hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 1 Тема. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва.

УРОК  №  1
Тема.   Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. 
В. Вордсворт. «До прекрасного». Уславлення в   сонеті величезної сили «святого 
мистецтва».
Мета:  поглибити знання учнями поняття «художня література», домогтися засвоєння особли -востей  художньої  літератури  як  мистецтва  слова,  розказати  про  її  місце  серед  інших 
видів мистецтва; допомогти школярам зрозуміти зміст сонету В.   Вордсворта; розвивати 
навички виразного читання, інсценізації, конспектування, логічного мислення, зв’язного 
усного  та  письмового  мовлення;  сприяти  вихованню  у   школярів  любові  до  літератури.
Обладнання:   виставка  книг,  репродукцій  із  зображенням  різних  видів  мистецтва  (танець,  живопис, 
архітектура); фонозаписи (музика і  репродукції на вибір учителя); тексти сонету В. Ворд-сворта  «До  прекрасного»  в  перекладі  М. Стріхи  (або  інший  переклад  на  вибір  учителя).
ХІД УРОКУ
Література — це мистецтво самовиражен-ня за допомогою слова.
Акутагава Рюноске,  
японський письменник  XX ст.
Література — це керівник людського роз-уму людським родом.
В. Гюґо, французький  
письменник XIX ст.
Лише література непідвладна законам 
тління, вона одна не визнає смерті.
М. Салтиков-Щедрін,  
російський письменник XIX ст.
I.   ПІДГОТОВКА  ДО  СПРИЙНЯТТЯ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.
Видатний  український  поет,  знавець  світової  літератури,  яскравий  майстер  ху -дожнього перекладу Максим Рильський, розмірковуючи над сутністю мистецтва, на -писав такі рядки:
Софокл і Гамсун, Едгар По і Ґете, 
Толстой глибокий і Гюґо буйний, 
Петрарчині шліфовані сонети,— 
І Достоєвський, грішний і  святий,—  
Усі книжки, усі земні поети,  
Усі зрідні душі його живій! 
Бо всі вони — лиш відблиски 
одного сонця: Духа Світового!
Величний  Дух  Вічності  втілився  у   творах  мистецтва.  Він  є   найкращим  відображ-енням  краси,  яка,  за  словами  французького  письменника  А.  Франца,  найближча  до 
істини. Визначаючи роль митців у  житті людства, український письменник О. Довжен-ко писав: «Художники покликані для того, щоб доводити світові, що життя прекрасне, 
що воно саме є  найбільшим і  найвеличнішим з  усіх можливих благ».
Красою й  пошуками сенсу буття пройнята й   література, що вказує людству шлях 
до пізнання істини, розкриває ідеали прекрасного, живить спраглі серця чар - зіллям 
красного слова.
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФІВ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
Величний 
Дух Вічності 
у творах 
мистецтва
1. Робота з епіграфами.
— Як ви розумієте вислови письменників стосовно літератури?  
—  Виходячи  зі  змісту  висловлювань,  подумайте,  яке  значення  має  література 
в   житті людини?
— Чи є  щось спільне у  висловлюваннях відомих майстрів слова?
2. Бесіда з учнями.
— Чим, на вашу думку, приваблює людей читання художніх творів?
— Пригадайте, твори яких письменників справили на вас найбільше враження?
— Які літературні твори ви хотіли б перечитати? Чому?
— На вашу думку, яку роль відіграє література в  житті людини?
—  Як  ви  вважаєте,  чи  змінилася  роль  літератури  в  сучасному  житті  порівняно 
з   минулим? Із чим це пов’язано?
— Як література впливає на формування особистості?
3. Слово вчителя.
Як  сказав  німецький  драматург  і   поет XIX  ст.  Х.Ф.  Геббель,  «мистецтво  —  це 
совість людства». Справді, саме мистецтво допомагає людині навчитися бачити пре -красне,  формує  естетичні  смаки,  розвиває  почуття.  Мистецтво  —  велика  сила,  що 
здатна дати крила для злету людської уяви. А надихали його Музи.
4. Інсценізація «Парад Муз».
(Виходять 9 учениць, що зображують Муз.)
Перша Муза. Ви, мабуть, здогадалися, хто ми. Так, ми — Музи. Батько наш все-могутній  Зевс,  а  мати  —  богиня  пам’яті  Мнемозіна.  Живемо  ми  на  Парнасі.  Вам  ві-домо,  що  ця  гора  в  Греції  присвячена  Аполлонові,  нашому  покровителеві,  Діонісові 
та  нам.  Це  дивовижне  місце.  Між  двома  вершинами  гори  б’є  джерело,  що  надає  по -етам натхнення. А внизу видніється місто Дельфи зі знаменитим храмом, присвяче -ним богові Аполлону.
Нас у  батьків дев’ять. І кожна відповідає за певний вид мистецтва. Я — найстар -ша. Ім’я моє — Калліопа, я  покровителька епічної поезії.
Друга Муза. А мене звати Ерато. Я покровителька любовної поезії.
Третя Муза. Я — Евтерпа, покровителька ліричної поезії та музики.
Четверта Муза. Моє ім’я — Полігімнія. Я — муза гімнів.
П’ята Муза. Я — Мельпомена. Мене часто запитують, чому я   завжди сумна. Див-ні, невже вони не розуміють, що я  муза трагедії?
Шоста Муза. А мене звати Талія. Я, навпаки, завжди весела й   жартівлива. І це 
не дивно. Адже я  — муза комедії.
Сьома  Муза.  А  я  дуже  люблю  танцювати.  Мене  звати  Терпсіхора,  покровитель -ка танців.
Восьма Муза.  А я   муза історії. Звати мене Кліо.
Дев’ята Муза. Я — Уранія, муза астрономії.
5. Лекція вчителя «Література як мистецтво слова. Місце художньої літератури серед
інших видів мистецтва».
( Учні конспектують лекцію.)
Літературу здавна називають мистецтвом слова. Подібно іншим видам мистецтва, 
вона має свої особливості.
Як  відомо  з   Бібілії,  в  Євангелії  від  св.  Іоанна  записано:  «Напочатку  було  Сло-во, а  Слово в   Бога було, і   Бог був Слово. І нічого, що повстало без Нього, і   життя було 
в   Нім,  а  життя  було  Світлом  людей…»  Тобто  саме  Слову  належить  місія  першопо-штовху,  зачину,  начала.  Слово  усвідомлюється  першопричиною  і  рушієм  усього  су-щого,  що  є  на  Землі,  невичерпним  джерелом  інформації  про  минуле,  сучасне  й  май -бутнє. У всьому багатстві своїх значень слово є   інструментом і  генератором мислення, 
відчуття, переживання світу, гами його звуків, запахів, барв у  їх найдивовижніших 
переплетіннях.
Слово є  «будівельним матеріалом» літератури. Відомо, що слово «література» ла -тинського походження:  litera — буква, literatura — написане.
Поняттям «література» користуються, маючи на увазі два значення. У вузькому 
розумінні — це все, що написане. Але існує ще й  поняття «художня література». Під 
ним розуміють один з   основних видів мистецтва — мистецтво слова, яке відображає 
дійсність у  художніх образах, створює нову естетичну реальність за законами краси.
Художня література має свої специфічні функції. Найголовнішими серед них є: 
—  пізнавальна  (дає  відомості  про  світ,  людину,  культуру,  природу);
— виховна (формує особистість читача, його культуру);
— розвиваюча (розвиває увагу, пам’ять, мислення);
— світоглядна (формує світогляд читача);
— комунікативна (розвиває мовлення, формує його культуру);
— гедоністична (художня література несе насолоду);
— естетична (розвиває естетичний смак, несе уявлення про прекрасне);
— культуртрегерська (художня література сконденсовує в  собі духовний набуток 
людства і   передає його від покоління до покоління).
Окрім  художньої  літератури  є  ще  наукова,  публіцистична.  Але  в  них  відсутня 
образність.
Художня література має багато «перетинів» з  іншими видами мистецтва. Напри -клад, художня література, як і  скульптура, живопис, графіка, створює пластичні об-рази, дає зображення об’єкта, хоча виникають ці образи завдяки різним засобам (жи -вопис — фарби, графіка — олівець, скульптура — камінь).
Художня  література  своєю  грою,  дієвістю,  драматизмом,  спогляданням  спорід-нена з  театром, кіно.
Художню  літературу  й  архітектуру  споріднює  певний  стиль  побудови,  засно -ваність на композиції тощо. 
З  музикою  художню  літературу  зближує  наявність  художніх  образів,  ритміка, 
інтонаційна виразність.
6. Слово вчителя.
Свою  величезну  любов  до  мистецтва  слова  виражали  багато  майстрів  крас-ного  письменства.  Серед  них  —  видатний  англійський  поет  Вільям  Вордсворт  
(1770 — 1850). Саме цій темі присвячено його сонет «До прекрасного».
7. Виразне читання учнями сонету В. Вордсворта «До прекрасного».
До прекрасного
Святе мистецтво! В пензлі чи пері 
Є сила дати вічність кожній рисі. 
Хмарині, що пливе в небесній висі,  
Веселих промінців химерній грі;  
Вони спинають порух віт вгорі, 
І подорожніх, що ідуть у  лісі, 
І корабель, що при скелястім мисі  
Навік в заливі кинув якорі.  
Дитя весни, і літа, й падолисту, 
Що вірно тчуть ясну твою окрасу, 
Мистецтво, ти даруєш благодать. 
І стримане, просте, хоч повне змісту,  
Ти вмієш вирвать мить із плину часу  
І в ній божисту вічність передать.
(Переклад М. Стріхи)
8. Бесіда з учнями за змістом прочитаного.
— У чому полягає велика сила мистецтва? (Мистецтво може відобразити будь-я-ку мить життя.)
— Як у  сонеті говориться про образність, що притаманна художній літературі?
(Мистецтво може передати і   гру промінців, і   рух подорожнього, і   те, як корабель 
стає на якір, і   падолист.)
—  Як  ви  розумієте  слова  «Ти  вмієш  вирвать  мить  із  плину  часу  І  в   ній  божисту 
вічність передать»? (Мистецтво вічне, бо воно здатне доторкнутися до глибин людсь -кої душі.)
— Про яку благодать йдеться у  вірші? (Мистецтво здатне очистити душу.)
— Яким епітетом характеризує автор мистецтво? Чому? (Автор називає мистецтво 
«святим», бо лише справжній витвір здатен одухотворити душу.)
—  Визначте  головну  ідею  твору.  (Уславлення  великої  сили  мистецтва.)
— Які художні засоби виразності використовує поет? (Епітети: «святе мистецтво», 
«небесна  вись»,  «ясну  окрасу»,  «веселих  промінців»,  «химерна  гра»  тощо;  анафора 
(єдинопочаток): «І подорожніх…., І корабель….»; звертання: «святе мистецтво», «ми -стецтво»).
—  На  вашу  думку,  яке  значення  має  повтор  звертання?  (Цей  прийом  підсилює 
роль мистецтва в житті людини. Тим більше поєднання двох слів — «мистецтво» і «свя-те». Адже словом «святе» називають щось дуже величне і   значуще.)
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— Яка роль літератури в  житті людини?
— Від якого слова походить термін «література»?
— Чим художня література відрізняється від інших видів літератури?
— Дайте визначення поняття «художня література».
— Назвіть основні функції літератури.
— Назвіть імена Муз, покровительок різних видів мистецтв.
— Яке місце художньої літератури серед інших видів мистецтва?
— Яке ваше враження від сонета В. Вордсворта?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Скласти  тези  лекції  вчителя.  Виписати  вислови  про  роль  художньої  літератури 
в   житті людини. Підготувати повідомлення про Веди, Біблію, Коран (завдання вико-нуються окремими групами учнів під керівництвом учителя).
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (25.11.2013)
Переглядів: 5895 | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: