Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 26 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту наукового стилю


Урок  №  26
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Усний  стислий переказ  тексту  наукового  стилю
  Мета:  удосконалювати  вміння  учнів  визначити  тип  і   стиль  мовлення,  тему  та  голо­
вну  думку;  самостійно  складати  план;  формувати  у   школярів  уміння  усно  пере ­
казувати  текст;  розвивати  слухову  пам’ять,  логічне  мислення,  усне  й  писемне
мовлення;  збагачувати  словниковий  запас  учнів;  виховувати  почуття  любові  до
всього  живого,  природи.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  визначати  тип  і  стиль  мовлення,  тему  й   головну  думку;  скла ­
дають  самостійно  план;  уміють  усно  переказувати  текст  наукового  стилю;  ви­
діляють  ключові  слова  й  записують  їх  по  ходу  слухання;  оцінюють  прослухане,
співвідносячи  його  із  задумом  мовця,  своїм  життєвим  досвідом.
  Обладнання:   текст  для  переказу,  пам’ятка.
  Тип  уроку:   застосування  знань  і   формування  вмінь.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  У  яких  сферах  життя  ви  стикаєтеся  з   текстами  науко -вого  стилю?
—  Назвіть  основні  стильові  ознаки  наукового  стилю?
—  Які  мовні  засоби  характерні  для  цього  стилю.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Проблемне  завдання  учням.   ;
доведіть  або  спростуйте  твердження.
Я вважаю, що учням 7-го класу не потрібно вміти працюва-ти з  науковими текстами. Нехай цим займаються науковці, а   ми
будемо  вивчати  математику,  історію.
Проблемне  запитання.   ;
—  Чого  ви  повинні  навчитися  на  цьому  уроці?
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Опрацювання  пам’ятки.   ;
ЯК  ПРАЦЮВАТи НАД  СТиСЛиМ  ПЕРЕКАЗОМ
1.   Прочитати  текст,  визначити  тему  й  головну  думку.
2.   Встановити  адресата  й  мету  висловлювання.
3.   Виділити  частини  тексту.
4.   Скласти  план  стислого  переказу.
5.   Стисло  викласти  кожну  частину.
6.   Проаналізувати  складений  текст,  з’ясувати  чи  все  в   ньому
буде  зрозуміло  адресатам  мовлення.
Читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
ДиВОВиЖНА  ПРиРОДНА   ЛАБОРАТОРІЯ
Наче  й  не  дуже  тривала  видалась  зима,  а  вже  радіємо
першим  проталинам,  ледь  помітним  потічкам.  Та  особливо  вті -шають первоцвіти флори. То тут, то там починає відроджуватись,
оновлюватись  унікальна  фабрика,  котра  з  неорганічної  речовини
створює все живе. Певно, вона з’явилася на Землі мільярди років
тому  — порівняно швидко після того, як планета почала зігріва-тись  сонячним  промінням,  проросла  зеленими  стеблинками.
Диво-фабрика ця дуже звична для нас і  називається щонай-буденніше  —  листям.  Воно  різноманітне  за  будовою  і  формою:
велике і  крихітне, широке і   вузьке, округле і   зубчасте, схоже на
меч  чи  голку,  перисте  і  мереживне...  І  буквально  всяка  пелюст-ка  —  довершене  творіння  природи  —  пристосована  до  функціо-нування  в  перезволожених  чи  засушливих  місцях,  у  спекотному
або холодному кліматі, в   затінку чи на світлі, в   тому чи іншому
середовищі,  оточенні.
Та  все  ж  листки  схожі  між  собою  за  зовнішніми  ознаками
і  внутрішньою  будовою.  Вони  помережані  прожилками,  ідеально
пристосовані для того, щоб якнайбільше вловлювати й  засвоювати
сонячних  променів  або   ж  уберігатись  од  їх  надмірності.  Мають
живильні артерії, якими доставляється «сировина» і, перероблена
на  «продукцію»,  розтранспортовується  по  всьому  дереву.  Листки
відзначаються  досконалими  вентиляційними  системами,  якими
дихають  вдень  і  вночі,  а  коли  заспекотиться,  щоб  урятуватись,
випаровують  зайву,  перегріту  вологу.
Живу  тканину  листка  утворюють  клітини.  У  них   —  зо-всім  невидимі  для  неозброєного  ока  численні  зелені  зернятка
хлорофілу:  від  того  ми  й   бачимо  легені  дерев  зеленими.  Самі  ці
зерна  спрагло  поглинають  сонячні  промені,  ховають  їх  у  своїх
крихітних  комірчинах  і  виробляють  поживу  для  стовбура,  гілок,
кореневої  системи.  Цей  процес  називається  фотосинтезом.  Улов -лювані  з  повітря  вуглекислий  газ,  волога,  всмоктувані  з  ґрунту
розчини  мінеральних  солей  під  впливом  сонячного  світла  й  те -пла  у   мільярдах  таких  зелених  лабораторій  перетворюються  на
крохмаль,  жири,  білок,  інші  речовини,  без  яких  неможливим
було  б  саме  життя  на  Землі.
Здійснюваний  листям  фотосинтез  —  найважливіший  про-цес  на  всій  Землі  за  всі  віки.  Рослини  не  лише  самі  живляться
сонячною  енергією,  а   й  щедро  постачають  її  всьому  живому  на
планеті.  І   ми,  люди,  одержуємо  з   цієї  дивовижної  природної  ла-бораторії  найнеобхідніше  для  життя  і  праці.
(428  сл.)   ( М.   Міщенко )
Бесіда  за  текстом.   ;
—  Чим  зацікавив  вас  текст?
—  Що  нового  ви  дізналися  про  дивовижну  природну  лабо-раторію?
—  Яка  роль  рослин  на  Землі?
Визначення  теми  й  головної  думки  тексту.   ;
Складання  плану  тексту.   ;
ОРІЄНТОВНиЙ  ПЛАН
1.   Унікальна  природна  фабрика  з  перетворення  неорганічних
речовин  на  органічні.
2.   Листя,  пелюстки  —  довершене  творіння  природи.
3.   Схожість  листків  за  зовнішніми  ознаками  і  внутрішньою
будовою.

4.   Фотосинтез  —  процес  утворення  зеленими  рослинами  орга-нічних  речовин.
5.   Роль  рослин  на  Землі.
Повторне  читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
Усний  стислий  переказ  тексту  учнями.   ;
Аналіз  робіт.   ;
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
[1]  С.  102–104.
[2]  §  55  (с.  212–214).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Які  труднощі  виникли  у  вас  під  час  виконання  робо -ти?
—  Як  ви  їх  подолали?
—  Що,  на  вашу  думку,  вдалося,  а  що  —  ні?

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 4996 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: