Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 55 Тема. Ступені порівняння прислівників.
187
Урок № 55
Тема. Ступені порівняння прислівників.
Мета: ознайомити учнів зі ступенями порівняння прислівників; формувати вміння
правильно визначати прислівники в реченнях, використовуючи їх в усному та
писемному мовленні; розвивати розумові здібності учнів; виховувати почуття
любові до рідної мови, її багатства.
Очікувані результати: учні знають, уміють утворювати й правильно вживають у мовленні при ­
слівники вищого й найвищого ступенів порівняння; правильно визначають
прислівники в реченнях, використовують їх в усному та писемному мовленні;
вміють практично застосовувати правила правопису, визначають граматичні
ознаки прислівника.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Практична робота. ;
Утворіть від поданих прикметників вищий та найвищий ступені по-рівняння. виділіть префікси та суфікси. Пригадайте особливості тво-рення прикметників вищого та найвищого ступенів порівняння.
Високий, широкий, мудрий, поганий.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемне питання. ;
— Як на вашу думку, чи однаково творяться ступені по-рівняння прислівників? Відповідь аргументуйте.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання таблиці. ;
С ТУПе НІ ПОРІВН я НН я ПР и С л ІВНи КІВ
Ступені
порівняння
Форма Спосіб утворення Приклади
Вищий Проста За допомогою суфіксів -ше-, -іше- Тепліше, холодніше, швидше
Складена За допомогою додавання до звичайної
форми прислівника слів більш, менш
Набагато холодніше, більш
тепло, найменш швидко
Найвищий Проста За допомогою суфікса най- , для підси ­
лення можуть вживатися префікси як-,
що-, ( щояк- )
Найтепліше, найхолодніше,
якнайшвидше, щоякнай­
менше
Складена За допомогою поєднання простої форми
прислівника зі словами найбільш,
найменш
Найбільш тепло, найменш
швидко
Слово вчителя. ;
Запам’ятайте! Деякі прислівники вищого й найвищого сту-пенів утворюються від прислівників з іншою основою: погано — гірше,
найгірше; гарно — краще, найкраще.
Необхідно розрізняти прислівники вищого й найвищого ступе-нів порівняння та однозвучні форми вищого й найвищого ступенів
порівняння прикметників середнього роду в називному відмінку.
Форми ступенів порівняння прислівників залежать від ді -єслова, відповідають на питання як? і в реченні виступають об -ставиною, а форми ступенів порівняння прикметників пояснюють
іменники, відповідають на питання який? ( яка? яке? ) і в реченні ви -конують роль присудка або означення.
Робота з підручником. ;
[1] § 31; впр. 354 (усно), 362 (письмово).
[2] § 26; впр. 210 (письмово), 211 (усно).
Спостереження з елементами аналізу. ;
Прочитайте й порівняйте виділені слова як частини мови. Який ви -сновок можна зробити?
Це дерево вище за інші. Полонини починаються вище . Озеро
Байкал глибше за Каспійське море. Копай глибше! Вибери собі найкраще
яблуко. Найкраще написав контрольну роботу Сашко.
189
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Утворіть від прислівників першої групи просту й складену форми ви -щого ступеня порівняння, а від прислівників другої групи — форму
найвищого ступеня порівняння.
1. Гарно, рано, далеко, зручно, глибоко, нестямно, сухо,
дорого, спокійно, невтримно.
2. Часто, швидко, різко, голосно, просто, коротко, ціле-спрямовано, вузько.
2. Перепишіть речення, на місці крапок уставляючи пропущені при -слівники вищого та найвищого ступенів порівняння. Прислівники
розберіть за будовою.
Один розум добре, а два ... Хто трудиться, той ... журиться.
Високе дерево вітер зламає ... Важко в школі, та ще ... в полі.
Де ледарів більше, там живеться ... Скрипуче дерево стоятиме
... ( Нар. творч.)
3. Запишіть речення, утворюючи від поданих у дужках прислівників
форму вищого ступеня порівняння.
А треба пам’ятать: хто (високо) злізе — (сильно) пада. (За
Л. Глібовим ) Життя буя, горить і кличе, летить все (далеко) і все
(швидко) од чумаків і од волів. Не залітай, поете, в хмари. А до
народу (близько) будь. Заховав я (глибоко) і печаль, і гнів. (Із
тв. В. Сосюри)
Вибірковий диктант. ;
Запишіть лише ті прислівники, що мають ступені порівняння.
Близько, рішуче, по-іншому, вище, не сьогодні-завтра,
струнко, віч-на-віч, довше, післязавтра, самовпевнено, самотньо,
уп’яте, угору, найдовше, спочатку, високо, погано, гірше, весе -ліше.
Робота з текстом. ;
виразно прочитайте поетичний текст. визначте його основну думку.
Поясніть, як ви зрозуміли зміст цих рядків. Поясніть, як розрізнити
найвищий ступінь порівняння прикметників середнього роду і при -слівників.
Найогидніші очі порожні,
Найгрізніше мовчить гроза,
Найнікчемніші дурні вельможі,
Найпідліша брехлива сльоза.
Але правди в брехні не розшукуй,
Не ганьби все підряд без пуття,
Бо на світі той наймудріший,
Хто найдужче любить життя.
(В. Симоненко)
Розподільний диктант. ;
Запишіть в одну колонку прислівники вищого ступеня порівняння,
а в другу — найвищого. відгадайте загадки.
В якому місяці найменше хліба їдять? Що старше від ро -зуму? Що у світі найситніше, найпрудкіше, наймиліше? Що те-пліше одного кожуха? Що найм’якіше, коли сплять?
Відгадки: у лютому; увага; земля, думка, сон; два кожухи; кулак.
Виконання тестових завдань. ;
1. Укажіть рядок, у якому не від усіх прислівників можна
утворити ступені порівняння.
А Рішуче, багато, щойно, далеко; 9
Б гарно, красиво, корисно, весело, завзято;
В лукаво, мало, міцно, швидко, легко, вузько;
Г дорого, голосно, важко, просто, зручно.
2. Укажіть рядок, у якому при творенні ступенів порівняння
прислівників відбуваються зміни приголосних.
А Тепло, глибоко, лагідно, кисло, часто;
Б рідко, швидко, повільно, спокійно, рухливо;
В важко, дорого, вузько, високо, низько; 9
Г різко, тихо, голосно, просто, складно.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 31; впр. 364 (письмово).
[2] § 26; впр. 216 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Гра «Хто швидше?». ;
Пригадайте якомога більше прислів’їв та приказок з прислівниками
у формі вищого ступеня порівняння.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 3398 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: