hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 6 клас (Нова програма)

Урок № 1 Тема: Вступ. Література як вид мистецтва. Художній образ

1 Урок № 1 Тема: Вступ. Література як В ид мистецтВ а. Художній образ Мета: поглибити знання учнів про різні види мистецтва, особливості літератури як мистецтва слова; дати уявлення про поняття «художній образ», «традиційний образ», «вічний образ»; показати зв’язок між різними видами мисте -цтва; виховувати любов до мистецтва. Очікувані результати: учень (учениця) виявляє специфічні ознаки різних видів мистецтва; розуміє значення світової літе -ратури в сучасному житті людини й людства; має уявлення про художній образ, його особливості та різновиди; наводить приклади традиційних та вічних образів у мистецтві й, зокрема, в літературі; виявляє специфіку зо -браження одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва; розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва. Обладнання: підручник; хрестоматія; карта світу; виставка книг, репродукцій з фото архітектурних пам’яток і скульптур (на ви -бір учителя); презентація «Вічні образи в мистецтві» (див. СD-додаток) та обладнання для її перегляду. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок. Вид уроку: комбінований. Мистецтво — це совість людства. Х. Ф. Геббель, німецький драматург і поет XIX ст. Хід уроку I. Організаційний мО мент II. актуалізація О п О рних знань та мОтивація навчальн О ї діяльнО сті Бесіда ; 1. У цьому навчальному році ми продовжимо вивчати світову літературу. Пригадайте, що означає поняття «світова літе ратура». 2. Які твори світової літератури ви прочитали в минулому навчальному році? 3. Пригадайте, зі зразками літератури яких країн ви ознайомилися в попередніх класах. Учні пригадують назви творів, імена письменників, національні літератури, які ці письменники презентують. Учитель (або учень) позначає на карті світу країни, зі зразками літератури яких ознайомилися учні. 4. Які твори ви прочитали влітку? 5. Які художні фільми ви переглянули під час канікул? 6. Який мистецький твір із тих, з якими ви нещодавно ознайомилися, сподобався вам найбільше? Чому? Слово вчителя ; На питання про мистецький твір, що сподобався вам найбільше, ви дали різні відповіді, але жоден із вас не поставив мені запитання: «А що таке мистецький твір?». Тож я можу зробити висновок, що кожен із вас має уявлення про поняття «мистецький твір» або «твір мистецтва». Але чи замислювалися ви над питаннями: «Що таке мистецтво? Чому воно існує? Яку роль мистецтво виконує в суспільстві, житті людини? Чому є різні види мистецтва? Скільки видів мистецтва існує? Чим вони відрізняються? Що вони мають спільного? Що спонукає митця до творчості? Чому у світі, де існує безліч книжок, кінофільмів, картин, щодня з’являються нові? Чому одна книжка подобається багатьом різним людям? Чому деякі твори живуть у віках, а інші втрачають популярність за кілька років?» На ці та інші питання ми спробуємо сьогодні дати відповіді. І це, у свою чергу, допоможе нам краще зрозуміти твори, які ми читатимемо в цьому навчальному році, відкрити в кожному з них красу мистецтва. 2 ііі . ОгО л О шення теми урО ку, фО рмулювання раз О м з учнями мети ур О ку IV. с прийняття н О в О гО матеріалу Бесіда ; У ході бесіди вчитель узагальнює відповіді учнів і записує на дошці конспект-схему: Автор (митець) → Творчий задум → Процес втілення творчого задуму (робота над твором) → Результат втілення творчого задуму (завершений твір) → Сприйняття твору, його оцінка глядачами, читачами, слухачами. 1. Давайте спробуємо уявити, як виникають, народжуються мистецькі твори. Без кого виникнення мистецького твору неможливе? 2. Як ви гадаєте, із чого починається робота митця над твором? 3. Завдяки чому відбувається перевтілення творчого задуму в готовий, завершений твір? 4. Як ви вважаєте, чи є важливим для автора сприйняття його твору іншими людьми? Обґрунтуйте свою думку. 5. Чи може твір вважатися мистецьким, якщо він нікому не подобається, не від-повідає уявленням людей про красу, не викликає ніяких переживань, емоцій, думок? Обґрунтуйте свою точку зору. 6. Спробуйте дати визначення поняттю «мистецький твір». Учитель корегує, узагальнює відповіді учнів і записує на дошці: мистецький твір — це результат творчої діяльності митця, який визнається цінним іншими людьми, бо задо-вольняє їхню потребу в красі. Творче завдання ; Мистецький твір — це форма існування мистецтва. Уявіть, що всі твори мисте -цтва зникли, а нових ніхто не створював. Як би це вплинуло на життя людей? Учитель узагальнює відповіді учнів і записує їх на дошці. Наприклад: без краси, яку творить людина в мистецтві, збідніла б культура; обмежились би наші можливості пізнання і відображення світу; без емоцій, переживань, які дає нам споглядання, читання, слухання мистецьких творів, постраждала б емоційна сфера нашого життя. Робота в групах ; Враховуючи попередні бесіди, спробуйте дати визначення поняттю «мистецтво». Учитель узагальнює відповіді учнів і записує на дошці: мистецтво — важлива складова культури людства, форма відображення і пізнання світу. Проблемне запитання ; Як ви гадаєте, чи є щось спільне між мистецтвом і наукою? Відповідь обґрунтуйте. Учитель узагальнює відповіді учнів і записує на дошці схему: Наука Мистецтво Пізнання і відображення світу Поняття Образи Слово вчителя ; Сприймаючи й осягаючи художній твір, ми не тільки усвідомлюємо його зміст (як суть законів фізики, біології та інших наук), але й емоційно відгукуємося 3 на образи, створені митцем, даємо цим образам оцінку (прекрасні або потворні; під-несені, одухотворені або ниці, негідні; трагічні або комічні). Запитання до учнів ; Яка, на вашу думку, різниця між поняттями «образ» і «художній образ»? Якщо учням складно відповісти на це запитання, можна запропонувати їм гру «Образ». Учитель називає слова, учні уявляють предмети, які ці слова позначають, а потім розповідають, що вони уявляли. За допомогою цієї гри учні самостійно доходять висновку, що обра з — це форма існування об’єктів матеріального світу в нашій свідомості. Складання схем «Образ», «Художній образ» ; СхеМ а «Образ» Матеріальний об’єкт → Свідомість → Образ Система образів матеріальних об’єктів → Картина світу СхеМ а «х уд О ж Н ій О браз» Матеріальний об’єкт → Свідомість (митця) → Образ → Відтворення образу засобами мистецтва → Втілений образ (художній твір = матеріальний об’єкт) → Свідомість (читача, глядача, слухача) → Образ Робота в групах ; 1. Дайте визначення поняттю «художній образ». (Художній образ — це втілення ідеального (того, що існує у свідомості митця ) у матеріальному (художній твір).) 2. Доповніть виведене раніше тлумачення поняття «мистецтво» так, щоб воно відо -бражало роль і значення художнього образу в мистецтві. Учитель узагальнює відповіді учнів і записує на дошці визначення: мистецтво — важлива складова культури людства, форма відображення і пізнання світу за допомогою художніх образів. Бесіда ; 1. Якими засобами митець може відтворити художній образ, який виник у його свідомості? Учитель записує відповіді учнів на дошці у стовпчики — залежно від того, засіб створення образів якого виду мистецтва називають учні: образотворчого, музичного, словесного, синкретичного. А потім ставить запитання: «Які види мистецтва виникли залежно від того, якими засобами люди вчилися втілювати художні образи?». Наприклад: Намалювати, виліпити із глини, витесати з каменю… — образотворче мистецтво. 9 Розповісти про образ, описати його словами — література. 9 Зіграти на музичному інструменті або записати нотами мелодію — музичне мис - 9 тецтво. Показати за допомогою акторів — театр, кіно. 9 2. Зробіть висновок, що таке література. (Література — це мистецтво слова.) 3. Зробіть висновок, що таке літературно-художній образ. (Літературно-художній образ — це особливий, притаманний мистецтву спосіб творення уявного світу; сформований фантазією письменника світ, який тією чи іншою мірою співвід -носиться зі світом реальним. ) 4. Як ви вважаєте, які види мистецтва найдавніші? Обґрунтуйте свою думку. 5. Поміркуйте, у яких творах уперше поєдналися різні види мистецтва — словесне й музичне. 6. Які українські народні пісні ви знаєте? 7. Які образи в українських піснях символізують дівчину (парубка, кохання, ра -дість, журбу)? 4 8. Поміркуйте, чому ці образи зрозумілі кожному українцю. 9. Чи зустрічаються ці образи в піснях сучасних українських авторів? Наведіть приклади. Слово вчителя ; Образи, які зберігаються (переходять від однієї мистецької епохи до іншої) й ак-тивно функціонують протягом тривалого часу, називають традиційними образами. У літературу традиційні образи прийшли здебільшого з народної творчості: зі стародавніх легенд, пісень, історичних переказів (навіть якщо тепер широкому за -галу вони відомі з літературних творів). Бесіда ; 1. Назвіть традиційні фольклорні образи, що символізують Україну. 2. Назвіть традиційні фольклорні образи, що символізують інші країни. 3. Назвіть традиційні образи, що символізують народних месників. 4. Назвіть традиційні образи, що символізують силу кохання. Слово вчителя ; Традиційні образи використовуються багатьма письменниками. Але не кожному письменникові щастить створити образи, які в науці про літературу отримали звання «вічних». Вічні образи — це літературні образи, які за глибиною художнього узагаль -нення виходять за межі конкретних творів та зображеної в них історичної доби, містять у собі невичерпні можливості філософського осмислення буття. Класичними прикладами вічних образів у європейській літературі вважаються образи Прометея, Гамлета, Дон Жуана, Фауста, Мефістофеля, Ромео і Джульєтти та ін. Українська література має свої вічні образи, які порушують корінні проблеми людського буття: образи Бояна, Ярославни, Байди, козака Голоти та ін. Один і той самий образ може бути відтворений у різних видах мистецтва тими засобами, які є характерними для цих видів мистецтва. Перегляд презентації «Вічні образи в мистецтві» ( ; див. СD-додаток ) Слайд 1 Назва презентації: Вічні образи в мистецтві Зображення : Слайд 2 Текст слайда : Художній образ — це особливий, притаманний мистецтву спосіб творення уяв -ного світу. Слово вчителя : Мистецтво — це один зі способів творчого пізнання дійсності та відтворення її в художніх образах. Таке відтворення відбувається за допомогою особливих засобів виразності, властивих кожному виду мистецтва: художник-живописець у своїх кар -тинах відтворює життя фарбами й лініями, скульптор у статуях — глиною, гіпсом, 5 мармуром тощо, актор — мовою власного тіла, голосом, мімікою. У художній літе -ратурі (мистецтві слова) матеріальним носієм образності постає мова, дійсність зма -льовується через літературно-художні образи. Слайд 3 Текст слайда : Вічні образи — це художні образи, які отримали багаторазове втілення у мисте -цтві різних країн, різних епох і є носіями певних загальнолюдських рис. Слово вчителя : Літературно-художні образи, які виходять за межі конкретних творів та зобра -женої в них історичної доби і вже стали «знаками» культури, називають «вічними». Наприклад: образи Прометея, Гамлета, Дон Жуана, Фауста, Мефістофеля, Ромео і Джульєтти, Бояна, козака Голоти. Слайд 4 Назва слайда: Образ Прометея Зображення : Підпис: Покарання титанів Прометея і Атланта. Розпис на давньогрецькій вазі. VI ст. до н. е. Слово вчителя : Ми розглянемо втілення кількох найвідоміших вічних образів у різних видах мистецтва за допомогою різних засобів виразності. Образ міфічного титана Прометея, покараного Зевсом за викрадення священного вогню для людей, безперечно, є вічним для світової культури. Він здавна надихає письменників, поетів, художників та інших митців. До образу Прометея у своїй твор-чості звертались Есхіл, Ґете, Байрон, українські митці — Шевченко, Рильский, Леся Українка. А мальовані зображення славетного титана з’явилися тоді ж, коли виник сам міф про нього — ще в часи Стародавньої Греції. Слайд 5 Назва слайда: Образ Прометея Зображення : Підпис: Прометей. Покарання титана. Картина Тиціана. 1548-1549 6 Слово вчителя : Прометей став утіленням героїчної самопожертви заради інших, безкорисливого служіння людям, а також залізної волі, міцного духу, нескореності. Він став на за -хист людей від свавілля богів, подарувавши смертним вогонь із самого Олімпу та навчивши їх різних ремесел, хоча знав, яка кара чекатиме на нього (ім’я Прометей означає «провидець»). В усі часи митці переважно зображували саме сцену покарання Прометея, бо те, як мужньо він терпів страшні муки, надихало людей бути сміливими, незламними, з честю та гідністю зносити труднощі, не піддаватися залякуванню та лестощам, від-стоюючи свої ідеали. Цю сцену відтворив на своєму полотні й італійський живопи-сець епохи Відродження Тиціано Вечелліо, відомий як Тиціан. Слайд 6 Назва слайда: Образ Прометея Зображення : Підпис: Прометей. Скульптура Ф. Г. Гордєєва. 1769 Слово вчителя : Видатний скульптор XVIII ст. Федір Гордійович Гордєєв утілив сюжет про по-карання Прометея у скульптурі. Тема самовідданого подвигу в ім’я людей розкриває -ться в цьому витворі мистецтва з великою пластичною силою. Титан-борець зображе -ний оголеним, його тіло терзає орел, але Прометей сповнений напруженого пориву та запеклого спротиву. У скульптурі, яка містить чимало барокових рис, відчувається справжня внутрішня експресія та динаміка. Слайд 7 Назва слайда: Образ Прометея Зображення : Підпис: Кадр із мультфільму «Прометей» (режисер — О. Г. Сніжко-Блоцька). 1974 Слово вчителя : У 1974 році студія Союзмультфільм випустила мультиплікаційний фільм за мотивами міфу про Прометея (режисер — Олександра Гаврилівна Сніжко-Блоцька). У цьому яскравому мультфільмі дітям та дорослим було ще раз розказано історію вічного героя: що він зробив для людей та чим заради цього пожертвував. 7 І досі титан Прометей лишається символом одвічних прагнень та ідеалів людства. Леся Українка присвятила йому такі рядки: «Ти, Прометею, спадок нам покинув, Великий, незабутній. Тая іскра, Що ти здобув для нас від заздрих Олімпійців, Я чую пал її в своїй душі…» Слайд 8 Назва слайда: Образи Ромео і Джульєтти Зображення : Підпис: Ромео і Джульєтта у Лоренцо. Картина Ф. Айеца. 1823 Слово вчителя : Не менш відомі вічні образи, які вже давно полонили серця всього світу, — це образи Ромео і Джульєтти. Свою славу вони отримали завдяки однойменній трагедії Вільяма Шекспіра (ХVI ст.), у якій драматург розповів зворушливу історію кохання юнака та дівчини, що належали до двох ворогуючих родин. Відтоді майстри всіх видів мистецтва безліч разів зверталися до цих образів, щоб увічнити надзвичайної сили почуття, нагадувати людям про цінності, що мають стояти понад будь-яку ворожнечу, — життя і любов. Франческо Айец, італійський живописець, один із провідних художників роман -тизму середини XIX століття, зобразив сцену таємного вінчання закоханих у келії монаха Лоренцо. На картині ми бачимо, яким хвилюючим є для них момент поєд-нання їхніх доль. Слайд 9 Назва слайда: Образи Ромео і Джульєтти Зображення : Підпис: Ромео і Джульєтта. Скульптура О. Родена. 1905 Слово вчителя : Французький скульптор, один із засновників імпресіонізму в скульптурі, Огюст Роден увічнив у скульптурі «Ромео і Джульєтта» образ закоханих, що палко цілуються. Його робота є втіленням модерних течій у мистецтві й тому відзначається динамікою та плинністю форм, природністю, віртуозною грою крихких ліній і силуетів. 8 Слайд 10 Назва слайда: Образи Ромео і Джульєтти Зображення : Підпис: 1. Сцена з опери «Ромео і Джульєтта». 1867, Лондон 2. Сцена з опери «Ромео і Джульєтта». 1888 Слово вчителя : У 1867 році французький композитор Шарль Гуно написав оперу в п’яти діях за трагедією Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Саме твір Гуно вважається найвдалішою з більш ніж 40 оперних адаптацій безсмертної історії. Слайд 11 Назва слайда: Образи Ромео і Джульєтти Зображення : Підпис: Кадр із фільму «Вестсайдська історія» (режисери — Р. Уайз і Д. Роббінс). 1961 Слово вчителя : 1961 року побачила світ кіноверсія культового бродвейського мюзиклу «Вест -сайдська історія» (режисери — Роберт Уайз і Джером Роббінс), в основу сюжету якого лягла класична історія Ромео та Джульєтти, але перенесена до Нью-Йорка ХХ ст., у часи панування банд. Мюзикл розповідає про кохання пуерториканки Марії, сестри ватажка емігрантської банди, і Тоні, що належав до банди білих італійців. Як і в Шекспіра, усе закінчується трагічно, і, незважаючи на нові декорації, мораль історії лишається так само сильною й нікого не лишає байдужим. Цей фільм другий у списку найкра-щих мюзиклів усіх часів і народів за версією Американського інституту кінематографії. Слайд 12 Назва слайда: Образи Ромео і Джульєтти Зображення : Підпис: Кадр із фільму «Ромео+Джульєтта» (режисер — Б. Лурманн). 1996 9 Слово вчителя : Іще однією нестандартною (і, мабуть, найвідомішою на сьогодні) екранізацією шекспірівської трагедії є фільм 1996 року режисера База Лурманна. Лурманн на-смілився перенести п’єсу в наші дні: шпаги перетворилися на пістолети, тихе місто Верона стало мегаполісом Верона-Біч, а голови ворогуючих сімейств виявилися біз-несменами, власниками величезних корпорацій «Монтеккі» й «Капулетті». Але серед усього цього незмінними лишилися два закоханих серця, між якими стіною стоїть ненависть їхніх родин. Головні ролі в цьому фільмі виконали світові зірки — Леонардо Ді Капріо та Клер Дейнс. Слайд 13 Назва слайда: Образи Ромео і Джульєтти Зображення : Підпис: Сцена з балету «Ромео і Джульєтта» в постановці Ю. М. Григоровича. 2010 Слово вчителя : Балет Сергія Сергійовича Прокоф’єва «Ромео і Джульєтта» — один із найпо -пулярніших балетів ХХ століття. Його прем’єра відбулася 1938 року, а 2010-го на сцени театрів вийшла нова редакція, балетмейстером-постановником якої став Юрій Миколайович Григорович. У цій постановці головні ролі виконують Артем Овчаренко та Ніна Капцова. І сьогодні вічна історія кохання, розказана мовою танцю, підкорює серця глядачів усього світу. Ромео і Джульєтта як образи юних і безстрашних закоханих, що кинули виклик запеклій ворожнечі в ім’я любові, завжди надихатимуть людей висловлювати свої по-чуття в найрізноманітніших формах мистецтва, боротися за торжество прекрасного. Слайд 14 Назва слайда: Біблійні образи Зображення : Підпис: Таємна вечеря. Фреска Л. да Вінчі. 1495–1498 Слово вчителя : До вічних образів, які набули загальнолюдського філософського змісту, безу -мовно, належать біблійні образи. Християнство — одна з найпоширеніших світових релігій, і біблійні сюжети, або ж алюзії на них, утілюються в мистецтві чи не найчас-тіше. Використовували біблійні образи у своїх поемах Данте («Божественна комедія»), Мільтон («Втрачений рай»), Байрон («Каїн»), Шевченко («Марія»), Франко («Мойсей»), 10 Леся Українка («Одержима», «На руїнах»); у романах — Томас Манн («Йосип та його брати»), Булгаков («Майстер і Маргарита»); у поезії — Тичина, Антонич. Одним із найвідоміших утілень біблійних образів у малярстві є фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря», яку створено в період з 1495-го по 1497-ий рік на стіні трапезної монастиря домініканців Санта-Марія-делле-Граціє в Мілані (Італія). Фреска зображує Ісуса Христа з апостолами та їхнє останнє застілля у вечір перед розп’яттям Сина Божого. Це справжній шедевр, який в історії живопису відкриває епоху Відродження. Слайд 15 Назва слайда: Біблійні образи Зображення : Підпис: Каїн і Авель. Скульптура А. фон Гільдебранда. 1847 Слово вчителя: Німецький скульптор, архітектор, живописець і теоретик мистецтва Адольф фон Гільдебранд стверджував абсолютну позаприродну самоцінність художнього твору, його особливу роль у пізнанні світу. Він створив скульптуру (рельєф), що зображує жахливу сцену вбивства Каїном свого брата Авеля. Цей твір сповнений динаміки і втілює напружену боротьбу добра зі злом, яке, незважаючи на тимчасову перемогу, все одно буде покаране. Слайд 16 Назва слайда: Біблійні образи Зображення : Підпис: Розмова Адама і Єви з Рафаелем. Ілюстрація Г. Доре до поеми Джона Мільтона «Втрачений рай». 1866 Слово вчителя : «Втрачений рай» — це епічна поема Джона Мільтона (вперше видана 1667 року), що білим віршем описує історію гріхопадіння перших людей (Адама і Єви). У 1866 році французький гравер, ілюстратор і живописець Поль Гюстав Доре створив цикл ілю -страцій до цього твору, які стали справжніми шедеврами гравюри. 11 Усі роботи Доре виконані в чорно-білих тонах, причому акцент у картинах за -вжди зроблено не тільки на зображенні персонажів, а й на довкіллі. Змальовані сцени здебільшого просякнуті живим драматизмом, що передає трагічність долі людей, які втратили рай. Точними лініями митець передає найменшу деталь. На цьому слайді ми бачимо зображення розмови Адама і Єви з архангелом Рафаелем, який розповідає їм, що є лише один Всемогутній Творець, від якого все походить. Слайд 17 Назва слайда: Біблійні образи Зображення : Підпис: Мойсей. Ілюстрація Є. І. Безніска до поеми Івана Франка «Мойсей». 1966– 1969 Слово вчителя : Євген Іванович Безніско — український графік, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії. Майже 40 років він працював над графічними ци-клами за мотивами творів Івана Франка (поемами «Мойсей», «Смерть Каїна», «Панські жарти», «Каменярі» та ін.). Поетична спадщина Франка уже більш як півстоліття надихає художника втілювати на папері яскраві, бентежні образи. Образ пророка Мойсея на картинах Безніска справляє настільки сильне враження, що від-відувачі виставок навіть стають перед полотнами на коліна, як перед іконами. Слайд 18 Назва слайда: Біблійні образи Зображення : Підпис: Марія. Ілюстрація М. Михайлошиної до дитячого «Кобзаря». 2012 Слово вчителя : 2012 року світ побачив новий «Кобзар» для дітей. Ілюструвала його Марина Михайлошина — київська художниця, що співпрацює з різними видавництвами. Вона напрочуд вдало зобразила шевченківську Марію, створивши образ справжньої Богородиці у вишиванці. 12 Слайд 19 Текст слайда : Що таке «художній образ»? Які образи називають «вічними»? Слово вчителя : Отже, ми побачили втілення вічних образів світової культури в найрізноманітні -ших видах мистецтва. Навіщо ж люди споконвіку прагнуть відтворити їх за допомо-гою різних засобів виразності? Кожен митець намагається висловити своє ставлення до образу, передати свої почуття і думки, які цей образ викликає. Він прагне, щоб і інші люди відчували те саме, зрозуміли образ так само, як зрозумів його він сам. Викликаючи в людей певне ставлення до різних явищ життя, певне їх розуміння, митець намагається змінити поведінку людей, їхню діяльність. А оскільки людська діяльність змінює життя, ми можемо сказати, що художник таким чином сприяє його перебудові. Це і є кінцева мета всякого мистецтва. Щоб підсумувати все те, про що ми з вами щойно дізналися, дайте відповідь на запитання, які ви бачите на слайді. Робота з епіграфом ; 1. Виразно прочитайте слова епіграфа. 2. Як ви розумієте вислів німецького драматурга і поета Х. Ф. Геббеля? (Мистецтво є відображенням духовної культури людства.) V. з аст О сування знань, умінь навичО к Бесіда ; 1. Чи готові ви відповісти на запитання, які постали перед нами на початку уроку? 2. Що таке мистецтво? 3. Чому існує мистецтво? 4. Яку роль мистецтво виконує у суспільстві, житті людини? 5. Чому є різні види мистецтва? 6. Які види мистецтва вам відомі? 7. Чим відрізняються різні види мистецтва? Що спільного вони мають? 8. Дайте визначення поняттю «художній образ». 9. Які образи називаються традиційними та вічними? Наведіть приклади. 10. Які типологічно подібні образи в зарубіжних та українських казках ви вже вивчали у 5 класі? (Іссумбосі — Хлопчик-Мізинчик; Фарбований Шакал — Фарбований Лис та ін.) 11. Чому з’являються нові твори і навіть нові види мистецтва? 12. Чому деякі твори живуть у віках, а інші втрачають популярність за кілька років? VI. ОгО л О шення дО машньО гО завдання Вивчити теоретичний матеріал, розглянутий на уро- ці. Підготувати повідом -лення «Міфологія в образотворчому мистецтві».

Категорія: Зарубіжна література 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (27.08.2014)
Переглядів: 8850 | Рейтинг: 4.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: