Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 39 Тема. Безособові дієслівні форми на -но, - то


Урок   №  39
Тема.  Безособові  дієслівні  форми  на  -но,  - то.
  Мета:  ознайомити учнів із безособовими дієслівними формами на  ­но, ­то; формувати
вміння  знаходити  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  розвивати  творчі  здібності;
виховувати  почуття  любові  до  батьківської  хати  та  мови  народу.
 Очікувані  результати:  учні  знають  про  безособові  дієслівні  форми  на  ­но ,  ­ то ;  вміють  знаходи ­
ти  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  складають  речення  з   ними;  використовують
форми  на ­ но ,  ­то   у   власних  висловлюваннях;  уміють  проводити  їх  заміну  під­
рядним  реченням.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  схема ­опора.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Запитання  та  завдання  учням.   ;
—  Які  дієслова  називаються  безособовими?
—  Прочитайте  речення,  вкажіть  особові  та  безособові  ді-єслова,  чим  вони  відрізняються.
Тихо  пливе  блакитними  річками  льон.  ( М.   Коцюбинський)  У   хаті
зовсім  посутеніло  (Ю.   Збанацький )  Пахло  чебрецем,  свіжою  травою.
(А.   Шиян )
Тренувальна  вправа.   ;
Перебудуйте  речення,  замінивши  особові  дієслова  на  безособові.
Підкресліть  підмети  й   присудки.
Пахнуть  квіти.  Дитина  хоче  погратись.  Десь  далеко  загри -мів  грім.  Вітер  зламав  дерево.  Ти  не  спиш?  Весняний  дощ  по -кропив  землю.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Спостереження  над  мовним  матеріалом.   ;
Прочитайте  текст. доберіть  заголовок,  який  відповідав  би  темі  ви-словлювання.  Проаналізуйте  виділені  слова,  з’ясуйте  їх  творення.
Спробуйте  визначити  вид  і   рід.
Традиційна  українська  хата  —  воістину  колиска  нашого
народу.  Кожна  господиня  дбайливо  доглядала  своє  житло.  Тому
в  хаті  завжди  було  чисто, вибілено,  розмальовано  кольоровою  глиною,
оздоблено  витинанками, утикано   квітами.  В  інтер’єрі  хати,  в   усій  ор -ганізації внутрішнього її простору відбиваються численні народні
традиції  та  символи,  звичаї  та  обряди.
(Із  журналу)
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  схеми-опори.   ;
Називають  дію  або  стан,
незалежно  від  особи
Підкреслюють  результати  дії,
а  не  саму  дію
Не  змінюються
  
Дієслівні  форми  на  - но ,  - то
  
Утворюються  від  пасивних
дієприкметників  минулого
часу  на  ­ний,  ­ тий
У  реченнях  з   формами  на ­ но ,
­то   підмета  не  буває,  тому  що
ці  форми  не  вказують  на  особу
Уживаються  у   значенні
присудка  самостійно  або
зі  словами  було ,  буде
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  22;  впр.  249   (усно),  252   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  140   (письмово),  141   (усно).
Практична  робота.   ;
У поданих реченнях, визначте безособові форми на -но, - то. Поясніть
їх  уживання.
На  галявині  вже  збудовано  хату,  засаджено  городець.  ( Леся
Українка )  Закінчено  жнива,  останній  сніп  накошено  пшениці.  ( А.   Ма -лишко )  Дощ  без  устану  лив  осінь  і   літо;  луки  затоплено,  трави  по -лито.  (П.   Грабовський )
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Утворіть від дієприкметників безособові форми на - но, - то. Складіть
із  ними  3  речення.
Побачений,  прожитий,  запечений,  позолочений,  закритий,
початий,  скошений,  змелений,  списаний,  прочитаний.
2.   За  п’ять  хвилин  пригадайте  10   безособових  форм  на  -но,  - то.
3.   Перекладіть  українською  мовою  й  запишіть,  підкресліть  безособові
дієслова.
Как  легко  дышится  среди  сосен!  В  окно  повеяло  весной.
Уже светает. От радости у  меня на сердце потеплело. Не хочется
уходить  домой.  По  утрам  хорошо  работается.  Ему  нездоровится,
поэтому  знобит,  лихорадит.
4.   Запишіть  уривок  народної  пісні.  Поясніть  правопис  виділених  слів.
Зробіть  синтаксичний  розбір  першого  рядка  як  простого  речення.
У   якій  синтаксичній  ролі  виступають  дієслівні  форми  на  -но,  - то?
Ой  у  полі  жито  копитами  збито,  
Край  дороги  широкої козаченька  вбито.  
Козаченька  вбито,  покладено  в   жито,  
Червоною  китайкою личенько   накрито.
(Нар.  творч .)
Творчий  диктант.   ;
Запишіть  речення,  змінюючи,  де  можливо,  пасивні  дієприкметники
безособовою  формою  на  - но,  - то.  З’ясуйте,  чи  в   усіх  реченнях  мож-лива  така  заміна.  Якщо  ні,  то  поясніть  причину.
Стіл  застелений  полотняною  скатертиною.  Долівка  потру -шена  свіжою  травою.  Дідові  очі  прикуті  до  світлини  на  стіні.
Корабель  спущений  на  воду.  Робота  закінчена.  Хлопці  зморені
денною  працею.  ( За  О.   Марченко )
Відповідь:   Форми на ­но ,  ­то  називають дію, яку хтось виконав. Тому в   останньому реченні
заміна  неможлива.
Творче  завдання.   ;
Складіть із кожним дієсловом по 2  речення так, щоб у  першому воно
було  особовим,  а   у  другому  —  безособовим.
Зразок.   я  нездужаю.  Мені  нездужається.
Хотіти,  світлішати,  шуміти,  спати,  дзвеніти.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  22;  впр.  254   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  144   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Добери  слово».   ;
доберіть  до  поданих  слів  антоніми.
Освітлено   —  ...  (затемнено).  Зачинено  —  ...  (відкрито).
Збільшено  —  ...  (зменшено).  Привезено  —  ...  (відвезено).  Відне-сено  —  ...  (принесено).  Нагріто  —  ...  (охолоджено).

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 3755 | Коментарі: 584 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1641 2 3 ... 16 17 »
164  
Давайте пользователям свободу!
Чтобы геонезависимых запросов выдача одна ради разных регионов, для геозависимых - разная.
Резервная подражание сайта выглядит обычно точно архив, в котором находятся все файлы и папки, которые находились для вашем хостинге.
Около выборе этого типа верстки сайт определяет автоматически размер и характер экрана устройства и подстраивает формальный форма всех элементов около осуществление, с которого пользователь зашел на страницу.
Тем не менее, есть некоторые общие рекомендации, придерживаясь которых, дозволено избежать серьёзных ошибок.
И здесь скудно нарисовать красивую картинку, надо также подумать относительный удобстве пользователей, в книга числе тех, который довольно жаловать сайт с мобильных устройств.
Избегайте "введений": не вынуждайте пользователя мешкать иначе произносить что-либо, загодя чем он сможет получить доступ к настоящему контенту.
В других колонки быть уменьшении экрана перемещаются вниз, некоторые разновидности адаптивных дизайнов относятся к «резиновым», другие применяют разные виды макетов ради разных устройств.

vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - заказать сайт томск
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайта томск
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайта в томске

php-fusion - также cms ради создания порталов, немало модулей и шаблонов, против несложна в установке.
Сама компоновка блоков, естественнно, также отличалась от "большой" версии.
К сожалению, эти программы не вседа корректно способны различать посетителей-людей от посетителей-роботов, испытывают трудности с анализом поисковых запросов на русском языке и имеют ряд других недостатков.
Он создан для того, который жертва мог в любое срок получить всю необходимую информацию о Вашей компании, Ваших товарах, услугах, ценах, а не для того, воеже забавлять и тем самым отвлекать.
Причём затевать подобные тестирования стоит уже на начальном этапе создания сайта.
Сообразно, и львиная часть трафика (т.
" Поэтому я решил написать про всегда ошибки, встречающиеся в веб-дизайне, которые мне придут в голову, и следовать полчаса я записал уже вокруг 30.
Между этих сервисов -

163  
Удобный стол трансформер для вязальной машины Silver Reed 840 и её аналогов, с полкой для ноутбука и отделениями для хранения пряжи, швейной машины и оверлока

162  
loloshmone

161  
Удобный стол трансформер для вязальной машины Silver Reed 840 и её аналогов, с полкой для ноутбука и отделениями для хранения пряжи, швейной машины и оверлока

160  
https://youtu.be/_Di0t9q97Nc лучшая проститтука в Киеве с услугами интим и массаж.

159  
When it comes to buy expensive gadgets, usually people think about Motorola mobile phones. There are also free sites that will allow you to play online or download games. But not all of them are suitable for every member of your family.

http://www.rivetheadsynth.com/Forums/viewtopic.php?t=6097
http://johnnymjey158936.blog5.net/1054371/detailed-notes-on-play-arcade-games-online

158  
Замечательно, это забавная штука
cpadollar.cf
партнёрские программы, каталог партнёрских программ, партнёрки, офферы, cpa, cpa сеть, cpa партнёрка, заработок в интернет, лучшая партнёрская программа, монетизация трафика

157  
unfortunate of Kiev https://youtu.be/ns636ztBJtY sex and dogs

156  
Мы обучаем специалистов по всей России

155  
News today announced that beetroot might not exactly be everyone's cup of tea, but there's no denying the fact that it comes with a host of health gaining properties. The deep maroon coloured veggie is always striking on the sheet, and when made into juice, is the best way to enjoy their earthy flavours. Therefore, to provide yourself a health improve, it is highly recommended to set a regular feature in your food intake. Beetroot drink is particularly useful to you if had before and after exercising. It is a primary ingredient about what is known as a miracle health drink - ABC, comprising apple, beetroot and carrot. If acquired every morning, it is touted to keep diseases at bay. News today announced that the heavenly sweet flavour of this health boosting juice comes filled with Vitamins A, C, K, beta carotene, polyphenols, antioxidants and folate among other important micronutrients. Recent studies largely assert that beetroot juice can work wonders as a pre and post work out drink by boosting energy, blood flow and strength.
1 ) May Enhance Brain Performance in Old Adults
News today announced that A recently available study done by Wake Forest School in Winston-Salem, NC, declares that drinking beetroot before exercising may aid brain performance for older adults. Researchers found that more mature adults who consumed beetroot juice prior to joining in moderately strong exercise demonstrated greater connectivity in brain regions associated with motor function. In recent years, beetroot has gained popularity because of its potential health benefits, which include reduced blood pressure and increased exercise performance.
Uống nước ép củ cải mang thể giữ cho sức khoẻ của bạn teen và tăng cường cơ bắp
Tin mới hôm nay cho biết beetroot với thể chẳng phải là trà của mọi người, nhưng không phủ nhận thực tại rằng nó đi kèm có 1 loạt những tài sản với lợi cho sức khoẻ. những mẫu rau chay sâu màu đỏ xoành xoạch vượt bậc trên đĩa, và khi được khiến thành nước ép, là cách phải chăng nhất để thưởng thức hương vị đất của nó. thành ra, để nâng cao cường sức khoẻ, bạn nên làm nó trở nên một đặc điểm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước ép củ cải các con phố đặc biệt phải chăng cho bạn nếu sở hữu trước và sau lúc tập thể dục. Nó là một thành phần chính trong thức uống được gọi là thức uống cho phép lạ - ABC, bao gồm táo, củ cải các con phố và cà rốt. Tin mới hôm nay cho biết nếu với mỗi buổi sáng, nó được chào hàng để giữ cho bệnh tật tại vịnh. Hương thơm ngọt ngào của mẫu nước tăng lực này bao gồm những vitamin A, C, K, beta carotene, polyphenols, chất chống oxy hoá và folate trong số những vi chất dinh dưỡng quan yếu khác. những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép củ cải đường với thể khiến việc kỳ diệu như là 1 thức uống trước và sau khi tập thể dục bằng cách thức nâng cao năng lượng, lưu lượng máu và độ bền.
1. nâng cao khả năng hoạt động của não ở người to tuổi
Tin mới hôm nay cho biết một nghiên cứu cách đây không lâu của Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, NC, đề cập rằng uống củ cải trước lúc tập thể dục có thể giúp tăng cường trí óc cho người già. các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các người to tuổi ăn củ cải trục đường trước khi tham gia tập thể dục cường độ vừa phải đã chứng minh sự liên kết lớn hơn trong các vùng não kết hợp có chức năng đi lại. Trong những năm mới đây, củ cải tuyến đường đã trở nên đa dạng vì ích lợi sức khoẻ tiềm tàng của nó, bao gồm giảm huyết áp và tăng hoạt động tập thể dục.

1-10 11-20 21-30 ... 151-160 161-164
Ім`я *:
Email *:
Код *: