Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 6 клас (Нова програма)

УРОК №32 ТЕМА: «НАЙБІЛЬШИЙ ОПТИМІСТ МАЙБУТНЬОГО» (ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ А. ЧЕХОВА. ОПОВІДАННЯ «ХАМЕЛЕОН»)

 

УРОК №32

ТЕМА:   «НАЙБІЛЬШИЙ ОПТИМІСТ МАЙБУТНЬОГО» (ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ А. ЧЕХОВА. ОПОВІДАННЯ «ХАМЕЛЕОН»)

Мета:   ознайомити учнів із біографією і творчістю А. Цехова; розглянути з учнями по­няття «оповідання» (та жанрові особливості оповідання), «художня деталь»; розвивати в учнів логічне мислення, зв'язне мовлення, навички аналізу художнього тексту; виховувати у школярів негативне ставлення до люд­ських вад.

Очікувані результати: учень (учениця) знає ключові факти про життя і творчість А. Цехова; засвоїв(-ла) поняття «оповідання», «художня деталь»; знає зміст оповідання «Хамелеон» та розуміє символічне значення його назви; виявляє особливості сюжету і композиції твору; визначає актуальні проблеми, висвітлені в оповіда­нні; знаходить у тексті художні деталі та встановлює їх роль у творі; характери­зує персонажів оповідання; пояснює вчинки персонажів, їх мотиви і наслідки; висловлює власне ставлення до прочитаного; зіставляє прочитаний твір з його екранізацією.

Обладнання: підручник; хрестоматія; тексти оповідання «Хамелеон» у перекладі А. Лебедя І                   (в оригіналі або в перекладі на вибір учителя); словник літературознавчих термінів; портрет А. Чехова (на вибір учителя); виставка книг письменника; ілюстрації до оповідання «Хамелеон» (на вибір учителя); фрагменти (на ви-\        бір учителя) з фільму «Ці різні, різні, різні обличчя» (1971); обладнання для перегляду фільму та презентацій.

Тип уроку:   урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.
Вид уроку:   комбінований.

ХІД   УРОКУ       

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

V *                                    "

II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Здійснюється в ході уроку.
III.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

0 Слово вчителя

А. Чехов, надзвичайно щедро наділений талантом письменницьким, мав ще і надзвичайний людський талант. У нього були здатність відчувати джерела людських страждань. Російський письменник М. Горький писав:  «Він висвітлює нудьгу, безглуздості, прагнення, весь хаос з вищої точки зору». Чехов надзвичайно глибоко розумів життя, помічав приховані вияви найрізноманітніших людських рис і з проникливою точністю змальовував свої спосте­реження у численних творах.

Сьогодні на уроці ми ближче познайомимося з особистістю цього незвичайного письменника та його знаменитими оповіданнями.

IV.    ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.   СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

0 Повідомлення учнів про життя і творчість А. Чекова

Учитель може доповнити виступ учнів демонстрацією презентації «Віртуальна екскурсія до музею А. Чекова в Ялті»".

0 Повідомлення учнів «Україна в житті А. Цехова»

0 Слово вчителя

У творчому доробку А. Чехова чільне місце посідають опові­дання. З одним з них — «Хамелеон» — ми ознайомимося сьогодні на уроці.

0 Словникова робота

Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на одному (зрідка кількох) епізоді Із життя якогось персонажа (іноді кількох). Оповідання має нерозгалужений однолінійний, чіткий за будовою сюжет. Містить стислі, лаконічні описи.

0 Завдання учням

Доведіть, що твір «Хамелеон» є саме оповіданням.

0 Бесіда

1. Хто є персонажами оповідання «Хамелеон»? (Поліцейський

наглядач Очумєлов, городовик Єлдирін, золотар Хрюкін.)

2. Де відбувається дія твору? (На базарному майдані невеликого

містечка.)

  3. Що несли в руках городовик і наглядач? (Очумєлов ішов з клуночком, а городовик із решетом, ущерть наповне­ним конфіскованим аґрусом.)

4. Яка пригода сталася на базарному майдані? (Золотаря Хрюкіна вкусив за палець собака.)

5. Розкажіть, якою була реакція натовпу на те, що сталося. (Спочатку люди обурилися, а потім юрба просто реготала.)

0 Робота з текстом

1. Знайдіть у тексті описи персонажів оповідання (Очумєлова. Єлдиріна, Хрюкіна), жителів містечка, місця, де відбувається дія.

2. Яке враження справляють на вас описані люди та місцевість? Зачитайте, як юрба реагує на те, що відбувається на базарній площі. Про що свідчить така реакція?

0 Бесіда

1. Як змінювалася поведінка Хрюкіна впродовж розвитку дії?

2. Як описані в оповіданні зміни в поведінці Очумєлова?

3. Якою є мова персонажів (Хрюкіна, Очумелова)!

4. Подумайте, яка роль діалогів у цьому творі? (Вони оживля­ють твір, допомагають «побачити» героїв, розкрити їх ха­рактер.)

5. Яке ваше ставлення до героїв оповідання?

6. Якої характеристики заслуговує Очумєлов?

7. Що можна сказати про Єлдиріна?

8. Яким є фінал оповідання? (Як виявилося, собака був генералового брата. Його забрали, натовп регоче над Хрюкіним, Очумєлов погрожує.) \

0 Слово вчителя

Як зазначають дослідники творчості письменника, за допо­могою одного-двох штрихів він міг створити і розкрити характер персонажа. Ці штрихи — це так звані художні деталі.
0 Словникова робота

Художня деталь — один із засобів створення художнього образу: виділений авто­ром елемент, який несе значне смислове й емоційне навантаження у творі.

0 Робота з текстом

Знайдіть у тексті твору художні деталі:

1) для характеристики Очумєлова і городового;

2) для "характеристики Хрюкіна;

3) для характеристики жителів містечка.

Коментар учителя

У своєму оповіданні Чехов використовує досить прості, але яскраві деталі. В образі Очумєлова такою деталлю є нова шинель і клуночок у руці; у городовика — решето, вщерть наповнене кон­фіскованим аґрусом. Ці деталі свідчать про те, що обидва стражі порядку не є безкорисливими,— для них звично брати хабарі. Окрім того, шинель Очумєлова стає своєрідним виявом його пове­дінки. Персонаж то знімає її, то одягає. Шинель наче ховає його від відповідальності за свої вчинки.

Цікавими є й деталі, які характеризують образ Хрюкіна. Як відомо з тексту, у нього накрохмалена сорочка, але розстебнута жилетка, що свідчить про неохайність. Напівп'яне обличчя пер­сонажа вказує на те, що ця людина не досить порядна. Свій за­кривавлений палець він показує більше для того, щоб привернути до себе увагу.

При змалюванні жителів містечка автор вживає слово «фізі­ономія» замість «обличчя». У цьому відчувається зневага до бай­дужих і обмежених обивателів.

0 Завдання учням

1. Поясніть значення назви оповідання «Хамелеон».

2. Визначте, кого можна у творі назвати хамелеоном.

Коментар учителя

Як відомо, хамелеон — це ящірка, що живе у тропічних лісах Африки, острова Мадагаскар, Північної Африки, Південної Індії. Головною її ознакою є те, що вона змінює колір, пристосов5'ючись до навколишнього середовища.

Безумовно, хамелеоном у творі можна назвати Очумєлова, який в залежності від ситуації змінює свою поведінку. Хамелеонство цього героя пояснюється його ницістю, підлабузництвом перед тими, хто займає вищу сходинку в службовій ієрархії.

152

0 Завдання учням

Визначте елементи сюжету твору. (Експозиція — зображення І базарної площі. Зав'язка — собака вкусив Хрюкіна. Розвиток дії — Очумєлов розслідує цю подію. Кульмінація з'ясовується, що собака належить братові генерала. Розв'язка — собаку забирають, І натовп регоче над Хрюкіним, Очумєлов погрожує.)

0 Робота з ілюстраціями до твору (на вибір учителя) Здійснюється в ході уроку.

0 Слово вчителя

У 1971 р. Ігор Ільїнський та Юрій Сааков зняли комедійіний фільм «Ці різні, різні, різні обличчя...» за мотивами оповідань і Чехова. Зокрема знайшло своє втілення на екрані й оповідання «Хамелеон».

Усі ролі у фільмі виконав сам І. Ільїнський, перевтілюючись : у найрізноманітніших чеховських персонажів.

0 Перегляд та обговорення фрагментів з фільму «Ці різні, різні, різні обличчя»

(на вибір учителя)

VI.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ- НАВИЧОК

0 Бесіда

1. Що вам відомо про зв'язки А. Чехова з Україною?

2. Які псевдоніми письменника ви запам'ятали?

3. Дайте визначення оповідання як жанру.

4. Що таке художня деталь?

5. Які функції художньої деталі у творі?

6. Яке ваше враження від оповідання «Хамелеон»?

7. Як ви думаєте, чи існує хамелеонство в наші дні?

0 Літературна гра «Відтвори події»

Прочитайте уривки з тексту і розкажіть про події, які відбувалися далі за сюжетом.

1.  «Чути  собаче  скавучання.   Очумєлов  дивиться  вбік  і  ба­чить...»

2. «Гаразд...Чий собака? Я цього так не помину!..»

3. «Кухар генеральський іде, його спитаємо...»

4.  «Та хіба братик їхній приїхали? Володимир Іванович?..»

VII.   ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вивчити теоретичний матеріал, розглянутий на уроці. Скласти план розповіді про А. Чехова. Прочитати оповідання «Товстий-і тонкий». .

Категорія: Зарубіжна література 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (31.01.2015)
Переглядів: 2538 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: