Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 42 Тема. Не з дієприкметниками.


Урок  №  42
Тема.  Не  з   дієприкметниками.
  Мета:  сформувати  в   учнів  навички  написання  не   з   дієприкметниками  разом  і   окремо;
розвивати у   школярів творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати мовні
явища;  сприяти  збагаченню  словникового  запасу;  виховувати  любов  до  рідної
мови,  до  її  багатства.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  правильно  писати  не   з   дієприкметниками,  окремо  і   разом;
пояснюють  орфограми  в  дієприкметниках;  знаходять  і   виправляють  в  реченні
помилки  на  вивчені  орфографічні  і   граматичні  правила;  знають  значення  діє­
прикметника,  його  морфологічні  ознаки,  синтаксичну  роль.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Проблемне  питання.   ;
—  Згадаймо  правила  вживання  не   з  прикметником  та  діє -словом.  Чи  можемо  сказати,  що  не   з   дієприкметником  пишеться
за  правилами  вживання  не   з   прикметником  чи не   з   дієсловом?
 ІІ.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Дослідження-зіставлення.   ;
Прослухайте  речення.  визначте,  яким  членом  речення  виступає  діє-прикметник.  Порівняйте  написання  дієприкметників  з  не .  Чим  по -яснити  різне  написання?
Біля  тину  стояла  нефарбована  лавка.  Біля  тину  стояла  ні -коли  не  фарбована  лавка.  Лавка  не  фарбована.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиці.   ;
Н АП и САНН я  Н е   З  ДІє ПР и КМе ТН и КАМ и
Окремо Разом
якщо  дієприкметник  має  при  собі  пояснюваль­
не  слово: Не   прочитана   учнем  книга.  Любував -ся  красою  ніколи  не   бачених  степів .
Коли  при  дієприкметнику  не  має  пояснюваль­
ного  слова:  Неполиті  квіти .  Хмарка   повисла  
над  неміряним   степом .  ( ю.  я новський)
Коли  заперечення  підсилюється  протиставлен­
ням:  ...мав  талант  до  віршів  не   позичений,
а  власний .  ( леся  Українка)
Коли  дієприкметник  без не   не  вживається:
Нечувана  радість  прийшла  на  їх  землю.  
(ю.  я новський)
Коли  дієприкметник  виступає  присудком:  То -лока   не  орана ,  вівці не  лічені ,  пастух  рогатий.  
(Нар.  творч.)
якщо  дієприкметник  утворений  від  дієслів,  що
пишуться  з   недо-   разом:  недо писаний ,  недо -співаний
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  25;  впр.  276   (усно),  280   (письмово).
[2]  §  19;  впр.  155   (письмово),  157   (усно).
Робота  з  текстом.   ;
виразно прочитайте поетичний текст. визначте тему й  основну думку.
Перепишіть,  розкриваючи  дужки.  Поясніть  написання не   з   дієприк-метниками.
Із  слова  починається  людина,
Із  мови  починається  мій  рід.  
Моя  ласкава,  мамина  єдина  —
Щебече  соловейком  на  весь  світ.
Бентежна,  тополина,  калинова,  
(Не)випита,  (не)вибрана  до  дна  —  
Це  наша  українська  мова,
Немов  бандури  вічної  струна.
(Н.   Рій )
Словниковий  диктант.   ;
Не  зав’язаний  добре  сніп;  нездійснене  бажання;  поле  не -зоране;  нескошена  трава;  не  сказане,  а  написане  вітання;  ні  до
кого  не  спрямоване  слово;  незамкнені  двері;  довго  не  стихаючий
вітер;  нескінчені  мрії;  нескінчена  розмова;  невмолима  людина;
нескінчена  робота;  незгасаюче  вогнище.
Вибірковий  диктант.   ;
Запишіть  дієприкметники  з  не .  Поясніть  їх  правопис.
КРАПЛЯ
В  кімнаті  від  полиць  угнутих,
Мелодій  непочутих,
Од  весен  страчених,
Лиць  непобачених,
Од  вічної  незвершень  тяготи,  
Од  спраги  неосяжне  осягти.
А  за  вікном,  без  тіні  заклопоту,
Маленька  крапля,  що  їй  жити  мить,
Кругліє,  знизується  з   дроту  
І  —  поки  до  землі  летить  —
Встигає  всесвіт  у   собі  вмістить.
(В.   Мисик )
 ІV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Гра  «Хто  швидше?».   ;
Подані дієприкметники замініть антонімами з  не .  доберіть до кожно -го  дієприкметника  залежне  слово,  поясніть  правопис.  Складіть  два
речення.
Відкритий  — ... (незакритий); заборонений  — ... (незаборо-нений);  прохололий   —  ...  (не  нагрітий);  роздягнений  —  ...  (нео-дягнений);  початий   —  ...  (незакінчений).
Тестове  завдання.   ;
Укажіть  рядок,  у  якому  всі  слова  із  часткою  не   пишуться
окремо.
А  (Не)довантажена  машина;  (не)скопана,  а  зорана  земля;
хата  (не)побілена.
Б  Мною (не)підметена підлога; (не)фарбовані стіни, а  лако-   9
вані;  (не)вишитий  дівчиною  рушник.
В   (Не)доплетений кошик; лист (не)написаний; (не)прополені
вчасно  грядки.
Г  (Не)замкнені  двері;  (не)дописаний  вірш;  (не)вивчений
учнем  урок.
Самостійна  робота.   ;
Спишіть  речення,  розкриваючи  дужки.  Поясніть  написання  не   з   діє-прикметниками.
Мінливі,  (не)стримані  хмаринки  тихо  пливуть  і  тануть.
(Ю.   Марцінкавічус)  Твори  молодих  ще  ніким  (не)читані,  (не)аналізовані,
(не)критиковані,  тому  (не)відомі.  (Із  журналу )  Крізь  милували  око
рослини,  (не)розповсюджені  в  цій  країні,  а   привезені.  (Ю.   Смолич)
У  льотчика  серце  (не)схитне  й  тверде.  (М.   Бажан )
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  25;  впр.  285   (письмово).
[2]  §  19;  впр.  158   (1,  2   —  письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Завдання  учням.   ;
Зробіть  самоаналіз,  заповніть  таблицю.
Знаю Умію
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Мій  найбільший  успіх  у  засвоєнні  матеріалу...

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 1311 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: