Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 19 Тема. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).


Урок   №  19
Тема.  Способи  дієслів  (дійсний,  умовний,  наказовий).
  Мета:  дати  учням  поняття  про  способи  дієслів,  виробити  вміння  розрізняти  спосо ­
би  дієслів;  формувати  вміння  утворювати  різні  способи,  правильно  вживати
їх  у  мовленні;  розвивати  в   школярів  навички  аналізувати,  узагальнювати;  ви ­
ховувати  шанобливе  ставлення  до  мови,  толерантність,  порядність  у   стосунках
з  оточуючими.
 Очікувані результати:  учні знаходять способові форми дієслова, вміють розрізняти й   утворювати
різні  способи,  редагують  тексти  щодо  вживання  дієслів  одного  способу  замість
інших,  конструюють  речення  з   дієсловами  в   усіх  часових  і   особових  формах,
беруть  участь  у  розігруванні  діалогів,  використовуючи  різні  способи  дієслів,
правильно  вживають  їх  у   мовленні.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Що  є  підставою  для  поділу  дієслів  на  дієвідміни?
—  Які  є  способи  визначення  дієвідміни  дієслова?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Завдання  учням.   ;
розподіліть  дієслова,  які  називають  дію:  а)  реальну;  б)  можливу  за
певних  умов;  в)  що  виражає  наказ  чи  прохання.
Встигнув  би,  клопочемося,  зупинись,  скажіть,  збагнула,
пробачте,  забудьмо,  квітнуло  б,  стихне,  пов’язала  би,  уникнуть,
зустрінь, горить, пішов би, ходімо, слухає, допомогло б, пам’ятай.
Запитання  до  учнів.   ;
—  Як  ви  думаєте,  над  чим  ми  будемо  працювати  на  уро-ці?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  14;  впр.  170   (усно),  171   (письмово)
[2]  §  10;  впр.  82,  83   (письмово).
Опрацювання  таблиці.   ;
С ПОСОБи  ДІ є С л ІВ
Спосіб Виражає Питання Змінюється Творення Приклади
Дійсний дійсну,  реаль­
ну  дію
що  робить?
що  зробить?
що  зробив?
За  часами,  числа ­
ми  та  особами  або
родами  (мин.  час)
  читає,  купа ­
ється,  співав,
співатиме
Умовний бажану,
можливу  за
певних  умов
дію
що  робив
би?
що  зробив
би?
За  числами,
в  одн.   —  за
родами
Дієслово  минуло ­
го  часу  +  частки
б,  би
зробив  би,
читали  б,
співала  б
Наказо­
вий
Спонукання
до  дії  (наказ,
пораду,
прохання,
побажання)
що  роби?
що  зроби?
що  зробімо?
За  числами  та
особами.  В   одн.   —
2­га  особа,
у  множ.  —  1­ша
і  2­га  особи
1)  За  допомогою
часток хай,  нехай ;
2)  за  допомогою
особових  закін­
чень:  ­ и,  ­ -    ,
­імо,  ­ мо ,  ­ іть,
­те
хай  говорить,
нехай  гово ­
рить,  говори,
кинь,  говорі­
мо,  киньмо,
говоріть,
киньте
Практична  робота.   ;
Прочитайте  речення,  виділені  дієслова  запишіть  у   три  колонки  за
способом:  1  —  дійсного;  2  —  умовного;  3  —  наказового.  За  якими
граматичними  ознаками  ви  відносите  дієслова  до  різних  способів?
Без  людської  праці  вся  земля  від  краю  до  краю  заросла   б
бур’янами. (О.   Донченко ) За чорні натруджені руки ми двічі  умерти могли
б. (М.   Бажан )  Прислухайтесь , люди, і   ви  почуєте  задушевну мову вічно живих
сердець!  ( І.   Цюпа )  Вночі  місто засинає  чутливим  сном  трударя  і  воїна.
(І.   Цюпа )  Любімо  сонце  і  життя,  радіймо   квітам  і   теплу.  ( Із  журналу)
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Пояснювальний  диктант.   ;
Запишіть  текст.  Підкресліть  дієслова  дійсного  способу  і   визначте  їх
час.
Надворі летіло павутиння. Усе синє небо було ніби заснова -не білим, як пух, легким, як шовкові нитки, павутинням. Проти
сонця павутиння лисніло, наче легка літня біла хмара порвалася
на  небі,  розпалась  на  нитки,  на  тонкі  пасма  та  й  полетіла  на
землю.  Павутиння  летіло  пучками,  нитками,  ніби  клубочками,
починками, то гнулося великими дугами, то місцями стояло про -
сто, рівними, як очерет, стеблами. Воно обснувало тополі, верби,
стіжки, тини; маяло на вершечках садків, метлялось коло хрестів
та  бань  на  церкві  і   знов  летіло  та  летіло;  хто  його  зна,  де  воно
й  бралося.
(І.   Нечуй-Левицький)
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Запишіть  прислів’я  та  приказки,  охарактеризуйте  способові  форми.
Не  кажи  гоп,  поки  не  перескочиш.  Роби,  небоже,  то  й  Бог
поможе.  Хочеш  їсти  калачі  —  не  лежи  на  печі.  Здобудеш  осві-ту  —  побачиш  більше  світу.  Слово  до  слова  —  зложиться  мова.
Біда помучить і   мудрості научить. Слово вилетить горобцем, а  по-вернеться  волом.  (Нар.  творч. )
2.   Укажіть  фразеологізми  з  дієсловом  наказового  способу.  З’ясуйте,
у   якій  формі  вжито  дієслова  дійсного  способу.  Поясніть  значення
фразеологізмів.
Перейти  межу,  скинути  ярмо,  замилювати  очі,  розв’язати
руки,  хоч  греблю  гати,  плисти  за  водою,  хоч  сокиру  вішай,  зу -пинитися  на  півдорозі.
Відповідь:   переборщити;  звільнити  кого ­небудь  від  чогось;  обдурювати;  дати  волю  діям;
підпорядковуватися  певним  обставинам,  пристосовуючись  до  них;  не  довести  справу  до
кінця;  дуже  багато  чогось;  немає  чим  дихати,  дуже  душно.
Вибірковий  диктант.   ;
випишіть  дієслова  умовного  способу.
Усі  речовини  на  Землі,  крім  вісмута  й  срібла,  коли  за-мерзають,  стискуються.  А  вода  навпаки   —  розширюється.  І  при
цьому  яку  силу  має!
Ми  вдячні  природі,  що  вона  наділила  воду  цією  особли -вістю.  І  ось  чому.  Якби  вода  при  замерзанні  стискувалась,
то  крига  була  б  важчою  за  воду.  Озера,  річки,  моря  й   океа-ни  замерзали   б  тоді  до  самого  дна.  Суцільна  крига  виморози-ла  б  усе  живе.  І  не  встигла  б  розтанути  за  теплі  літні  міся -ці.  В   атмосферу  випаровувалося  б  мало  води,  не  утворювались
хмари,  влітку  не  випадали  б  дощі,  а  взимку  —  сніг.  Хмари
разом  з   дощем  не  переносили  б  в  середні  широти  тепла  з  тро -пічних  районів.  Полярний  холод  поступово  насувався  б  на
тропіки.  Земля  перетворилася   б  на  мертву  крижану  пустелю.
(І.   Вовк,  Г.  Карпенко )
Творчий  диктант.   ;
Утворіть від поданих дієслів форми 2-ї особи однини і   1-ї та 2-ї особи
множини наказового способу. Поясніть орфограму «Буква  ь  у дієсло -вах  наказового  способу».
Читати,  пам’ятати,  стояти,  летіти,  стати,  приносити,  кли -кати,  ударити.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  14;  впр.174  (письмово).
[2]  §  10;  впр.  87   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Творче  завдання.   ;
За п’ять хвилин складіть зв’язне висловлювання з   теми «Способи діє -слів».

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (25.09.2014)
Переглядів: 3932 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: