Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 42 Тема. Хімічні властивості спиртів.
Урок 42
Тема. Хімічні властивості спиртів.
Мета: розглянути хімічні властивості спиртів, визначити
вплив функціональної групи спиртів на їхні хімічні
властивості, поглибити знання про хімічні властивості
органічних речовин; порівняти властивості одноатом­
них і багатоатомних спиртів; ознайомити учнів з якіс ­
ною реакцією на багатоатомні спирти.
Матеріали: спирти: етанол, пропанол, бутанол, пентанол, гліце­
рол; дистильована вода, розчини етилового спирту,
купрум(ІІ) сульфату, натрій або калій гідроксид, мета ­
лічний натрій.
обладнання: порцелянові чашки, газовідвідна трубка, штатив з про ­
бірками.
Базові поняття
та терміни:
спирти, хімічні властивості, функціональна група, якіс ­
на реакція.
Тип уроку: комбінований.
Методи
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, наочні, репро ­
дуктивні, частково пошукові, дослідницькі, практичні
(розв’язування задач і вправ).
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 11 хв
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I. о рганізаційний етап
Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування їх на робочий
лад.
II. Перевірка домашнього завдання
Бесіда
Дайте визначення класу спиртів. 1.
Які спирти належать до одноатомних, а які — до багатоатомних? 2.
Яку групу атомів називають функціональною? 3.
Яка функціональна група характерна для спиртів? 4.
Опишіть фізичні властивості спиртів. 5.
Чому в гомологічному ряду спиртів відсутні газуваті речовини? 6.
Чи однакову розчинність у воді мають етанол та гексанол? Поясніть 7.
свою відповідь.
III. Актуалізація опорних знань
Учитель повідомляє тему уроку й просить учнів визначити його
мету.
Учитель пропонує учням назвати відомі їм хімічні властивості спиртів
або спрогнозувати їх. Пропозиції учнів записуються на дошці та обговорю-ються в кінці уроку.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Горіння
Розповідь учителя
Як і більшість органічних речовин, спирти здатні горіти. При цьому
відбувається їх повне окиснення. Зазвичай при горінні спиртів утворюються
вуглекислий газ і вода:
2CH
3
OH + 3O
2
→ 2CO
2
+ 4H
2
O.
При збільшенні числа атомів Карбону в молекулі спиртів поряд із
реакцією повного згоряння спиртів при браку кисню може відбуватися
реакція неповного згоряння з виділенням сажі (вуглецю), що призводить
до збільшення світіння полум’я. Виділення різних продуктів частинок сажі
пояснює явище яскравого полум’я, що коптить:
C
5
H
11
OH + 5O
2
→ 5CO + 6H
2
O
або 2C
5
H
11
OH + 5O
2
→ 10C + 12H
2
O.
Демонстрація горіння спиртів
У порцелянових чашках або тиглях підпалюють невелику кількість
спиртів. Учні повинні відмітити, що світність зі зростанням відносного
вмісту Карбону зростає. Вищі спирти горять полум’ям, що коптить.
2. Взаємодія спиртів з лужними металами
Атоми активних металів витискують атоми Гідрогену гідроксильної
групи з утворенням алкоголятів та газуватого водню:
2225 25 2
CH OH Na CH ONaH +→ +↑.
Демонстраціяf одержання f натрій f еталату f f
У суху пробірку поміщають невеликий шматочок металічного натрію
(розміром з горошину), очищеного й просушеного фільтрувальним папером,
і доливають туди 3 мл спирту. До пробірки приєднують трубку з відтягнутим
кінцем і підпалюють водень, що виділяється. Коли реакція закінчиться, білу густу масу виливають у порцелянову чашку й випарюють її на водяній
бані до моменту одержання білого порошку — натрій етилату.
Розповідь учителя
Реакція з натрієм дає привід віднести спирти до класу кислот. Однак
спирти не проводять електричного струму, не забарвлюють лакмус у чер -воний колір, майже не взаємодіють з водними розчинами лугів, їх дисоці-ація виражена значно слабше, ніж у води. Саме тому спирт не відносять
до кислот (з погляду теорії Арреніуса).
Зі зростанням відносної молекулярної маси спиртів швидкість реак-ції зменшується. Експериментально це можна довести взаємодією різних
спиртів з натрієм (демонстрація відеофрагментів дослідів).
Багатоатомні спирти здатні взаємодіяти з активними металами, зо-крема з натрієм. Реакція відбувається аналогічно до реакції одноатомних
спиртів:
C H
2
C H
C H
2
O H
O H
O H
C H
2
C H
C H
2
O Na
O Na
O Na
H
2
+ 6 Na + 2 2 3
Взаємодія з натрієм відбувається дуже бурхливо з виділенням великої
кількості теплоти, унаслідок чого водень, який виділяється, може само-займатися.
3. Взаємодія спиртів з галогеноводнями
Спирти здатні взаємодіяти з галогеноводнями в присутності концен-трованої сульфатної кислоти з утворенням галогеналканів (гідроксильна
група заміщується атомом галогену):
C H
3
C H
2
Br C H
3
C H
2
O H H Br + + H
2
O
H
2
SO
4
4. Якісна реакція на багатоатомні спирти
Відрізнити багатоатомні спирти від одноатомних можна за допомогою
якісних реакцій. Якісною реакцією на багатоатомні спирти є взаємодія
їх зі свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом. Атоми Купруму заміщу -ють атоми Гідрогену в гідроксигрупі аналогічно до взаємодії з натрієм.
У результаті реакції при додаванні до блакитного осаду купрум(ІІ) гідро -ксиду розчину багатоатомного спирту утворюється темно-синій розчин
комплексної сполуки Купруму з двома молекулами спирту:
C H
2
C H
C H
2
O H
O H
O H
C H
2
C H
C H
2
O H
O H
O H
O H
Cu
O H
C H
2
C H
C H
2
O H
O
O
Cu
C H
2
C H
C H
2
O H
O
O
Na
+
Na
+
Na O H
–H
2
O
Аналогічно купрум(ІІ) гідроксид взаємодіє й з іншими багатоатомними
спиртами.
Лабораторнийf дослідf №f 8f «Досліди f зf гліцеролом» f f
Дослід 1. Декілька крапель гліцеролу помістіть у пробірку і долийте
1–2 мл води та енергійно струсіть пробірку. Зробіть висновок про розчин-ність гліцеролу у воді.
Дослід 2. Отримайте купрум(ІІ) гідроксид, подіявши на розчин
купрум(ІІ) сульфату лугом. До осаду, що утворився, додайте трохи роз-чину, який одержали в попередньому досліді, й перемішайте суміш. Що
відбувається? У який колір забарвлюється розчин?
Проведіть аналогічний дослід з етиловим спиртом. Поясніть, чому
в цьому випадку осад не розчиняється.
V. Узагальнення та закріплення знань
Завдання f для f закріпленняf знань f іf формуванняf навичок f f
Напишіть рівняння реакції взаємодії: а) метанолу з натрієм; 1.
б) пропан-1-олу з калієм; в) метанолу з бромоводнем.
Напишіть рівняння реакцій повного згоряння метанолу, етанолу 2.
та пропанолу. У якому випадку витрачається найбільша кількість
кисню при згорянні спирту масою 1 г? Відповідь підтвердьте роз-рахунками.
Визначте відносну молекулярну масу одноатомного спирту, якщо 3.
відомо, що зі спирту масою 3,7 г натрій витискує водень об’ємом
560 мл.
Метанол у промисловості добувають реакцією сполучення карбон(ІІ) 4.
оксиду з воднем. Напишіть рівняння цієї реакції. Обчисліть, який
об’єм водню (н. у.) необхідний для взаємодії з 500 л чадного газу.
Яку масу метанолу при цьому можна добути?
Обчисліть об’єм водню за нормальних умов, який виділиться при дії 5.
надлишку натрію на гліцерол масою 32,2 г.
Суміш гліцеролу з одноатомним насиченим спиртом масою 14,3 г 6.
взаємодіє з натрієм із виділенням водню об’ємом 3,08 л. Ця суміш
такої самої маси взаємодіє зі свіжеосадженим купрум(ІІ) гідроксидом
масою 2,45 г. Визначте молекулярну формулу одноатомного спирту
в цій суміші.
Завдання f для f узагальнення f знань f f
1. Назвіть хімічні реакції, що є спільними для вуглеводнів та спиртів.
2. Назвіть типи хімічних реакцій, які характерні для спиртів.
3. Назвіть спільні хімічні властивості для одноатомних та багатоатом-них спиртів.
4. Назвіть хімічні властивості, що відрізняють одноатомні та багато-атомні спирти.
5. Від чого залежать хімічні властивості спиртів?
VI. Домашнє завдання
Виконати завдання за підручником.
VII. Підбиття підсумків уроку
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (01.03.2014)
Переглядів: 2695 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: