hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 37 Тема. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.

Урок 37
  Тема. Відношення об’ємів газів у  хімічних реакціях. 
розв’язування задач.
Мета: розглянути  методику  розв’язування  задач  за  за­
коном  об’ємних  співвідношень;  розвивати  вміння 
розв’язувати задачі за   хімічними рівняннями.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менде­
лєєва.
Базові поняття 
та  терміни:
газова фаза, об’ємні співвідношення, закон Авога­
дро.
Тип уроку: комбінований.
Методи 
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктивні, 
частково пошукові, практичні (розв’язування задач), 
методи контролю.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв
ІІ. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
ІІІ. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв
ІV. Вивчення нового матеріалу ........................... 10 хв
V. Формування нових вмінь та навичок ................... 20 хв
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв
VІI. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
ІІ.  Перевірка домашнього завдання
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f f
Учням, що відповідають, додатково задаються теоретичні питання.
Бесіда f f
1. Назвіть основні класи вуглеводнів та ознаки, за якими їх класифі -кують.
2. Які загальні формули кожного гомологічного ряду вуглеводнів?
3. З якими речовинами реагують етилен та ацетилен?
4. Які типи реакцій характерні для ненасичених вуглеводнів? Чому?
5. За допомогою яких реакцій можна відрізнити ненасичені вуглеводні
від насичених?
Перевірнаf робота f f
Варіантf 1
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі
перетворення:
CH
4
C
2
H
2
C
2
H
4
C
2
H
5
Cl.
Варіантf 2
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі
перетворення:
C
2
H
6
→C
2
H
4
C
2
H
2
CO
2
.
ІІІ.   Актуалізація опорних знань
Учням пропонується обчислити об’єм водню, що може приєднати аце -тилен об’ємом 5,6 л.
Задача розв’язується за традиційним алгоритмом. Учитель звертає увагу
учнів, що всі речовини, які беруть участь у реакції, є газуватими, і повідо-мляє, що існує більш раціональний спосіб розв’язування подібних задач.
Учитель називає тему уроку, учні формулюють його мету.
ІV.  Вивчення нового матеріалу
1. Закон об’ємних співвідношень
Розповідь f учителя f f
Багато реакцій, які становлять інтерес для хіміків, особливо за участю
вуглеводнів, перебігають у газовій фазі. Досліджуючи реакцію водню з кис -нем, французький учений Ж. Л. Гей-Люссак виявив, що два об’єми водню
завжди з’єднуються з одним об’ємом кисню, утворюючи воду. Складаємо
пропорцію:
2
2
1
2
HO HO
лл
+=
:
,
яка «розшифровується» так: 2 л водню реагують із 1 л кисню, утворюючи
воду.
Вивчивши ще кілька реакцій, Гей-Люссак установив, що коли гази
реагують між собою, їхні об’єми завжди співвідносяться один з одним як
невеликі цілі числа. Наприклад, співвідношення об’ємів газів, що реагують
між собою, таке:
322
3
2
1
3
2
HN NH
лл л
+=
: :
.
Це означає, що 3 л водню реагують із 1 л азоту, утворюючи 2 л амоніаку.
Це правило було опубліковано в 1808 р. й отримало назву закону
об’ємних співвідношень, який формулюється так: об’єми газів, що всту-пають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як
невеликі цілі числа.
Цей закон досить легко пояснюється з точки зору закону Авогадро,
згідно з яким однакове число молекул газуватої речовини за однакових
умов займає однаковий об’єм. Якщо в реакцію утворення води з простих
речовин на кожну молекулу кисню вступає в реакцію дві молекули вод -ню, то й об’єми кисню та водню мають співвідноситися один до одного
як 1 : 2, тобто з кожним літром кисню має вступити в реакцію два літри
водню.
Таким чином, у реакціях із газуватими речовинами об’єми газів спів -відносяться як числа, що дорівнюють стехіометричним коефіцієнтам у рів-няннях реакцій.
Із використанням цього закону досить легко розв’язуються задачі,
в яких необхідно обчислити об’єми газуватих речовин.
2. Алгоритм розв’язування задач
Задача. Обчисліть об’єм водню, що може приєднати ацетилен об’ємом
5,6 л, та визначте об’єм продукту реакції.
Дано:
V(C
2
H
2
) = 5,6 л
Розв’язання
Складемо рівняння реакції:
CH HCH
22
1
2
2
26
1
2 +→ ,
за яким визначаємо, що одна молекула ацетилену приєд -нує дві молекули водню. Отже, об’єми ацетилену та водню
V(H
2
) ?
V(C
2
H
6
) ?
будуть відноситися один до одного як 1 : 2, тобто
V(C
2
H
2
) : V(H
2
) = 1 : 2.
Звідси маємо:
V(H
2
) = 2 · V(C
2
H
2
) = 2 · 5,6 л = 11,2 л.
Коефіцієнти перед ацетиленом і етаном (продуктом реакції) у рівнянні ре-акції однакові, отже, і їхні об’єми будуть однаковими: скільки ацетилену
візьме участь у реакції, саме стільки етану й утвориться:
V(C
2
H
6
) = V(C
2
H
2
) = 5,6 л.
Відповідь: 11,2 л; 5,6 л.
V.   Формування нових вмінь та  навичок
Завдання f наf засвоєння f матеріалу f f
1. Спалили 2 л бутану (н. у.). Який об’єм кисню знадобився для цього?
2. Спалили суміш, що складалась із 3 л етану та 3 л етилену (н. у.).
Який об’єм повітря знадобився?
Завдання f самостійноїf роботи f для f закріпленняf вмінь f іf навичок f f
Варіант  1. Який об’єм карбон(IV) оксиду утворюється при згорянні
50 л метану?
Варіант 2. Спалили 5 л пентану (н. у.). Який об’єм кисню знадобився?
Варіант 3. Спалили 25 л етилену (н. у.). Який об’єм вуглекислого газу
утворився?
fЗавдання f наf застосуванняf вмінь f уf подібнійf ситуаціїf f f
таf вf змінених f умовах
1. Обчисліть об’єм кисню, що необхідний для повного згоряння суміші
пропену та пропану об’ємом 100 л, у якому міститься 40 % пропану
за об’ємом.
2. Визначте, при згорянні якого газу етану, етилену чи ацетилену
виділяється більший об’єм вуглекислого газу.
3. Суміш 3 л пропену, 2 л ацетилену та 15 л водню (н. у.) пропустили
над каталізатором. Відомо, що гідрування відбулося повністю. Об-числіть об’єм утвореної суміші за тих самих умов.
4. Обчисліть, у скільки разів збільшується об’єм суміші етилену з кис -нем, у якій співвідношення об’ємів газів 1 : 3, при повній взаємодії
речовин.
5. Руйнівна сила при вибуху газів залежить від співвідношення об’ємів
газуватих продуктів реакції до об’єму газуватих реагентів. Визна -чте, в якому випадку руйнівна сила буде більшою при вибуху
суміші 1 л метану чи 1 л ацетилену з необхідною кількістю кисню.
При розрахунках вважати, що в реакції відбувається повне згоряння,
а утворена вода є газуватою.
VI.  Домашнє завдання
Виконати завдання за підручником.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (05.02.2014)
Переглядів: 4009 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: