Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 1 ТЕМА: ВСТУП. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА. ПОНЯТТЯ ПРО ХУДОЖНІЙ СВІТ ТВОРУ

УРОК № 1
ТЕМА: ВСТУП. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА.
ПОНЯТТЯ ПРО ХУДОЖНІЙ СВІТ ТВОРУ
Мета: розкрити роль художньої літератури як мистецтва слова у  формуванні життє ­
вих цінностей людини, її пізнавальне значення; навчати розрізняти художній
світ твору і  реальний світ життя; розвивати усне зв’язне мовлення, логічне
мислення; виховувати любов до  літератури.
Обладнання: виставка творів, які будуть вивчатись у  7  класі; словник літературознавчих
термінів; підручники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література»,
В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007 р.)
Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.
Очікувані результати: учні висловлюють свою думку про роль літератури у формуванні
життєвих цінностей людини; розрізняють художній світ твору і реальний світ
життя; обґрунтовують особистий вибір літературних героїв для наслідування
або не наслідування.
Хід уроку
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
II. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Слово вчителя
Відомий французький письменник В. Гюго писав: «Літера -тура — це керування людського розуму людським родом».
Поняття «література» у наш час уживають у двох значен-нях. У вузькому розумінні цього слова літературою називають один
з основних видів мистецтва — мистецтво слова. У широкому ро-зумінні літературою називають будь-які витвори людської думки,
що втілені в писемному слові й мають суспільне значення. Таке
розуміння генетично сходить до буквального, тобто первісного
значення слова «література». Це слово латинського походження
і означає «літера».
; Словникова робота
Література — це сукупність писаних і  друкованих творів певного народу, епохи,
людства; різновид мистецтва, власне, мистецтво слова, що відображає дійсність у  ху ­
дожніх образах, створює нову художню реальність за  законами краси; результат твор ­
чого процесу автора, зафіксований у  відповідному тексті за  допомогою літер.
11
; Слово вчителя ( продовження)
На сучасному етапі розвитку літератури словесні твори,
що мають мистецькі ознаки, називають художньою літературою.
Поняття «художня література» з’являється у XX столітті. Інколи
художню літературу називають просто літературою або власне лі -тературою. У деяких випадках дослідники використовують термін
«белетристика» (від франц. belles lettres — красне письменство), що
в широкому розумінні означає твори художньої літератури взагалі,
а в більш вузькому — художню прозу.
Світ художньої літератури відрізняється від реального світу.
Письменники, зображуючи дійсність, не копіюють її, а, спираю -чись на власний життєвий досвід, за допомогою художніх образів
створюють художній світ певного твору.
; Словникова робота
Художній світ  — створена уявою письменника і  втілена у  тексті твору образна
картина, що складається з  подій, постатей, їх висловлювань і  виражених ними ду ­
ховних феноменів (уявлень, думок, переживань тощо). Художній світ трактується як
друга, власне художньо­ естетична, реальність, що має духовний характер. Єдність
і  своєрідність художнього світу забезпечується темою (тематикою), ідейним пафосом,
композицією і  стилем твору.
; Лекція вчителя (продовження)
Звичайно, художній світ відрізняється від реального світу.
Письменник використовує якусь реальну подію і на її основі за до-помогою художніх засобів проголошує якісь певні ідеї, що мають
важливий вплив на свідомість людини.
Наведемо кілька прикладів. У романі англійського письмен-ника В. Скотта «Айвенго» відображено реальні події, що сталися
в Англії XII століття, а саме: боротьба англосаксів із норманами.
Описуючи відомі історичні факти, письменник за допомогою ху-дожніх образів порушує і питання, які хвилювали його сучасників,
зокрема ідеї національної толерантності та віротерпимості.
Інший митець, російський письменник М. В. Гоголь, у пові-сті «Тарас Бульба» теж використовує історичні факти: визвольну
боротьбу українського народу проти польської шляхти. Та разом
із тим автор утверджує у творі й ідеї любові до Батьківщини, геро-їзму, подвигу, мужності українського народу в боротьбі за свободу
рідної землі.
Читаючи твори художньої літератури, кожна людина не про -сто ознайомлюється з історичною епохою, а й емоційно переживає
події, засвоює певні моральні цінності, які сповідує автор, або від-кидає їх. Як бачимо, художній світ кожного твору проблемний
12
і складний. І кожний читач сприймає його по-своєму: залежно від
своїх переконань, принципів, світогляду.
Однією зі специфічних ознак світової літератури є те, що
більшість творів ми читаємо не в оригіналах, а у перекладах.
Художній переклад — це вид літературної творчості, у процесі
якої твір, написаний однією мовою, відтворюється іншою.
Майстерно зроблений переклад — це творчість, яка відріз -няється від власне оригінальної залежністю від об’єкта перекладу,
тобто оригіналу.
Переклад вимагає точності змісту і формальної правильності.
У книзі «Мистецтво перекладу» М. Рильський писав про
критерії оцінювання сучасного перекладу і вимог до перекладача.
На думку поета, перекладач повинен:
9 уміти увійти у світ автора, підкорити йому свою індивіду-альність;
9 добре знати мову оригіналу і свою рідну;
9 зберегти поетичну форму оригіналу;
9 переклад має звучати у тому ж ключі, що й оригінал;
9 перекладач має знати звичаї, особливості історії, культуру
того народу, з мови якого він перекладає.
; Робота з  підручником
Прочитайте статтю підручника і складіть тези (підруч -ник Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література»,
с. 7—10; підручник В. Фесенко «Зарубіжна література», с. 6—7).
; Перевірка складених тез ( 3—4 роботи )
; Проблемна ситуація. Бесіда з  учнями
1. Подумайте, які важливі проблеми порушуються на сторінках
прочитаних вами книг.
2. Поміркуйте, які риси вдачі героїв прочитаних вами творів
варті наслідування.
3. Чи зберігаються в сучасному житті моральні цінності, про
які йдеться в літературних творах?
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
; Підсумкова бесіда
1. Подумайте, чи можна говорити про виховну роль літератури
у сучасному житті.
2. Що таке художній світ твору?
13
3. Чим реальний світ відрізняється від художнього? ( Тим, що
художній світ — це реальність, пропущена крізь авторську
свідомість. )
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторіть теоретичний матеріал уроку; підготуйте по-відомлення «Культура Київської Русі» (можна запропонувати під-готувати презентацію на цю тему); прочитайте російські билини
про Іллю Муромця (на вибір учителя); підготуйте віртуальну кар -тинну галерею «Тема богатирів у російському живописі» (творче
завдання).
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (19.11.2013)
Переглядів: 2666 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: