Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 13 Тема. Майбутній час. Правопис - ться, - шся в кінці дієслів.
Урок № 13
Тема. Майбутній час. Правопис - ться, - шся
в кінці дієслів.
Мета: ознайомити учнів з особливостями творення дієслів майбутнього часу, форму­
вати вміння їх відмінювати, виділяти орфограму «Буквосполучення ­ ться , ­шся
в дієсловах»; розвивати логічне мислення, орфографічну пильність; виховувати
почуття любові до природи, дбайливого ставлення до всього живого, що нас
оточує.
Очікувані результати: учні вміють утворювати форми дієслів майбутнього часу, їх відмінювати,
правильно використовують форми майбутнього часу у мовленні; виділяють
орфограму «Буквосполучення -ться , -шся в дієсловах», знаходять і виправляють
допущені помилки на вивчені орфографічні правила.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Вибірково-розподільний диктант. ;
Запишіть у три колонки дієслова: 1 — теперішнього часу; 2 — мину-лого; 3 — майбутнього. відгадайте загадки.
У лісі родилося, в майстерні робилося, а на руках плаче.
Голі поля, мокне земля, дощ поливає,— коли це буває? Хто го -ворить усіма мовами. Їхав по горі волох, розсипав горох; стало
світати — нема що збирати. Зріжу голову, вийму серце, дам
пити — буде говорити.
Відгадки: скрипка, восени, луна, сонце і зорі, сопілка.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Робота з текстом. ;
Прочитайте уривок із поезії Лесі Українки «Contra spem spero!»*. ви-пишіть дієслова майбутнього часу у дві колонки: 1 — ті, що склада-ються з одного слова, 2 — із двох слів.
* Contra spem spero! — Без надії сподіваюсь!
Я на гору круту крем’яную
Буду камінь важкий підіймать
І, несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать.
В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей —
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.
Так! Я буду крізь сльози сміятись.
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть, думи сумні!
— Зробіть висновки про творення різних форм майбутнього
часу.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання таблиці. ;
Т ВОРе НН я ДІ є С л ІВ МАй БУТН ь О гО ЧАСУ
Вид Форма Спосіб творення Приклади
Доконаний Проста Основа дієслова + особове за ­
кінчення теперішнього часу
напиш­у напиш­емо
напиш­еш напиш­ете
напиш­е напиш­уть
Недоконаний Складна Неозначена форма дієслова +
­eм­ + особове закінчення
писати­м­у писати­м­емо
писати­м­еш писати­м­ете
писати­м­е писати­м­уть
Складена Допоміжне дієслово бути в осо­
бових формах + неозначена
форма дієслова
буд­у писати буд­емо писати
буд­еш писати буд­ете писати
буд­е писати буд­уть писати
Слово вчителя. ;
В українській мові дієслова мають 3 форми майбутнього
часу: просту (намалюю ), складну (малюватиму), складену (буду малювати ). Про-ста форма майбутнього часу утворюється тільки від дієслів до -конаного виду (прочитати — прочитаю). Складена форма майбутнього
часу твориться від неозначеної форми дієслів недоконаного виду
та скороченої форми дієслова йняти у формі теперішнього часу
(( й)му , (й)меш, й(ме )) за допомогою суфікса - м- та особових закінчень.
Складена форма майбутнього часу утворюється з двох слів:
особової форми допоміжного дієслова бути в майбутньому часі та
неозначеної форми дієслова: буду працювати. Складена форма майбут -
нього часу утворюється тільки від дієслів недоконаного виду.
Тільки допоміжне дієслово бути змінюється за особами й числами,
а неозначена форма залишається незмінною.
Зверніть увагу, що складна та складена форми майбутнього
часу мають однакове значення: одягатиму — буду одягати. Обидві форми
рівноцінні, взаємозамінні і вживаються паралельно задля уник-нення одноманітності.
Запам’ятайте!
Дієслова на -ть, -ться пишуться з м’яким знаком. На -ш,
-шся — без м’якого знака.
Робота з підручником. ;
[1] § 13; впр. 158 (усно), 162 (письмово).
[2] § 8 (с. 40–41); впр. 71 (письмово).
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. в изначте, від яких дієслів можна утворити просту форму майбутнього
часу, а від яких — лише складну і складену. Утворіть і запишіть ці
форми (у 1-ій особі однини).
Читати, купатися, мріяти, розповідати, боротися, говорити,
шукати, тремтіти, дивитись.
2. Прочитайте і спишіть речення, визначте дієслова майбутнього часу,
з’ясуйте вид кожного з них. Укажіть просту, складну й складену фор-ми дієслів майбутнього часу.
Шануй людей — і тебе шануватимуть. ( Нар. творч. ) Я на вбогім
сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. ( Леся Українка) Я буду вчи-тись в інституті і водночас працюватиму рисувальницею. (Ю. Смолич)
Заглянь в свою, поете, душу й побачиш душі інших ти. (В. Сосюра)
У задумі стоятиме сад. (Г. Чубач ) Ти нічого не боятимешся, з тобою
всі дружитимуть, усі тебе любитимуть, якщо ти виявлятимеш
сміливість. (О. Іваненко ) Коли все затихне сном, спать у полі ляже
вітер. ( І. Коваленко)
3. д о кожного з дієслів доберіть дієслово-антонім.
Говоритиму, переможеш, з’являтимусь, закінчиш, любити -му, буду знищувати, закінчете, забуватимуть, зменшиш, будемо
відступати, лежатимуть, губитимеш.
4. Спишіть прислів’я, вставляючи пропущені літери. Поясніть правопис
дієслів.
Слово вилет.. горобцем, а поверн..ся волом. На чужому коні
не наїздиш..ся, на чужому добрі не забабієш.. . Здобуд..ш осві -ту — побач..ш більше світу. Усе теє пр...годит..ся, що на полі
останет..ся. Раз оп..чеш..ся — другий ост..режеш..ся. Раз на віку
спотикнеш..-ся, та й те люди побачать. (Нар. творч. )
Творче завдання. ;
Складіть усне висловлювання на тему «Шкільне життя», використо-вуючи дієслова майбутнього часу.
Шкільний дзвінок. Останній екзамен. Навчальний рік. Літні
канікули. Робота в саду. Екскурсії, походи рідним краєм.
Вибірковий диктант. ;
випишіть дієслова з -ться в кінці слова. відгадайте загадки.
Стоїть, кохається, головою величається, а торкнеш — ку-сається. Що то воно: в воді водиться, з хвостом родиться, а як
виростає — хвіст відпадає. Літом наїдається, зимою висипається.
У воді росте, кохається, вкину у воду — злякається. Що то: як
голодне, то кричить, а як наїсться, то мовчить.
Відгадки: будяк, жаба, ведмідь, сіль, діжка порожня і повна.
Тестові завдання. ;
1. Усі дієслова вжито у формі майбутнього часу в рядку:
А буде знаменитим, станемо в коло, будуть ходити; 9
Б пошився в дурні, скочив як опечений, спіймався на га -рячому;
В візьмемося за руки, буде співати пісню, нагримав спере -сердя;
Г пішов додому, буду читати книгу, рушаймо у путь.
2. Усі дієслова вжито у формі майбутнього простого часу в рядку:
А напишу відповідь, повідомлю про повернення, зачитаю 9
уривок;
Б гратиму у футбол, буду вчитися добре, носитимемо воду;
В виглянуть у вікно, буде вишивати квітку, поспішатиме
робити;
Г намалюю картину, будемо писати листа, співатимемо пісню.
3. Усі дієслова вжито у формі майбутнього складного часу в рядку:
А буду берегти час, не марнуватиму час, розтринькаємо
г роші;
Б будеш носити чоботи, хотітимете повернутися, будуть ві -татися;
В писатимемо контрольну, берегтимете час, мріятимуть про 9
море;
Г мріятимемо про літо, будемо робити, піду в кіно.
4. Усі дієслова вжито у формі майбутнього складеного часу в рядку:
А зроблю вчасно, перепишу завдання, догляну дитину;
Б будемо говорити, буду стояти, будете ходити; 9
В співатиму пісню, вчитиму вірш, посію вчасно;
Г саджатимемо дерева, буду прибирати, помию посуд.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 13; впр. 165 (письмово).
[2] § 8; впр. 81 (письмово).
Індивідуальне завдання. виписати з поетичних творів 5–7 речень із
дієсловами майбутнього часу.
VI. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Гра «Хто більше?». ;
За п’ять хвилин запишіть якнайбільше прислів’ їв, приказок і загадок
із дієсловами майбутнього часу.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 4524 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: