hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 45 Тема. Хімічні властивості оцтової (ацетатної) кислоти.
Урок 45
Тема. Хімічні властивості оцтової (ацетатної) кислоти.
Мета: дослідити хімічні властивості карбонових кислот на
прикладі оцтової кислоти; з’ясувати подібність і відмін ­
ність властивостей органічних та неорганічних кислот;
сформувати вміння складати рівняння реакцій, що ха ­
рактеризують хімічні властивості карбонових кислот.
Матеріали: цинк гранульований, натрій або калій гідроксид, на­
трій карбонат, купрум(ІІ) гідроксид, розчини оцтової
та хлоридної кислот, лакмусу або метилоранжу, фе ­
нолфталеїну.
обладнання: штатив з пробірками.
Базові поняття
та терміни:
карбонові кислоти, карбоксильна група, оцтова кислота.
Тип уроку: комбінований.
Методи навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктив­
ні, частково пошукові, практичні (виконання вправ),
інтерактивні, дослідницькі.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 7 хв
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 10 хв
VI. Домашнє завдання ...................................1 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I. організаційний етап
Привітання, створення робочого настрою в учнів.
II. Перевірка домашнього завдання
Бесіда f f
1. Які органічні сполуки називають кислотами?
2. Назвіть формулу оцтової кислоти.
3. Яка функціональна група входить до складу карбонових кислот?
4. Які фізичні властивості мають карбонові кислоти?
5. За якими ознаками можна класифікувати карбонові кислоти?
6. Перевірка виконання письмових завдань
III. Актуалізація опорних знань
Учитель формулює тему уроку, учні визначають його мету.
Бесіда f f
1. Наведіть загальні хімічні властивості кислот.
2. Які спільні хімічні властивості мають, на вашу думку, неорганічні
та карбонові кислоти?
3. Про які хімічні властивості оцтової кислоти свідчить її застосу -вання?
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Вплив карбонових кислот на індикатори
fЛабораторнийf дослідf №f 9f «Діяf оцтовоїf кислотиf наf f f
індикатори»
Завдання. Налийте в пробірку 1 мл розчину оцтової кислоти. Озна-йомтеся з її запахом. За допомогою індикатору доведіть її належність до
класу кислот.
Розповідь f учителя f f
Нижчі карбонові кислоти виявляють кислотні властивості та дисоці-юють з утворенням йона Гідрогену, змінюючи забарвлення індикаторів,
як і всі кислоти:
HCOOH HCOO H 
−++ ;
або в загальному вигляді:
RCOOH RCOO H 
−++ .
Усі карбонові кислоти слабкі, їхня електролітична дисоціація оборотна.
Найсильніша з незаміщених карбонових кислот — мурашина. Зі збільшен-ням вуглеводневого радикала сила карбонових кислот зменшується.
Зверніть увагу, що при дисоціації карбонових кислот може відщеплю -ватися тільки той атом Гідрогену, що входить до складу карбоксильної
групи:
H C
O
O H
H C
O
O
+ H
+
Саме тому основність органічних кислот не збігається з числом атомів Гід-рогену, що міститься в її молекулі, а дорівнює числу карбоксильних груп.
2. Взаємодія оцтової кислоти з металами,
лугами, оксидами, солями
Розповідь f учителя f f
Для карбонових кислот характерні всі загальні властивості кислот: вони
реагують з активними металами, осно́вними оксидами, основами і солями
слабкіших кислот.
Наприклад, для оцтової кислоти характерною є реакція нейтралізації:
CH
3
COOH + NaOH → CH
3
COONa + H
2
O.
(Учителеві необхідно надати пояснення щодо форми запису рівнянь
за участю оцтової кислоти.)
fЛабораторнийf дослідf №f 10f «Взаємодія f оцтовоїf кислотиf f f
зf металами,f лугами,f солями»
Дослід 1. У пробірку налийте 2–3 мл розчину оцтової кислоти, додайте
декілька крапель спиртового розчину фенолфталеїну. Потім невеликими
порціями доливайте розчин лугу до появи малинового забарвлення розчину.
Про що свідчить поява забарвлення? Рівняння реакції запишіть у зошит.
Дослід 2. У пробірку з оцтовою кислотою опустіть гранулу цинку.
Що відбувається? Виконайте аналогічний дослід із хлоридною кислотою.
У якому випадку водень виділяється інтенсивніше? Чому?
Дослід 3. Подійте оцтовою кислотою на натрій карбонат, купрум(ІІ)
гідроксид. Спостереження і рівняння реакцій запишіть у зошит.
Учитель записує рівняння реакцій за участю карбонових кислот у за -гальному вигляді та пропонує учням записати відповідні рівняння для
оцтової або мурашиної кислот.
2
2
2
RCOOH Zn RCOO Zn H +→()+↑;
2
2
2
RCOOH MgORCOOMgHO +→()+ ;
RCOOH NaOH RCOONaHO +→ +
2
;
2223 22 RCOOH NaCO RCOONaHOCO +→ ++↑ .
Сильні неорганічні кислоти (H
2
SO
4
, HCl, HNO
3
) витискують карбонові
кислоти з їхніх солей:
CH
3
COONa + HCl → CH
3
COOH + NaCl.
Це один із способів добування оцтової кислоти в лабораторії.
3. Реакція естерифікації
Розповідь f учителя f f
Крім загальних властивостей для карбонових кислот характерною
є також взаємодія із спиртами. Продуктами цієї реакції є естери, тому цю
реакцію називають реакцією естерифікації. Вона відбувається в присутності
концентрованої сульфатної кислоти:
240
C H
3
C
O
O H O C H
2
C H
3
H
C H
3
C
O
O C H
2
C H
3
O H
2
+
+
H
2
SO
4
о ц т о ва к и сло та е т и ло ви й спи р т е ст е р – е т и ла ц е т а т
4. Застосування оцтової кислоти
Повідомленняf учнів f f
Оцтову кислоту широко використовують як вихідну речовину для до-бування ацетатного волокна, органічних розчинників, запашних речовин
(які використовують як віддушки у парфумерній та харчовій промисловос-ті). Оцтову кислоту також широко застосовують у харчовій промисловості
та сільському господарстві як консервант, що дозволяє зберігати високу
поживність кормів і запобігати гнилісним процесам.
Сіль Плюмбуму й оцтової кислоти — плюмбум(ІІ) ацетат PbCH COO
3
2
() —
широко застосовують у медицині для свинцевих примочок. Ця сіль солодка
на смак, тому її називають свинцевим цукром, але завдяки наявності йонів
важкого металу — Плюмбуму — вона надзвичайно отруйна.
V. Узагальнення та закріплення знань
Виконанняf завдань f f
1. Порівняйте хімічні властивості неорганічних і карбонових кислот
і заповніть таблицю.
властивість
рівняння реакції на прикладі
хлоридної кислоти
HCl
оцтової кислоти
CH
3
COOH
Дисоціація у водному
розчині
Реакція нейтралізації
(+KOH)
Взаємодія з металами
(+Mg)
Взаємодія з основними
оксидами (+РbO)
Реакція із солями
(+Na
2
CO
3
)
Взаємодія зі спиртами
(+C
2
H
5
OH)
C
2
H
5
OH + HCl →
→ C
2
H
5
Cl + H
2
O
2. Використовуючи знання про галузі застосування оцтової кислоти,
заповніть таблицю.
Галузь застосування оцтової
кислоти
рівняння реакцій, на яких
засноване застосування
VI. Домашнє завдання
Виконати завдання за підручником.
VII. Підбиття підсумків уроку
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (01.03.2014)
Переглядів: 5452 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: