Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 22 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Розписка.


Урок   №  22
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Ділові  папери. Розписка.
  Мета:  відновити  в  пам’яті  учнів  відомості  про  офіційно ­ діловий  стиль;  ознайомити
школярів  із  призначенням  розписки  як  одного  з   видів  ділової  документації,
особливостями  мовного  і   графічного  оформлення  цього  документа;  розвивати
культуру  мовлення;  виховувати  почуття  відповідальності.
 Очікувані  результати:  учні  знають  стилі  мовлення;  вміють  визначати  ситуацію  спілкування,  типи
і  стилі  мовлення,  жанри,  особливості  їх  побудови;  знають  про  офіційно­діловий
стиль  і  призначення  розписки  як  одного  з   видів  ділової  документації;  вміють
оформляти  цей  вид  документа.
  Обладнання:   підручник,  зразки  розписки.
  Тип  уроку:   застосування  знань  і   формування  вмінь.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Де  використовується  офіційно-діловий  стиль?
—  У  чому  полягає  відмінність  офіційно-ділового  й   науко -вого  стилів?
—  Які ділові папери вам відомі? Де вони використовуються?
—  Коли  й  навіщо  складаються  оголошення?
—  Які  види  листів  ви  знаєте?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  На  уроці  ви  повинні  навчитися  оформляти  ще  один  вид
ділових документів   — розписку, дотримуючись вимог її побудови
та  мовного  оформлення.
ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Слово  вчителя.   ;
Стилі  мовлення   —  це  основні  різновиди  літературної  мови,  які
використовуються  для  різних  цілей  спілкування.
Розмовний  стиль  обслуговує  спілкування  людей  у   побуті.  Його
специфіка виявляється в   усному мовленні. Для нього характерне
широке  використання  загальновживаних  слів  з  суфіксами  пест -ливості,  згрубілості  чи  зневаги,  простих  речень.
Художній  стиль   —  це  стиль  творів  художньої  літератури.
Науковий  стиль   характеризується  широким  використанням  тер-мінів.
Офіційно-діловий   —  це  стиль  документів,  державних  актів,  до-говорів,  юридичних  законів,  постанов,  ділових  паперів.  Кожний
документ  має  усталену  форму,  слова  вживаються  тільки  в  пря -мому  значенні,  переважають  терміни,  пов’язані  з   діловодством.
Відсутні  емоційно-забарвлені  слова.
Жанри ділового мовлення: заява, доручення, розписка, авто-біографія,  протокол,  звіт  тощо.
Документ   —  основний  вид  ділових  паперів,  який  має  чітку
композицію,  належним  чином  оформлений  і  вміщує  достовірну
інформацію.
Розписка  —  це  письмове  підтвердження  певної  дії,  яка  мала
місце  між  двома  сторонами  —  передачі  або  одержання  докумен-тів,  товарів,  грошей,  матеріальних  цінностей.
В  розписці  обов’язково  вказуються  такі  реквізити:  назва
документа  (розписка);  посада,  прізвище,  ім’я,  по  батькові  того,
хто  дає  розписку;  вказівка,  кому  видається  розписка;  у  чому
конкретно дається розписка (зазначити точне найменування мате -ріальних цінностей); дата і   підпис одержувача. Якщо передається
певна  сума  грошей  —  у  розписці  вказують  адресу,  номер  і  серію
паспорта,  а   також  того,  хто  її  одержує.  Грошова  сума  зазнача-ється  словами  й  цифрами.  Підпис  особи,  що  дає  розписку,  має
бути  засвідченим.  Розписка  пишеться  в  одному  примірнику,  без
виправлень.
Робота  з  підручником.   ;
[1]  С.  96–98;  впр.  156   (письмово),  157   (2   —  усно).
[2]  §  67  (с.  241–242);  впр.  451,  453   (усно).
Ознайомлення  зі  зразками  розписки.   ;
Зразок  1
Розписка
Я,  учень  7-А  класу  Харківської  загальноосвітньої  школи
№  139   Іваненко Дмитро, взяв у   школі в   тимчасове користування
волейбольний м’яч і  сітку. Спортивний інвентар зобов’язуюсь по-вернути  до  10  жовтня  2010  року.
27.05.2010  Д.  Іваненко
79
Зразок  2
Розписка
Мною,  ученицею  7-Б  класу  Харківської  загальноосвітньої
школи № 143  Момот Євгенією Іванівною, одержано від завідувача
шкільної  бібліотеки  Тимченко  Галини  Сергіївни  4  (чотири)  під-ручники, 2  (дві) географічні карти для тимчасового користування
на  час  літніх  канікул.
31.05.2010  Є.  Момот
Зразок  3
Розписка
Я, Соколова Наталія Олексіївна, одержала 11   червня 2010  р.
від  Молчанової  Олени  Юріївни  350  (триста  п’ятдесят)  гривень.
Зобов’язуюсь зазначену суму повернути 25  червня 2010   року.
11.06.2010  Н.  О.  Соколова
Аналіз  зразків  розписки.   ;
Написання  розписок.   ;
За  поданими  зразками  напишіть  одну  з   розписок:
—  розписку  учня  про  одержання  від  бібліотекаря  30  під-ручників  для  учнів  7   класу;
—  розписку  старости  класу  про  одержання  від  завуча  шко-ли  певної  суми  грошей  на  придбання  сувенірів  і   ялинкових  при -крас  до  Нового  року.
Зачитування  та  аналіз  розписок.   ;
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
1.   [1]  С.  96–98;  впр.  157   (1   —  письмово).
[2]  §  67  (с.  241–242);  впр.  454   (письмово).

2.   Написати  розписку  від  імені  семикласника,  який  одержав  на  утри-мання  влітку  птахів  із  кабінету  біології.
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Ділова  гра.   ;
Частина учнів  — комерсанти, бізнесмени, керівники банків
тощо. Решта  — особи, які наймаються до них на роботу. За умо-вами  найму  треба  відповісти  на  запитання  співбесіди:
1.   Що  таке  документ?
2.   Що  таке  розписка?
3.   Які  бувають  розписки?
4.   Що  обов’язково  необхідно  зазначити  в  розписці?

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 6270 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: