hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 24 Тема. Перехідні та неперехідні дієслова.


Урок   №  24
Тема.  Перехідні  та  неперехідні  дієслова.
  Мета:  пояснити учням поняття перехідності та неперехідності дієслів; розвивати у   шко­
лярів  пам’ять,  логічне  мислення;  виховувати  цікавість  до  історичного  минулого
народу.
 Очікувані результати:  учні знають загальне значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтак ­
сичну роль; знаходять перехідні й  неперехідні дієслова в  реченнях; виправляють
допущені  помилки  на  вивчені  орфографічні  правила,  а  також  помилки  у   формі
залежного  слова;  правильно  використовують  перехідні  й  неперехідні  дієслова
у  мовленні;  уміють  конструювати  речення  з  цими  дієсловами.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте  текст. в ипишіть  усі  дієслова  у  три  колонки  за  часами.
вкажіть  вид,  спосіб  та  дієвідміну  дієслів. визначте  тему  тексту,  тип
і  стиль  мовлення.
ЧиГиРиНСьКиЙ  СОТН иК
Богдан Хмельницький, сотник чигиринський, сидів на скелі
над  Дніпром  і  співав  журливу  пісню.  Він  не  пам’ятав,  чи  чув
її  від  сліпих  кобзарів,  чи  сам  склав,  коли  сидів  довгі  дні  і   ночі
в  турецькій  неволі.  Скільки  пісень,  скільки  дум  переспівав  він
там на самоті, згадуючи рідну Україну! Буряне і   неспокійне жит -тя  випало  йому,  як  і  кожному,  хто  страждав,  боровся  за  рідну
землю,  за  рідний  народ.  Бо  були  то  роки  одчайдушної  боротьби
поневоленого  народу  за  свої  права,  за  свою  батьківщину.
Богдан  народився  в  Переяславі  десь  близько  1595  року.
Батько  вирішив  дати  синові  добру  освіту  і   віддав  учитися  в  єзу -їтську  колегію.
Богдан добре вивчив курс наук, що там викладали, оволодів
польською  мовою,  латиною,  але  лишився  стійким  і   незламним,
вір ним  сином  України.
Після  колегії,  повний  сили,  енергії,  цікавий  до  всього,  він
кинувся  у  вир  війни,  що  точилася  між  турками  та  поляками,
і  потрапив  у  полон.  Його  відвезли  до  Константинополя.
Там,  у  неволі,  Богдан  вивчив  турецьку  й   арабську  мови,
читав  Коран,  стародавні  книжки,  приглядався  до  турецьких  зви -чаїв,  до  людей.
Через  два  роки  він  знову  в  Україні  і  вже  за  кілька  років
веде  запорожців  у  блискучий  морський  похід  визволяти  братів-не вільників.
(За  О.   Іваненко )
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Спостереження  з  елементами  аналізу.   ;
Спишіть словосполучення.  від кожного дієслова поставте питання до
іменника. Які, на вашу думку, перехідні дієслова, а   які  — неперехідні.
Як  ви  визначили?
Дарувати  квіти,  рахуватися  з  людьми,  вдивлятися  в  небо,
шанувати хліб, милуватися краєвидом, з’їсти хліба, не чути пта-хів,  любити  природу,  привіталися  з  народом,  поклав  цукру.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  8;  впр.  107   (усно),  108   (письмово).
[2]  Скласти  конспект  уроку.
Слово  вчителя.   ;
За  значенням  і  відношенням  до  слів  інших  частин  мови
діє слова поділяються на перехідні й   неперехідні. Перехідними  нази -ваються  дієслова,  які  здатні  поєднуватися  з  іменниками  у   формі
знахідного  відмінка  без  прийменника.
Наприклад: Один чоловік щодня купував п’ять хлібин . (Нар. творч.) Додаток
п’ять   хлібин   стоїть  у   знахідному  відмінку,  він  означає  предмет,  на
який  спрямовано  дію.  Отже,  дієслово  купував   —  перехідне.  Від  пе-рехідного дієслова ставиться питання кого? що? Наприклад:  одягти
(кого?)  дитину,  рубати  (що?)  дрова .
При  перехідному  дієслові  додаток  може  стояти  й   у  родо-вому  відмінку  —  при  вказівці  на  частину  предмета:  випив  соку  (не
весь  сік), поклав  цукру .
Якщо  перед  перехідним  дієсловом  є  заперечна  частка  не ,  то
додаток  при  ньому  може  стояти  у  родовому  відмінку: не  побачив
дерева,  не  зачепив  гілки .  При  перехідних  дієсловах  іменник  завжди  ви -ступає  в  ролі  додатка.
Усі інші дієслова є  неперехідними.  Неперехідні дієслова  означають
дію,  що  не  переходить  на  предмет,  тому  вони  не  мають  при  собі
додатка. Наприклад:  І  зберігає мова калинова на гронах дивних свіжості красу. (Д.  Білоус)
Зберігає  на  гронах   —  неперехідне  дієслово.
Дієслова  з  -ся (- сь )  називаються  зворотними ,  вони  належать  до
неперехідних.
Чіткої  межі  між  перехідними  і   неперехідними  дієслова-ми  немає.  Порівняймо:  їсти   борщ   (перех.)   — їсти  швидко   (неперех.).
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Пояснювальний  диктант.   ;
Запишіть  речення.  визначте  перехідні  й   неперехідні  дієслова.  Свою
думку  обґрунтуйте.
Срібні  роси  впали  на  стежки,  а  в  ріллю  добірні  та  важкі
впали  зерна.  ( П.   Дорошенко)  На  розгорнуту  книгу  снігів  опустився
вечір і  синій під смуток. ( М.   Стельмах) Вітер в   гаї нагинає лозу і  то-полю, лама дуба, котить полем перекотиполе. ( Т.   Шевченко ) Так гарно
дивитись  на  дівчину  нелісової  краси.  (В.   Бичко )  Вони  чули  музику,
далеку,  незрозумілу,  прекрасну.  (О.   Гончар )  Пишу  листа,  трикутни -ком  згортаю.  (Н.   Забіла )
Творче  завдання.   ;
За  7   хвилин  складіть  з   кожним  із  поданих  слів  по  два  речення  так,
щоб  подані  дієслова  були  то  перехідними,  то  неперехідними.
Читати, збагнути, вивчити, виконувати, будувати, дописати.
Самостійна  робота.   ;
Запишіть  усі  можливі  форми:
І  варіант
Неперехідного дієслова недоконаного виду біліти  і   перехідного діє -слова  доконаного  виду  побачити;
ІІ  варіант
Перехідного  дієслова  доконаного  виду  палити  і   неперехідного  діє -слова  доконаного  виду  посиніти.
Зразок:   Прочитати:  особові  форми   —  прочитаю,  прочитаємо,  прочитаєш,  прочитаєте,  про­
читає,  прочитають;  родові  форми  —  прочитав,  прочитала,  прочитало,  прочитали;  дієприк­
метник  —  прочитаний;  дієприслівник  —  прочитавши.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  8;  впр.  110   (письмово).
[2]  Скласти  10  словосполучень  із  перехідними  дієсловами.
Індивідуальне  завдання .  в иписати  з  художніх  творів  по  3   речення
з  перехідними  та  неперехідними  дієсловами,  визначити  вид,  час  та
стан  дієслів.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Вільне  письмо».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Рефлексія».)
Запишіть  у   зошитах,  що  вам  сподобалося  і  що  не  сподобалося  на
уроці,  вживаючи  перехідні  й   неперехідні  дієслова.
(На  виконання  вправи  відводиться  дві  хвилини.)

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 4931 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: