Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 67 Тема. Контрольна робота № 5. Диктант або тестування.
Урок № 67
Тема. Контрольна робота № 5. Диктант
або тестування.
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями набутих знань та вмінь; розвивати орфо­
графічну й пунктуаційну вправність, уважність, уміння застосовувати теоретичні
знання на практиці; виховувати наполегливість, бажання пізнавати навколишній
світ.
Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль
прислівника; уміють знаходити прислівники в реченні; визначають граматичні
ознаки цієї частини мови; уміють утворювати ступені порівняння; практично
застосовують правила правопису; помічають і виправляють помилки у правописі
прислівників.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст диктанту.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
(Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань.
Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового ха-рактеру, написання диктанту.)
ІІ. о сновний зМІст роботи
Проведення тестування. ;
варіант І
І–ІІ рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)
1. Лексичне значення прислівника зумовлене:
А граматичним значенням тих частин мови, від яких він
утворений;
Б лексичним значенням тих частин мови, від яких він 9
утворений;
В морфологічною будовою слова;
Г ознакою дії, стану, якості.
2. Морфологічні ознаки прислівника — це:
А незмінність, час, відмінок;
Б рід, спосіб, число;
В незмінність, спосіб;
Г незмінність. 9
3. Позначте рядок, у якому правильно виконано морфологіч -ний розбір прислівника, ужитого в реченні Тихо-тихо у вранішньому
лісі .
А Прислівник, причиновий, незмінний, утворений способом
повтору слів, обставина;
Б прислівник, способу дії, незмінний, утворений способом
складання слів, обставина;
В прислівник, якісно-означальний, незмінний, утворений 9
способом складання слів, обставина;
Г прислівник, способу дії, змінний, утворений способом
складання слів, означення.
4. Позначте рядок, не від усіх прислівників якого можна утво-рити ступені порівняння:
А погано, гарно, розумно, сумлінно;
Б холодно, щиро, міцно, голосно;
В щойно, міцно, спросоння, наперекір; 9
Г зручно, тихо, дорого, завзято.
5. Позначте рядок, у якому правильно наголошено у прислівники:
А нашви5дкуруч, по5тиху, на5ново, по5пліч;
Б жартома 9 5, восени5, на5двоє, за 5ново;
В дея 5к, на 5довго, глибо5ко, насмі
5
х;
Г боля5че, досхочу 5, порі 5вно, безвісти5.
6. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окре -мо:
А без/відома, в/обмін, до/вподоби, кінець/кінцем; 9
Б з/ходу, на/добраніч, ось/ось, у/день;
В з/надвору, ні/звідки, за/очі, будь/де;
Г що/години, у/край, на/бігу, вряди/годи.
ІІІ рівень
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.)
7. Установіть відповідність між прислівниками та їх розрядами
за значенням.
1 швидко, верхи
2 звідти, там
3 зозла, спросоння
4 багато, надвоє
А причини
Б міри й ступеня
В місця дії
Г часу
Д способу дії
1Д 2В 3А 4Б 9
8. Установіть відповідність між прислівниками та способами
їх словотворення.
228
1 дбайливо, десь
2 весною, часом
3 по-українськи, здалеку
4 ледь-ледь, часто-часто
А префіксально-суфіксальний
Б перехід словоформ змінюва-них слів у прислівник ін-ших частин
В суфіксальний
Г повторення слів
Д префіксальний
1В 2Б 3В 4Г 9
IV рівень
(Правильна відповідь — 3 бали.)
9. Прочитайте текст. Знайдіть прислівники. Випишіть їх зі
словами, до яких вони належать. Визначте синтаксичну
функцію прислівників.
Скрізь було тихо. У селі десь далеко було чути, як співали
пісні. Унизу дрімала вода в Росі й тихо лисніла проти червоного
неба. Густа осіння роса аж додолу гнула ще зовсім зелений лист
на дереві. Надворі ніби стояло літо.
(За І. Нечуєм-Левицьким )
варіант ІІ
І–ІІ рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)
1. Позначте рядок, до складу всіх словосполучень якого вхо -дять прислівники:
А скло (в)руці, прийти (в)день народження, заїхати (до)
дому;
В вивчити (на)пам’ять, розбігтися (в)(різно)(біч), зробити 9
(на)(швидку) (руч);
Б росли (у)купі, (на)зустріч з поетом, скласти (в)двоє;
Г одяг (до)лиця, попрацювати (на)славу Вітчизни, заходити
(по)черзі.
2. Позначте правильне твердження.
А Прислівники походять як від самостійних, так і від
службових частин мови.
Б Прислівник є змінною частиною мови.
В Прислівники не мають закінчень. 9
Г У прислівники не можуть переходити інші частини мови.
3. Позначте рядок, у якому правильно виконано морфоло-гічний розбір прислівника, ужитого в реченні Ще сніг кругом.
(В. Сосюра)
А Прислівник, способу дії, незмінний, обставина;
Б прислівник, причиновий, незмінний, означення;
В прислівник, місце дії, незмінний, обставина; 9
Г прислівник, означальний, змінний, присудок.
4. Позначте рядок прислівників найвищого ступеня порівнян -ня:
А глибше, пізніше, гарніше;
Б дорожче, дужче, нижче;
В більш тяжко, менш зручно, куди краще;
Г наймиліше, найшвидше, найчастіше. 9
5. Позначте рядок, у якому правильно наголошено прислівни-ки:
А учо 5ра, хвацько 5, абикуди 5;
Б уче 5тверо, попро5сту, свіжо5;
B крадькома 9 5, упродо5вж, на5ново;
Г ненавми5сне, згаря5чу, за5світла.
6. Позначте рядок, всі прислівники якого пишуться через де -фіс:
А будь/де, по/латині, на/скаку, до/вподоби;
Б по/українському, по/сусідськи, більше/менше, як/не- 9
будь;
В до/дому, с/першу, видимо/невидимо, часто/густо;
Г казна/коли, на/дворі, віч/на/віч, сама/самотою.
ІІІ рівень
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.)
7. Установіть відповідність між прислівниками та їх розрядами
за значенням.
1 згарячу, спросоння
2 додому, здалеку
3 довіку, ввечері
4 наперекір, навмисне
А мети
Б часу
В способу дії
Г причини
Д місця
1Г 2Д 3Б 4А 9
8. Установіть відповідність між прислівниками та способами
їх творення.
1 праворуч, обабіч
2 бігом, жаль
3 довго, гаряче
4 по-вашому, восени
А суфіксальний
Б злиття основ слів
В префіксально-суфіксальний
Г префіксальний
Д перехід у прислівник інших
частин мови
1Б 2Д 3А 4В 9
IV рівень
(Правильна відповідь — 3 бали.)
9. Прочитайте текст. Знайдіть прислівники. Випишіть їх зі
словами, до яких вони належать. Визначте синтаксичну
функцію прислівників.
Можна не сумніватися в тому, що якби не створилися умо-ви для виникнення агресивно настроєної Московської держави,
Східна Європа розвивалася б по-своєму. Цілком вірогідно, що
слов’янські народи були б істинно братерськими.
(За Г. Півтораком )
Написання диктанту. ;
НА САМОТІ
Уночі хлопцю не хотілося іти додому. Повний, витонче -ний по краях місяць один одинцем спокійно котився вгорі.
У сріблясто-зеленому потоці, що без угаву лився навскіс згори,
потонув майдан, доми, липи. Кость відразу проминув гіллясті
липи, котрі оточили соборний цвинтар, і поволі пішов Старо-київською вулицею.
Було, здається, запівніч. Перед очима розляглася порожня
вулиця, і тільки де-не-де в далечі глухо і ледаче гавкав чийсь
собака. Без сумніву, Кость Городенко цієї ночі не засне. Місяць
ллятиме й далі срібну зливу, а знайома порожня вулиця розка-же Костеві видимо-невидимо чого. Кость радо слухатиме її про-стеньке оповідання. До речі, це ж смішно, але, кінець кінцем,
кожній людині вільно на самоті робити собі те, що дає їй утіху
і радість.
(112 сл.) ( За Б. Антоненком-Давидовичем)
ІІІ. д о МАшнє зА вдА ння
[1] впр. 438 (письмово).
[2] впр. 252 (письмово).
ІV. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Заключна бесіда. ;
— Чи справилися ви з роботою?
— У чому відчували труднощі?
— Як ви їх подолали?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (13.02.2014)
Переглядів: 8335 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: