Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 30 Тема. Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки.


Урок   №  30 Тема.  Контрольна  робота  №  2.  Тестування.   Контрольне  читання  мовчки.
  Мета:  перевірити  рівень  засвоєння  набутих  знань  та  умінь  з  розділу  «Дієслово»,
з’ясувати можливі недоліки в   знаннях учнів з  метою їх усунення; здійснити пере­
вірку  здатності  учнів  сприймати  на  слух  незнайоме  за  змістом  висловлювання,
розуміти  зміст  тексту,  тему  й   основну  думку;  розвивати  пам’ять,  увагу,  логічне
мислення;  виховувати  повагу  до  видатних  людей  нашої  історії.
 Очікувані  результати:  учні  знають  загальне  значення  дієслова,  його  морфологічні  ознаки,  син­таксичну  роль;  знаходять  дієслово  в   реченні;  вміють  визначати  його  форми,
граматичні ознаки, належність дієслова до певної дієвідміни; правильно вимов­
ляють і  пишуть їх з   вивченими орфограмами; знаходять і   виправляють допущені
помилки;  правильно  використовують  форми  дієслів  у  мовленні;  конструюють
речення з  дієсловами в  усіх часах і   особових формах; складають усні й   письмові
висловлювання,  використовуючи  дієслова.
  Обладнання:   тестові  завдання  у  двох  варіантах,  текст  для  читання  мовчки  з  тестовим  за­
вданням  до  нього.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
(Ознайомлення  з   критеріями  оцінювання  тестових  завдань.
Проведення  інструктажу  щодо  виконання  завдань  тестового  ха-рактеру  і   читання  мовчки.)
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Проведення  тестування.   ;
варіант  І
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Усі дієслова вжито у  формі минулого часу доконаного виду
в  рядку:
А  9   написав,  розфарбував,  спекла,  зрозуміли;
Б  загориться,  навіяли,  наколочу,  порозкидав;
В  слухаємо,  поливаю,  витремо,  пофарбував;
2.   Усі  дієслова  наказового  способу  в  рядку:
А  сідай,  скажемо,  пересуватися,  вибачте;
Б  плекати,  почекайте,  дихаємо,  нахмарилося;
В  9   напишімо,  стривайте,  не  журися,  пообідаймо;
Г  бери,  зачиняйте,  хотілось  би,  піду.
3.   Дієслова  наказового  способу  змінюються:
А  за  родами  і   часами;
Б  за  числами  і   родами;
В  за  особами,  числами  й   родами;
Г   9   за  числами  й   особами.
4.   До  ІІ  дієвідміни  належать  усі  дієслова  в   рядку:
А  вишивати,  вирізнятися,  хитати,  читати;
Б  полоти,  миритися,  думати,  кохати;
В  9   вчити,  говорити,  шумить,  учити;
Г  загорітися,  міркувати,  їхати,  пекти.
5.   Не  вживаються  без не   всі  дієслова  в   рядку:
А  9   (не)хтувати,  (не)зчутися,  (не)навидіти,  (не)добачати;
Б  (не)славити,  (не)поважати,  (не)могти,  (не)зрозуміти;
В  (не)обернувся,  (не)дописав,  (не)дочув,  (не)схотіла;
Г  (не)притомніти,  (не)дочитати,  (не)намалював,  (не)завер -шили.
6.   Дієслова  майбутнього  часу  1-ої  особи  множини  становлять
 рядок:
А  запрошуватимемо,  візьмете,  зруйнуємо,  сидітиму;
Б  наспіваєте,  розхитуємо,  вирішимо,  напишеш;
В  перенесемо,  вигадаєте,  подумаємо,  намалюю;
Г   заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо, будемо любити.   9
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть  відповідність  між  дієсловами  та  їх  характерис -тиками.
1  Ший;
2  спечуть;
3  ростете.
А   Дієслово наказового способу, 2-ої особи, од-нина;
Б  дієслово  майбутнього  часу,  доконаного
виду;
В  дієслово  теперішнього  часу,  2-ої  особи,
множина;
Г  дієслово  теперішнього  часу,  недоконаного
виду,  1-ої  особи.
1А  2Б  3В   9
8.   Установіть відповідність між виділеними словами та їх син -таксичною  функцією
1  Дівчина,  як  видно,  соромиться  йому роз -повідати   правду.  (Ю.   Збанацький )
2  Я   до  школи  — носити  воду  школярам.
(Т.   Шевченко )
3  Він  наказав  усім вийти з  кімнати.  (О.   Дов-женко )
4  Одні  тільки  бажання  творити добрі  діла
й  зостались при мені на все життя. ( О.   Дов-женко )
А  Обставина;
Б  присудок;
В  означення;
Г  додаток;
Д  підмет.
1Б  2А  3Г  4В   9
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Прочитайте  речення,  випишіть  дієслова,  виконайте  їх  по -вний  морфологічний  розбір.
Стільки  наговорив,  що  і  в  шапку  не  збереш.  (Нар.  творч .)
Цвіти,  цвіти,  барвіночку,  з   весни  до  зими.  (Л.   Глібов ).
варіант  ІІ
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Усі слова мають однакове граматичне значення способу в рядку:
А  запам’ятай,  умовив  би,  подорожчав,  рахую;
Б  підв’язав  би,  нашіптує,  бережіть,  говорити;
В  замовив  би,  підраховуй,  довантаж,  зібралися;
Г   9   купаються,  зав’яз,  будете  малювати,  навчаюсь.
2.   Усі  дієслова  є  безособовими  в   рядку:
А  розвидняється,  замело,  не  спиться,  щастить;   9
Б  минулося,  ходить,  читає,  одягається;
В  підмерзає,  напишу,  зроблять,  принесемо;
Г  таланить,  роздощилося,  одяглася,  пахнуть.
3.   Дієслова  теперішнього  і  майбутнього  часів  змінюються:
А  за  особами  і  часами;
Б  за  особами;
В  9   за  числами  і   родами;
Г  за  числами,  особами  і  родами.
4.   До  І  дієвідміни  належать  усі  дієслова  в   рядку:
А  робити,  закричати,  стояти,  шелестить;
Б  принести,  озиратися,  довідатися,  вимітати;   9
В  підживити,  напустився,  графити,  пекти;
Г  обважніти,  скотитися,  прилягти,  гупати.
5.   З  м’яким  знаком  пишуться  всі  дієслова  в  рядку:
А  виконуєт..ся,  розраховуєш..,  висловлюєш..ся,  одягают..;
Б  дотримуєш..ся,  дивуєт..ся,  слухаєш..,  освідчуєт..ся;
В  завершуєт..ся,  купаєт..ся,  ставит..ся,  застосовуєт..ся;   9
Г  виробляют..,  затверджуєт..ся,  смієш..ся,  працюєш..  .
6.   Усі  дієслова  з  не   пишуться  разом  у   рядку:
А  (Не)досипати,  (не)дочути,  (не)домовити,  (не)зчутися;   9
Б  (не)мислити,  (не)обдумати,  (не)почати,  (не)славити;
В  (не)навидіти,  (не)в’янути,  (не)доробити,  (не)вірити;
Г  (не)дібрати,  (не)дбати,  (не)відповідати,  (не)волити.
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть  відповідність  між  дієсловами  та  їх  характерис -тиками.
1  Працював  би;
2  буде  стояти;
3  удармо.
А  Дієслово  умовного  способу;
Б  дієслово  наказового  способу;
В  дієслово  дійсного  способу;
Г  безособове  дієслово.
1А  2В  3Б   9
8.   Установіть відповідність між виділеними словами та їх син -таксичною  функцією.
1  Не  любив  дід  сидіти  без  діла.  (О.   Довженко )
2  Гуси  сіли  на  воду  перепочити .  (М.   Стельмах)
3  Керівник  віддав  групі  наказ  зупинитися .
(О.   Гончар )
4  Жити   —  Вітчизні  служити.  (Нар.  творч. )
А  Обставина;
Б  підмет;
В  означення;
Г  додаток;
Д  присудок.
1Г  2А  3В  4Б   9
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Спишіть  речення,  випишіть  дієслова,  виконайте  їх  повний
морфологічний  розбір.
Полетів  би  за  тобою,  та  хто  привітає.  (Т.   Шевченко )
З  одним  рибалкою  він  дуже  подружив.  (Л.   Глібов )
Проведення  контрольного  читання  мовчки.   ;
1.   Читання  тексту  учнями.
МІЙ  БРАТ   ВОЛОДЯ
З  раннього  дитинства  ми  були  не  лише  братом  і  сестрою,
а  щирими друзями, що йшли пліч-о-пліч майже три десятиріччя.
Лагідність Володя проявляв не тільки у  взаємних зі мною   — то-
вариші по школі й   медичному інститутові любили його за благо -родство,  простоту  й   готовність  допомагати  у  скрутну  хвилину.
Він  ніколи  не  показував  свої  переваги  в   чомусь.  Ми  разом
навчалися у  Кіцманській середній і  музичній школах. Володя був
скрипалем,  а   я  —  віолончелісткою.  Йому  подобалось  звучання
віо лончелі,  він  залюбки  стежив  за  моєю  грою.  Коли  я  відпо -чивала,  то  він  грав  на  ній  щойно  почуті  етюди,  пісні.  З   часом
виконував  на  цьому  інструменті  дуже  важкі  речі.  Я   пишалася
ним  і  хотіла,  щоб  його  навіть  послухав  учитель,  але  Володя
категорично  заперечував  проти  цього.  Він  ніколи  не  хизувався
своїми  здібностями.
У  той  час  у  Кіцманській  музичній  школі  згуртувався  до -вкола  директора  молодий,  але  працелюбний  колектив.  Значний
вплив  на  Володю  мав  викладач  по  класу  скрипки  Ю.  М.  Ві-знюк,  який  сформував  його  як  музиканта.  Він  ставився  з  ве-ликою  вимогливі  стю  до  брата:  недостатня  інколи  підготовка  до
уроків  фіксувалася  досить  різко  в   щоденнику,  суворо  оцінюва-лась  і  робота  батьків,  які  не  мали  права  стояти  осторонь,  коли
йшлося  про  виховання  їхніх  дітей.
Траплялися і  смішні епізоди. Якось учитель попросив бать -ка  переписати  «Концерт»  Л.  Зайця.  Тато  завжди  переписував
програмові речі Володі  — у  нього був гарний почерк. Однак через
свою  зайнятість  не  встиг  впоратись  із  цим  завданням.  І   ось  Во-лодя  повертається  зі  школи  усміхненим,  дивиться  не  так,  як  за -вжди,  а   з  лукавинкою  в  погляді.  Простягає  щоденника  і  каже:
—  Подивись,  тату,  яку  ти  оцінку  заробив!
Батько перегорнув сторінки щоденника і  прочитав написане
жирним шрифтом: «Чому не переписали “Концерт” Зайця? Оцін-ка  батькові   —  двійка».  У  тата  закрутилися  сльози  в   очах  —  не
від  образи,  а  від  зворушення.  Увечері  пішов  до  вчителя  і  попро -сив пробачення за свою неакуратність у  ставленні до потреб сина.
У  нас  у   родині  був  культ  учителів.  Якщо  ми  приносили  низькі
оцінки, то провину того батьки ніколи не приписували учителям,
а  брали  свій  карб.
Володя  любив  літературу,  музику,  живопис,  але  з  особли-вою увагою ставився до народної пісні. Ще в  юності він збагнув,
що  вона  багато  важить  для  композитора,  тому  вже  у  восьмому
класі  почав  записувати  фольклор,  продовжуючи  збирати  його
і  тоді,  коли  навчався  в  медичному  інституті,  а   згодом  і  в  кон -серваторії.
Про  Володю  справедливо  говорять,  що  він  дав  крила  укра -їнській  естрадній  пісні,  вивів  її  з   провінційних  закамарків  на
світові  обрії,  врятував  її  мистецьку  гідність.
Так,  то  був  талант,  то  була  особистість.  Івасюкова  пісня
не  з’явилася  на  порожньому  місці,  на  попелищі.  Вона  випле -кана  глибокими  традиціями  української  національної  культури,
дух  якої  завжди  витав  у   родині  Івасюків.  Музика  М.  Лисенка,
С.  Воробкевича,  творчість  І.  Гнатюка,  Є.  Маланюка  —  ось  ті
духовні  джерела,  з   яких  буковинський  Орфей  брав  силу  і  міць
для  реалізації  свого  таланту.  А   освячував  її  живою  водою  на -родної  пісні,  народного  мелосу.
Митець  годинами,  днями  шукав  потрібний  образ,  оту  єди -ну  інформацію,  яка  згодом  так  вдячно,  так  приязно  обізветься
в  душі нашого народу і   полетить у  світ широкий розлого і   щиро,
як  травневий  вітер  на  полонину,  як  теплий  дощ  на  молоду  ози -мину.
Коли Володя почав створювати пісні, то їх одразу  ж почали
підтримувати глядачі. А  особливо він взявся до роботи тоді, коли
разом  із  В.   Зінкевичем,  Н.   Яремчуком,  С.  Ротару  згуртувався
у  знаменитій  «Смерічці».  Володимир  Івасюк  творив,  а  вони  ви-конували  його  епохальні  твори  перед  мільйонами  телеглядачів,
радіослухачів.  В  якусь  мить  вся  Україна,  більше  того   —  світ  за-співав  «Червону  руту»,  «Водограй»,  «Мальви»  та  інші  Івасюкові
пісні.
Володя  передчасно  пішов  із  життя.  Але  залишились  його
твори.  Держава  віддала  своєму  синові  належне  —  посмертно  Во-лодимиру  Івасюку  присуджено  найголовнішу  нашу  нагороду  —
премію ім. Т.   Шевченка,— за видатний внесок у  розвиток україн-ського національного мистецтва. Він своїми піснями освідчувався
в  любові  до  своєї  землі,  до  рідного  народу,  до  матері-України.
І  нам  цю  любов  заповідав.
(603  сл.)   ( За  Г.  Івасюк )
2.   в иконання  учнями  тестових  завдань.
варіант  І
1.   Ким  був  Володя  для  своєї  сестри?
А  Щирим  другом;   9
Б  недругом;
В  ворогом;
Г  помічником.
2.   Де  навчались  брат  і  сестра?
А  У  Кіцманскьій  середній  і   музичній  школах;   9
Б  у  Чернівецькій  школі;
В  у  Рахівській  школі;
Г  у  Дрогобицькій  школі.
3.   Чи  хизувався  В.  Івасюк  своїми  здібностями?
А  Щоденно;
Б  завжди;
В  ніколи;   9
Г  інколи.
4.   Хто  був  учителем  по  класу  скрипки  у  Володі?
А  Ю.  Візнюк;   9
Б  М.  Михайлик;
В  С.  Стеф’юк;
Г  А.  Євдокименко.
5.   Що  попросив  Володиного  батька  вчитель  музики?
А  Переписати  «Концерт»  Л.  Зайця;   9
Б  перекласти  текст  з  англійської  мови  українською;
В  переписати  «Сонату»  Баха;
Г  проспівати  українську  народну  пісню.
6.   Яку  оцінку  заробив  тато  скрипаля?
А  Трійку;
Б  двійку;   9
В  п’ятірку;
Г  четвірку.
7.   До  чого  ставився  Володя  з  особливою  увагою?
А  До  народної  пісні;   9
Б  до  живопису;
В  до  літератури;
Г  до  навчання.
8.   Що  говорять  справедливо  про  Володимира  Івасюка?
А  Дав  крила  українській  естрадній  пісні;   9
Б  завів  пісню  в   глухий  кут;
В  знищив  мистецьку  гідність  української  пісні;
Г  занедбав  традиції  української  культури.
9.   На  чому  виплекана  пісня  Володі?
А  На  традиціях  української  культури;   9
Б  на  музиці  «Бітлз»;
В  на  американському  джазі;
Г  на  класичній  музиці.
10.  Чи  підтримували  глядачі  пісні  Володимира  Івасюка?
А  Підтримували  одразу  ж;   9
Б  не  підтримували  зовсім;
В  ставилися  до  них  байдуже;
Г  підтримали  не  відразу.
11.  Які  пісні  заспівала  Україна  в  одну  мить?
А  «Червону  руту»,  «Водограй»,  «Мальви»;   9
Б  «Серед  літа»,  «Капелюх»;
В  «Кораблі,  кораблі»,  «Над  морем»;
Г  «Черемшина»,  «Пісня  про  рушник».
12.  Чим  освідчувався  Україні  в  любові  Володимир  Івасюк?
А  Своїми  літературними  творами;
Б  своїми  малярськими  роботами;
В  своїми  неперевершеними  піснями;   9
Г  своїми  концертами.
варіант  ІІ
1.   Скільки  років  йшли  пліч-о-пліч  Володя  з  сестрою?
А  Майже  три  десятиріччя;   9
Б  одне  десятиріччя;
В  два  десятиріччя;
Г  понад  три  десятиріччя.
2.   За  що  любили  Володю  в   школі  й  медичному  інституті?
А   За благородство і  готовність допомогти у  скрутну хвилину;   9
Б  за  гроші;
В  за  складність  характеру;
Г  за  його  талант.
3.   Які  музичні  інструменти  опанували  діти?
А  Брат  —  скрипку,  сестра  —  віолончель;   9
Б  брат  —  барабан,  сестра  —  синтезатор;
В  брат  —  трубу,  сестра  —  флейту;
Г  обидва  опанували  скрипку.
4.   Який  колектив  згуртувався  навколо  директора  школи?
А  Молодий  і  працелюбний;   9
Б  молодий  і  нетворчий;
В  старий  і  не  працелюбний;
Г  молодий  і  завзятий.
5.   Як  ставився  до  брата  педагог  по  класу  скрипки?
А  Дуже  вимогливо;   9
Б  байдуже;
В  з  погордою;
Г  із  заздрістю.
6.   Чому  батько  не  переписав  «Концерт»  Л.   Зайця?
А  Забув;
Б  не  хотів;
В  через  свою  зайнятість;   9
Г  був  хворий.
7.   Чи  був  у  родині  культ  учителів?
А  Так,  був;   9
Б  не  існувало  ніякого  культу;
В  ставились  до  вчителів  з  неповагою;
Г  не  любили  вчителів.
8.   У  якому  класі  Володя  почав  записувати  фольклор?
А  У  третьому;
Б  у  восьмому;   9
В  у  десятому;
Г  у  першому.
9.   З  яких  духовних  джерел  буковинський  Орфей  черпав  силу
і  міць  для  реалізації  свого  таланту?
А  Із  музики  Лисенка  і   Воробкевича;   9
Б  із  музики  «Бітлз»;
В  із  джазова  музики;
Г  із  музики  Моцарта  та  Бетховена.
10.  Як  працював  Володя  над  своїми  творами?
А  Писав  миттєво;
Б  годинами  шукав  потрібний  образ;   9
В  зовсім  не  працював;
Г  писав  лише  тоді,  коли  був  у   поганому  настрої.
11.  Із ким гуртувався В.  Івасюк у знаменитому ансамблі «Смерічка»?
А   Василем Зінкевичем, Назарієм Яремчуком, Софією Ротару;   9
Б  Павлом  Дворським;
В  Ані  Лорак;
Г  ні  з   ким.

12.  Як  відзначено  в  Україні  творчість  Володимира  Івасюка?
А  Премією  ім.  Т.  Шевченка;   9
Б  премією  ім.  В.  Стефаника;
В  премією  ім.  Л.  Українки;
Г  премією  ім.  М.   Лисенка.
 ІІІ.  д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  Повторити  §  4   (с.  55–56).
[1]  Повторити  §  5   (с.  27–28).
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Організований  збір  зошитів  для  контрольних  робіт.   ;
Відповіді  на  запитання,  що  виникли  в  учнів  під  час  виконання  контрольної    ;
роботи.

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 7412 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: