Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 6 клас (Нова програма)

УРОК №33 ЯК НЕ ВТРАТИТИ ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ? (ОПОВІДАННЯ А. ЧЕХОВА «ТОВСТИЙ І ТОНКИЙ»)

УРОК №33

ЯК НЕ ВТРАТИТИ ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ? (ОПОВІДАННЯ А. ЧЕХОВА «ТОВСТИЙ І ТОНКИЙ»)

Мета: поглибити знайомство учнів із творчістю А. Чехова; розглянути з учнями поняття «гумор», «іронія»; розкрити зміст оповідання «Товстий і тонкий»; роз­вивати в учнів логічне мислення, зв'язне мовлення, навички переказу, аналізу *- художнього твору й образів персонажів; виховувати у школярів негативне став­лення до пристосуванства та підлабузництва,

Очікувані результати: учень (учениця) знає зміст оповідання «Товстий і тонкий»; визначає актуальні проблеми, порушені у творі; засвоїв(-ла) поняття «гумор», «іронія», виявляє ці прийоми в тексті, розуміє схожість і різницю між ними; характе­ризує образи персонажів оповідання; висловлює власне ставлення до прочи­таного; зіставляє прочитаний твір із його екранізацією.

Обладнання: підручник; хрестоматія; тексти оповідання «Товстий і тонкий» (в оригіналі або в перекладі на вибір учителя); словник літературознавчих термінів; портрет А. Чехова; виставка творів письменника; ілюстрації до оповіда­ння «Товстий і тонкий» (на вибір учителя); фрагменти (на вибір учителя) з фільму «Товстий і тонкий» (1955); обладнання для перегляду фільму та презентацій.

Тип уроку:   урок застосування знань, умінь, навичок.
Вид уроку:   комбінований.

Гідність людини визначається її спра­вами, а не тим, що про неї говорять.

Т. Едісон, американський винахідник

Хід уроку

і.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Здійснюється в ході уроку.

0 Запитання до учнів

1. Які ознаки оповідання як жанру?

2. Що таке «художня деталь»?

3. Яку роль у творах А. Чехова відіграє художня деталь?

0 Літературна гра «Повтори вивчене»

1. А. Чехов народився... (17 січня 1860 р.).

2. А. Чехов народився у місті... (Таганрог, Росія).

3. Чехов-гімназист любив... (театр).

4. За фахом А. Чехов був... (лікарем).

5. Очумєлов (оповідання «Хамелеон») за посадою був... (поліцей­ським наглядачем).

6. Хрюкін   (оповідання   «Хамелеон»)   за  фахом   був...   (золо­тарем).

7. Єлдирін (оповідання «Хамелеон») за посадою був... (городо­виком).

8. Дія оповідання «Хамелеон» починається на... (базарному май­дані).

IV.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

0. Слово вчителя

А. Чехов колись написав: «Я все життя вичавлював із себе раба». Цю фразу важко зрозуміти відразу.

Що визначає людину як особистість? Як не втратити люд­ську гідність не на словах, а насправді? Відповіді на питання до­поможуть нам збагнути життєву позицію Чехова. Це і буде метою 1 нашого сьогоднішнього уроку.

V.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ мети УРОКУ

VI.   СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

0 Бесіда

1. Про що йдеться в оповіданні «Товстий і тонкий»? (Про зу­стріч двох шкільних друзів.)

2. Назвіть головних героїв твору.

3. Де відбувається дія твору?

4. Упродовж якого часу триває дія в оповіданні?

5. Як ви думаєте, як мають зустрічатися шкільні друзі?

0 Переказ тексту

Розкажіть, як зустрілися друзі в оповіданні «Товстий і тонкий».

0 Творче завдання

Якими ви уявляєте героїв оповідання? Опишіть їх.

0 Робота з ілюстраціями (на вибір учителя) Здійснюється в ході уроку.

Учитель може використати презентацію «Герої.оповідання А, П. Чекова «Товстий і тонкий» очима художників-ілюстраторів»"

1. Якими зображено героїв оповідання на малюнках різних ху­дожників?

2. Чи співпадають ваше уявлення про героїв і бачення худож­ника?

0 Робота з текстом

1. Знайдіть у тексті описи героїв.

2. Знайдіть художні деталі, які автор використав в описах ге­роїв.

Коментар учителя

У товстого губи лисніли від масла, отже він щойно смачно поїв. За описаним запахом можна визначити, що герой п'є хороше вино, користується дорогими парфумами. Отже, автор змальовує образ матеріально забезпеченої людини, яка, ймовірно, посідає ви­соке положення у суспільстві.

Судячи з того, чим пахне тонкий, він пообідав досить скромно і дешево. Окрім того, він сам несе речі, не користуючись послугами носія. З усього цього можна зробити висновок, що герой — людина незаможна.

Таким чином, художні деталі дають змогу зрозуміти соці­альне становище героїв ще до того, як вони почнуть розповідати про себе.

0 Бесіда

1. Хто з героїв оповідання говорить більше? (Тонкий.) Чому? (Тонкий завжди намагається говорити першим. Складається враження, що він хизується собою, дружиною, сином. Можливо, так він відчуває свою значимість, стає вищим у власних очах.)

2. Про що читач дізнається з розповіді тонкого? (Тонкий одру­жений. Його дружина — Луїза, уроджена Ванценбах, люте­ранка, син Нафанаїл, учень третього класу гімназії.)

3. Які питання ставить тонкий товстому? («Ну як же ти? Ба­гатий? Одружений?»)

4. Якими зображено дружину і сина тонкого? (Вони обоє високі й худі.)

5. З якою метою, на вашу думку, вся родина тонкого змальована худою?

6. Які прізвиська мали товстий і тонкий герої у гімназії? Чи випадковими вони були? (Товстого дражнили Геростратом, а тонкого — Ефіальтом. Як відомо з історії, Герострат,

-    щоб прославитися у віках, спалив храм Артеміди у своєму рідному місті і зізнався в цьому під час катування. Ефіальт був афінським громадським діячем.)

7. Яку негативну рису мав у гімназії тонкий? Як ця риса свід­чить про героя? (Він любив ябедничати. Отже, моральні принципи героя з дитинства не були високими.)

8. Що розповів про себе товстий? (Що він «до таємного (рад­ника) дослужився». Отже, має чин III класу (один із най­вищих) в табелі про ранги. Має «дві зірки», тобто високі нагороди.)

0 Завдання учням

Прослідкуйте, які зміни сталися з тонким після того, як він І дізнався про службове становище друга.

0 Бесіда

1. Якою була реакція товстого на поведінку тонкого? (Він скри­вився. Говорив: «Навіщо цей тон? Ми з тобою друзі дитин­ства— і до чого тут це чиношанування!» Тобто він не хо­тів акцентувати увагу на своєму чинові і розповів про нього просто, без хизування.)

2. Як закінчилася зустріч товаришів?

3. Як ви розумієте останню фразу твору «Всі троє були приємно вражені»?

4. Як ви думаєте, яка роль цієї зустрічі в житті кожного з ге роїв?         _

0 Слово вчителя

Одним із засобів створення образу героя є його ім'я. Значення імені може підкреслювати певні риси характеру персонажа або бути контрастним до них.

Якщо проаналізувати значення імен героїв оповідання «Товстий і тонкий», то дізнаємося, що Михайло — з давньоєвр. «рівний Богові», Порфирій — з давньогрец. «багряний, пурпуро­вий», Нафанаїл — з давньоєвр. «даний Богом», Луїза — з герм, «сяюча».

0 Дослідницька робота

Проаналізуйте, яку роль відіграють імена героїв у розвитку сюжету оповідання. (Значення імен тонкого, його дружини і сина виступають прямо протилежними їхньому зовнішньому вигляду і способу життя. Ця невідповідність підкреслює комізм ситу ацїї. А ім'я товстого підкреслює його становище у суспільстві. Отже, імена персонажів оповідання — це теж своєрідна художня деталь.)

0 Словникова робота

Гумор (від латин, йитог волога, рідина) — різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах.

Іронія (від грец. еігопеіа лукавство, удавання) — художній прийом, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення; прихована насмішка, коли висловлювання набуває протилежного значення.

0 Запитання до учнів

Який із видів комічного, на вашу думку, використовує автор в оповіданні «Товстий і тонкий»? (Іронію.)

0 Слово вчителя

А. Чехов в оповіданні «Товстий і тонкий» досить вдало ви­користовує прийом антитези.

0 Словникова робота

Антитеза (від грец. опГ/йе5й — суперечність) — це прийом у художній літературі, що полягає в різкому протиставленні понять або явищ. Антитеза підсилює емоційну забарвленість твору.

0 Завдання учням

1. Знайдіть приклади антитези у творі. (Назва оповідання, по­ведінка героїв, різне соціальне становище героїв. Антитеза використовується Чеховим і як художній засіб, і як компо­зиційний прийом для розкриття характерів героїв і головної ідеї твору.)

2. Визначте головну думку оповідання. (Засудження чиношану­вання, підлабузництва.)

0 Слово вчителя

У творах А. Чехова ніколи немає відкритого повчання, мора-(Іізаторських настанов. Вони завжди приховані у підтексті, який надзвичайно глибоким.

0 Словникова робота

Підтекст — це прихований, внутрішній зміст висловлювання. Підтекстова інформа­ція виникає завдяки здатності мовних одиниць виражати, крім основного значення, ще й додаткові, викликати асоціації, набувати нових значень унаслідок взаємодії з іншими мовними одиницями в тексті.

0 Запитання до учнів

Який підтекст, на вашу думку, містить оповідання «Товстий тонкий»?

0 Гра «Мікрофон»

Висловте свою думку про персонажів твору А. Чехова «Товстий і тонкий».

0 Перегляд та обговорення фрагментів (на вибір учителя) із фільму «Товстий і тон­кий» (7955)

1. На вашу думку, наскільки точно фільм відповідає текстові оповідання?

2. Якою є гра акторів?

VII.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ/ НАВИЧОК

0 Запитання до учнів

Як би ви відповіли на питання, що стало темою уроку?

 

0 Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте епіграф до уроку.

2. Як ви розумієте слова американського винахідника Т. Еді-сона? -

3. Як вони пов'язані з темою уроку?

0 Бесіда

1.Які художні прийоми використав автор в оповіданні «Товстий і тонкий»?

2. Що таке іронія?

3. Дайте визначення антитези.

4. Що таке підтекст?

5. Яка роль підтексту у творі?

6. Подумайте, чи є щось спільне між оповіданнями «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»? (В обох творах автор засуджує чи­ношанування.)

0 Проблемне запитання

У   чому,   на   вашу   думку, А. Чехова в наші дні?

полягає   популярність   творів

0 Завдання учням

Прочитайте вислови А. Чехова. Визначте, які риси харак­теру, моральні переконання письменника розкривають ці фрази. ^ Не заспокоюйтеся, не давайте присипляти себе! Поки молоді,

сильні, бадьорі, не втомлюйтеся ррбити добро. ^ Пустопорожнє життя не може бути чистим.

Злість — це легкодухість, свого роду.

•Треба поставити своє життя в такі умови, щоб праця бу­ла необхідна. Без праці не може бути чистого і радісного життя.

У людині повинно бути все прекрасно: і обличчя, і одяг, і душа, і думки.

VIII.   ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати оповідання Дж. Лондона «Жага до життя»; знайти описи природи у творі.

Категорія: Зарубіжна література 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (31.01.2015)
Переглядів: 5596 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: