Головна » Статті » Середня школа » Природознавство 5 клас

Урок № 52 УМОВИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ

Урок № 52
УМОВИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ
Мета уроку: ознайомити школярів з умовами життя на планеті Земля, середовищами життя на планеті; розвивати мислення, увагу та пам’ять учнів, уміння аналізува-ти, узагальнювати та систематизувати набуту інформацію, відпрацьовувати на-вички пошукової діяльності на уроці; формувати науковий світогляд, виховувати дбайливе ставлення до планети Земля, середовища життя організмів.
Очікувані результати: учні називають умови життя на планеті Земля, основні середо-вища життя; пояснюють зв’язок між організмами, наводять приклади організмів, які існують у різних середовищах життя, розпізнають їх на малюнках та фотог-рафіях.
Базові поняття та терміни: організми, біосфера, літосфера, атмосфера, гідросфера, се-редовище життя.
Обладнання: 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
1. Перевірка домашнього завдання.
1) Завдання для всього класу.
2) Індивідуальне завдання.
2. Повідомлення теми уроку.
Тема на дошці закрита. Учитель розміщує на дошці або екрані чотири групи малюн-ків та фотографій організмів, які існують у різних середовищах (воді, ґрунті, наземно-повітряному середовищі, інших організмах). Пропонує учням розглянути їх. Ставить до учнів запитання.
Як ви гадаєте, за яким принципом організми об’єднані в групи? (Умови, у яких існу-ють організми.)
Учитель підводить учнів до розуміння того, що всі живі організми існують у певних умовах. Відкриває напис теми на дошці, оголошує її.
3. Оголошення мети та завдань уроку.
(Учитель повідомлює учням мету та завдання уроку, ознайомлює з планом роботи на уроці, який записано на дошці.)
4. Обговорення вислову.
Облетівши Землю у кораблі-супутнику, я побачив, як прекрасна наша планета. Люди, будемо зберігати і примножувати цю красу, а не руйнувати її. (Ю. Гагарін)
Учитель підводить учнів до розуміння того, що наша планета є унікальною завдяки умовам, які на ній є. Саме завдяки таким умовам на Землі можливе життя. На будь-який живий організм впливає навколишнє середовище.
5. Інтерактивна гра «Упіймай слово».
Учитель ставить запитання й пропонує школярам декілька варіантів відповідей. Учні мають обрати правильну відповідь і плескають у долоні, коли її почують.
6. Інтерактивна гра «Про що йде мова?».
Учитель дає характеристику тим чи іншим організмам, а учні відгадують, про що йде мова.
III. Засвоєння нових знань
1. Ознайомлення з планом пояснення нового матеріалу.
1) Біосфера.
(а) Слово вчителя; б) словникова робота.)
Учитель пояснює учням, що являє собою атмосфера, пропонує записати термін до зошитів.
Незвичайність та унікальність нашої планети полягає перш за все в тому, що вона придатна для життя, тобто є єдиним осередком життя в межах Сонячної си-стеми. Тільки на Землі розвинута оболонка життя (живої речовини) — біосфера.
Біосфера (від давньогрец. βιος — життя та σφαῖρα — куля) — це сфера існуван-ня живих організмів, що являє собою глобальну планетарну екосистему. Біосфера являє собою цілісну взаємопов’язану систему, яка включає в себе живі організми у всіх оболонках Землі. Вона охоплює: всю літосферу та гідросферу, нижні шари ат-мосфери (близько 10 км від поверхні суходолу), підземні шари літосфери (до 10 км углиб, включаючи 0,5–1 км під дном океану).
Поняття біосфера уперше ввів австрійський учений Е. Зюсс у 1875 році. Учення про біосферу створив радянський вчений і філософ В. Вернадський у 1926 році.
Біосфера складається з живої, неживої (біокосної) та косної речовини. Жива ре-човина — це сукупність усіх живих організмів. Нежива речовина — органічні та органіко-мінеральні залишки або все те, що створене за участю живих організмів та неживої природи (наприклад, торф). Косна речовина створена гірськими породами, водою та іншими неорганічними речовинами без участі живих організмів.
У біосфері відбувається життєдіяльність усіх живих організмів, пов’язаних з природними процесами. Також у біосфері здійснюється перетворення енергії, кру-гообіг води та хімічних елементів. Живі організми постійно перетворюють зовнішній вигляд планети. Наприклад, зелені рослини сформували сучасну атмо-сферу (газову) Землі і донині утримують її постійний склад. З органічних решток утворюється ґрунт, який також необхідний для життя. Більшість корисних копалин, таких як кам’яне вугілля, торф, нафта, утворені рослинами та іншими живими ор-ганізмами.

2) Оболонки Землі.
а) Слово вчителя з елементами бесіди.
До оболонок Землі належать літосфера, гідросфера, атмосфера та біосфера.
Літосфера (від давньогрец. Λίθος — камінь і σφαίρα — куля, сфера) — це верх-ня тверда оболонка земної кулі. До її складу входять земна кора та верхня частина мантії (розплавленого шару всередині Землі). Згадаймо, які особливості внутрішньої будови Землі нам відомі. (Ядро (внутрішнє та зовнішнє), мантія, ко-ра.)
Літосфера має важливе значення для життя, тому що:
 
— створює тверду основу поверхні, бо життя можливе тільки на поверхні Землі (всередині неї міститься розплавлена магма та розпечене ядро з нікелю та заліза);
— містить у собі корисні копалини;
— має особливий родючий шар — ґрунт, який створює умови для життя рос-линних організмів, є середовищем життя для багатьох бактерій, тварин і грибів.
 
Атмосфера Землі (від грец. άτμός — пара і σφαῖρα — куля) — це суміш газів, що оточують Землю та утримуються завдяки силі тяжіння, або газопарова оболонка Землі. Атмосфера здійснює ряд функцій, які забезпечують життя на Землі, а саме:
— захищає Землю від впливу відкритого космосу;
— запобігає переохолодженню та перегріванню Землі (відповідно), створює сприятливий температурний режим;
— містить азот, що входить до складу майже всіх живих організмів, і кисень, що необхідний для дихання і при з’єднанні з воднем перетворюється на воду (тобто служить складовим елементом води — іншої обов’язкової для життя природної ре-човини).
 
Гідросфера — це водяна оболонка Землі між літосферою та атмосферою. До складу гідросфери входять океани, моря та континентальні водні маси, сніговий покрив і льодовики.
Значення гідросфери полягає в наступному:
— вода є складовою частиною організмів;
— завдяки її взаємодії з іншими оболонками (атмосферою та гідросферою) здійснюється кругообіг води в природі, який сприяє нормальному розвитку і існуванню рослинних і тваринних організмів;
— гідросфера є середовищем існування підводних рослин, тварин і мікроор-ганізмів;
— вода є місцем появи (зародження) життя (за найбільш розповсюдженою гіпо-тезою життя спочатку зародилося у воді і тільки потім частина живих організмів вийшла на суходіл).
б) Вправа «Підпиши малюнок».
Учням пропонується на малюнку (який вони виконують у зошитах) підписати оболонки Землі. Спробувати зобразити умовно межі біосфери (пунктиром).


Атмосфера

Гідросфера

Літосфера




3) Умови життя на Землі.
(а) Частково-пошуковий метод (робота з підручником); б) складання схеми.)
Учні мають уважно прочитати текст підручника (або іншого інформаційного джерела) та скласти схему умов, які забезпечують життя на Землі.
Найважливішою з умов, що забезпечують життя на нашій планеті, можна вва-жати сприятливу віддаленість від Сонця. Саме розташування планети Земля в межах тієї зони, де немає нестачі та надлишку в надходженні зовнішньої енергії, забезпечує нам відносно постійні умови на планеті. Температурний режим створив умови для появи й розвитку життя (живих організмів).
Також важливою умовою є те, що вода на нашій планеті може існувати в рідко-му стані (це, знову ж таки, пов’язане з температурним режимом).
Маса земної кулі також відіграє певну роль, тому що тільки за такої маси мож-ливе утворення гравітаційного поля Землі і, відповідно, формування газової обо-лонки земної кулі й гідросфери. Без розігрівання у внутрішньому ядрі Землі, без руху тектонічних плит і вулканізму не зміг би утворитись ландшафт. Маса нашої планети достатня для того, щоб надійно «прикріпити» до неї і втримати силою тяжіння газову оболонку. Це важливо, тому що повітряна оболонка втримує тепло, згладжує температурні контрасти між ніччю і днем. Магнітне поле, якого практич-но позбавлені сусідні планети, відіграє важливу роль як захисний екран.
 

б) Складання схеми «Умови життя на Землі».

 

4) Середовища життя.
а) Слово вчителя з елементами бесіди.
Під час розповіді вчителя учні в зошитах складають схему (учитель зображує схему на дошці).
На Землі не існує жодного організму, життя якого б не залежало від навко-лишнього середовища, тобто кожен організм піддається впливу довкілля і сам пев-ною мірою впливає на навколишнє середовище. Кожний живий організм існує у певному середовищі. Усе, що оточує організм і так чи інакше впливає на його стан, розвиток, виживання і розмноження, називається середовищем життя.
На нашій планеті існують різноманітні умови середовищ життя. Розрізняють чотири основних середовища життя. Такими середовищами є:
— наземно-повітряне;
— водне;
— ґрунтове;
— інші організми.
б) Складання схеми «Середовище життя».
2. Фізкультхвилинка.
IV. Закріплення нового матеріалу
1. Інтерактивна гра «Хто де живе?» (робота в малих групах).
Кожна група отримує набір фотографій організмів. Учні мають порадитись між со-бою й швидко та правильно визначити середовище існування організмів. (Роздавальний матеріал.)
2. Завдання на встановлення відповідності «Що до чого?». (Роздавальний матеріал.)
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Підручник
2) Провести дослідницький практикум «Дослідження впливу температури, світла і во-логості на проростання насіння».
2. Індивідуальне завдання.
Підготувати повідомлення про вулкани та гейзери Землі.
VI. Підбиття підсумків уроку
1. Фронтальне опитування.
Що таке біосфера?
Які умови забезпечують життя на нашій планеті?
Що таке середовище життя?
Які середовища життя є основними на нашій планеті?
2. Слово вчителя.
Земля — унікальна планета Сонячної системи. На ній постійно зароджується життя, відбуваються якісь перетворення, вона і є саме життя. Саме умови, які є на нашій плане-ті, дають змогу жити нам і всім живим організмам, які оточують нас.

Категорія: Природознавство 5 клас | Додав: uthitel (30.12.2013)
Переглядів: 5886 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: