hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Природознавство 5 клас

Урок № 53 Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи


Урок № 53

Чинники середовища.
Вплив на організми чинників неживої природи

Мета уроку: ознайомити учнів із чинниками середовища життя; розкрити вплив на організми чинників неживої природи; розвивати мислення, пам’ять, увагу, учнів; формувати науковий світогляд, відпрацьовувати вміння аналізувати, систематизувати та узагальнювати інформацію; виховувати інтерес до опанування знань про навколишнє середовище, чинники, які впливають на організми, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Очікувані результати: учні називають чинники середовища, основні середовища життя; пояснюють вплив чинників середовища на живі організми; описують результати власних спостережень і дослідів.

Базові поняття та терміни: організми, середовище життя, чинники середовища життя, жива природа, нежива природа.

Обладнання:

Тип уроку: засвоєння нових знань.

§ I.   Організаційний момент

§ II.  Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1.  Перевірка домашнього завдання.

2.  Повідомлення теми уроку.

Тема на дошці закрита. Учитель пропонує учням розглянути малюнок на дошці (зображення рослини) і сказати, що впливає на цей організм, завдяки чому він може рости, розвиватись, дихати тощо. Учні називають різні чинники (світло, вода, повітря, хімічні елементи), учитель узагальнює інформацію й повідомляє школярів про те, що все назване ними є чинниками середовища. Учитель відкриває на дошці напис теми уроку, оголошує її.

3.  Оголошення мети та завдань уроку.

(Учитель повідомлює учням мету уроку та пропонує визначити завдання, які постануть сьогодні перед ними. Ознайомлює з планом роботи на уроці, який записано на дошці.)

4.   Робота з дефектним реченням.

Учитель зачитує учням речення, які вони мають закінчити (фронтальна робота).

1.   Тверда оболонка Землі називається …

2.   Жива оболонка Землі — це …

3.   Біосфера складається із живої та неживої …

4.   Повітряна оболонка Землі називається …

5.   Усе, що оточує живий організм, називається. …

6.   Повітряна оболонка Землі — це …

7.   Існують такі середовища життя: ґрунтове, водне, …

Відповіді: 1 — літосфера; 2 — біосфера; 3 — речовини; 4 — гідросфера; 5 — середовищем життя (снування); 6 — атмосфера; 7 — наземно-повітряна та інші організми.

 

5.   Дидактична гра «Футбол».

Приклади запитань:

— Що таке біосфера?

— Що належить до умов життя на планеті?

— Як повітря впливає на життя?

— Як вода впливає на життя?

— Як маса планети пов’язана з умовами життя?

— Де найвища межа біосфери?

6.  Обговорення вислову.

Керувати природою можливо, тільки підкорюючись їй. (Ф. Бекон)

Учитель підводить учнів до розуміння того, що знання про навколишнє середовище дають нам можливість більш повно користуватись її багатствами, не завдаючи їй шкоди.

7.  Евристична бесіда.

— Чи існує життя на інших планетах Сонячної системи? (Ні.)

— Чому? (Тому що умови на інших планетах не дозволили б вижити там організмам.)

— А чи існують на планеті організми, життя яких не залежить від впливу навколишнього середовища? (Ні, тому що на них впливають усі умови, що їх оточують.)

Учитель підводить учнів до розуміння того, що кожний організм відчуває на собі вплив навколишнього середовища, і саме від умов, у яких живе організм, залежить його життя.

III. Засвоєння нових знань

1.   Ознайомлення з планом пояснення нового матеріалу.

1)  Чинники середовища життя.

(а) Слово вчителя; б) складання схеми; в) частково-пошуковий метод (робота з підручником).)

Чинники середовища, або екологічні чинники,— це сукупність усіх умов навколишнього середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, хімічні елементи, тиск, живі організми тощо), які впливають на живий організм. Чинники середовища є тими умовами, що впливають на всі організми.

За походженням і характером дії усі екологічні чинники поділяють на три великі групи:

— абіотичні — це фактори неживої природи;

— біотичні — фактори живої природи, тобто вплив організмів один на одного;

— антропогенні — фактори, що зумовлені діяльністю людини.

Учні разом з учителем складають схему, потім останній пропонує знайти приклади різних чинників середовища у тексті підручника та записати їх під схемою.


Деякі чинники середовища залишаються протягом тривалого часу більш-менш сталими. Проте більшість із них змінюється. Такі зміни можуть відбуватись протягом доби (наприклад, температура повітря, освітленість, вологість) або протягом року (наприклад, температура повітря, тривалість дня, сніговий покрив тощо). Бувають і такі зміни, які відбуваються через кілька років або десятиліть (наприклад, зміна клімату).

 

2)  Вплив на організми чинників неживої природи.

(а) Виступи учнів; б) презентація результатів дослідницького практикуму: дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння; в) слово вчителя з елементами бесіди; г) опрацювання таблиці (самостійна робота з підручником); д) обговорення результатів.)

Спочатку учні презентують результати дослідницького практикуму, який вони проводили вдома (домашнє завдання уроку № 52). Учитель узагальнює їх результати та ставить запитання до учнів:

— До якої групи належать ті чинники середовища, вплив яких ви досліджували? (Абіотичні чинники.)

Учитель пояснює учням значення таких чинників, пропонує самостійно заповнити таблицю за допомогою тексту підручника. Таблиця може бути накреслена на дошці, відображена на екрані або видана кожному учню. (Роздавальний матеріал.)

Світло є важливішим чинником середовища. Воно визначає біологічні ритми (добові, місячні, річні) в житті більшості тварин та здатність їх орієнтації у просторі. Світло є основним джерелом енергії.

Світло разом із температурою визначають розповсюдження по Землі більшості рослин та багатьох тварин.

Рослини на Землі ростуть у різних світлових умовах: від надмірно освітлених (гори, пустелі, степи) до напівтемних (печери та морські глибини). Тому за відношенням до світла рослини поділяються на три основні групи: світлолюбні, тінелюбні та тіневитривалі.

Температура є надзвичайно важливим чинником середовища, у першу чергу, через те, що вона впливає на швидкість хімічних реакцій у широкому розумінні цього слова.

За відношенням до температури рослини поділяють на теплолюбні (рослини, що добре ростуть і розвиваються у тропічному, субтропічному та помірному поясах в умовах високих температур) та холодолюбні (види, що живуть у полярних і високогірних районах). Тварини щодо температури поділяють на холоднокровні (риби, земноводні, плазуни) та теплокровні (птахи, ссавці).

Вода — чинник, що має визначальний вплив на всі живі організми. Вода є основою внутрішнього середовища усіх клітинних живих організмів, виступає універсальним розчинником і середовищем протікання біохімічних реакцій. Вода як чинник середовища виступає в ролі навколишнього середовища, тобто середовища життя, питної води та вологості повітря. По відношенню до води рослини можна поділити на вологолюбні, вологовитривалі та посухостійкі.

Також важливим чинником середовища є його хімічний склад, а насамперед її солоність. Особливо це стосується водного середовища та ґрунту. Відповідно до солоності водні середовища поділяють на прісні (ріки, озера, ставки тощо), солонуваті (гирла річок, опріснені морські акваторії та ін.) та солоні (морські басейни, океан, солоні озера тощо). Відповідно організми поділяють на прісноводні та морські, або солоноводні, окрім них також виділяють прохідні — це такі організми (виключно тварини), які частину життєвого циклу проводять у прісних водоймах, а іншу — у солоних, причому для розмноження повертаються у прісні водойми або морські (наприклад, горбуша або лосось).

Повітря також постійно впливає на організми. По-перше, воно містить у собі кисень, яким дихають багато з них. По-друге, повітря утворює рух (вітер), що впливає на організми (наприклад, переносить пилок рослин або спори грибів, таким чином сприяючи їх розповсюдженню). Багато організмів пересуваються у повітряних масах (бактерії та віруси, спори грибів, комахи, птахи, деякі ссавці тощо). Для рослин повітря є одним із джерел живлення, тому що вони споживають вуглекислий газ, що входить до його складу.


Чинники середовища життя

Чинники
середовища

Водне середовище

Ґрунтове середовище

Наземно-повітряне середовище

Кисень

 

 

 

Вода

 

 

 

Температура

 

 

 

Світло

 

 

 

Солоність

 

 

 

 

Відповіді:

Чинники
середовища

Водне середовище

Ґрунтове середовище

Наземно-повітряне середовище

Кисень

не вистачає

недостатньо

достатньо

Вода

дуже багато

зазвичай достатньо

часто не вистачає

Температура

змінюється

майже не змінюється

значно змінюється

Світло

мало

немає

достатньо

Солоність

висока (моря, океани),

низька (прісні водойми)

незначна (зазвичай), буває надмірна (засолені ґрунти)

незначна

 

 

2.  Фізкультхвилинка.

§ IV. Закріплення нового матеріалу

1.  Дидактична гра «Збери речення». Робота в групах.

Учні отримують набір слів, з яких вони мають скласти речення. Кожна група складає своє речення. Після того як речення складені, учні по черзі зачитують їх. (Роздавальний матеріал.)

2.  Складання схеми «Вплив чинників середовища на життя». Робота в парах.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.  Завдання для всього класу.

Опрацювати у підручнику § _______

2.  Індивідуальне завдання.

Підготувати малюнки або фотографії живих організмів, що мешкають у різних умовах (воді, ґрунті, у пустелях, на полюсах, у повітрі тощо).

§ VI. Підбиття підсумків уроку

1.  Фронтальне опитування.

— Що таке чинники середовища?

— На які групи поділяються чинники середовища?

— Які фактори неживої природи вам відомі та як вони впливають на організми?

2.  Інтерактивна гра «Незакінчене речення».

 

Категорія: Природознавство 5 клас | Додав: uthitel (30.12.2013)
Переглядів: 13719 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: