Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 41 Тема. Пошуки втраченого шляху (Данте. «Божественна комедія». Частина перша. Пекло»).
УРОК № 41
Тема. Пошуки втраченого шляху (Данте. «Божественна комедія». Частина перша. Пекло»).
Мета: ознайомити учнів зі змістом поеми Данте; розкрити різні аспекти сприйняття твору;
розвивати навички аналізу тексту, переказу, виразного читання, логічного мислення,
зв’язного мовлення; виховувати інтерес до культурної спадщини людства.
Обладнання: тексти поеми «Божественна комедія» у перекладі Є. Дроб’язка (або інший переклад
на вибір учителя); ілюстрації Г. Доре до твору.
ХІД УРОКУ
А я чого піду? Хто пустить в мирі?
Ніякий не Еней, не Павел я,
На цю я честь не варт ні в якій мірі.
Данте. «Божественна комедія»
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда на повторення.
— Подумайте, у чому полягає трагізм особистого життя Данте?
— Яку роль у його житті відіграла зустріч з Беатріче?
— Які риси нового світогляду виявилися у творчості Данте?
— Що таке терцина?
— Хто був першим біографом Данте? Яка його роль у творчій історії поеми «Бо -жественна комедія»?
— Чому твір Данте називається комедією?
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
Ліричний герой твору вже з першої частини починає свою уявну подорож загроб -ним світом. Перед читачем постає не реальна людина, а дух, котрий летить у потойбіч-ний світ. Протягом своєї подорожі він зустрічає інших духів людей, які жили колись.
Причому серед них є як історичні постаті, так і вигадані. Але це не середньовічне «ви-діння» у традиційному розумінні. Данте, використовуючи досить популярний жанр,
вкладає в нього зовсім інший зміст. Поет зображає мандри душі, маючи на меті по -казати моральний стан окремої людини і людства взагалі.
Головний герой твору проходить пекло, чистилище і рай. Така тричленність пое-ми має свій глибокий смисл. Пекло — це час гріха й минулого, чистилище — час ка-яття і вибору, рай — час праведності та вічного майбутнього.
2. Виразне читання учнями або вчителем першої пісні поеми.
Переклад Є. Дроб’язка.
3. Бесіда за прочитаним.
— Як ви розумієте перші рядки твору? (Тривалість людського існування за часів
Данте вимірювалась сімдесятьма роками. Отже, півшляху — це 35 років. Тобто події
відбуваються у 1300 році, адже поет народився у травні 1265-го. Саме цього року Дан -те поринув у політичну боротьбу, що весь час точилася у Флоренції. Він був обраний
у числі десяти пріорів, котрі стояли на чолі уряду. На цій посаді поет виявив неабия-кі дипломатичні здібності, беручи активну участь у діяльності посольств Флорентій -ської республіки до сусідніх правителів, зокрема до папи Боніфація VIII.
— Знаючи те, що Данте давав чотири тлумачення своєї поеми, спробуйте розкрити
зміст першої пісні — вступу. (Буквальний зміст такий: автор заблукав у темному лісі,
де шлях йому заступили страшні звірі, але на порятунок з ’явився його
великий римський поет Верґілій, котрий обіцяв показати правильну дорогу. Алего -ричне тлумачення: автор розгубився серед партійних чвар у Флоренції, які винесли
його на вершину політичного життя, а незабаром примусять тікати з рідного міста.
Шлях йому перепинають лютий і підступний леопард (політичні супротивники), жор-стокий лев (король Франції), зажерлива худа вовчиця (римське папство). На поряту -нок приходить оспівувач слави Римської імперії, проголошувач єдиної всесвітньої
держави. В третьому, моральному тлумаченні, дія відбувається в людській душі, ото-ченій гріхами й поганими пристрастями. Їй протистоїть Верґілій як уособлення іде -алу громадянських чеснот. Філософський зміст: пошук духовних ідеалів, прагнення
морального очищення людства.)
— На вашу думку, що означає образ похмурого густого лісу? (Це символ папсь-кого Риму.)
— Як слід розуміти слова: «Бо сонність так оволоділа мною, що з певної дорогои
я зійшов»? (Під сонністю слід розуміти втрату моральних орієнтирів, які призводять
до того, що людина збивається з істинного шляху.)
— Які людські вади й спокуси уособлюють собою хижаки? (Гордість (лев), кори -столюбство (вовчиця), любострастя (леопард).)
— Що уособлює пагорб? («Я опинивсь під пагорба стіною…» Пагорб, котрий під-нісся над лісом гріхів і помилок, є уособленням доброчесності, через яку можна під-нестися до Бога. Це моральна мета кожної людини. Пагорб недаремно осяяний соняч -ним промінням, «що надає людині свіжих сил». Сонце є втіленням Істини.)
— Чому дія починається вночі? («Всю ніч, коли блукав між страховиння…» Ніч,
морок є уособленням темних сил, вад, гріхів, що в них поринули як окремі люди, так
і людство взагалі. Окрім того, морок є ще й символом незнання.)
— Коли відбувається дія твору? («Пора буяла навкруги квітнева…»)
4. Робота з ілюстрацією Г. Доре «Данте у темному лісі».
— Знайдіть у тексті слова, які відповідають зображеному на малюнку. («Я тра -пив у похмурий ліс густий…», «Ліс листатий…, суворий, дикий».)
— Як художник підкреслює втрату ліричним героєм істинного шляху? (По кручені
коріння дерев, чагарі, пітьма, морок, який оповив усе. Ледь видніється маленька сте -жина, але герой не бачить її. Це теж символічно, адже він втратив вірний шлях.)
— Яким є вираз обличчя поета? (Поет охоплений жахом, сторожко озирається
навкруги.)
5. Інсценізація «Зустріч поета з Верґілієм».
6. Бесіда за питаннями.
— З якими словами поет звернувся до духа, що зустрівся на його шляху? («Вря-туй! — була мольба моя єдина,— Байдуже, чи людина ти чи дух!» Слід зазначити, що
в епоху Середньовіччя Верґілій мав легендарну славу мудрого чародія і передвісника
християнства. До речі, латиною «діва» — «virgo». Чи не звідси походить середньовіч v-на форма написання імені славетного поета «Вірґілій» замість античного «Верґілій».)
— Як герой здогадався, що перед ним Верґілій? (Зачитати уривок від слів «Не
людина; був людина…» до слів «А Іліон упав в огні та димі».)
— Як поет виразив свою пошану до давньоримського поета? («О світло й честь
усіх співців земних, Ти зваж на захват мій, на шанування Твоїх безсмертних творів
видатних. Ти вчитель мій, моє уґрунтування, У тебе я знайшов на все життя Той
гарний стиль, що дав мені визнання.»)
— Як можна розтлумачити такі слова з поеми: «Надія на Хорта є…»? (Данте
натякає на майбутнього рятівника Італії від зажерливого папства Кангреде делла
Скала (cane — італійською мовою «пес», «собака»), при дворі якого жив сам поет
і в особі якого він хотів бачити свого рятівника.)
— А як можна розтлумачити такі слова Верґілія: «Хай буде інший шлях тобі
прикметний…»? (Тобто перед тим, як подолати вовчицю і зійти на пагорб спасіння,
Данте мусить пройти три царства мертвих.)
— Згадайте, у якому творі Верґілій описав пекло. (У VI книзі «Енеїди».)
— Як слід розуміти слова: «Хай браму бачу я з Петром святим…»? (Герої підійшли
до чистилища, браму якого охороняв ангел, намісник апостола Петра.)
7. Проблемне запитання.
— Подумайте, яке символічне значення має образ Верґілія у творі? (Образ Верґілія
символізує не просто мудрість, а й велич мистецтва, його духовну силу та вплив на
людей. Окрім того, Верґілій, як відомо, оспівував в «Енеїді» велич і міць Риму,
ідею національного єднання, про яке мріяв і Данте. Митець, ідучи за Божественною
мудрістю, втіленням котрої є давньогрецький поет, має очиститися, усвідомити, які
перешкоди стоять на шляху до неї і здолати їх.)
8. Робота з епіграфом.
— Виразно прочитайте епіграф.
— Як слід розуміти слова епіграфа? (Герой розуміє, що він не герой, не святий,
а звичайна грішна людина. Тому й виникають його сумніви.)
9. Бесіда за прочитаним.
— Чим пояснити появу духу Беатріче в другій пісні? (Як відомо, ім’я Беатріче
перекладається «та, що дарує благодать». Беатріче дарує поетові любов, що є найви -щою благодаттю. І саме любов має очистити душу ліричного героя.)
— Як автор зображує пекло? (Це величезна кругла прірва, що звужується до цен-тру землі. На її колах розташовані грішники, засуджені на вічні муки.)
— Скільки кіл має пекло? (Дев’ять.)
— Схарактеризуйте кожне з кіл. (У першому колі пребувають нехрещені немов-лята і доброчесні християни, у другому — порушники шлюбної вірності, у тре тьому
— ненажери, у четвертому — скнари і марнотратники, у п’ятому — нудні та гнівні,
у шостому — єретики, у сьомому — насильники різних видів (над собою, над майном,
над ближнім тощо), у восьмому — ошуканці, лицеміри, хабарники, злодії, спокусни -ки, фальшивомонетники, у дев’ятому — зрадники.)
— Який гріх, на думку Данте, найстрашніший? (Зрада.)
— Як ви вважаєте, чи може поет звернути з цього страшного шляху? (Ні, адже
раз ступивши на нього, він мусить пройти все до кінця, тобто пізнати всю глибину
гріха. Без цього не можна осягнути Істину.)
— Кого зустрічає Данте на своєму шляху? (І сучасників, і літературних героїв,
й історичних персонажів. Серед них прекрасна Єлена, Франческа де Раміні, її коха -ний Паоло, поет Бертран де Борн, Дідона, Семіраміда, граф Уголіно, Брут, Іуда, Кас -сій та інші.)
— Про що згадують усі грішники? (Про земне життя. Причому ставлення самого
поета до нього не є негативним. Це свідчить про зародження на сторінках поеми но-вого гуманістичного світогляду.)
10. Переказ тексту.
— Розкажіть історію життя одного з тих героїв, яких Данте зустрів у пеклі.
11. Творче завдання.
— Визначте композицію першої частини. (Експозиція — блукання героя в густо -му, темному лісі. Зав’язка — зустріч героя з хижаками. Розвиток дії — Верґілій при -ходить на допомогу поетові і пропонує йому пройти свій шлях. Кульмінація — готов-ність головного героя пройти всі випробування. Розв’язка — подорож у загробний світ.)
12. Коментар учителя.
Після пекла Данте потрапляє до Чистилища, яке знаходиться у Південній півкулі
й оточене з усіх боків океаном. Чистилище має Передчистилище і Земний Рай (вони
становлять два кола). Саме Чистилище поет уявляє у вигляді гори з сімома тераса -ми. На них знаходяться грішники, що спокутують свою провину і сподіваються на
прощення.
У Передчистилищі чекають свого очищення душі померлих, які не примирилися
із церквою, а також ті, що померли не своєю смертю. У першому колі Чистилища че-кають своєї участі пихаті, у другому — заздрісні, у третьому — гнівливі, у четвертому
— ледачі, у п’ятому — скнари, у шостому — зажерливі, у сьомому — перелюбники.
На сторінках другої частини Данте різко засуджує у своїх оцінках усіх тих, хто,
користуючись високим саном і становищем, жив недостойним життям. Політичні
діячі, правителі міст, навіть римські папи носять на своєму чолі літеру «Г» (гріх).
Невідступно переслідують поета думки про його нещасну батьківщину. У VI пісні чи -таємо:
Рабо Італіє! Скорбот житло,
Судно без стерника під хуртовину!
Не владарка земель — блудниць кубло!
***
А в тебе колотнеча здійнялась
Між городянами над всяку міру,
І вкруг стіна за ровом зіп’ялась.
Поглянь по берегах морського ширу,
Злощасна, і на себе зір зведи,—
Чи є куток, який радів би миру?
(Переклад Є. Дроб’язка)
У Земному Раю Данте знову з’являється видіння Беатріче, яке тут буде його су-проводжувати. Поява Беатріче символізувала очищення героя від усіх земних гріхів.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
— У чому полягає особливість жанру «видіння» в поемі Данте?
— Чому поет вирішив здійснити таку незвичну мандрівку?
— Що символізували Рай, Чистилище, Пекло у творі?
— З якою метою автор вводить у поему образ Верґілія?
— Чому душі людей мають пройти Чистилище?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти план першої частини поеми. Прочитати третю частину поеми «Боже-ственної комедії» («Рай»).
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (10.02.2014)
Переглядів: 7435 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: