Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас

Тема: Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя — це сон»
УРОК № 2
Тема: Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя — це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.
Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю видатного іспанського драматурга і поета П. Кальдерона; розвивати навички аналізу драматичного твору, логічного мислен-ня, зв’язного мовлення, виразного читання; сприяти вихованню у школярів твердих життєвих переконань.
Обладнання: портрет П. Кальдерона (гравюра XVII ст.), текст драми «Життя —
це сон» у перекладі
М. Литвинця.
ХІД УРОКУ
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда на повторення.
— Дайте визначення бароко як літературного напряму.
— Визначте особливості барокового сприйняття світу.
— Які особливості літератури бароко?
— Назвіть відомих вам письменників доби бароко?
— В яких галузях мистецтва можна віднайти зразки барокової культури?
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
Провідним драматургом іспанського бароко був Педро Кальдерон. Творчість
письменника викликала неоднозначне ставлення до нього як сучасників,так і на-ступних поколінь читачів і критиків. Але з упевненістю можна сказати одне: у своїх
творах П. Кальдерон прекрасно втілив особливості доби бароко та відобразив склад -ні й суперечливі погляди своїх сучасників.
2. Повідомлення учнів про життя і творчість драматурга Педро Кальдерона.
Педро Кальдерон де ла Барка Енао де ла Барреда-і-Ріаньо (1600—1681) прожив
досить бурхливе життя, в якому мали місце кохання, війни, дуелі, глибока релігій-ність.
Майбутній драматург народився 17 січня 1600 року в Мадриді в аристократич -ній родині. Його батько служив секретарем у раді фінансів при дворі королів Філіп-па II та Філіппа III. Мати походила зі знатної фландрської родини і займалася вихо -ванням шести дітей. На жаль, вона дуже рано померла. Коли Педро виповнилося 14
років, батько одружився вдруге. Майже через рік він разом із братами Хосе і Дієго
був утягнутий у судовий процес за спадок зі своєю мачухою.
Цікавим, на нашу думку, є походження родового імені Кальдерона, яке пов’я-зано із стародавньою легендою. У ній розповідалося про те, як у XIII столітті ново-народженого хлопчика прийняли за мертвого. Аби переконатися, що у нього від-сутні будь-які ознаки життя, його опустили у казан (ісп. «calderon»). Як не дивно,
але дитина вижила і стала досить відомою людиною. З того часу слово «calderon»
набуло значення почесного імені, а на родовому гербі з’явилося п’ять казанів. До-даткове ім’я Барка походить від назви маєтку, що належав одному з членів родини,
який загинув у боротьбі з маврами. Тому разом із казанами на родовому гербі Кальде-ронів були зображені замок, бойова рукавиця й написаний девіз: «Померти за віру».
Початкову освіту хлопчик здобув у єзуїтській колегії, де показав блискучі успі-хи. Там же у 13-річному віці написав першу комедію «Небесна колісниця», яка,на
жаль, не дійшла до нашого часу. Потім вступив до Саламанського університету, де
вивчав канонічне і громадянське право та богослів’я. З 1619 року Кальдерон серй-
15
озно почав займатися літературою і писати п’єси, перебуваючи під сильним впли -вом відомого іспанського драматурга того часу Лопе де Вега. У 1620 році молодий
драматург представив свої твори на конкурс, присвячений Св. Ісидору, що був по -кровителем Мадрида. Того ж року відбувся конкурс з нагоди канонізації трьох свя-тих, організатором якого був Лопе де Вега. Кальдерон теж узяв у ньому участь і був
відзначений славетним іспанським драматургом.
Взагалі, до середини 1620-х років під впливом Лопе де Вега Кальдерон написав
декілька комедій, серед яких слід назвати «Кохання, честь і влада» (1623), «Уда -ваний астролог» (1624), «Гра кохання й випадку» (1625), національно-па тріотичну
драму «Облога Бреди» (1625).
У цей перший період життя Кальдерона його можна назвати «людиною шпаги».
Він протягом дванадцяти років служив у королівських військах, брав участь у вій-ні з Францією, в придушенні повстання в Каталонії, став лицарем ордену Сант-Я -го, закохувався, бився на дуелях, навіть був під слідством. Він дуже багато пере -жив: смерть брата Дієго, пристрасне кохання і смерть коханої та їхнього маленького сина Педро Хосе.
У творчості Кальдерона, починаючи з 1630-х років, спостерігається прагнен-ня до широких узагальнень, постановка філософських та етичних проблем, одно -часна розробка декількох тем в одній п’єсі. Світ побачили його кращі твори, такі
як «Стійкий принц» (1629), «Дама-примара» (1629), «Лікар власної честі» (1635),
«Життя — це сон» (1635), «Чарівний маг» (1637) та ін. У 1630 році Лопе де Вега
називає його «першокласним поетом Іспанії». Це була дуже висока оцінка для мо -лодого драматурга.
У 1651 році Кальдерон, розчарований у світському житті й утомлений пережи-тим, прийняв сан священика. Через тринадцять років він став почесним капеланом
при королівському дворі, вступив у духовне Братство св. Петра, а через три роки був
обраний його першим капеланом. Та разом із тим Кальдерон не полишає і літера-турної праці. У цей період він пише багато ауто (релігійні драми).
Але випробування драматурга не закінчилися. У 1665 році помер його по -кровитель — король Філіпп IV, а з приходом до влади нового монарха все зміни -лося. Кальдерон втратив прихильність нового короля, хоча й писав на замовлення
двору ауто та п’єси.
25 травня 1681 року Педро Кальдерон помер. Це сталося на свято П’ятидесят -ниці, увечері. А протягом усього дня на вулицях Мадрида йшли вистави великого
поета. Поховано Кальдерона у церкві Сан-Сальвадор у Мадриді, настоятелем якої
він був останні роки і якій заповідав усе своє майно.
Творча спадщина митця становить 120 п’єс, 78 ауто, 20 інтермедій. Перше по -смертне повне зібрання творів Кальдерона вийшло у 1682—1691 роках.
Творчість П. Кальдерона була значним явищем у розвитку іспанської драматур -гії. Це стосується як стилю, так і драматичної техніки. Кальдерон вважається родо-начальником барокової драми в іспанській літературі. Його твори насичені глибо -ким психологізмом, філософською проблематикою, вони метафоричні, алегоричні,
логічно напружені й різноманітні.
Українською мовою твори великого іспанця перекладали М. Лукаш (монолог
Сехисмундо з драми «Життя — це сон») та М. Литвинець.
3. Слово вчителя.
Однією з кращих п’єс П. Кальдерона є драма «Життя — це сон». У ній чудово
змальовано життя середньовічної Іспанії та відображено світогляд людини бароко -вої доби.
4. Бесіда з учнями.
— Дайте визначення драми як роду та жанру літератури. (Драма (грецьк. drama
— дія) — 1) один із трьох літературних родів (поряд з епосом і лірикою), який зма -льовує світ у формі дії, здебільшого призначений для сценічного втілення. 2) Драма
як жанр — п’єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який
розвивається у постійній напрузі.)
16
— Які особливості драматичного твору? (Про перебіг подій глядач чи читач
дізнається з реплік, монологів та діалогів персонажів, про місце дії — з ремарок.)
— Згадайте, що таке монолог, діалог, ремарка. (Діалог (грецьк. dialog — роз-мова, бесіда) — один із типів організації мовлення, який за своєю формою є роз -мовою двох осіб. Монолог (грецьк. mono — один, logos — слово) — промова однієї
дійової особи у творі, частіше драматичному, спрямована до співрозмовника або до
самого себе чи публіки. Ремарка (фр. remargue — примітка) — авторські пояснен -ня у драматичному творі стосовно умов та часу дії, зовнішнього вигляду та поведін -ки дійових осіб.)
5. Коментар учителя.
Традиційно, драма П. Кальдерона має три акти, які у творі називаються «хор -нади». Хорнада — це давнє іспанське слово, що в перекладі означає «шлях, прой -дений людиною за один день». Тобто, три хорнади зображають три дні із життя ге -роїв твору. У цьому полягає композиційна особливість драми.
6. Бесіда з учнями на первинне сприйняття твору.
— Назвіть головних героїв твору. (Басиліо, король Полонії; Сехисмундо, принц;
Астольфо, герцог Московії; Клотальдо, старий слуга; Кларін, блазень; Естрелья, ін -фанта; Росаура, знатна дама.)
— Де відбувається дія драми? (Дія відбувається при дворі польського короля,
у фортеці неподалік і на полі битви.)
— Скільки часу триває дія? (Три дні.)
— Які основні події відбуваються кожного дня? (У першій хорнаді розповідаєть-ся про трагічну долю принца Сехисмундо, який знаходиться у високій вежі, замк-нений від світу, у другому акті розвивається любовна інтрига (Росаура — Альфонсо,
Росаура — Сехисмундо, Естрелья — Сехисмундо), у третій частині — розв’язують -ся всі конфлікти.)
— Яка тематика і проблематика твору? (Драматург порушує у творі низку важ -ливих проблем: що таке життя, що таке людина, сенс людського буття, якими ма -ють бути моральні основи для життя людини. Автор показав боротьбу добра і зла,
що точиться в душі людини.)
— Яке ваше враження від твору?
— Хто з героїв найбільше запам’ятався?
7. Дослідницька робота.
— Які художні принципи бароко знайшли своє відображення у драмі? (Люди -на у складній життєвій ситуації, віра у фатум, залежність людини від вищих сил.
Та разом із тим і здатність людини до змін. Звідси контрастність, яка виявляється
також у протиставленні того, що відбувається (королівський палац — вежа, неволя
Сехисмундо — його свобода, його сприйняття себе як людини і звіра), пишна над -мірна метафоричність оповіді, алегорія тощо.)
— Яким зображено світ у творі? (Світ, в якому живуть герої, надто напружений
і неспокійний. Усі герої відчувають якусь невимовну тугу, що гнітить їхні душі.)
— Яке значення, на вашу думку, має мотив переодягання? (Таким чином геро-ям вдається приховати свою власну сутність, своє обличчя. Переодягається Росаура
(спочатку в чоловіка, а потім — у дівчину Астрею); змінює свій статус Сехисмундо
(в’язень — тиран — мудрий монарх); Басиліо постає спочатку у ролі бездітного ко -роля, а потім — люблячого батька; Клотальдо — наглядач і жертва; Астольфо дома-гається Естрельї, проте кохає Росауру. Причому, усе «невидиме, таємниче» героїв
спочатку є прихованим, і лише за певних обставин розкривається.)
— Якою зображена людина у драмі? (Людина у драмі представлена охопленою
різними пристрастями й бажаннями, вона здатна виявляти ниці інстинкти і високі
прагнення. Кожен із героїв переживає якусь внутрішню боротьбу: у Сехисмундо бо-рються «звірячі» й людські інстинкти, тобто добро і зло; Росаура кохає Астольфо
і водночас хоче помститися йому; Клотальдо мучиться від того, що повинен убити
Росауру, але вона виявляється його донькою (боротьба обов’язку й честі).)
17
— Яке ваше враження від жіночих образів драми? (Образ Росаури надзвичай-но сильний. Драматург зображує сильну, активну особистість, яка здатна постоя -ти за себе, пробити собі шлях, готова помститися за образи. Більш слабкою зобра -жена Естрелья.)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— Що нового ви дізналися про творчість іспанського драматурга П. Кальдерона?
— Як ви думаєте, чи можна виділити у житті самого поета протиріччя бароко-вої доби? (Так, адже власне життя драматурга поділяється на два періоди: світське
життя і прийняття духовного сану.)
— Назвіть найбільш відомі твори Кальдерона?
— Що таке хорнада?
— Розкрийте особливості композиції п’єси.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дочитати драму. Дібрати матеріал до характеристики образу Сехисмундо.
Категорія: Зарубіжна література 9 клас | Додав: uthitel (28.11.2013)
Переглядів: 10141 | Рейтинг: 4.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: