Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 34 Тема. «Пісня про Роланда» — французький героїчний епос. Історична правда та ви -гадка в поемі.

УРОК  №  34
Тема.   «Пісня  про  Роланда»  —  французький  героїчний  епос.  Історична  правда  та  ви -гадка  в   поемі.
Мета:  ознайомити  учнів  з   прикладом  середньовічного  героїчного  епосу  на  основі  фран -цузького  епосу  «Пісня  про  Роланда»;  з’ясувати  історичну  правду  та  вигадку  у  творі, 
наявність  історичних  та  вигаданих  персонажів;  розвивати  навички  конспектування, 
аналізу художнього тексту; сприяти вихованню зацікавленості до історичного минулого 
народів  світу.
Обладнання:   виставка різних перекладів «Пісні про Роланда», тексти твору (у перекладі В. Щурата).
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Аналіз учителем письмових домашніх робіт учнів.
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
До  числа  визначних  пам’яток  середньовічної  літератури  відносять  старофран-цузьке  епічне  сказання  «Пісня  про  Роланда».  У  цьому  творі  найкраще  відобразили -ся  характерні  риси  літератури  Середньовіччя,  які  дають  уявлення  про  ідейно-есте -тичні особливості тієї епохи.
Слід зазначити, що з  утворенням в   Європі феодальних держав в  їх житті виника -ють нові проблеми: зміцнення політичної влади, міжусобні чвари та боротьба за вла -ду, стосунки з  іноземними державами, захист кордонів та інтересів своєї країни. Усе 
пережите  знайшло  відображення  в  літературі,  зокрема  в   епічних  поемах,  які  мають 
характер героїчних сказань і  є   в   усіх народів.
Найвідоміші твори середньовічного героїчного епосу — французька «Пісня про Ро-ланда» (XI—XII ст.), іспанська «Пісня про мого Сіда» (поч. XII ст.), німецька «Пісня 
про  Нібелунгів»  (кін.  XII  ст.),  слов’янське  «Слово  про  похід  Ігорів»  (кін.  XII  ст.). 
У  кожному  з  цих  творів  знайшли  відображення  особливості  національної  історії  та 
культури.
2. Повідомлення підготовлених учнів «Історична основа „Пісні про Роланда”».
В  основі  «Пісні  про  Роланда»  лежить  дійсний  історичний  факт,  пов ’язаний 
з боротьбою французького короля Карла Великого проти маврів у   VIII столітті. Описані 
у   творі події згадуються в   арабських та французьких хроніках.
У  778  році  Карл  Великий  на  прохання  мусульманського  владики,  маючи 
свої  інтереси  в   Іспанії,  втрутився  в  іспанські  справи.  Похід  Карла  був  невдалим. 
Повертаючись  на  батьківщину,  ар’єргард  французів  був  розбитий  місцевими  басками 
в Ронсевальському межигір’ї Піренеїв на вузькій гірській дорозі. Про цей драматичний 
випадок повідомляє історик Ейхард у  «Життєписах Карла Великого» (IX ст.): «У битві 
цій  були  вбиті  Еггіхард,  королівський  стольник,  Ансельм,  пфальцграф  Хруодланд, 
начальник  Бретонської  марки».  Героїчна  поема  народжувалася  по  гарячих  слідах 
історичних  подій.  Її  зміст  —  правдива  поетична  розповідь  сучасника,  яка  з  часом 
піддалася  сюжетній  обробці.  Так,  замість  басків  з ’явилися  грізні  араби-мусульмани, 
що  захопили  значні  володіння  в   Іспанії  і   вже  неодноразово  вторгалися  на  французькі 
землі.  Поразка  при  Ронсельвалі  не  вкрила  ганьбою  французів,  а   лише  сприяла  вияв -ленню їхньої хоробрості, вміння стояти на смерть, захищаючи свою батьківщину і  при -криваючи тили головних сил, що відходили.
3. Слово вчителя або підготовленого учня «Щодо авторства „Пісні про Роланда” та часу її створення».

У  літературознавстві  до  цього  часу  виникають  питання,  пов’язані  з   часом  ви-никнення  твору  та  його  авторством.  Відомо,  що  події VIII  століття,  описані  у   творі, 
були зафіксовані у  XII столітті, коли церковна монополія на писемність дещо ослабла 
і   світські  тексти  дістали  право  на  існування  поряд  з   рукописами  релігійного  змісту. 
Вчені  припускають,  що  перші  редакції  «Пісні»  могли  існувати  ще  в  усній  формі, 
а багаточисленні жонглери-співаки доповнювали її новими подробицями та сюжетними 
лініями.
Відомо,  що  найдавніший  рукопис,  оксфордський,  відноситься  приблизно  до 
1170 року і   дійшов до нас у   хорошому стані. В кінці рукопису є   вказівка, що оповіді 
прийшов  кінець  і   що  «Турольдус  втомився».  В  результаті  копітких  пошуків  вчених 
було  знайдено  дані  про  кількох  Турольдів,  які  могли  претендувати  на  авторство. 
Можливо, що Турольд був кліриком, оскільки для поеми характерне сильне релігійне 
забарвлення,  але  участь  Турольда  в  її  створенні  і   характер  його  творчої  роботи 
залишаються невисвітленими.
На  підставі  досліджень  мовних  особливостей  рукопису  можливим  місцем 
створення «Пісні про Роланда» є  Північна Франція.
4. Коментар учителя «Історичні прототипи головних героїв твору».
У  «Пісні  про  Роланда»  діють  історичні  особи  та  вигадані  персонажі.  Серед 
реальних осіб можна назвати Карла Великого, Роланда, Турпена, Ганелона, Жоффруа.
Карл Великий — король Франції (769—800 рр.), римський імператор (800—814 
рр.)  під  час  іспанського  походу  778  року  імператором  ще  не  був.  Похід  до  Іспанії 
продовжувався  близько  року,  а   не  сім  років,  як  про  це  розповідається  у  «Пісні  про 
Роланда».  На  думку  дослідників,  образ  Карла  є  збірним.  Вважається,  що  в   ньому 
поєднано риси Карла Великого, який правив у  768—814 рр., його діда Карла Мартелла 
(689—714 рр.) і   його онука Карла Лисого (823—877 рр.).
Роланд — племінник Карла, пер, пасинок Ганелона. Маркграф Бретані Хруотланд 
став прообразом цього персонажа. Загинув у  бою проти басків.
Турпен  —  архієпископ.  Єпископ  Рейнський  (753—794  рр.).  Йому 
покровительствував Карл Великий, проте про участь Турпена в поході нічого не відомо.
Ганелон — вітчим Роланда. Можливо, це архієпископ Санський Ганелон, котрий 
зрадив  Карла  Лисого  під  час  аквітанського  повстання.  За  це  у  859  році  Карл  Лисий 
засудив його до страти, але згодом помилував.
Жоффруа — герцог, пер, володар Анжу. Жоффруа і Грізгонель, що ніс королівський 
прапор у  битві при Пуассоні (948 р.), були прапороносцями Карла.
Серед  вигаданих  персонажів  можна  назвати  сарацинського  царя  Марсилія,  що 
є   антиподом короля Карла Великого.
5. Бесіда за прочитаним.
— Яке ваше враження від прочитаного?
—  Назвіть  приклади  історичної  правди  та  вигадки  у  творі.  (Реальний  похід  був 
невдалим, а   у   творі сказано, що франки завоювали ледь не всю Іспанію. В   дійсності, 
це  був  незначний  історичний  епізод,  а  не  грандіозна  битва.  Реального  Роланда 
(Хруотланда)  вбили  християни  —  баски,  а   не  мусульмани.  Хрестові  походи  XI  ст. 
надали «Пісні про Роланда» нового забарвлення.)
— Яка образна система твору? (У творі велика кількість героїв. Можна виділити 
головні  образи  (Карл  Великий,  Роланд,  Ганелон),  другорядні  (Олівер,  Турпен, 
Марсилій), епізодично подано жіночі образи (наречена Роланда і  сестра Олівера Альда, 
дружина Марсилія Брамімонда), образи-символи (ріг Оліфант, меч Дюрандаль).)
6. Творче завдання.
— Доведіть, що твір можна віднести до героїчного епосу. (Це великий віршований 
твір,  в  якому  подано  розповідь  про  події  давнього  минулого,  створену  на  основі 
народних переказів.)
7. Слово вчителя.
Слід  зазначити,  що  найкращим  перекладом  «Пісні  про  Роланда»  українською 
мовою  є  переклад  Василя  Щурата,  надрукований  у   1894  році  (перша  редакція)  та 
у   1918  році  (друга  редакція)  під  назвою  «„Пісня  про  Роланда”.  Старофранцузький 
епос у   перекладі, з  передмовою й   поясненнями Василя Щурата».
Переспів цього твору зробив М. Терещенко.

IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
—  Подумайте,  у  зв’язку  з   чим  у   різних  народів  світу  виникли  твори  героїчного 
епосу?
— До якого періоду історії Франції належить «Пісня про Роланда»?
— Який історичний факт лежить в  основі твору?
— Чим пояснити наявність вигадки у  творі?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ.
Вивчити  конспект.  Підготувати  розповідь  про  основні  події  твору.  Намалювати 
ілюстрації (за бажанням).
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 13064 | Рейтинг: 3.4/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: