Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОКИ № 18—19 ТЕМА: ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ АНГЛІЇ XII СТОЛІТТЯ В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»
УРОКИ № 18—19
ТЕМА: ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ АНГЛІЇ XII СТОЛІТТЯ
В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»
Мета: проаналізувати окремі епізоди роману; розвивати навички переказу тексту,
виразного читання, логічного мислення, усного зв’язного мовлення; виховувати
інтерес до  художньої історичної літератури.
Обладнання: текст роману В. Скотта «Айвенго» (у  будь­ якому перекладі); підручники
Н. І. Доро феєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література», В. Фесенко «Зарубіжна
література»  (2007).
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні сприймають великий за обсягом твір цілісно, переказують
близько до  тексту ключові епізоди роману; наводять приклади зображення па­
норами життя середньовічної Англії; виразно читають окремі уривки твору.
Хід уроку
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
; Літературна вікторина
1. Король Англії, який перебував у полоні. ( Річард I Левове
Серце. )
2. Найлихіший ворог Річарда. ( Принц Джон.)
3. Місце турніру. (Біля міста Ашбі.)
4. Донька Ісаака. (Ревекка.)
5. Храмовник. (Бріан де Буагільбер.)
6. Що було написано на щиті Айвенго? (Позбавлений спадку.)
7. Родич Седріка Сакса. ( Атальстан Коннігбурзький.)
; Бесіда на  повторення
1. Який внесок В. Скотта у розвиток світової літератури?
2. Дайте визначення історичного роману.
3. У чому полягає історизм роману В. Скотта «Айвенго»?
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Історичний коментар до  роману В. Скотта «Айвенго». Повідомлення учнів
У романі «Айвенго» зображується епоха Раннього Середньовіччя, зокрема XII  століття.
У  цей період в  Англії відбувалось утвердження феодальних відносин, що супроводжувалося
тяжким закріпаченням селянства. Цей процес ускладнювався вторгненням норманів.
Іноземці захоплювали кращі землі, поступово витісняючи місцевих землевласників. Дія
роману розпочинається приблизно в  1194  році й  пов’язана з  поверненням короля Річарда  I
Левове Серце після тривалої відсутності до  Англії. Йому довелося вести боротьбу проти
свого брата Джона, який намагався захопити престол. Боротьба ускладнювалася тим, що принца Джона підтримувала частина феодалів.
; Завдання для учнів
1. Подумайте, який соціальний статус мають герої роману?
2. Якими вони зображені у творі?
; Коментар учителя
У романі зображено різні соціальні прошарки. Серед
них — вища королівська верхівка: принц Джон, король Річард I.
Духовенство — пріор Еймер, монахи з різних абатств. Англо-саксонські феодали — Седрік, Ательстан, леді Ровена та інші.
Лицарі представлені образами Айвенго, Бріана де Буагільбера,
Моріса де Брасі, Фрона де Брефа та інших. Автор змальовує селян
(Гурт, Вамба), городян, вільних йоменів.
Автор однаково правдиво зображує представників різних кла -сів, їхні переживання, проблеми, вчинки. Герої показані різнобічно,
вони виявляють як позитивні, так і негативні риси. Отже, у зобра -женні персонажів В. Скотт дотримується принципу об’єктивності.
; Бесіда з  учнями
1. Чому раби Седріка не хотіли показати норманам шлях
до замку? ( Тому що нормани були ворогами саксонців. )
2. Як храмовник Бріан де Буагільбер ставився до саксонської
знаті та воїнства? Із чим це було пов’язано? Підтвердьте при -кладами із тексту. (Храмовник ставився до саксонців із вели-чезним презирством і погордою. Він грубо переривав їх, втру -чався у розмови, називав місцеве населення «тубільцями». )
3. Як характеризує Ательстана той факт, що він виступив
на турнірі проти лицарів-саксонців? Які наслідки мало це рішення для нього? ( Вчинок Ательстана сприймається як
зрада. Саме тому Ровена й слухати не хотіла про одруження
з ним, кажучи, що краще піде у монастир.)
4. Як принц Джон збирав своїх прихильників? Чи чесними були
його методи? (Принц Джон обіцяв їм владу, багатство, по-честі, землі, якщо вони тільки підтримають його у боротьбі
проти короля Річарда I.)
5. Якими були плани Бріана де Буагільбера та його помічни-ків? Якими методами вони їх досягали? (Бріан де Буагільбер,
Моріс де Брасі вважали, що їм усе дозволено. Вони завжди
діяли тільки силовими методами. Саме так лицарі хотіли
заволодіти Ровеною та Ребеккою. )
6. Якими зображені нормани? (Нахабними, жорстокими, сва-вільними. Вони поводяться так, тому що прийшли в Англію
завойовниками. )
7. Подумайте, на прикладі яких героїв роману показані між -усобні війни. ( На прикладі Уїлфреда Айвенго та Фрон
де Бре фа. Останній, як відомо, забрав володіння Айвенго.)
8. У чому полягала складність боротьби Річарда I за владу?
( Деякі саксонські феодали зраджували його й переходили
на бік норманів. )
; Слово вчителя. Історичний коментар
Особливу увагу необхідно звернути на те, як у романі зобра -жено короля Річарда I. У В. Скотта він мало чим нагадує свого
реального прототипа. Відомо, що реальний Річард I був грубим,
жорстоким, непорядним у питаннях честі. А в романі він відваж-ний, благородний лицар, простий у спілкуванні, добре почувається
у будь-якому товаристві: чи то монахи, з якими він п’є, чи ватага
лісових сміливців із загону Робіна Гуда.
; Проблемна ситуація
1. Як ви вважаєте, чим було викликано таке вільне поводження
з історичними фактами?
2. Чи є такий підхід виправданим?
; Коментар учителя
Король Річард зображувався у старовинних народних баладах
справді «народним королем». Багато епізодів роману взяті пись-менником саме звідти. Річард у баладах — утілення народної мрії
про доступного, демократичного, справедливого короля. В. Скотт
розвиває цю тему далі. У його романі король штурмує замок барона
Фрон де Брефа разом із селянами і «лісовими лицарями» Робіна
Гуда, виступає на боці принижених, відновлює справедливість.
Короля зображено так тому, що він виступає в романі пред-ставником корінного населення Англії — саксів, а головне — на-роду. Він сприяє утворенню єдиної англійської нації, що на той
час було необхідно, історично прогресивно.
Звичайно, як справжній художник, В. Скотт розумів, що об-раз Річарда, створений ним у романі, — це лише поетична правда.
Та саме вона найбільш повно відповідала головній ідеї всього ро-ману.
; Переказ тексту
Розкажіть епізод про битву під замком Торкільстон і пожежу.
; Бесіда з  учнями
1. Хто брав участь у битві за замок? (Воїни Робіна Гуда, селяни,
котрі люто ненавиділи барона Фрон де Брефа.)
2. Що об’єднувало всіх цих людей? (Усі вони ненавиділи гноби-телів — феодалів.)
3. Зачитайте листа, який Гурт і Вамба надіслали норманам.
4. Що образило в ньому норманів? (Норманів обурив той факт,
що їм насмілилися погрожувати раби. Окрім того, ці раби
називали їх нікчемами й волоцюгами.)
5. Хто допоміг погано озброєним нападникам захопити замок?
(Ульріка.)
6. Чому Ульріка так зробила? ( Вона помстилася за своє без -честя, образи, смерть рідних. )
; Творче завдання. Робота з  текстом
1. Знайдіть і зачитайте опис пожежі в замку.
2. Які художні засоби використовує автор для змалювання по-жежі? (Автор використовує багато епітетів: «нестримуване
полум’я, підняте одним величезним розжареним стовпом»,
«палаючі дахи та балки», «пурпурові відблиски пожежі»
тощо. )
; Проблемні запитання і  завдання
1. Подумайте, яку роль відіграє образ Робіна Гуда в романі.
2. Чому автор зображує серед учасників штурму військо Робін
Гуда? ( Робін Гуд і його військо є втіленням ідеї боротьби
за свободу і справедливість. Вони були серед тих, хто штур-мував замок тому, що боролися з ворогами і гнобителями
народу.)
3. Визначте проблематику роману «Айвенго». Відтворіть відповідь схематично.

; Орієнтовне схематичне зображення
ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»
Влада Кохання
Взаємини батьків і дітей
Проблеми
роману
«Айвенго»
Дружба
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
; Бесіда на  повторення
1. Яка проблема роману є найголовнішою?
2. Назвіть реальних героїв і вигаданих персонажів. Як вони вза-ємодіють у романі?
3. Із якою метою автор використовує фольклорні мотиви у сво -єму творі? Як вони допомагають йому розкрити основний за -дум?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Доберіть матеріал, у якому показано життя серед -ньовічної Англії; створіть відеопрезентації до роману за темами:
«Житло героїв», «Мода Англії XII століття» (відеопрезентацію
«Мода Англії XII століття» перевіряти на уроці № 25), можна на-малювати малюнки на ці теми (творче завдання); підготуйте інсце -нізацію «Розмова Чорного Лицаря і Локслі» (усі творчі завдання
виконуються під керівництвом учителя).
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 3480 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: