hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 2 Тема. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

Урок   №  2
Тема.  Розділові  знаки  у  вивчених  синтаксичних конструкціях.
  Мета:  повторити  правила  вживання  розділових  знаків  у   реченнях,  ускладнених  од ­
норідними  членами,  звертаннями  та  вставними  словами,  а  також  у   реченнях 
з  прямою мовою; удосконалювати вміння учнів визначати відповідні пунктогра ­
ми та обґрунтовувати вживання розділових знаків; розвивати культуру мовлен­
ня  школярів,  виховувати  мовну  культуру,  любов  до  рідного  краю.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  правильно  розставляти  розділові  знаки  у   простому  і   складно ­
му  реченнях  згідно  з  вивченими  правилами,  виправляють  допущені  помилки; 
складають  прості  речення,  ускладнені  однорідними  членами,  звертаннями, 
вставними  словами,  речення  з  прямою  мовою  і   складні  речення.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроку:   систематизація  й   узагальнення  знань.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  розділи  науки  про  мову  ви  знаєте?
—  Що  вивчає  синтаксис?  А  пунктуація?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Завдання  учням.   ;
Три учні по-різному розставили розділові знаки в   поданих реченнях. 
Перший  учень  записав  обидва  речення  без  розділових  знаків,  дру-гий   —  поставив  кому  в  обох  реченнях,  третій   —  тільки  в  першому 
реченні.  Який  з   учнів  правильно  виконав  завдання?  Чому?
По  небу  повзла  чорна  хмара,  і  невдовзі  дерева  узлісся  за-шелестіли  під  ударами  дощу.  Важкі  краплі  падали  дедалі  густі-ше  і  незабаром  переросли  у  скісні  потоки  води.  ( Із  тв.  М.   Коцюбинського )
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  1;  впр.  18   (письмово),  19   (усно).
[2]  §  2;  впр.  12   (письмово),  16   (усно).
14
Тренувальна  вправа*.   ;
Спишіть  речення.  в ставте  розділові  знаки. обґрунтуйте  їх  уживання.
Мова  великий  дар  природи.  (М.   Панова)  Мова  найцінніше  ба -гатство  нації.  ( І.   Огієнко)  Українська  мова  основа  духовного  життя 
українського народу. (П.   Усенко ) Мова це голос народу. ( П.   Мовчан) Слова 
це  кольорові  камінці.  Мало  їх  назбирати  треба  з  них  навчитися 
узори  викладати.  ( І.   Вільде )
Опрацювання  таблиці**.   ;
розгляньте узагальнювальну таблицю і  сформулюйте основні правила 
постановки  розділових  знаків.
(Див.  с.  14.)
Практичне  завдання.   ;
Спишіть  речення,  поставте  розділові  знаки  та  поясніть  їх  уживання.
Нехай  в  піснях  твоїх  поете  вустами  серце  промовля.  ( В.   Со -сюра )  Вам  певно  скоро  на  поїзд?  ( І.   Цюпа )  Ходімо   ж  малята  у  поле 
мерщій.  ( М.   Стельмах)  Річка  синіє  зітхає  сміється.  ( М.   Рильський)  Хрис -тина  повернулась  додому  стомлена  але  щаслива.  ( Ю.   Збанацький  ) 
Р ОЗДІ л ОВІ  ЗНАК и  В  Ре Ч е ННІ
Розділові  знаки  в   реченнях  з  однорідними 
членами  і   узагальнювальними  словами
Розділові  знаки  при  вставних  словах
1.  О,  О,  О.
2.  О,  а  О.
3.  О  і  О,  О   і  О.
4.  О,  і   О,  і  О.
5.  О  або  О.
6.  УС:  О,  О,  О.
7.  О,  О,  О  —  УС.
8.  УС:  О,  О  і  О   —  ...
1.  ВС,  ...  .  (?!)
2.  ...,  ВС,  ...  .  (!?)
3.  ...,  ВС.   (!?)
Розділові  знаки  при  звертаннях Розділові  знаки  при  прямій  мові

1.  Зв,  ...  .
2.  Зв!  ...  .
3.  ...,  Зв,  ...  .  (!?)
4.  ...,  Зв.  (!?)
1.  «П»,—  а.
2.  «П,—  а,—  п  (?!)».
3.  А:  «П  (!?)».
Вівса  пшениці  ячмені  все  це  зіллялось  в  одну  могутню  хвилю. 
(М.   Коцюбинський)  Все  бачить  поет  у   широкім  роздоллі  і  небо  і  море 
красу  світову  і   людям  співає  він  пісню  свою.  (Леся  Українка)  Життя 
в  неволі  нічого  не  варте  відказав  Максим  краще  смерть.  (І.   Франко)
ІV.  с истеМАтиз А ц І я  й   узА гА льнення  вивченого  МАтер ІА лу
Тренувальна  вправа.   ;
Замініть  пряму  мову  непрямою,  використовуючи  при  цьому  сполуч-ник  чи.
  «Трилогію  Олеся  Гончара  "Прапороносці”  всі  читали?»   — 
запитала  Олена  Петрівна  учнів.  «А  знаєш,  Тимошу,—  спитав 
я,—  хто  з  тобою  розмовляв?»  ( О.   Донченко )  Два  човни  м’яко  шурх -нули  по  прибережному  піску,  і  тихий  голос  поспитав:  «Ви  всі 
тут?»  ( М.   Коцюбинський)
Самостійна  робота.   ;
Спишіть речення. Поставте, де треба, пропущені коми. визначте, яки-ми  членами  речення  є  слова,  однозвучні  зі  вставними.
Мені  осіння  ніч  короткою  здається.  (Леся  Українка)  Здається  ру -кою  подати  до  села.  (М.   Коцюбинський)  Все  одно  наша  правда  зверху! 
(Ю.   Яновський) Правда з  того часу втекло вже чимало води. (Ю.   Збанацький ) 
Стало  зовсім  видно.  (І.   Ле ).  Лейтенанта  видно  ні  скільки  не  здиву -вали  такі  разючі  новини.  ( О.   Гончар )
Творче  завдання.   ;
За  поданими  схемами  складіть  і  запишіть  речення.
  «П»,—  а.   А:  «П»,—  а. 
  «П,—  а,—  п».  ...,  ВС,  ...?  
  О,  О,  О   —  УС.  УС:  О,  О  і  О   —  ...
Робота  в  парах.   ;
Складіть,  запишіть  та  розіграйте  діалог,  використовуючи  звертання, 
вставні слова: а) між учнем і  вчителем; б) між учнем і   учнем. Поясніть 
правила  постановки  розділових  знаків.

 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  1  (с.  22–30);  впр.  31   (письмово).
[2]  §  2  (с.  10–14);  впр.  18   (письмово).
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Які  правила  вживання  розділових  знаків  ви  повторили? 
Сформулюйте  ці  правила  схематично.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 2582 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: