Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 51 Тема. Хімічні властивості вуглеводів. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль.
Урок 51
Тема. Хімічні властивості вуглеводів. Якісні реакції
на глюкозу та крохмаль.
Мета: ознайомити з хімічними властивостями вуглеводів, дати
уявлення про явище гідролізу; розглянути якісні реакції
на крохмаль і глюкозу; сформувати навички виявляти
глюкозу й крохмаль у розчинах та інших об’єктах.
Матеріали: розчин глюкози, купрум(ІІ) сульфату, калій або натрій
гідроксиду, дистильована вода, крохмаль, розчин
йоду.
обладнання: штатив з пробірками, пробіркотримач, пальник, шпа ­
тель.
Базові поняття
та терміни:
вуглеводи, глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза,
гідроліз, якісні реакції.
Тип уроку: комбінований.
Методи
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, дослідницькі,
репродуктивні, частково пошукові, проблемні, прак­
тичні (розв’язування задач і вправ).
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 21 хв
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 10 хв
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I. о рганізаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання
Бесіда f f
1. Де в природі зустрічаються глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза?
2. За якими ознаками класифікують вуглеводи? Наведіть приклади.
3. Чим відрізняються крохмаль і целюлоза?
4. У чому причина міцності целюлози?
5. Чи розрізняються фізичні властивості глюкози та сахарози? Як саме?
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці) f f
III. Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Які функціональні групи присутні в молекулах глюкози і сахарози?
2. До якого класу органічних сполук можна віднести сахарозу?
3. Назвіть хімічні реакції, характерні для багатоатомних спиртів.
4. Спробуйте спрогнозувати хімічні властивості глюкози.
5. Що відбувається з виноградним соком під час його зберігання в те -плому приміщенні?
(Запитання 6–8 призначені для створення проблемної ситуації.)
6. Чому під час фізичної праці людині стає спекотно?
7. Чому брак глюкози в організмі викликає запаморочення?
8. Чому для вгамування спраги під час фізичної праці краще пити ви-ноградний сік?
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Хімічні властивості глюкози
Розповідь f учителя f f
Глюкоза має виявляти хімічні властивості багатоатомних спиртів, зо -крема, глюкозу можна виявити в розчині дією свіжеосадженого купрум(ІІ)
гідроксиду:
C
6
H
12
O
6
+ Cu(OH)
2
→ темно-фіолетовий розчин.
Для глюкози характерні реакції бродіння — розкладання на прості-ші органічні речовини під дією ферментів, що містяться в бактеріях або
грибках. Так, при бродінні ягід або фруктів утворюється етиловий спирт,
який використовують для виготовлення вина. А вуглекислий газ, що також
є продуктом цієї реакції, сприяє приготуванню пухкого здобного тіста:
C
6
H
12
O
6
→ 2C
2
H
5
OH + 2CO
2
↑.
Під дією молочнокислих бактерій із глюкози утворюється молочна
кислота:
C
6
H
12
O
6
→ 2C
3
H
6
O
3
.
Ця реакція відбувається при скисанні молока й пов’язана з виготов -ленням цілого ряду молочнокислих продуктів — кисляку, йогуртів, сиру
та сметани. Молочнокисле бродіння відбувається при квашенні силосу,
капусти та інших овочів, що запобігає розвитку гнильних бактерій і сприяє
тривалому зберіганню продуктів. Воно також може відбуватися в роті, що
спричиняє карієс.
Глюкоза — один з основних продуктів обміну речовин у живих орга-нізмах. Її окиснення в організмі проходить поступово з виділенням великої
кількості енергії. Сумарно цей процес можна зобразити таким рівнянням:
C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
→ 6CO
2
+ 6H
2
O + Q.
Отже, з рослинною їжею вуглеводи потрапляють в організм тварин
і людини, де вони окиснюються киснем із виділенням великої кількості
енергії. Так, при «згорянні» 1 г вуглеводів виділяється близько 17 кДж
(4 ккал). Якщо ця енергія не витрачається повністю, організм відкладає її
«про запас», спрямовуючи на синтез жирів.
2. Гідроліз сахарози, крохмалю, целюлози
Розповідь f учителя f f
При гідролізі сахарози в кислотному середовищі або під дією фермен-тів зв’язок між цими залишками розривається, й утворюються молекули
глюкози і фруктози:
CHOHOCHO CH O
12 22 11 2612 6612 6
сахароза вода глюкоз а + фруктоз
+→ +
+ → а
.
Таке перетворення відбувається в організмах бджіл: збираючи нектар
з квітів, вони споживають сахарозу, яка потім гідролізується. Тому мед —
це суміш рівних кількостей глюкози та фруктози, зазвичай із домішками
інших речовин.
При тривалому нагріванні в кислотному середовищі або в присутності
ферментів крохмаль гідролізується, і зв’язки між залишками глюкози роз-риваються. Кінцевий продукт гідролізу крохмалю — глюкоза:
[C
6
H
10
O
5
]
n
+ nH
2
O → nC
6
H
12
O
6
.
Ця реакція використовується в промисловості для виготовлення патоки
та добування харчового етилового спирту.
Целюлоза за значно жорсткіших умов у порівнянні з крохмалем (при
тривалому кип’ятінні з кислотою) може взаємодіяти з водою, піддаючись
гідролізу. Звичайно, продуктом гідролізу також є глюкоза.
3. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль
Розповідь f учителя f f
Глюкозу можна відрізнити від інших речовин за допомогою якісної
реакції на багатоатомні спирти.
fЛабораторнийf дослідf №f 11f «Взаємодія f глюкозиf зf купрум(ІІ) f f f
гідроксидом»
Отримайте купрум(ІІ) гідроксид, подіявши на розчин купрум(ІІ) суль-фату лугом. До осаду, що утворився, додайте трохи розчину глюкози і пе-ремішайте суміш.
Що відбувається? В який колір забарвлюється розчин? Порівняйте озна-ки цієї реакції з якісною реакцією на гліцерин. Які висновки про будову
молекули глюкози можна зробити на цій підставі?
Таким чином глюкозу можна виявити в продуктах.
Від інших речовин крохмаль відрізняють за допомогою розчину йоду,
що забарвлює його в синій колір. Використовуючи цю якісну реакцію,
можна виявити крохмаль у багатьох продуктах харчування: картоплі, хлібі,
кукурудзі тощо: Крохмаль + I
2
→ сполука темно-синього кольору.
fЛабораторнийf дослідf №f 12f «Досліди f зf крохмалем»f f f
(За f програмоюf цеf лабораторніf досліди f №f 12,f 13)
Дослід 1. У дві пробірки налийте по 2–3 мл води. Одну з них нагрій-те до кипіння. В обидві пробірки насипте по одному шпателю крохмалю
й обережно перемішайте струшуванням. Зробіть висновок про розчинність
крохмалю в холодній і гарячій воді. Як називають розчин крохмалю у воді?
До якого типу розчину його відносять?
Дослід 2. До розчину крохмалю, одержаного в попередньому досліді,
додайте одну краплю розведеного розчину йоду (світло-солом’яного кольо -ру). Що спостерігається? Зробіть висновки про ознаки якісної реакції на
крохмаль.
V. Узагальнення та закріплення знань
Розв’язанняf проблемнихf питань f f
Учні дають відповіді на запитання, поставлені для створення проблемної
ситуації на початку уроку.
1. Чому під час фізичної праці людині стає спекотно?
Відповідь: В організмі людини постійно здійснюється процес окиснення
глюкози. Частина енергії виділяється у вигляді тепла. Під час фізичної
праці цей процес відбувається швидше, тому тепла виділяється більше,
і людині стає спекотно.
2. Чому брак глюкози в організмі викликає втрату свідомості?
Відповідь: Глюкоза — джерело енергії, а нервові клітини особливо від-чувають її нестачу, тому й можлива втрата свідомості.
3. Чому для вгамування спраги під час фізичної праці краще пити ви-ноградний сік?
Відповідь: Виноградний сік — це і вода, і джерело глюкози. Тому він
угамовує спрагу й постачає організму глюкозу.
Виконанняf завдань f f
1. Визначте невідому речовину X і напишіть рівняння реакцій, що
відповідають такій схемі перетворень: C
6
H
12
O
6
→ X → CаCO
3
.
2. У трьох пробірках містяться розчини глюкози, етанолу та оцтової
кислоти. Запропонуйте два способи визначення вмісту пробірок.
3. При бродінні глюкози отримано 23 г етанолу. Який об’єм вуглекис-лого газу (н. у.) при цьому виділився?
4. Яка маса кальцій карбонату утвориться, якщо вуглекислий газ,
утворений при спиртовому бродінні глюкози, масою 18 г поглинути
вапняною водою?
5. Термохімічне рівняння реакції окиснення глюкози має вигляд:
C
6
H
12
O
6
(тв.) + 6O
2
(г.) = 6CO
2
(г.) + 6H
2
O(р.) + 2800 кДж. Скільки
енергії виділяється при окисненні 1 г глюкози?
266
6. При гідролізі сахарози утворилося 360 г суміші глюкози і фруктози.
Визначте маси сахарози і води, що вступили в реакцію.
VI. Домашнє завдання
Виконати завдання за підручником.
VII. Підбиття підсумків уроку
Учитель пропонує учням такий рефлексивний тест:
1. Я дізнався (дізналася) про багато нового.
2. Мені це стане в пригоді в житті.
3. На уроці було про що подумати.
4. На всі запитання, що виникли на уроці, я одержав (-ла) відповіді.
5. На уроці я попрацював (-ла) сумлінно і мети уроку досяг (-ла).
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (01.03.2014)
Переглядів: 11367 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: