hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська література 9 клас

Урок № 61 Тема. Українська еміграційна література XX ст. І. Багряний «Тигролови».
 
Урок № 61
Тема.   Українська  еміграційна  література  XX  ст.  І.   Багряний «Тигролови».
Мета:  ознайомити учнів з українською еміграційною 
літературою  XX  ст.,  її  найвизначнішими  до ­
сягненнями,  а  також  із  життям  та  творчістю 
І.   Багряного  —  автора  роману  «Тигролови»; 
розвивати навички визначення провідних ідей, 
мотивів  твору;  викликати  інтерес  до  читання 
української  пригодницької  літератури;  вихо ­
вувати силу волі, оптимізм, віру в перемогу.
обладнання:   портрети  письменників  діаспори  XX  ст.,  пор­
трет  І.  Багряного,  різні  видання  його  твору, 
ілюстрації до нього; краєвиди Далекого Сходу, 
матеріали  про  далекосхідну  українську  діа­
спору.
Теорія літератури:   пригодницький  роман,  провідні  ідеї,  мотиви, 
художні образи та художні засоби.
Хід уроку
I.   АкТУА ліз А ція опорних знА нь  У чнів
  Перевірка домашнього завдання.
(Заслуховуються усні твори про улюбленого героя літератури 
XX століття.)
II.  МоТ ивА ція нА вчА льної діяльносТ і школярів
  Слово вчителя.
Існує  кілька  хвиль  еміграції  українців  —  під  час  світових 
і  громадянських воєн, революцій, сталінського терору. З кожною 
із них потрапляли за кордон талановиті люди — митці, щирі па ­
тріоти рідного краю, що за ним, хоч і непривітним до них, вони 
сумуватимуть потім усе життя.
Ми є.  Були і будем ми! 
Й Вітчизна наша з нами,—
напише  один  з  найталановитіших  із  когорти  письменників ­ емі­
грантів Іван Багряний. Саме українській еміграційній літературі 
XX ст. та її найвизначнішим представникам і буде присвячений 
наш урок.
I іі .  оголошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
і V.  с прийняТТя й зА своєння  У чняМ и нА вчА льного  МАТе -ріА л У
1.   Слово вчителя.
Нелегким було життя українських письменників на чужині. 
Матеріальна  скрута,  самотність,  необлаштованість.  Але  вони 
мали  змогу  писати  правду,  допомагати  своїм  співвітчизникам, 
від кривати їм очі і вказувати, в чому корінь зла. Українські емі­
гранти об’єднувалися, створювали групи, видавали газети й  жур ­
нали рідною мовою, допомагали публікувати книги, які в  Радян ­
ському Союзі ні за яких умов вийти не могли.
Так,  у  двадцятих ­ тридцятих  роках  виникла  «Празька  шко ­
ла», основу якої складали учасники визвольних, нещасливих для 
України, змагань 1917–1921  рр., інтерновані в табори; у вересні 
1945  року за найактивнішої участі Івана Багряного було створене 
об’єднання МУР (Мистецький український рух), 1954 року в Нью­
Йорку засновано об’єднання українських письменників «Слово», 
а в 1958­му виникло неформальне об’єднання поетів­модерністів 
«Нью ­Йоркська група».
Серед найвидатніших постатей української еміграції XX   ст.— 
В.  Винниченко, Олександр Олесь, Є.  Маланюк, У.  Самчук, В.  Бар­
ка, І.  Багряний.
2.   Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
(Учні роблять записи в зошитах.)
Народився  Іван  Багряний  (справжнє  прізвище  —  Лозов’яга) 
1906  р. в селі Куземине, що на Полтавщині (тепер Сумська обл.), 
у сім’ї сільського муляра.
Із шести років хлопчик учився в церковнопарафіяльній шко ­
лі.  Навчання там провадилося російською мовою. Вдома ж хло ­
пець читав українські книжки, писав вірші рідною мовою, за що 
його  прозвали  «мазепинцем».  Далі  були  такі  сходинки  освіти: 
вища початкова школа, ремісниче училище, художньо ­керамічна 
школа, Київський художній інститут, який він закінчив, але ди­
плома, як «політично неблагонадійний», не одержав.
Чому ж неблагонадійний? А тому, що писав вірші, які друку ­
валися  в  різних  журналах,  працював  у  літературній  організації 
МАРС, товаришував з М.  Хвильовим, М.  Кулішем, Остапом Ви ­
шнею та іншими, за якими вже наглядали органи НКВС.
Дебют І.  Багряного як поета стався, коли юнакові було 20  ро­
ків,  хоча  писати  почав  значно  раніше.  Його  твори   надрукували  
у  журналах   «Глобус»  та  «Життя  і  революція».  Революційні  по­
дії  1917–1920   років  сприйняв  як  позитивні  для  України,  вони, 
на його думку, мали привести до національного розвитку. Пись­
менник  сам  утверджував  новий  порядок,  навіть  псевдонім  собі 
обрав  —  Багряний!  Але  поступово  розчаровувався  в  комуніс ­
тичних  ідеалах,  що  обернулися  чорною  несправедливістю  як 
для українського народу, так і для інших, що ввійшли до скла ­
ду  Радянського  Союзу.  Письменник  із  тривогою  заговорив  про 
це  у  віршах,  за  що  одразу  ж  отримав  ярлик  «антисовєтського» 
автора,  «куркульского  ідеолога».  І  в  1932  році  І.  Багряного  за­
арештували за нібито «контрреволюційну діяльність», насправді 
ж  — за любов до України. Поета жорстоко катували, кидали до 
концтабору,  звідки  він  двічі  тікав.  У  1937   році  переховувався 
в  українців ­переселенців на Далекому Сході (у Зеленому Клині), 
там і  одружився. З 1940  року після другої втечі нелегально жив 
на Харківщині, а під час війни змушений був пробиватися на За ­
хід, бо за ним полювало й гестапо. Деякий час був членом УПА, 
але не порозумівся з керівництвом і емігрував до Словаччини, по ­
тім до Німеччини. З 1946   року перейшов на легальне становище, 
жив у   таборі для переміщених осіб, потім в Новому Ульмі, де за­
снував газету «Українські вісті», організував МУР, став лідером 
УРДП  — Української революційно­демократичної партії.
У цей період І.  Багряний багато пише, відновлює втрачені під 
час арештів рукописи, створює нові викривальні антисталінські 
сюжети й разом із тим вигадує зворушливо добрі казки для дітей.
Багряний одружується вдруге, з українкою Галиною Тригуб, 
у  них  народжуються  син  Нестор  і  донька  Роксолана.  Дружина 
стала  для  письменника  найвірнішим  другом  до  кінця,  адже 
йому  жилося  нелегко:  українці­ емігранти  вважали  його  кому­
ністом,  а  НКВС  продовжувало  переслідувати  й  шантажувати. 
Наприклад, сина від першого шлюбу Бориса змусили публічно 
зректися  батька.  Для  обох  це  закінчилося  нервовим  потрясін ­
ням  та  підірваним  здоров’ям.  З  1948  року  Багряний  жив  під 
постійним  наглядом  лікарів,  багато  писав  і  дивував  усіх  сво ­
єю  стійкістю  та  життєвим  оптимізмом.  Не  стало  письменника 
в   1963  році.  До речі, Багряний весь час пам’ятав про покинутих 
у Союзі дітей від першого шлюбу (а з’єднатися чи хоч побачи ­
тися вони в той час не могли ні за яких обставин, існувала «за ­
лізна завіса») і заповідав молодшому синові Нестору «…знайти 
свого брата Бориса Івановича і сестру Наталку Іванівну, що десь 
“там”, і допомогти їм, якщо будуть у біді».
Задум твору «Тигролови» виник у І.  Багряного під час перебуван­
ня його на Бамлазі, коли він, утікаючи з концтабору, блукав тайгою 
та  переховувався  в  українських  мисливців­звіроловів.  1947   року 
роман  побачив  світ  у  розширеному,  вдосконаленому  варіанті.
«Тигролови»  витримали  багато  видань  українською  та  ні ­
мецькою  мовами,  перекладалися  англійською  (у  США,  Канаді, 
Англії),  голландською,  французькою  та  іншими  мовами.  Німці 
купували  книгу  дітям  до  дня  народження  або  першого  причас ­
тя  — вона значилася в каталозі кращих видань, рекомендованих 
для молоді. В Україні ж роман побачив світ лише в 1991   році, за 
часів незалежності.
За жанром «Тигролови» — авантюрно ­пригодницький роман.
2.   Завдання учням.
Пригадайте, що таке роман, які романи ви знаєте.   y
3.   Словникова робота.
Авантюрний — пов’язаний із ризикованими діями, розрахо ­
ваними на випадковий успіх; пригодницький.
Пригодницький роман — різновид роману, сюжет якого скла­
дають незвичайні пригоди і події.
(Учні роблять записи до літературознавчих словничків.)
4.   Виразне читання перших глав роману «Тигролови».
5.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
6.   Евристична бесіда.
—  Чи  справдилися  ваші  очікування  щодо  цікавості  твору, 
його авантюрно­пригодницького характеру?
—  Яке протиставлення ви помітили на початку твору, з чим 
воно пов’язане?
—  Які історичні паралелі виникають у зв’язку з іменем голов­
ного героя — Многогрішного?
—  Назвіть епізод твору, що здався вам найцікавішим. Пояс­
ніть, чому.
V.  зА кріплення знА нь, УМінь ТА нА вичок
  Завдання учням.
Впишіть  у  клітинки  назви  мотивів,  що  зближують  романи    y
П.  Куліша «Чорна рада» і І.  Багряного «Тигролови».
П
Д
П
К
(Патріотизм, дорога, пригоди, кохання.)
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте речення:   y
«Я не жалкую, що…»
«Роман “Тигролови” справді…»
«Страшно стає, невже…»
VII.  до МАшнє зА вдА ння
Дочитати роман до кульмінаційного моменту — зустрічі в тай ­
зі  з  Медвиним;  вміти  переказувати,  аналізувати,  висловлювати 
власну  думку  щодо  прочитаного;  підготувати  повідомлення  про 
не включені до хрестоматії розділи роману.
Категорія: Українська література 9 клас | Додав: uthitel (30.03.2014)
Переглядів: 2476 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: