hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас

УРОК № 36 Тема: Г. Гейне — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму.

УРОК  №  36
Тема:   Г. Гейне — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького  романтизму.
Мета:  ознайомити  учнів  із  життєвим  і   творчим  шляхом  німецького  поета  Г.  Гейне;  погли-блювати навички аналізу поетичних творів; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння 
працювати  з  книгою  та  словником;  сприяти  вихованню  високих  почуттів.
Обладнання:   портрет  Г.  Гейне;  словник  літературознавчих  термінів;  тексти  віршів  Г.  Гейне  (у 
перекладах  на  вибір  учителя);  фонозапис  музики  Ф.   Шумана  з  вокального  циклу 
«Любов  поета»;  репродукція  картини  Л.  Ланге  «Скеля  Лорелей  на  Рейні».
Це один із найвидатніших людей 
Німеччини.
Ф. Ліст, польський композитор
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Бесіда на повторення.
—  Який художній напрям панував у  західно-європейській літературі на почат-ку XIX століття? (Романтизм.)
—  У чому полягали особливості цього напряму?
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФА  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення учнів про життєвий і творчий шлях Г. Гейне.
Г. Гейне писав: «Над моєю колискою сяяли останні місячні промені XVIII і   пер -ша ранкова зоря XIX століть».
Він дійсно народився на зламі століть, у  день, який вважають нещасливим   — 
13 грудня 1797 року в   місті Дюссельдорфі в  небагатій єврейській родині. Хлопчика 
назвали  Гаррі  й   лише  через  багато  років,  перейшовши  у  лютеранство,  ві н  прийме 
нове ім’я — Генріх, з  яким назавжди увійде в   історію світової літератури.
Маленький Гаррі любив казки, легенди, пісні, які чув від старої няньки, сусі-док. Любив книжки, захоплювався пригодами Дон Кіхота, Робінзона Крузо, читав 
драми Ґете й  Шиллера.
Одного разу сестричка Шарлотта прибігла зі школи в  сльозах: вона не могла на-писати твір. Гаррі допоміг дівчинці, виконавши цю роботу. Наступного дня учитель 
завітав  до  їхньої  домівки,  намагаючись  з’ясувати,  хто  ж  був  автором  твору.  Хлоп -цеві довелося зізнатися. І тоді вчитель сказав матері: «З вашого сина виросте вели -ка людина».
Ці  слова  виявилися  пророчими,  але  шлях  до  слави  виявився  нелегким.  Його 
батько, Самсон Гейне, бажаючи синові добра, мріяв зробити з  нього комерсанта. Пе-ред очима був спокусливий приклад: батьків молодший брат Соломон за короткий 
час із клерка перетворився на мільйонера. Та саме Соломон і   розбив батькові мрії, 
написавши в  одному з  листів: «Якби цей хлопець був здатний хоч на щось путнє, він 
не писав би віршів». Але виділив кошти на навчання Гаррі в  університетах Бонна, 
Геттінгена, Берліна. Юнак ретельно вивчає філософію, літературу, історію, лінгві -стику. І пише вірші. Перша збірка творів молодого поета побачила світ у  1821 році. 
Досить  швидко  він  стає  знаменитим  та  слава  «сміливого  поета»  зашкодила  Гейне 
знайти посаду юриста. За ним стежить поліція, йому загрожує в’язниця. У   1831р. 
Гейне назавжди покидає батьківщину й   оселяється у  Франції, в  Парижі. Але розлу-ка з   батьківщиною гнітила його до самої смерті.
Останні вісім років життя Г.   Гейне були затьмарені боротьбою зі страшною хво-робою — туберкульозом спинного мозку, що прикувала його до ліжка. Проте писа -ти поет не припиняв. Навесні 1848 року Гейне востаннє самостійно вийшов із дому. 
Він пішов до Лувра і   знепритомнів там, упавши біля славетної статуї Венери Мілось -кої. А   попереду були ще вісім років боротьби з   недугою.
Помер  Г.  Гейне  17  лютого  1856  року.  Його  останні  слова:  «Писати!  Папір, 
олівець!» Виконуючи волю поета, його поховали на Монмартському цвинтарі у  Па-рижі, скромно, без надгробних промов і   пишних обрядів.
Твори Г.  Гейне досить популярні в  Україні. Його вірші перекладали М.  Стариць-кий, Леся Українка, І.   Франко, П.  Грабовський, М.  Коцюбинський, В.  Стефаник, Ю. 
Федькович, Л.  Мартович, Л. Первомайський, П. Усенко, Д. Загул, А.  Малишко та ін.
2. Повідомлення учнів «Історія створення збірки „Книга пісень”».
У 1827 році Г.   Гейне випускає велику книгу поезій, що приносить йому світову 
славу. До «Книги пісень» увійшли вірші 1816–1827 років. Але це не було механіч -ним  об’єднанням  створених  раніше  циклів.  Поет  так  розмістив  матеріал,  що  вий -шов продуманий, побудований за чітким планом твір про трагедію закоханого юна -ка, якому не відповіли взаємністю.
«Книга пісень» складається з   п’яти розділів: «Юнацькі страждання», «Лірич -не інтермеццо», «Знову на батьківщині», «Північне море» (два цикли). Крім того, 
до неї ввійшли вірші зі збірки «Подорож на Гарц». Численні поезії були навіяні не -розділеним коханням Г.  Гейне до кузини Амалії, а   згодом до її молодшої сестри Те -рези.  Але  під  пером  талановитого  митця  трагічна  любовна  історія  вийшла  далеко 
за біографічні межі, стала прекрасним ліричним шедевром.
Вірші  Гейне  вирізняються  надзвичайним  ліризмом,  душевністю,  у  них  яскра-во  й  тонко  відображено  біль  і  переживання  зболілого  серця.  За  жанром  твори  пое-та є   елегією.
Сам  поет  називав  деякі  вірші  збірки  «перепусткою  у   лазарет  своїх  почуттів». 
Він  називав  ці  вірші  ще  й  «маленькими  підступно-чутливими  пісеньками».  «Під-ступність»  Гейне  полягала  у  майстерному  використанні  іронії,  насмішки,  гумору, 
сарказму. У   Гейне-лірика є  характерна особливість: він використовує «іронічну кін-цівку», що має відкрити очі на недосконалість світу.
Молодший  сучасник  Ґете  —  композитор Роберт  Шуман   —  створив  музичний 
цикл  «Любов  поета»  на  слова  Гейне  із  «Книги  пісень».  Цей  цикл  і  досі  чарує  слу-хачів глибокою щирістю та емоційністю.
3. Робота зі словником літературознавчих термінів.
Елегія  (грецьк.  elegia  —  журлива  пісня,  скарга;  хоча  етимологічне  значення 
може мати й  інші джерела: фриг. elegn — очеретина, очеретяна сопілка) — один із 
жанрів лірики медитативного, меланхолічного, почасти журливого змісту.
4. Виразне читання поезії Г. Гейне «Чому розлучаються двоє» у перекладі Л. Перво-майського.
(Можна  прочитати  вірш  на  фоні  мелодії  Р.   Шумана  із  музичного  циклу  «Лю-бов поета».)
5. Бесіда за прочитаним.
—  Визначте тему вірша. (Тема нерозділеного кохання.)
—  Який прийом використав автор у  побудові вірша? З якою метою? (Автор ви -користав  анафору  (єдинопочаток).  Риторичне  повторення  «чому?»  протягом  ціло -го  твору  допомагає  передати  нагнітання  нерадісних  дум  ліричного  героя,  його  не -вимовні страждання.)
—  Якою  зображена  природа?  (Неживою,  мовчазною,  тлінною,  земля  пустель-на і   сіра. Така сумна картина найкраще відповідає психологічному стану героя.)
—  Чи можна визначити пору року? (Це — весна (згадуються фіалка, жайворон-ки,  блакить).  Але  вона  не  принесла  радості,  бо  її  не  відчуває  зболіле  серце  поета. 
Саме тому «гірко дзвенить і   співа жайворонкова блакить».)
—  Які художні засоби використовує автор? (Епітети: «зелена трава», «холодне 
сонце»; порівняння: «троянди, немов неживі», «земля, мов труна».)
6. Виразне читання вірша «Коли розлучаються двоє» у перекладі М. Ставись кого.
7. Бесіда за прочитаним.
—  Який  настрій  вірша?  Чим  він  викликаний?  (Настрій  досить  сумний.  А   ви-кли  каний він розлукою двох закоханих.)
— Які два плани існують у цій поезії? (Один пов’язаний із загальними роздумами 
про розлуку, а  інший — з конкретним прикладом розлуки ліричного героя.)
—  Як розлучився ліричний герой зі своєю коханою? (Без сліз і   зітхань.)
—  Це свідчить про те, що вони не любили одне одного? (Ні, просто вони прихо-вували свої почуття.)
—  Як ви розумієте останні рядки вірша: «Той сум, оті тяжкі зітхання прийш-ли до нас згодом самі»? (Ніяка розлука не буває без сліз і   зітхання.)
—  Що лежить у  центрі уваги поета? (Глибокі душевні переживання, біль душі.)
8. Виразне читання поезії «Не знаю, що стало зі мною…» у перекладі Л. Перво-майського.
9. Коментар учителя.
Лорелея ( Лорелей)  —  водяна  німфа,  красуня  зі  старовинної  народної  ле -генди.  Своїм  чарівним  співом  Лорелей  із  високої  скелі  над  Рейном  заманювала  
на  підводне  каміння  усіх,  хто  пропливав  повз  неї.  Зачаровані  сміливці  пливли  на 
голос і  гинули, розбиваючись об скелі.
У  вірші  Г.  Гейне  чути  відгомін  літературної  легенди  про  Лорелей.  Її  творцем 
був німецький романтик Клеменс Брентано, автор вірша «Лорелея». Назва означала 
одну із скель на Рейні, і  «духа скелі» — сирену, яка приворожувала плавців, а  по-тім призводила їх до загибелі. Та вірш Г.  Гейне зазвучав по-новому.
10. Бесіда з учнями (поезія «Не знаю, що стало зі мною…»).
—  Як  у  вірші  відобразилося  захоплення  Г.  Гейне  фольклором?  (Сюжет  і  стиль 
вірша фольклорний. Поезія написана у   співзвучній манері народної пісні.)
—  Де відбувається дія? (У казці, в  уяві — в  минулому, відлуння — в  сучасному.)
—  Якою барвою насичений вірш? (Золотою: «золоті шати», «золотий гребінь», 
«золоті відбитки вечірнього сонця». Цей колір має казкову таємничість, підкреслює 
душевну  красу,  вносить  елемент  очікування  якогось  трагізму.  Адже  краса  у  фоль-клорі часто стає пичиною загибелі людей.)
—  У  чому  виявляється  символічність  образу  Лорелей?  (Вона  стала  символом 
фатального кохання.)
—  У чому полягає новизна розкриття давнього сюжету у  Г. Гейне? (Вірш Г.   Гей -не за жанром — балада, тобто має ліро-епічний характер, відтінок фантастичності 
та  майже  драматичну  напруженість.  Поет  розповідає  про  трагічну  силу  кохання, 
а   уособленням згубних чар цього загадкового почуття є   Лорелея.)
—  Які художні засоби використовує автор? (Епітети: «казка стара», «вечірній 
промінь»  тощо;  метафори:  «Рейн  затих»,  «промінь  грає»;  анафори:  «І  косу  розчі -сує ним, і   дикої пісні співає».)
11. Робота з репродукцією картини Л. Ланге «Скеля Лорелей на Рейні».
—  Що зображено на картині?
—  Як ви вважаєте, чи збігається настрій вірша з   настроєм картини?
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Робота з епіграфом.
—  Розкрийте зміст епіграфа у  контексті набутих знань.
2. Підсумкова бесіда.
—  Як була створена збірка «Книга пісень»?
—  Згадайте, у  кого з   поетів є   збірка з   такою ж назвою? (У Ф.   Петрарки.)
—  Яку  роль  у  віршах  Г.   Гейне  відіграють  образи  природи?  (Вони  відтворюють 
стан ліричного героя.)
—  У чому полягає близькість поезії Г.  Гейне до фольклору? (Поет використовує 
образи, мотиви, форму, ритміку, розмовні інтонації.)
—  Які почуття викликають вірші Г.  Гейне, до яких роздумів заохочують?
—  Які романтичні риси властиві віршам Г.  Гейне?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Вивчити напам’ять одну з   поезій Г.  Гейне (на вибір). Письмово проаналізувати 
один із віршів поета (на вибір учнів).
Категорія: Зарубіжна література 9 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 10480 | Рейтинг: 3.8/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: