Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 55 Тема. Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів.
Урок 55
Тема. Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів.
Мета: поглибити знання про амінокислоти, з’ясувати їхні
хімічні властивості; сформувати поняття про реакції
поліконденсації; розглянути біологічне значення амі­
нокислот.
Матеріали: зразки амінокислот, універсальний індикаторний па­
пір, розчини кислоти й лугу, склянки з водою.
обладнання: пробірки.
Базові поняття
та терміни:
аміногрупа, карбоксильна група, амінокислота, амфо ­
терні органічні сполуки, пептидний зв’язок, пептид.
Тип уроку: комбінований.
Методи
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктивні,
частково пошукові, практичні (розв’язування задач).
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 10 хв
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I. о рганізаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання
Бесіда f f
1. Дайте визначення класу амінокислот.
2. Які амінокислоти частіше трапляються в природі?
3. Опишіть фізичні властивості амінокислот.
4. Назвіть фізичні властивості амінооцтової кислоти.
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці) f f
III. Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Які функціональні групи характерні для амінокислот?
2. Які хімічні властивості характерні для карбонових кислот?
3. Яке біологічне значення мають амінокислоти?
4. Які хімічні властивості можна очікувати в амінокислот?
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Хімічні властивості амінокислот
Розповідь f учителя f f
Для амінокислот характерні хімічні властивості карбонових кислот
і амінів. Особливі властивості амінокислот пов’язані з одночасною присут-ністю в їхніх молекулах двох функціональних груп. Карбоксильна група
обумовлює кислотні, а аміногрупа — осно́
вні властивості амінокислот. Отже,
амінокислоти є амфотерними сполуками, вони взаємодіють з кислотами:
NH CH COOH HClNHCHCOOH Cl
22 32 −− −− +→[]+

і лугами:
NH CH COOH NaOH NH CH COON aHO
22 22 2
−− −− +→ + .
Іноді амінокислота сама виступає в ролі й кислоти, й основи одночас -но. У цьому випадку йон Гідрогену з карбоксильної групи приєднується
до аміногрупи:
NH CH COOH NH CH COO
22 32 −− −− →
+−.
Таку частинку називають цвіттер-іоном, оскільки в одній молекулі
одночасно є групи, що заряджені позитивно і негативно.
Демонстраціяf діїf амінокислот f наf індикатор f f
При розгляданні хімічних властивостей амінокислот можна продемон-струвати дію індикаторів на розчин амінооцтової килоти. Перевірка дії
індикаторів на розчин амінооцтової кислоти показує, що вона не змінює
їхнього забарвлення. Це можна пояснити наявністю двох різних за харак -тером функціональних груп.
У певних умовах група − COOH однієї молекули може реагувати
з групою − NH
2
іншої молекули, при цьому відщеплюється молекула води
й утворюється продукт, у якому залишки амінокислот зв’язані так званим
пептидним зв’язком:
H N
H
C H
2
C
O
O H H N
H
C H
2
C
O
O H
C N
H
C H
2
C
O
O H H N
H
C H
2
O
+
–H
2
O
пе птидний зв ’я зо к
281
Продукт цієї реакції називають дипептидом. Як і амінокислоти, він
також містить дві функціональні групи ( − NH
2
і − COOH ), тобто може
реагувати ще з однією молекулою амінокислоти, утворюючи трипептид.
Процес подовження пептидного ланцюга може відбуватися багаторазово
й приводити до утворення речовин дуже великої молекулярної маси — по-ліпептидів. Прикладом природних поліпептидів є білки.
Реакція утворення поліпептидів є реакцією утворення полімерної мо-лекули з одночасним утворення низькомолекулярної речовини (води). Такі
реакції називають реакціями поліконденсації.
2. Значення амінокислот
Розповідь f учителя f f
Амінокислоти — це цеглинки, з яких побудовані білки, отже, вони
є основою життя на нашій планеті. Уперше про амінокислотний склад білків
висловив припущення український учений І. Я. Горбачевський.
Гліцин — основа клеїв і майже всіх білкових речовин. a -Аланін —
основа всіх білків; β-аланін входить до складу пантотенової кислоти (ві-таміну В
3
). Лейцин — складова частина казеїнів, він та ізолейцин при
спиртовому бродінні перетворюються на пентанол — головний компонент
сивушних масел.
Амінокислоти добувають гідролізом білків або синтезують із відпо -відних карбонових кислот. Вони використовуються як живильні засоби
в медицині та як харчові добавки до продуктів харчування і сільськогос -подарських кормів.
Повідомленняf учнів f f
Учні виступають із підготовленими вдома повідомленнями про зна -чення амінокислот.
V. Узагальнення та закріплення знань
Виконанняf завдань f f
1. Складіть узагальнюючу схему щодо властивостей амінокислот.
2. Напишіть рівняння реакцій гліцину: a) з NaOH; б) Na; в) C
2
H
5
OH.
3. Скільки дипептидів можна скласти із двох найпростіших амінокис-лот — гліцину й аланіну?
4. Напишіть структурну формулу найпростішого дипептиду, складіть
його молекулярну формулу й обчисліть молярну масу.
VI. Домашнє завдання
Виконати завдання за підручником.
VII. Підбиття підсумків уроку
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (01.03.2014)
Переглядів: 3265 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: