Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 61 Тема. В. Шекспір. Трагедія «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.
 
УРОК  №  61
Тема.  В. Шекспір. Трагедія «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.
Мета:  ознайомити  учнів  зі  змістом  трагедії  В.  Шекспіра  «Гамлет»,  поглибити  їхні  знання 
про  трагедію  як  один  із  жанрів  літератури;  з’ясувати  теоретичні  поняття  «інтрига», 
«конфлікт»,  «проблематика»  п’єси;  розвивати  навички  аналізу  драматичного  твору, 
конспектування, логічного мислення; сприяти виникненню зацікавленості твором.
Обладнання:  тексти трагедії В. Шекспіра «Гамлет»; словник літературознавчих термінів.
ХІД УРОКУ
I.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Первірка домашнього завдання.
Учитель перевіряє 4—5 письмових робіт.
2. Бесіда на повторення.
— Згадайте, яку роль відігравав театр в англійському суспільстві?
— Як називався театр, з котрим було пов’язано життя В. Шекспіра?
— Чому театр мав назву «Глобус»?
— Які слова були написані на глобусі?
— Скільки п’єс створив драматург?
— Які періоди виділяються у творчості В. Шекспіра?
— Подумайте, до якого періоду належить трагедія «Гамлет»? (До другого.)
— Як на вашу думку, чому другий період називають «драматичним»?
II.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
III.  СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя «Історія написання трагедії „Гамлет”».
Відомо, що В. Шекспір не вигадував сюжетів для своїх п’єс. Він використовував 
уже існуючі, звертався до легенд, переказів, по-своєму осмислював історичні хроніки, 
іноді користувався сюжетами італійських новел та творів давньогрець  кого письмен-ника Плутарха.
Трагедія «Гамлет» була написана в 1619 році. Але сюжет цієї п’єси відомий ще 
з кінця XII століття і записаний Самсоном Граматиком в його «Історії Данії». Ця 
давня ютландська легенда неодноразово використовувалася авторами різних країн. 
Та в усіх письменників була своя «трагедія помсти». В. Шекспір запозичив з легенди 
мотиви братовбивства й одруження вбивці з удовою небіжчика, помсти сина загиблого 
(у легенді — Амлет) й удаваного Амлетом божевілля, засоби боротьби між героями, 
мотив підступної спроби нового правителя позбутися небожа. Та разом з тим драматург 
наповнив свій твір новим соціальним змістом. Тому конфлікт й інтрига п’єси носить 
інший характер, ніж у дошекспіровських творах.
2. Запитання до учнів.
— Що таке трагедія як жанр?
— Що таке інтрига п’єси?
— Що називається конфліктом?
— Дайте визначення поняття «проблематика п’єси».
3. Робота із словником літературознавчих термінів.
Трагедія— це драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренно-му конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої творчі потенції при 
об’єктивній неможливості їх реалізації. Конфлікт трагедії має глибокий філософсь-кий зміст, є надзвичайно актульним у політичному, соціальному, духовному планах, 
відзначається високою напругою психологічних переживань героя. Трагедія майже 
завжди закінчується загибеллю головного героя. 
 
Інтрига (від лат. intricare — заплутувати) — спосіб організації подій у драматичу -ному, рідше епічному, іноді ліричному творах за допомогою складних, напружених 
перипетій, гострої боротьби мотивів, часто прихованих намірів.
Конфлікт(від лат. conflictus — зіткнення) — зіткнення, протиборство, яке має 
місце в літературному творі. Письменник не просто переносить у свій твір різноманітні 
життєві  протиріччя,  боротьбу,  але  переосмислює  їх,  показуючи  різні  події,  долі 
персонажів.  Від  змістовності  й переконливості  художнього  конфлікту  залежить 
суспільна значущість твору. 
Проблематика  п’єси —  це  коло  питань,  які  поставлені  автором  у творі  і по-требують свого розв’язання.
4. Творче завдання.
— Визначте інтригу та конфлікт трагедії «Гамлет». (Інтрига твору пов’язана з пом-стою принца Гамлета королю Данії Клавдію, який убив його батька. Але ця помста пе-реросла межі особистої ненависті й набула суспільних мотивів. Конфлікт п’єси полягає 
в зіткненні старих понять, що існують у свідомості людей, з новими, хоча далеко й не 
ідеальними формами життя. Це був час кризи надій і пошуків нових шляхів життя.)
5. Бесіда з учнями на первинне сприйняття трагедії.
— Де відбувається дія твору? (У Данії.)
— Хто є головними героями п’єси? (Датські королі.)
— Хто з героїв вам запам’ятався найбільше? Чому?
— Як на вашу думку, про що трагедія В. Шекспіра? (Про владу і тиранію, про 
обов’язок і честь, вірність, помсту, велич і ницість людини, проблеми моралі й мис-тецтва.)
6. Слово вчителя.
Трагедія В. Шекспіра — це не просто оповідь про життя датських королів. Під 
алегоричним образом середньовічної Данії драматург зобразив Англію XVI століття, 
коли Британія ступила на шлях буржуазного розвитку і нові відносини, що форму-валися у суспільстві, порушили старі феодальні поняття про честь, справедливість, 
обов’язок. Звільнившись з-під опіки церкви, ставши нібито «вільною», людина все ж 
таки не досягла взірцевої досконалості. Та й не могла її досягти, бо під сонцем взагалі 
не існує нічого ідеального. Тому завжди люди змушені робити вибір. Ось чому драма-тург поставив у п’єсі соціальні й морально-філософські проблеми.
7. Колективне складання схеми «Проблематика трагедії В. Шекспіра „Гамлет”».
 
8. Проблемна ситуація.
— Відомий французький письменник-романтик Ф.Р. Шатобріан твердив, що 
«В. Шекспір охоплює життя людини цілком і суспільства в цілому». Доведіть пра-вильність цього твердження або спростуйте його.
9. Коментар учителя.
 
Великий Ф.Р. Шатобріан правий. В. Шекспір дійсно охоплює все життя суспіль-ства, причому в усій запаморочливій складності. Тому «Гамлет» виходить за узвичаєні 
рамки «трагедії помсти» й набуває глибокого філософського звучання. Драматург вису-ває проблеми загальнолюдського характеру, чим і пояснюється безліч тлумачень твору.
10. Дослідницька робота.
— Доведіть, що п’єса В. Шекспіра «Гамлет» є трагедією. (Це драматичний твір, 
в основі якого гострий конфлікт особистості з навколишнім світом, у творі порушу-ються глибокі філософські питання, він закінчується загибеллю головного героя.)
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— Що вам відомо про сюжет трагедії «Гамлет»?
— У чому виявилося новаторство драматурга?
— Дайте визначення понять «трагедія», «інтрига», «конфлікт», «проблемати-ка п’єси». 
— Чим, на вашу думку, викликана необхідність розширення проблематики тра-гедії?
— Які основні проблеми порушує автор?
V.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дібрати цитати до образів трагедії (король, королева, Полоній, Лаерт) та до зо-браження Данії. Підготувати інсценізацію уривків (під керівництвом учителя).
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (31.03.2014)
Переглядів: 7072 | Рейтинг: 2.2/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: