hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Основи здоров ’я 5 клас

Урок № 20 Права дитини. Обов’язки учня і громадянина


Урок № 20

Права дитини. Обов’язки учня і громадянина

Мета уроку: розглянути правові основи збереження життя і здоров’я дитини; формувати особисту відповідальність за здоров’я; розвивати вміння учнів аналізувати свої права й обов’язки та використовувати набуті знання в повсякденному житті.

Очікувані результати: учні мають усвідомлювати необхідність знань прав дитини; учні мають уміти користуватися допомогою дорослих за необхідності реалізації своїх прав; учні мають наводити приклади правил поведінки в школі, порушень прав дитини, обов’язків школярів у школі та вдома; учні мають пояснювати важливість реалізації прав дитини.

Обладнання: _____________________________________________________________________

Тип уроку: засвоєння нових знань.

n   1.   Організаційний момент

1.1. Привітання, фізкультхвилинка.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _____, кількість присутніх на уроці ________, відсутніх ________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n   2.   Актуалізація опорних знань

2.1. Презентація міні-проектів. Обговорення.

2.2. «Розподіли на групи».

Учні визначають, до якої групи, «Права» чи «Обов’язки» — належать записані на дошці слова.

Приклад слів на дошці: навчання, друзі, здоров’я, родина, відпочинок, допомога в родинних справах, захист.

n   3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку.

3.2. Формулювання разом з учнями мети й завдань уроку.

3.3. Проблемне запитання.

— Чи можуть бути в учнів права без обов’язків?

4.   Етап засвоєння нових знань

1.   Права та обов’язки дитини

Права

Обов’язки

На життя і здоровий розвиток

Збереження життя і здоров’я

На освіту

Виконання Закону про освіту

На надання медичної допомоги в першу чергу

Виконання правил безпечної життєдіяльності

На любов та турботу

Повага до оточуючих

На повноцінне харчування

Виконання правил харчування

На вільне висловлювання своїх думок

Висловлювання власних думок без образи для оточуючих

На вільне спілкування

Виконання правил безпечного та ввічливого спілкування

На вільний час

Погоджування з батьками місця та заняття

На відпочинок та розваги

Виконання розпорядку дня

 

2.   Законодавча база із забезпечення прав дитини

Загальна декларація прав людини ООН 1948 р., ст. 25, 26.

Декларація прав дитини ООН 1959 р.

Конвенція про права дитини 1989 р. (27.09.1999 р. ратифікована Україною).

Конституція України, ст. 21, 23, 27, 28, 29, 34, 45, 48, 49, 50.

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Дитина вважається малолітньою у віці 0–14 років.

Дитина вважається неповнолітньою у віці 14–18 років.

Права дитини в школах України

Законодавча база:

1.   Конституція України 1996 р. (ст. 53).

2.   Закон України «Про освіту» 1991 р. (1993, 1994 рр.).

3.   Закон України «Про загальну середню освіту» 1999 р.

 

Права учнів

(ст. 51 Закону України «Про освіту» (скорочено))

Учні мають право на:

1.   Навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня.

2.   Вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять.

3.   Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти.

4.   Доступ до інформації у всіх галузях знань.

5.   Участь у науково-дослідницькій, дослідницько-конструкторській та інших видах наукової діяльності; конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

6.   Особисту, або через своїх представників, участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, рішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо.

7.   Участь в об’єднаннях громадян.

8.   Безпечні і нешкідливі умови праці та освіти.

9.   Трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час.

10. Користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування захворювань та зміцнення здоров’я.

11. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права учнів або принижують їхню честь і гідність.

Обов’язки учнів

(Витяг із Положення про загальноосвітній навчальний заклад, ст. 43)

Учні загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:

— оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

— бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

— дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;

— дотримуватися правил особистої гігієни.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Текст деяких статей Конвенції про права дитини

Стаття 6

1.   Держави-сторони визнають, що кожна дитина має невід’ємне право на життя.

2.   Держави-сторони забезпечують у максимально можливій мірі виживання та здоровий розвиток дитини.

Стаття 12

1.   Держави-сторони забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

2.   З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що стосується дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства.

Стаття 24

1.   Держави-сторони визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами, системи охорони здоров’я та засобами лікування і відновлення здоров’я.

2.   Держави-сторони домагаються повного здійснення цього права, зокрема вживають заходів щодо:

а)   зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;

б)   забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони здоров’я всіх дітей із приділенням першочергової уваги розвитку первинної медико-санітарної допомоги;

в)   боротьби з хворобами і недоїданням, у тому числі в межах первинної медико-санітарної допомоги, шляхом, поряд з іншим, застосування легкодоступної технології та надання достатньої кількості продовольства і чистої питної води, беручи до уваги небезпеку та ризик забруднення навколишнього середовища.

Стаття 27

1.   Держави-сторони визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку дитини.

Батько(-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Стаття 32

1.   Держави-сторони визнають право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може становити небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку.

3.   Служби допомоги дитині

Служба

Вид допомоги

Моральна

Матеріальна

Юридична

Медична

Школа

+

+

+

+

Лікувальний заклад

+

+

Міліція

+

+

Служба у справах неповнолітніх (виконком)

+

+

+

Інспектор з охорони дитинства

+

+

+

Відділ у справах сім’ї й молоді (виконком)

+

+

Червоний хрест

+

+

+

+

Центр соціальних служб для молоді

+

+

+

 

4.   Права та обов’язки дитини в родині. (Бесіда.)

«Відверта розмова»

Обговорення проблемних ситуацій щодо порушення прав дитини або невиконання дитиною своїх обов’язків у родині. Учні наводять приклади (із життя, кіно, пропонують умовні ситуації).

Обговорення кожної ситуації за планом:

а)   визначення правих і неправих осіб;

б)   визначення шляхів розв’язання ситуації;

в)   визначення умов запобігання такої ситуації у майбутньому.

n   5.   Узагальнення й систематизація знань

5.1. Самостійна робота з підручником.

Учні доповнюють свій опорний конспект у зручній формі (схеми, таблиці, тези тощо).

5.2. «Казкові стежинки». (Робота в групах.)

Аналіз казки «Дванадцять місяців».

Опорні запитання для роботи груп:

1)   Чи рівні права мали в родині рідна донька та падчірка?

2)   Чому так сталося?

3)   Хто допоміг падчерці?

4)   До кого може звернутися дитина, якщо така ситуація трапиться сьогодні?

Під час презентації учні дають відповіді на запитання, за бажанням інсценують цю казку «на новий лад».

5.3. Відповідь на проблемне запитання.

n   6.   Підбиття підсумків уроку

Прийом «Закінчи речення»

Сьогодні на уроці найцікавішим було…

Тепер я знаю…

У мене виникло запитання щодо…

 


n   7.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник: ____________________________________________

Робочий зошит: ________________________________________

7.2. Індивідуальні завдання.

1.   Доберіть казки, де порушуються права героїв-дітей.

2.   Зробіть пам’ятку «Права та обов’язки учня й громадянина».

 

Категорія: Основи здоров ’я 5 клас | Додав: uthitel (01.01.2014)
Переглядів: 11641 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: