hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 70 Тема. Непохідні й похідні прийменники.
 
Урок   №  70
Тема.  Непохідні  й  похідні  прийменники.
  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  прийменник  як  частину  мови;  пояснити  принцип 
поділу  прийменників  на  групи  за  будовою  та  походженням;  формувати  вміння 
їх  розрізняти,  визначати  спосіб  утворення  похідних  прийменників;  розвивати 
логічне  мислення,  пам’ять;  виховувати  любов  до  природи,  естетичний  смак.
 Очікувані результати:  учні знають матеріал про прийменник; уміють пояснювати принцип поділу 
прийменників  на  групи  за  будовою  та  походженням;  розрізняти  їх,  визначають 
способи  утворення  похідних  прийменників.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиці.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Бесіда.   ;
—  Яка  частина  мови  називається  прийменником?
—  Розкажіть  про  вживання  прийменників.
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Завдання  учням.   ;
визначте,  у  якому  відмінку  вжито  іменники  з   прийменниками.
Без даху, біля дверей, від сестри, для брата, до батьків, з-за 
дерев, з-під землі, за давніх часів, між нив, коло броду, завдяки 
їй,  услід  йому,  по  воду,  під  кущем.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Проблемне  завдання.   ;
визначте,  до  якої  частини  мови  належать  слова край,  кінець,  незва-жаючи  на,  близько.  відповідь  аргументуйте.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиць.   ;
Ви Д и  ПР ий М е НН и КІВ  ЗА   ПОХОДЖ е НН я М
Непохідні 
(первинні)
Похідні  (вторинні)
складання  двох  або  кількох 
прийменників
перехід  інших  частин  мови  в   прийменник
без,  в   (у),  до,  для,  з  (із, 
зі),  за,  об,  від  (од),  на, 
над,  під,  по,  при,  між
з-під,  з-над,  з-поза,  з-поміж, 
поза,  задля
іменників: 
край,  кінець, 
круг,  у  разі
прислівників  (і   діє  при­
слівників):  навколо, 
уздовж,  обабіч,  навкруги
Ви Д и  ПР ий М е НН и КІВ  ЗА   БУДОВО ю
Прості Складні Складені
Без,  до,  по,  при,  край З-над,  із-за,  з-поза,  з-поміж Згідно  з,  відповідно  до,  у   зв’язку  з
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  34  (с.  238–241);  впр.  449,  450,  456   (письмово).
[2]  §  34;  впр.  262,  263   (письмово),  265   (усно).
Практична  робота.   ;
Прочитайте  й   порівняйте  омонімічні  слова  як  частини  мови.  Зробіть 
відповідний  висновок.  Яким  способом  утворилися  наявні  приймен-ники?
Козаки  стали  в  коло.  —  Коло  річки  стояли  дівчата.  На-вкруг мене степ  — Степи простяглись навкруг. Хлопець сів край 
столу.  —  Україна  —  чудовий  край.
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   в ипишіть  речення  з  похідними  прийменниками.  визначте,  від  яких 
частин  мови  вони  утворені.  доберіть  до  похідних  прийменників  си -ноніми  (непохідні  або  похідні).
Світанок нас застав коло невеликого сільця. (П.   Вернигора) Літак 
вже  набрав  чималу  висоту  і   тепер  летить,  роблячи  велике  коло 
над аеродромом. (В.   Собко ) Напередодні всю ніч падав сніг. ( О.   Донченко ) 
Напередодні шлюбу з’їхалися в   аул сусіди допомагати готуватися 
до  весілля.  (З.   Тулуб )  Протягом  зими  снігу  майже  не  було.  (О.   Гончар ) 
Десь із протягом заскрипіли ліниві ворота. (Г.   Хоткевич ) Червоні кру -ги  літали  перед  його  очима  та  розпливалися.  ( М.   Коцюбинський)  Мов  ті 
валькірії,  круг  неї  танцюють,  граються  дівчата.  (Т.   Шевченко )
2.   Прочитайте  й  спишіть  текст.  З’ясуйте,  які  з   поданих  прийменників 
належать  до  непохідних,  а   які  —  до  похідних.
Посеред  лісової  галявини  росли  дуби-велетні.  У  тіні,  попід 
густим  зеленим  шатром,  було  прохолодно  і   спокійно.  Сонце  май-же  не  пробивалося  з-поміж  гілля  дерев.  Лише  подекуди  на  тлі 
майже суцільної тіні лежали світлі мазки його променів. А   вгорі, 
прогулюючись  по  верхівках  крон  дубів,  шелестів  листям  вітер. 
(Із  журналу)
3.   в ипишіть  спочатку  речення  з   непохідними  прийменниками,  а  по-тім  —  з  похідними.  Укажіть,  від  яких  частин  мови  утворені  похідні 
прийменники,  визначте  спосіб  їх  творення.
У  понеділок  рано  виринуло  блискуче  сонце  з-поза  рожевих 
хмаринок.  (І.   Франко)  На  толоці  вівчар  в  брилі  на  сопілку  грає. 
Цвіти,  цвіти,  барвіночку,  з  весни  до  зими.  ( З  тв.  Л.   Глібова)  Незва -жаючи  на  спеку  й  духоту,  косарі  співали  косарських  пісень. 
(І.   Нечуй-Левицький)
4.   Спишіть речення, вставляючи замість крапок відповідні прийменники 
із  довідки.
Усі  учні,  ...  кількох,  виконали  завдання  вчителя.  Сьогод -нішній  день,  ...  учорашнього,  ясний  і  погожий.  ...похолоданням 
школярі  вирішили  обклеїти  вікна.  Будь  завжди  уважним  і  чуй -ним  ...  своїх  друзів.  ...добро  твори  також  добро.
Д о в і д к а:  у  відповідь  на,  за  винятком,  на  відміну  від, 
у  зв’язку  з,  по  відношенню  до.
5.   Спишіть  речення,  визначте  похідні  й  непохідні  прийменники.
Це  були  гамазеї,  де  переховувався  недоторканий  запас  зер -на  на  випадок  неврожаю  чи  якогось  стихійного  лиха.  ( О.   Дончен-ко )  На  чолі  полку  мчить  Тарас.  ( О.   Довженко )  Ми  йшли  в   напрямку 
лісу. (О.   Копиленко) Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивились на 
свого  шкіпера.  ( М.   Трублаїні )  Передбачаються  опади  у   вигляді  дощу 
і  мокрого  снігу.  (З  газети )  Про  зустріч  домовились  під  час  обіду. 
(О.   Кобилянська )
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть  прийменники  у  дві  колонки:  1  —  непохідні,  2  —  похідні.
Під, попід, понад, за, при, з-за, з-під, серед, по, на, у, над, 
посеред,  поза,  з,  до,  з-над,  від,  під,  уві,  із-за.
Творче  завдання.   ;
Складіть речення зі словами  край,  більше ,  коло,  кінець  так, щоб в   од-ному  випадку  ці  слова  були  самостійною  частиною  мови,  а  в  друго-му  —  прийменниками.
Диктант  із  коментуванням.   ;
Запишіть  речення.  Поясніть,  у  яких  із  них  ужито  самостійні  частини 
мови,  а  в  яких   —  прийменники.
Любіть  і  боріться  за  щастя  безкрає,  згоріть  без  останку  за 
край  дорогий.  (В.   Сосюра)  Мерехтливо-червоне  сонячне  коло  спуска -ється  до  обрію,  пірнає  в   пухнасті  білі  хмари.  (В.   Козаченко )  Летим. 
Дивлюся,  аж  світає,  край  неба  палає.  (Т.   Шевченко )  Край  берега, 
у  затишку,  прив’язані  човни.  ( Л.   Глібов )  Кругом  хати  почувся  стук, 
грюк,  гарчання  погоничів.  ( Панас  Мирний )  А   кругом  широколистії 
тополі.  ( Т.   Шевченко )  З   боку  села  рухалася  колона  бійців.  (О.   Гончар ) 
Чіпка  йде  збоку  отари,  похнюпивши  голову.  (Панас  Мирний)
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  34  (с.  238–241);  впр.  454,  458   (письмово).
[2]  §  34;  впр.  264,  266   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Творча  робота.   ;
Складіть  план  розгорнутої  відповіді  на  питання  «Як  поділяються  на 
групи  прийменники  за  походженням  та  утворенням?  Як  відрізнити 
похідні  прийменники  від  самостійних  частин  мови?»
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (28.03.2014)
Переглядів: 2066 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: