hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 25 Тема. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови.


Урок  №  25
Тема.  Способи  творення  дієслів.  Розбір  дієслова  як  частини  мови.
  Мета:  повторити  основні  способи  словотвору,  домогтися  розуміння  учнями  способів
творення  дієслів;  розвивати  вміння  аналізувати  мовний  матеріал;  виховувати
допитливість,  прагнення  пізнавати  світ.
 Очікувані  результати:  учні  знають  основні  способи  творення  дієслів;  уміють  визначати  способи
словотвору  дієслів;  самостійно  здійснюють  морфемний  та  словотвірний  аналізи
дієслів;  уміють  розбирати  дієслово  як  частину  мови.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   Актуалізація  опорних  знань  учнів
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Назвіть  усі  відомі  вам  способи  словотвору.
—  Які  способи  словотвору  найпродуктивніші  при  творенні
іменників,  прикметників?
—  Яка  різниця  між  твірним  словом  і   твірною  основою?
—  На  вашу  думку,  якими  способами  найчастіше  творяться
дієслова?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Завдання  учням.   ;
Прочитайте вірш.  випишіть із нього дієслова і   визначте спосіб їх тво -рення.  Які  способи  творення  дієслів  найуживаніші?
Дієслово  —  слово  діє:
Ходить,  робить,  носить,  сіє,
Слово  плаче  і  радіє,  
Усміхається  і   мріє.
Дієслово  —  слово  діє:
Вірить,  любить  і  жаліє,
Не  злословить,  не  лукавить,
Серця  ближнього  не  ранить.
Дієслово  —  слово  діє:
Народилось  і  зоріє,  
Розвивається  і  квітне,
Слово  любе,  слово  рідне!
(Л.   Лужицька )
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Слово  вчителя.   ;
Найчастіше  дієслова  творяться  префіксальним,  суфіксаль -ним  і   префіксально-суфіксальним  способами.
Префіксальним  способом  дієслова  утворюються  тільки  від  інших
діє слів,  причому  до  одного  твірного  слова  може  приєднуватися
багато префіксів. Цей спосіб найбільш продуктивний (vвибігти,  nприбігти,
vзабігти,  xзбігти,  nпробігти, nвідбігти,  nпідбігти,  vоббігти,  vнабігти,  vпобігти,  xвбігти ←  бігти ).
Суфіксальним способом  дієслова утворюються від: дієслівних основ
(стук tнути   ←  стукати );  від  іменникових  основ  ( кос rиuти   ←  коса);  від  при-кметникових основ (блідtну uти   ←  блідий ); від числівникових основ (двоwїuти  
←  двоє);  від  займенників  (як rаuти   ←  я);  від  вигуків  ( ох rаuти   ←  ох ).
Префіксально-суфіксальним  способом  утворюються  дієслова  від:
діє слівних  основ  ( nприспівuувати   ←   співrа uти );  від  неозначеної  фор -ми  дієслова  (nрозбіг uти tсь   ←   біг uти );  від  іменникових  основ  ( vзаземлrи uти  
←  земля );  від  прикметникових  основ  (vпокращuуваuти   ←  кращий);  від  за -йменників  (vзасво wї uти   ←   свій);  від  числівників  (vпотро wї uти   ←   троє).
Лише в   окремих дієсловах наявне складання  ( тихRомирити   ←  тихо,
мирно ).
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  17;  впр.  193   (письмово),  194   (усно).
[2]  §  12;  впр.  100,  101   (письмово).
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Утворіть  дієслова  за  допомогою  префіксів. виділіть  префікси.
Брати,  вести,  сіяти,  ходити,  цвісти,  читати,  шити,  садити,
їхати.
2.   Утворіть  дієслова  за  допомогою  суфіксів  і   запишіть  їх  парами.
Учитель, кращий, мова, змагання, міцний, свято, допомога,
теплий,  зелений,  радість.
3.   Перекладіть  українською  мовою  і   запишіть.  Позначте  будову  слів.
Собирать,  тянуть,  играть,  синить,  стереть,  чередовать,  уле -теть,  столочь,  играться,  сходить,  загорать,  помочь,  рассказать,
уйти,  ночевать,  сфотографироваться.
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте  текст,  визначте  його  стиль  і  тип  мовлення.  випишіть  діє-слова,  розберіть  їх  за  будовою  і  вкажіть  спосіб  творення.
КВІТ и ПРиНОСЯТь РАДІСТ ь
Перші  квіти  приносять  людям  найбільшу  радість.  Та  чи
завжди  ми  дбаємо  про  них?  Адже  з   багатьох  місцях,  особли -во  поблизу    великих  міст,  зникають  білі  підсніжники,  білоцвіт,
а  горицвіту  зменшилося  настільки,  що  нерідко  доводиться  його
штучно  розводити.  Те  ж  саме  загрожує  і  конвалії.  Ось  до  чого
призвело  виривання  з  кореневищем,  на  якому  заздалегідь  закла-даються  бруньки  для  цвітіння  в  наступному  році.
Берегти потрібно квіти, а   не знищувати. Це не означає, що
ви  більше  не  принесете  з   лісу  в  подарунок  мамі,  бабусі  чи  улю -бленій  вчительці  букетик  першоцвіту  або  конвалії.  Але  ці  квіти
рвіть  обережно  й   у  невеликій  кількості.
(Із  журналу  «Барвінок» )
Творчий  диктант.   ;
Замініть  словосполучення  дієсловом.  Поясніть  спосіб  творення  вжи-того  дієслова.
Послати телеграму, пояснити всі деталі, написати заново, зро-бити операцію, накласти штраф, віддати честь залпами з  гармат,
вивозити  товари  за  кордон,  замінити  працю  людини  машинами.

Відповідь:   телеграфувати,  деталізувати,  переписати,  прооперувати,  оштрафувати,  салюту ­
вати,  експортувати,  механізувати.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  17;  впр.  195   (письмово).
[2]  §  12;  впр.  107   (письмово).
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Знайди  помилку».   ;
У  поданих  рядах  дієслів  укажіть  слово  іншого  способу  творення.
Забігти,  відрізати,  штовхнути .
Учителювати,  розуміти, змити.
Наглядати,  біліти ,  розбігтись.

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 3242 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: