне значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтак ­
сичну роль; знаходять дієслово в   реченні; вміють визначати належність дієслова
до  певної  дієвідміни;  правильно  вимовляють  і   пишуть  особові  закінчення;  ар­
гументують  написання  орфограм;  знаходять  і  виправляють  допущені  помилки
на  вивчені  орфографічні  правила.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроків:  комбінований.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте  текст,  визначте  і   випишіть  дієслова,  які  стоять  у  формі
3-ї  особи  множини,  виділіть  закінчення.
Так  щовесни.  Йдуть  вони  до  свого  човна,  одмикають  і   вес-лують  до  незатоплених  горбочків  та  острівців.  Ось  перше  сухе
місце,  начіплялося  навколо  кущів  галуззя  прилиплого  сміття,
бур’яну.  Не  видно  жодного  зайця.  Проте  скоро-таки  надибують.
Заєць  бігає  по  мокрій  латці  землі,  і  вуха  в  нього  теж  жалісливо
стирчать.
Заєць хоче у воду скочити. Весь він напружений, наполоханий,
очі великі й  опуклі. Батько бере його обома руками, заєць здригаєть-ся. Вигляд у  нього заляканий і   безпорадний. А   ген ще двоє зайців!
Нашорошили  вуха,  схожі  на  два  вухаті  пеньочки.  І  такі  вони  на-сторожені та безпорадні, так вони вражені тим несподіваним багато-воддям. Батько ступає на острівець, зайці товчуться навколо нього.
Батько  їх  ловить  і  випускає  на  згірку  за  селом.
(За  Є.   Гуцалом )
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Проблемне  питання.   ;
—  Чому  всі  виписані  вами  слова,  незважаючи  на  те,  що
вони  належать  до  недоконаного  виду,  вживаються  у   формі  те-перішнього  часу  3-ї  особи  множини,  але  мають  різні  особові  за -кінчення?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  11;  впр.  135   (усно),  136,  140   (письмово).
[2]  §  9;  впр.  73,  74   (письмово),  77   (усно).
Колективна  робота.   ;
Прочитайте  загадки,  відгадайте  їх.  Знайдіть  дієслова,  визначте  їх  діє-відміну.
Летить  — мовчить, лежить  — мовчить, а  як умре, так і  за -реве.  Горя  не  знаємо,  а  гірко  плачемо.  Живе  без  тіла,  говорить
без  язика,  ніхто  його  не  бачить,  тільки  чує.  За  горою  кам’яною
стоїть  брат  із  сестрою.  Куди  ступиш   —  всюди  маєш,  хоч  ба-чиш  —  уживаєш.  (Нар.  творч .)
Відгадки:   вітер,  дощові  хмари,  повітря,  місяць  і   сонце,  сніг.
Творче  завдання.   ;
Із  поданих  дієслів  І   та  ІІ  дієвідміни  складіть  загадку.
Шию,  радію,  мовчу,  дорожу.
Тренувальні  вправи.   ;
1.   в ставте пропущені літери  е,  и,  є,  ї  в закінченнях дієслів, визначте діє-відміну.
Збира..ться,  каж..мо,  спровад..мо,  очіку..те,  потривож..ш,
пиш..ш, звар..те, чист..ш, змож..мо, онов..ться, вір..мо, бор..ться,
туж..ш,  пошл..мо,  бач..ш,  оглян..шся,  виточ..ш,  доглян..те.
2.   Перепишіть прислів’я, дописуючи в  дієсловах закінчення теперішньо-го  та  майбутнього  часу  доконаного  виду.  Поясніть  зміст  прислів’ їв.
Здобуд..ш  освіту  —  побач..ш  більше  світу.  Слово  до  сло-ва  —  злож..ться  мова.  Скаж..ш  —  не  верн..ш,  напиш..ш  —  не
зітр..ш, відруба..ш  — не приточ..ш. Біда помуч.. і  мідрості науч..
.  Слово  вилет..  горобцем,  а  поверн..ться  волом.  ( Нар.  творч .)
3.   в ід  поданих  дієслів  утворіть  дієслова  в   1-ій  особі  множини  теперіш-нього  часу.
Казати, летіти, писати, лежати, жити, ревіти, вecти, веліти,
тикати,  пекти.
4.   в ід  поданих  дієслів  у   неозначеній  формі  утворіть  дієслова  в  третій
особі  множини.
Судити,  в’язати,  сушити,  бачити,  лазити,  лягати,  рушити,
казати,  гудити.
ІV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Творчий  диктант.   ;
відновіть  рядок,  уставивши  дієслово  з  довідки.  визначте  дієвідміну
дієслів.
Летить  —  ...,  сяде  —  мовчить.  Мене  ...  і  ...,  а   як  пока-жусь  — утікають. Завжди ..., а  розуму навчить. Що маємо   — не
...,  втративши  ...  ( Нар.  творч .)
Д о в і д к а:  кричить,  чекають,  закликають,  мовчить,  цінує -мо,  жалкуємо.
Тренувальні  вправи.   ;
1.   д о  поданих  дієслів  доберіть  антоніми.  визначте  дієвідміну.  виділіть
у  дієсловах  корінь.
Любити,  купити,  сміятися,  мовчати,  будувати,  оточувати,
робити.
2.   Запишіть дієслова І  дієвідміни в  особових формах однини і   множини
теперішнього або простого майбутнього часу.  визначте, які приголо -сні  чергуються.
Писати,  ходити,  пекти,  колихати,  бігти.
Тренувальний  диктант.   ;
БЕРЕЖЕМО  БАГАТСТВА  ПЛАНЕТи
Надзвичайно  різноманітний  світ  нашої  планети.  Він  дивує
нас багатством видів, форм, барв, надзвичайними плодами, чарує
своєю  неповторною  красою,  вабить  нерозгаданими  таємницями.
Людське  життя  немислиме  без  рослин.  Недарма  їх  нази -вають  зеленими  друзями  людини.  Рослини  забезпечують  нашу
атмосферу киснем. Вони дають нам основні продукти харчування.
З  них утворилися величезні паливні багатства. Багато рослин за -вдяки  своїм  цілющим  властивостям  здавна  використовують  для
лікування:  з  них  виготовляють  медичні  препарати.
У  давнину  людина  майже  повністю  залежала  від  природи,
але  брала  з  рослинного  світу  не  так  уже  й  багато.  Та  згодом,

з  розвитком  промисловості,  господарської  діяльності,  вплив  лю -дини  на  природу  стає  все  помітнішим,  призводить  до  зміни  фло -ри.
(В.   Протопопова)
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  11;  впр.  138,  145   (письмово).
[2]  §  9;  впр.  75,  76   (письмово).
Індивідуальне  завдання.  Записати  8–10   загадок.  виписати  із  них  діє-слова  й  визначити  дієвідміну.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Знання  про  дієвідміни  дієслів  необхідні  для  того,
щоб...

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (25.09.2014)
Переглядів: 3958 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: