Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 35 Тема. Зображення героїчної боротьби франків проти іновірців у «Пісні про Роланда».

УРОК  №  35
Тема.   Зображення  героїчної  боротьби  франків  проти  іновірців  у   «Пісні  про  Роланда».
Мета:  поглибити  знання  учнів  про  героїчний  епос  на  прикладі  тексту  «Пісні  про  Роланда»; 
ознайомити  з   особливостями  композиції  твору,  розкрити  його  тему  та  головну  ідею; 
розвивати навички аналізу тексту, переказу, логічного мислення, зв’язного мовлення; 
виховувати  повагу  до  історії  і   культури  свого  та  інших  народів.
Обладнання:   тексти «Пісні про Роланда» у  перекладі В. Щурата; ілюстрації до твору (з книги «Биб-лиотека  всемирной  литературы.  Серия  1.  Том  10».);  виставка  учнівських  малюнків.
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Бесіда на повторення.
— Назвіть найвідоміші вам твори середньовічного героїчного епосу народів світу.
— Які реальні факти і  вигадки містить «Пісня про Роланда»?
— Що відомо про автора цього твору?
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Коментар учителя «Особливості композиції „Пісні про Роланда”».
У творі виділяються три частини. Перша охоплює пісні 1—80, її можна назвати 
«Відданий  Роланд».  Друга  —  «Битва  у   Ронсевальській  ущелині»  (пісні  81—178).  У 
третій частині описується покарання зрадника Ганелона й   оплакування загиблого Ро -ланда (пісні 179—280). Твір відзначається стрункістю і   композиційною завершеністю.
Слід  зазначити,  що  тут  відсутні  любовні  та  побутові  сцени.  Для  «Пісні  про  Ро-ланда»  характерними  є   широта  й  монументальність  зображуваних  подій,  напруже-ний драматизм розповіді.
2. Бесіда за змістом прочитаного.
—  З  чого  починається  зав’язка  всіх  подій?  (Карл  Великий  після  семи  років  бо-ротьби захопив майже всю Іспанію, лише Сарагоса залишалася під владою царя Мар -силія. Марсилій зі своїми радниками вирішили обдурити Карла, пославши йому багаті 
дари й  пообіцявши прийняти християнство. Але Карл не довіряє сарагоському цареві.)
— Як звістку Карла сприйняли його барони? (Вони просили Карла бути обереж-ним, не довіряти Марсилію. Особливо різко виступав племінник короля граф Роланд, 
нагадуючи про те, як Марсилій стратив славних послів Карла Базана і  Базілія.)
—  Хто  виступав  проти  точки  зору  баронів?  (Ганелон,  який  радив  повірити  обі-цянкам Марсилія.)
— Що вирішив зробити Карл? (Відправити послів у  Сарагосу.)
— Чому було відхилено кандидатуру Роланда? (Бо він був дуже запальним і  міг 
завдати шкоди справі.)
— Хто з  васалів короля запропонував Ганелона? Чому? (Роланд запропонував сво-го вітчима, бо вважав його найбільш достойним для цієї серйозної справи.)
— Як це сприйняв Ганелон? (Він образився на свого пасинка і  поклявся помсти-тися йому: «Поки живий я  буду, я  буду ненавидіти Роланда, перів, люблячих Ролан-да, І Олівер, його найкращий друг, віднині мені ворог».)
— Про що Ганелон домовився з  маврами? (Погубити Роланда. Для нього це була 
помста, а  для маврів вигідна нагода знищити сміливого воїна Карла.)
—  Яким  був  план  Ганелона?  (Направити  проти  франків,  які  будуть  з  Роландом 
у   Ронсевальській ущелині у  кількості двадцяти тисяч, стотисячну армію сарацинів.)
— Чи повірив Марсилій Ганелону? (Так, адже той поклявся на мечі.)
— Хто запропонував залишити Роланда в  ущелині? З якою метою? (Ганелон, адже 
це  входило  в  план  його  помсти.  А  перед  королем  він  вихваляв  хоробрість  графа.  За-гін Роланда мав охороняти кордон.)
— Куди пішов Карл зі своїм військом? (Він повернувся до Франції.)
3. «Усне словесне малювання».
—  Використовуючи  текст  твору,  опишіть,  якими  ви  «бачите»  маврів  і  франків. 
(У творі франки і   маври зображені сильними супротивниками. Автор описує, як мав-ри одягають потрійну броню, у  них щити й   мечі із міцної сталі, «шоломи роботи сара-госької».  Хід  сарацинського  війська  супроводжувався  великим  гулом.  Коли  Роланд 
глянув з  пагорба, то він не міг порахувати кількість воїнів-маврів. Франків набагато 
менше, але всі вони дуже сильні і   хоробрі воїни.)
4. Переказ тексту.
— Розкажіть, як проходив бій у  Ронсевальській ущелині.
5. Бесіда за питаннями.
—  Як  Карл  дізнався,  що  Роланду  і  франкам  загрожує  смерть?  (Він  почув  звук 
чарівного  рогу  Оліфанта,  який  належав  Роландові,  і   повернув  війська  на  допомогу 
небожу.)
—  Чи  вдалося  Карлові  врятувати  загін  Роланда?  (На  жаль,  ні.  Карл  прибув  за-надто пізно.)
— Чи зрозумів Роланд, хто винен у  загибелі франків? (Так, Роланд зрозумів, що 
їх зрадив Ганелон і   сказав про це Оліверу, своєму вірному товаришеві.)
6. Слово вчителя.
З  літературних  творів  різних  народів  відомо,  що  воїни  завжди  з   повагою  і   лю-бов’ю ставилися до своєї зброї і  коней — цих постійних супутників походів. Своїм ме-чам  вони  часто  давали  прізвиська,  у  яких  відображалися  кращі  якості  металу,  його 
твердість і  міць. Так, назва меча Роланда — «Дюрандаль» — вказує на його надзви-чайну твердість. Назва меча Турпина — «Альмас» — може бути перекладена як «свя -та сокира», меча Карла — «Джойз» — у   перекладі означає «радісна», меча Олівера — 
«Альтеклер» — «високо-світлий».
7. Виразне читання тексту.
— Зачитайте епізод «Прощання Роланда зі своїм мечем» (пісня 172).
8. Коментар учителя.
Одним з   найпоетичніших епізодів «Пісні про Роланда» є  прощання героя зі своїм 
мечем. Цей мотив не є   випадковим, скоріше він — данина часові. Адже, як уже зазна -чалося, зброя воїна була його вірною супутницею в багаточисленних походах. У руків’я 
меча, прикрашене дорогоцінним камінням і   золотом, часто поміщали особливо шано -вані  реліквії.  Меч,  який  мав  форму  хреста,  був  не  тільки  ознакою  сили  і   влади,  але 
й   релігійним  символом,  у   якому  втілювалися  віра  в   чудодійну  силу  хреста  і   поміще-них у   нього реліквій.
Звертання помираючого Роланда з  прощальними словами до свого меча схоже на 
оплакування, в якому з   величезною довірою розповідається найсокровенніше про події 
минулого, пов’язані з   бойовими походами франків. Доля зброї — це обов’язок воїна. 
Роланд не може допустити, щоб його меч потрапив до рук ворога. Він знаходить у  собі 
сили для боротьби з   сарацином, який намагався заволодіти його мечем. На полі брані, 
де не залишилося жодної живої душі, а   лише гори трупів, Роланд перед смертю при -криває собою Дюрандаль і   лягає обличчям до сарацинської землі, «бо бажав, Щоб ко -жен рицар, щоб король сказав: „Оце був граф! Як витязь умирав”».
9. Бесіда з учнями.
—  Як  Карл  вирішив  вчинити  з  Ганелоном?  (Він  зібрав  суд  баронів,  які  б  винес -ли вирок зрадникові.)
— Як Ганелон намагався уникнути розплати? (Сподівався на те, що родичі його 
захистять.  Особливі  надії  Ганелон  покладав  на  Пінабеля,  котрий  відзначався  крас -номовством і  силою.)
— Хто виступив на захист Ганелона? (Овернські барони, на яких мав вплив Піна-бель.)
— Хто з  рицарів виявився найдостойнішим на цьому суді? (Т’єдрі, котрий викли-кав Пінабеля на поєдинок. Від того, хто переможе в   бою, залежала доля підсудного.)
— Хто переміг у  цьому поєдинкові? (Т’єдрі. А це означало, що Ганелонові не су-дилося уникнути розплати за зраду.)
— Як покарали Ганелона? (Його прив’язали до коней і  пустили їх галопом.)
— На вашу думку, чому в  кінці твору зображено епізод хрещення цариці Брамі-монди, дружини Марсилія? (Цим утверджувалася вищість християнства над язични -цькою релігією, яку сповідували маври.)
— Що сталося з  нареченою Роланда? (Альда, наречена Роланда і  сестра Олівера, 
не витримала тяжких втрат і  відразу померла. Вона відкинула пропозицію короля ста-ти дружиною його сина Людовіка, тим самим зберігши вірність коханому.)
10. Завдання для учнів.
— Визначте тему та ідею «Пісні про Роланда».
— Розкажіть про композицію твору.
11. Коментар учителя.
У «Пісні про Роланда» звичайний похід короля Карла Великого було зображено 
як  патріотичний  обов’язок  —  захист  інтересів  франків  від  ворога.  У  творі  показана 
боротьба двох світів: християнського Заходу і   мусульманського Сходу.
Тема твору  — зображення боротьби франків проти іноземців та іновірців за бать -ківщину та християнську віру.
Ідея —  оспівування  боротьби  французів  з  арабськими  завойовниками,  вірності 
королю  й   вітчизні,  засудження  зради  батьківщині.  Патріотичний  пафос  нерозривно 
пов’язаний з  мотивом національно-релігійної боротьби проти мусульман і  особливою 
місією в  цій боротьбі Франції.
Композиція:
1)   зав’язка  —  змова  у   стані  Марсилія  і  рада  у  війську  Карла  після  прибуття  посла 
із Сарагоси з   підступними пропозиціями;
2)   розвиток дії — підготовка до оборони в  ущелині і   повернення Карла до Франції. 
У стані сарацинів — підготовка до знищення загону Роланда;
3)   кульмінація — бій у  Ронсевальській ущелині;
4)   розв’язка — помста Карла зрадникові Ганелону.
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Літературна вікторина «Чи уважний ти читач?»
1)   Епітет, який найчастіше вживається з  іменем Карла. (Великий.)
2)   Ким доводився Роланд Карлові? (Племінником.)
3)   Кличка коня Роланда. Що вона означає? (Вел’янтіф, тобто «пильний».)
4)   Ім’я найближчого друга Роланда. (Олівер.)
5)   Як звали наречену Роланда? (Альда.)
6)   Де поховали Роланда та його воїнів? (У церкві Сен-Роменській.)
7)   Який епітет найчастіше вживається зі словом «Франція»? (Прекрасна.)
2. Підсумкова бесіда.
— Що вразило вас у  «Пісні про Роланда»?
— Які риси середньовічної естетики відобразилися у  творі? (Відсутність побуто-вих, любовних сцен, суворість життя, жорстокість законів того часу.)
— Які особливості героїчного епосу знайшли своє відображення у  «Пісні про Ро -ланда»?  (Зображення  важливих  для  країни  подій,  батальні  сцени,  героїчні  подвиги 
рицарів.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Скласти план «Пісні про Роланда». Дібрати цитати до образу Роланда. Створити 
ілюстрації до твору, намалювати головного героя (творче завдання).

Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 7123 | Рейтинг: 1.8/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: