hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 36 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису процесу праці.


Урок   №  36
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Особливості   побудови  опису  процесу  праці.
  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  типи  мовлення,  їх  функції,  удосконалювати  вміння
розрізняти  тексти ­розповіді,  тексти ­описи  й   тексти­роздуми;  ознайомити  учнів
з  особливостями  побудови  опису  процесу  праці;  удосконалювати  вміння  й   на ­
вички  визначати  тему  й  основну  думку  висловлювання,  його  належність  до
певного  стилю;  виховувати  любов  до  праці,  повагу  до  трударів.
 Очікувані результати:  учні знають типи мовлення, їх функції, вміють розрізняти тексти­розповіді,
тексти­описи й   тексти­роздуми; складають усні й   письмові твори про процес пра­
ці; вміють визначати тему й  основну думку висловлювання, його належність до
певного стилю; додержуються вимог мовлення та основних правил спілкування;
помічають  і   виправляють  недоліки  у  власному  й   чужому  мовленні.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроку:   застосування  знань  і   формування  вмінь.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Робота  з  текстом.   ;
Прослухайте  текст.  визначте  тип  і   стиль  мовлення,  тему  й   головну
думку.  доберіть  заголовок.
Фарбувати  аніліновими  барвниками  треба  за  допомогою
дорослих.  В  окрему  посудину  налийте  0,5  л  гарячої  води  і  за -сипте  туди  порошок  з  пакета.  Коли  порошок  розтане,  процідіть
його  через  марлю  і  вилийте  в  посудину  для  фарбування.  Вона
повинна  бути  просторою,  щоб  розчин  повністю  покрив  нитки.
Сюди  ж  додайте  1  столову  ложку  кухонної  солі  і  добре  пере-мішайте.  Покладіть  у  цю  посудину  мокрі  нитки.  Поставте  її  на
вогонь.  Кип’ятіть  протягом  1   години  на  слабкому  вогні.  Щоб
нитки  рівномірно  пофарбувалися,  слід  під  час  кип’ятіння  часто
перевертати  їх.  Коли  розчин  охолоне,  витягніть  нитки,  пропо -лощіть  їх  у  холодній  воді  та  висушіть.
(К.   Філоненко )
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Ми  у  своєму  житті  дуже  часто  спостерігаємо  за  працею
людей  чи  виконуємо  певну  роботу  самі.  А   як  описати  процес
праці?  Сьогодні  на  уроці  ви  навчитеся  робити  це  правильно,
грамотно,  змістовно.  Спочатку  послухайте  пояснення  про  те,  що
таке  процес  праці.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Слово  вчителя.   ;
Процес праці   — система послідовно виконуваних трудових опе-рацій, яка обов’язково має певний результат  — вихідний продукт.
Найдоцільнішою формою поінформування про процес праці є розпо -відь. Речення тексту будуються так: «відоме»   — вказівка на  діючу
особу та на час виконання певних дій, «нове»  — вказівка на дію.
Розповідь  про  трудовий  процес  може  бути  складена  в  на-уковому,  діловому  та  художньому  стилях.  Опис  процесу  праці
складається  з   трьох  основних  структурно-композиційних  частин:
підготовчий етап для виконання якоїсь роботи; опис послідовного
виконання  праці;  опис  результатів  роботи.
Опрацювання  таблиці.   ;
розгляньте  таблицю  і  порівняйте  особливості  розповіді  наукового
й  художнього  стилів.
О ЗНАК и  РОЗПОВІДІ   ПРО  ТРУДОВ ий ПРОце С
Наукова,  ділова  розповідь  Художня  розповідь
Мета   —  передати  конкретні  узагальнені  відомості  про  те,  як
потрібно  виготовляти  продукт.  Розповідь  позбавлена  емоційності,
слова  вживаються  в   прямому  значенні;  названі  трудові  операції
стосуються  не  конкретного  виконавця,  а   особи  узагальненої,  вжи­
ваються  дієслова  3­ої  особи  множини.  Часто  використовуються  сло ­
ва  слід,  необхідно,  треба,  можна  з   неозначеною  формою  дієслова
Мета   —  викликати  певне
ставлення  і   до  самої  праці,
і  до  її  виконавця;  розповідь
образна,  емоційна,  вжива ­
ються  художні  засоби
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте  уривок  журнальної  публікації.  визначте  тип  і   стиль  мов-лення.  Знайдіть  структурно-композиційні  частини.
Якось  весняним  ранком  дідусь  сказав,  що  сьогодні  навчить
мене  саджати  яблуні.  Я  вже  хотіла  бігти,  та  він  зупинив,  хова-ючи  посмішку  в  сиві  вуса.  «Не  метушись   —  швидше  буде...»
Зібравши інструменти, дідусь став розмічати місце для ями,
а  я  замішувала  у  чавунці  глиняний  розчин.  Дідусь  тим  часом
став  не  поспішаючи  копати.
Незабаром  він  покликав  мене.  «Бери,  онучко,  заступ  і  ген
на  той  пустир  підемо.  Яблунька  там,  наче  сирітка,  серед  кущів
терну  заблукала».
Яблуньку дідусь викопував довго. Потім обережно взяв дич-ку  мозолястими  руками  і  став  уважно  розглядати  кореневище.
Щось  проказуючи  стиха  до  яблуньки,  відрізав  ножицями  по-шкоджені корінчики. Зануривши кореневище у  глиняну купелю,
опустив  саджанець  у   яму.
Я  стала  закидати  її,  а  він  у   той  час  ніжно  підтримував
яблуньку,  легенько  підтрушуючи.  Зробивши  красиву  луночку,
з  якоюсь  веселою  зажурою  мовив:  «Рости  на  радість  людям!»
(За  М.   Вінграновським )
 IV.  с истеМАтиз А ц І я  й   узА гА льнення  вивченого  МАтер ІА лу
Пошукова  робота.   ;
У  попередньому  тексті  знайдіть,  які  частини  мови  найчастіше  зустрі-чаються при описі процесу праці. Продовжте подані рядки слів тими,
які  необхідні  будуть  під  час  опису  процесу  праці.
Дієслова:  виробляє,  працює,...
Прислівники:  спочатку,  активно,...
Прикметники:  упевнений,  швидкий,...
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  С.  62–66;  впр.  85  (усно).
[2]  §  51  (с.  206–207);  впр.  396   (усно).
Індивідуальне  завдання.  виписати  з  творів  художньої  літератури  два
зразки  текстів-описів  процесу  праці.
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Що  можна  вважати  процесом  праці?
—  Що спільного й  відмінного в  розповідях про процес праці
у  науковому  й  художньому  стилях?
—  Які поєднання слів використовуються при створенні роз-повіді  про  процес  праці?

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 1178 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: