hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 39 Тема. Безособові дієслівні форми на -но, - то


Урок   №  39
Тема.  Безособові  дієслівні  форми  на  -но,  - то.
  Мета:  ознайомити учнів із безособовими дієслівними формами на  ­но, ­то; формувати
вміння  знаходити  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  розвивати  творчі  здібності;
виховувати  почуття  любові  до  батьківської  хати  та  мови  народу.
 Очікувані  результати:  учні  знають  про  безособові  дієслівні  форми  на  ­но ,  ­ то ;  вміють  знаходи ­
ти  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  складають  речення  з   ними;  використовують
форми  на ­ но ,  ­то   у   власних  висловлюваннях;  уміють  проводити  їх  заміну  під­
рядним  реченням.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  схема ­опора.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Запитання  та  завдання  учням.   ;
—  Які  дієслова  називаються  безособовими?
—  Прочитайте  речення,  вкажіть  особові  та  безособові  ді-єслова,  чим  вони  відрізняються.
Тихо  пливе  блакитними  річками  льон.  ( М.   Коцюбинський)  У   хаті
зовсім  посутеніло  (Ю.   Збанацький )  Пахло  чебрецем,  свіжою  травою.
(А.   Шиян )
Тренувальна  вправа.   ;
Перебудуйте  речення,  замінивши  особові  дієслова  на  безособові.
Підкресліть  підмети  й   присудки.
Пахнуть  квіти.  Дитина  хоче  погратись.  Десь  далеко  загри -мів  грім.  Вітер  зламав  дерево.  Ти  не  спиш?  Весняний  дощ  по -кропив  землю.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Спостереження  над  мовним  матеріалом.   ;
Прочитайте  текст. доберіть  заголовок,  який  відповідав  би  темі  ви-словлювання.  Проаналізуйте  виділені  слова,  з’ясуйте  їх  творення.
Спробуйте  визначити  вид  і   рід.
Традиційна  українська  хата  —  воістину  колиска  нашого
народу.  Кожна  господиня  дбайливо  доглядала  своє  житло.  Тому
в  хаті  завжди  було  чисто, вибілено,  розмальовано  кольоровою  глиною,
оздоблено  витинанками, утикано   квітами.  В  інтер’єрі  хати,  в   усій  ор -ганізації внутрішнього її простору відбиваються численні народні
традиції  та  символи,  звичаї  та  обряди.
(Із  журналу)
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  схеми-опори.   ;
Називають  дію  або  стан,
незалежно  від  особи
Підкреслюють  результати  дії,
а  не  саму  дію
Не  змінюються
  
Дієслівні  форми  на  - но ,  - то
  
Утворюються  від  пасивних
дієприкметників  минулого
часу  на  ­ний,  ­ тий
У  реченнях  з   формами  на ­ но ,
­то   підмета  не  буває,  тому  що
ці  форми  не  вказують  на  особу
Уживаються  у   значенні
присудка  самостійно  або
зі  словами  було ,  буде
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  22;  впр.  249   (усно),  252   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  140   (письмово),  141   (усно).
Практична  робота.   ;
У поданих реченнях, визначте безособові форми на -но, - то. Поясніть
їх  уживання.
На  галявині  вже  збудовано  хату,  засаджено  городець.  ( Леся
Українка )  Закінчено  жнива,  останній  сніп  накошено  пшениці.  ( А.   Ма -лишко )  Дощ  без  устану  лив  осінь  і   літо;  луки  затоплено,  трави  по -лито.  (П.   Грабовський )
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Утворіть від дієприкметників безособові форми на - но, - то. Складіть
із  ними  3  речення.
Побачений,  прожитий,  запечений,  позолочений,  закритий,
початий,  скошений,  змелений,  списаний,  прочитаний.
2.   За  п’ять  хвилин  пригадайте  10   безособових  форм  на  -но,  - то.
3.   Перекладіть  українською  мовою  й  запишіть,  підкресліть  безособові
дієслова.
Как  легко  дышится  среди  сосен!  В  окно  повеяло  весной.
Уже светает. От радости у  меня на сердце потеплело. Не хочется
уходить  домой.  По  утрам  хорошо  работается.  Ему  нездоровится,
поэтому  знобит,  лихорадит.
4.   Запишіть  уривок  народної  пісні.  Поясніть  правопис  виділених  слів.
Зробіть  синтаксичний  розбір  першого  рядка  як  простого  речення.
У   якій  синтаксичній  ролі  виступають  дієслівні  форми  на  -но,  - то?
Ой  у  полі  жито  копитами  збито,  
Край  дороги  широкої козаченька  вбито.  
Козаченька  вбито,  покладено  в   жито,  
Червоною  китайкою личенько   накрито.
(Нар.  творч .)
Творчий  диктант.   ;
Запишіть  речення,  змінюючи,  де  можливо,  пасивні  дієприкметники
безособовою  формою  на  - но,  - то.  З’ясуйте,  чи  в   усіх  реченнях  мож-лива  така  заміна.  Якщо  ні,  то  поясніть  причину.
Стіл  застелений  полотняною  скатертиною.  Долівка  потру -шена  свіжою  травою.  Дідові  очі  прикуті  до  світлини  на  стіні.
Корабель  спущений  на  воду.  Робота  закінчена.  Хлопці  зморені
денною  працею.  ( За  О.   Марченко )
Відповідь:   Форми на ­но ,  ­то  називають дію, яку хтось виконав. Тому в   останньому реченні
заміна  неможлива.
Творче  завдання.   ;
Складіть із кожним дієсловом по 2  речення так, щоб у  першому воно
було  особовим,  а   у  другому  —  безособовим.
Зразок.   я  нездужаю.  Мені  нездужається.
Хотіти,  світлішати,  шуміти,  спати,  дзвеніти.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  22;  впр.  254   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  144   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Добери  слово».   ;
доберіть  до  поданих  слів  антоніми.
Освітлено   —  ...  (затемнено).  Зачинено  —  ...  (відкрито).
Збільшено  —  ...  (зменшено).  Привезено  —  ...  (відвезено).  Відне-сено  —  ...  (принесено).  Нагріто  —  ...  (охолоджено).

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 22215 | Коментарі: 663 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1921 2 3 ... 19 20 »
192  
Are you prepared to buy fake degree on-line, please contact with me, Pretend Diploma, Pretend Diploma and Transcript, Faux Degree, Purchase Faux Diploma, Buy Faux Diploma.We create genuine fake diplomas and school, college, and highschool documents to fulfill any specific requirements that you may have. We are the top producers of fake diploma of the best quality. Want to have a very good job sooner or later? Wish to please your dad and mom? Pretend Diploma, Faux Diploma and Transcript, Fake Degree, Buy Pretend Diploma, Purchase Fake Diploma.By no means need to waste time in studying and studying? Take part us, we will make your dream come true.Now we have a few years experience in the printing enterprise, you possibly can belief us.Pretend Diploma, Fake Diploma and Transcript, Fake Degree, Purchase Faux Diploma, Purchase Pretend Diploma. Biggest companies, highest high quality!

http://fakediplomaoffice.com/
Skype: myungmmu
Email: myungmmu@outlook.com

191  
zgd

190  
Welcome to the Black Hat Pool - Blackhatpool.com, the high performance Electroneum Mining Pool. Payouts are instant and you will receive your ETN as soon as you reach your configured payment threshold.

189  
траст, трастовым, трастовых, трастам

188  
Необходимо срочно организовать
профосмотр выездной</ur> в пределах Москвы или Московской области? "Амбулатория" - профессиональный медицинский центр, который поможет Вам максимально быстро и качественно провести данное мероприятие в рамках всех принятых требований и стандартов.
Что Вы получите, подписав с нами договор на выездной медосмотр? В первую очередь:
- Шанс избежать наказаний финансового характера после ближайшей ревизии контролирующими инстанциями. Размеры подобных санкций значительно выше той стоимости, которую мы выставляем за свои услуги.
- Предоставление всей необходимой документации в максимально короткий срок. После того, как медицинский осмотр будет пройден, Вы получите на руки все документы, которые касаются предоставленных нами услуг. Обращаясь к нам, Вы можете не беспокоиться о том, что все будет оформлено грамотно и в соответствии с законом. Наша клиника действует на основании лицензии, выданной в 2012 году.
- Выездной медосмотр всего за один день! Благодаря отлично выработанному алгоритму работы и высокому профессионализму наших специалистов, Вы сможете максимально быстро провести профилактическое обследование с минимальным отрывом сотрудников от работы.
- Оперативная корректировка всех, без исключения, несовершенств, обнаруженных в процессе проверки Роспотребнадзором. Мы приводим в порядок медицинские книжки сотрудников предприятия. Однако всегда гораздо легче предотвратить подобные трудности, чем стараться исправить их после их появления. Если в Вашей компании совсем скоро будет проведена проверка со стороны контролирующих органов, то рекомендуем сразу же обратиться к нам, и мы обязательно поможем Вам согласовать всю имеющуюся документацию с представителями Роспотребнадзора.
- Мобильное оборудование нового поколения. Для проведения максимально точного и высококачественного осмотра, наш медицинский центр привезёт на Вашу организацию всё необходимое оборудование и медицинские приборы. Всё, что Вам нужно сделать - это обеспечить соответствующую обстановку для размещения докторов и подключения привезённых ими приборов.
Оплатить услуги можно по факту их оказания. Все вопросы, касающиеся выездных медицинских осмотров, Вы можете задать нам в телефонном режиме, позвонив по телефонам, которые указаны на интернет-портале. Помимо того, можно оформить онлайн-заявку на портале фирмы. Обращайтесь прямо сейчас!

187  
Download: http://mqw3-fdgfd323d.com/watch-a-storks-journey-2017-123movies.html - Watch movie .
Torrent: http://bb90new.com/music/what-lovers-do-feat-sza-maroon-5/ - Download .
Online: http://desisextips.com/index.php?PHPSESSID=561f4lq2oq5lsobous66aq03j0&topic=298474.0 - Hidden Places (2006) DVDRip .
http://medepe.com/country/argentina.html - Argentina torrent.

186  
replica uhr

185  
replica orologi

184  
replique montres

183  
http://chita.ivtekstili.ru

1-10 11-20 21-30 ... 181-190 191-192
Ім`я *:
Email *:
Код *: