Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 52 Тема. Контрольна робота № 4. Тестування.
Урок № 52
Тема. Контрольна робота № 4. Тестування.
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями набутих знань та вмінь; розвивати пам’ять,
увагу, логічне мислення, удосконалювати навички застосування теоретичних
знань на практиці; виховувати відповідальність, старанність, охайність.
Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль
дієприслівника; уміють правильно писати дієприслівники з вивченими орфогра ­
мами; розставляють розділові знаки при дієприслівниках та дієприслівникових
зворотах; відрізняють дієприслівник від дієприкметника; виправляють помилки
у вживанні та правописі дієприслівників; уміють виконувати розбір дієприслів ­
ника як особливої форми дієслова.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
(Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань.
Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового ха-рактеру.)
ІІ. о сновний зМІст роботи
Проведення тестування. ;
варіант І
І–ІІ рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)
1. Усі слова є дієприслівниками в рядку:
А роблений, роблячи, привабливий;
Б гусячий, гублячи, зумовлювати;
В стерпівши, знісши, спостерігаючи; 9
Г взявши, даючи, намальований.
2. Усі дієприслівники мають доконаний вид у рядку:
А зумівши, роблячи, носячи;
Б закріпивши, піднявши, піднімаючи;
В вигукнувши, з’ївши, приїхавши; 9
Г сівши, нісши, йдучи.
3. Укажіть дієприслівник, у якому правильно виділено суфікс:
А чита 9 iючи;
Б пишyучи;
В зустр івши;
Г сію yчи.
4. Усі дієприслівники із часткою не пишуться окремо в ряд -ку:
А (не)пускаючи, (не)знаючи, (не)вирішивши; 9
Б (не)кажучи, (не)здужавши, (не)працюючи;
В (не)хтуючи, (не)взявши, (не)бажаючи;
Г (не)зважаючи, (не)зводячи, (не)переглянувши.
5. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою
суфіксів:
А -учи, -ючи;
Б -ши, -вши;
В -ачи, -ячи;
Г -уч, -юч.
6. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні
(розділові знаки опущено):
А Остап стояв вагаючись. ( 9 М. Коцюбинський)
Б У траві прилігши лось міг сховатися до половини. (Є. Гуцало )
В А навкруги розвидняючись світліло. (Є. Гуцало )
Г І до кохання я незчувшися доріс. (М. Рильський)
ІІІ рівень
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.)
7. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх вида -ми.
1 доконаний вид
2 недоконаний вид
А читаючи
Б прочитавши
В співаючі
1Б 2А 9
8. Установіть відповідність між дієприслівниками і їх морфо -логічним розбором.
1 Особлива форма
дієслова — діє-прислівник, до-конаного виду,
у реченні є обста -виною минулого
часу.
2 Особлива форма
дієслова — діє-прислівник, не-доконаного виду,
у реченні є обста -виною теперішньо-го часу.
А Десятки прожекторів з валу
вдарили промінням, засліпили
наступаючі війська. (За О. Гончаром )
Б Благословенна будь, моя неза -ймана дівице Десно, що, згадую-чи тебе вже много літ, я завжди
добрішав, почував себе невичерп-но багатим і щедрим. (О. Довженко )
В Обминувши в долинці пізнє во -лосисте просо, я вихоплююсь на
шлях і одразу наздоганяю дра -бинчастий віз горшковоза Терен-тія. ( М. Стельмах)
1В 2Б 9
IV рівень
(Правильна відповідь — 3 бали.)
9. Відредагуйте речення. Виконайте розбір дієприслівників як
особливої форми дієслова.
Грізно поблискуючи шаблею, кінь з вершником летів упе -ред. Весело засміялася жінка і, поспішаючи в кабінет професора,
подумала про свого міцного захисника.
варіант ІІ
І–ІІ рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)
1. Усі слова є дієприслівниками в рядку:
А читаючий, співаючи, несучи;
Б пишучи, ховаючись, робивши; 9
В читати, опалий, опадаючи;
Г будуючи, вибілений, співаючі.
2. Усі дієприслівники мають недоконаний вид у рядку:
А опадаючи, дивуючись, лукавлячи; 9
Б зітхаючи, прочитавши, з’їхавши;
В чіпляючи, гуркотячи, зробивши;
Г бавлячись, пишучи, прийшовши.
3. Укажіть дієприслівник, у якому правильно виділено су-фікс:
А викона 9 iвши;
Б поїuвши;
В кер yуючи;
Г здолoавши.
4. Усі дієприслівники з часткою не пишуться окремо в ряд -ку:
А (не)діючи, (не)сумуючи, (не)дочуваючи;
Б (не)почувши, (не)слухаючи, (не)знаючи; 9
В (не)сказавши, (не)люблячи, (не)волячи;
Г (не)хтуючи, (не)взявши, (не)зважаючи.
5. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допо -могою суфіксів:
А -анн, -янн;
Б -ши, -вши;
В -учи, -ючи; 9
Г -ач, -яч.
6. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні
(розділові знаки опущено):
А Жевріючи поволі розгорталась над обрієм лимонна смуж-ка ранкової зорі. (В. Козаченко )
Б А сонце заховавшись потім зійшло. (Б. Олійник)
В Ходили між рядами пригинаючись. ( 9 О. Гончар )
Г Антін заснув не погасивши світла. (М. Коцюбинський)
ІІІ рівень
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.)
7. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх вида -ми.
1 доконаний вид
2 недоконаний вид
А люблячі
Б сказавши
В купаючись
1Б 2В 9
8. Установіть відповідність між дієприслівниками і їх морфо -логічним розбором.
1 Особлива форма
діє слова — дієпри-слівник, доконано-го виду, у реченні
є обставиною ми -нулого часу.
2 Особлива форма
діє слова — дієприс-лівник, недоконано -го виду, у реченні
є обставиною тепе-рішнього часу.
А Сагайда, випроставшись між
низькими деревами, якусь мить
стояв приголомшений і заслі-плений блиском вранішньої
природи. (О. Гончар )
Б Старий воєвода вважав, що не
може його дочка, живучи серед
повстанців, не навчитися того,
що вміють вони. (В. Малик )
В Дніпровські рибалки випадко-во натрапляють на ці блукаючі
човни. (О. Гончар )
1А 2Б 9
IV рівень
(Правильна відповідь — 3 бали.)
9. Відредагуйте речення. Виконайте розбір дієприслівника як
особливої форми дієслова.
Навчившись грати у шахи, мені запропонували прийняти
участь у турнірі.
Продемонстровуючи блокнот з конспектами прочитаних
книг, Валентина Сидорівна навчила робити його нотатки.
ІІІ. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 29; впр. 336 (письмово).
[2] § 23 (с. 107–108); впр. 194 (письмово).
ІV. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Організований збір зошитів для контрольних робіт. ;
Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час виконання контрольної ;
роботи.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 18358 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: