hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 31 Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Урок  №  31
Тема.  Дієприкметник  як  особлива  форма  дієслова:  
 загальне  значення,  морфологічні  ознаки, 
 синтаксична  роль.
  Мета:  ознайомити  учнів  з   дієприкметником  як  особливою  формою  дієслова;  навчити 
визначати  дієприкметники  в   реченнях;  розвивати  творчі  вміння  школярів  ви­
користовувати дієприкметник у   висловлюваннях; виховувати почуття любові до 
української  мови,  до  природи.
 Очікувані  результати:  учні  знають  значення  дієприкметника,  його  морфологічні  ознаки,  синтак­
сичну  роль;  знаходять  у  реченні  дієприкметники,  використовують  їх  у  власних 
висловлюваннях.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиці,  схема.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Дайте  визначення  поняття  «дієслово».
—  Які  граматичні  категорії  притаманні  дієслову?
—  Що  означає  прикметник?
—  Як  змінюється  прикметник?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Практична  робота.   ;
Запишіть  речення.  З’ясуйте  роль  прикметників  і   дієслів  у   них.  в и -значте,  яка  відмінність  між  ними  в  значенні  та  граматичних  ознаках. 
Зробіть  висновки.  Чи  знайшли  ви  нову  форму  дієслова?
Літом  пекучі  вітри  й   сонце  випалюють  усе  навкруги,  і  на 
жовтих  пагорбах  шумлять  гіркий  полин,  жовті  трави,  колюче 
будячиння.  ( В.   Кучер )  Мовчить  і  гнеться,  мов  жива,  в  степу  по -жовклая  трава.  (Т.   Шевченко )  Від  ріки  віяло  теплом,  від  скошеного 
лугу  —  розігрілою  за  день  на  сонці  травою.  (Гр.  Тютюнник)
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  схеми.   ;
Особлива  форма  дієслова Ознака  за  дією  (який?  яка?  яке?  які?)
 
  Дієприкметник
 
Ознаки  дієслова:  вид  (доконаний/  недоконаний);   
час  (теперішній/  минулий)
Ознаки  прикметника:  рід,  число, 
відмінок
Проблемне  завдання.   ;
розгляньте  таблиці  «Порівняй»  і   «розрізняй»  і   скажіть,  у  чому  відмін-ність між прикметником та дієприкметником (адже вони відповідають 
на  однакові  питання).
Порівняй
Дієприкметники  вказують  на  ознаку  предмета  за 
дією:  пожовкле  листя,  зеленіюче  поле ,  зачерствілий 
хліб
Прикметники  вказують  на  постійну  ознаку: 
жовте  листя,  зелене  поле ,  черствий  хліб
Розрізняй
Дієприкметники:  просіяний, 
битий  дощами ,  підписаний , 
спожитий ,  подвоєний
Дієприкметники,  що  перейшли 
в  прикметники:    колючий   дріт , 
спілий  кавун ,  сіяне   борошно , 
битий  шлях
Прикметники,  утворені  від 
дієслівних  основ:  несказан -ний,  невпинний ,  підписний, 
докладний
Мають  ознаки  дієслів,  виража­
ють  змінну  ознаку  (за  дією): 
ва 5рений ,  пе 5чений
Виражають  постійні  ознаки, 
можуть  змінювати  наголос: 
варе 5ний,  пече 5ний
Мають  суфікси  прикметників
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  18;  впр.  199   (усно),  200   (письмово).
[2]  §  14;  впр.  120   (усно),  121   (письмово).
Практична  робота.   ;
в иразно  прочитайте  уривок  вірша.  в ипишіть  дієприкметники.  Які 
ознаки  дієслова  і   прикметника  вони  мають?
Лісове  невтомне  птаство 
Буде  нишпорити  часто 
Взимку  серед  віт 
І  примерзлу  горобину,  
Зарум’янену  шипшину,  
Глід  і   терен,  і   калину 
Знайде  на  обід.
(В.   Скомаровський )
IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Знайдіть у  реченнях дієприкметники, визначте їх морфологічні озна-ки  й   синтаксичну  роль.  Загадки  відгадайте.
Розстелений  кожушок,  на  нім  посіяний  горошок.  Повна 
діжка  жита  п’ятачком  накрита.  У   лісі  вирізана,  гладенько  ви-тесана, співає, заливається, як називається? Сто один брат   — усі 
в  один  ряд  зв’язані  стоять  (Нар.  творч .)
Відгадки:   небо  і   зорі,  мак,  сопілка,  паркан.
2.   Замініть виділені слова дієприкметниками. Які, на вашу думку, фрази 
більш  лаконічні,  виразніші   —  з  дієсловами  чи  з  дієприкметниками?
Листя,  що  опало ;  задача,  яку  розв’язали ;  книга,  яку  дочитали;  іграшка, 
яку  люблять  більше  за  інші ;  вогонь,  що  палає .
Відповідь:   опале  листя,  розв’язана  задача,  дочитана  книга,  найулюбленіша  іграшка,  па ­
лаючий  вогонь.
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть  слова  у   дві  колонки:  1  —  прикметники,  2  —  дієприкмет-ники.
Зеленіючий,  зелений,  позеленілий;  добрий,  подобрілий;  бі -ліючий,  побілений,  білий;  веселий,  повеселілий;  чорний,  почор -нілий,  чорніючий.
Практична  робота.   ;
Запишіть  прислів’я  та  приказки.  визначте  синтаксичну  функцію  діє -прикметників.  З’ясуйте  їх  граматичне  значення  (вид,  час,  рід,  число, 
відмінок).  до  поданих  дієприкметників  доберіть  дієслова,  від  яких 
вони  утворені.
Непрошений гість гірше татарина. Дарованому коню в  зуби 
не  дивляться.  Згаяного  часу  і  конем  не  доженеш.  ( Нар.  творч .)
Проблемне  завдання.   ;
Зі слів, що в  дужках, утворіть речення, у  складі якого був би дієприк-метник. розташуйте слова так, щоб зберегти ритм вірша і   римування.
На  яворі  —  сонячні  бризки, 
(лан,  поорати,  парувати).  
В  гаю  білокорі  берізки  
Вдяглися  в  зелений  туман.
(Л.   Компанієць )
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  18;  впр.  202   (письмово).
[2]  §  14;  впр.  122   (письмово).
Індивідуальне  завдання .  Скласти  твір-мініатюру  «Зимовий  ранок», 
використовуючи  дієприкметники,  з’ясувати  їх  морфологічні  ознаки 
й  синтаксичну  роль.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Завдання  учням.   ;
Зробіть  самоаналіз,  заповніть  таблицю.
Знаю Умію
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (08.01.2014)
Переглядів: 2573 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: