hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 35 Тема. Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів.

Урок 35
  Тема. Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів.
Мета: ознайомити учнів із хімічними властивостями ненаси­
чених вуглеводнів на прикладі етилену й  ацетилену; 
розглянути якісні реакції на ці вуглеводні; визначити 
залежність властивостей ненасичених вуглеводнів від 
типу зв’язків; розглянути способи добування етилену 
й ацетилену; розвивати вміння спостерігати, порівню ­
вати та  робити висновки.
Матеріали: суміш етанолу із сульфатною кислотою, розчин калій 
перманганату або бромної води, кальцій карбід, вода.
обладнання: моделі молекул етилену та  ацетилену, пробірки з   га ­
зовідвідною трубкою, штатив, нагрівальний прилад, 
пісок.
Базові поняття 
та  терміни:
алкени, алкіни, етилен, ацетилен, ненасичені вугле­
водні, реакція приєднання, окиснення, якісна реакція 
на ненасичені вуглеводні, кратні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Методи 
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, наочні, репро ­
дуктивні, частково пошукові, практичні (розв’язування 
задач, виконання вправ), інтерактивні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв
І II. Вивчення нового матеріалу ........................... 23 хв
IV. Узагальнення та закріплення знань .................... 10 хв
V. Домашнє завдання ...................................2 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
II.  Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Які вуглеводні називають ненасиченими? У чому головна відмінність
їх від насичених вуглеводнів?
2. Зобразіть молекулярну, структурну і електронну формули етилену
й ацетилену.
3. Опишіть просторову будову молекул цих речовин.
4. Чи залежать будова молекул і фізичні властивості вуглеводнів від
типу зв’язків?
5. Охарактеризуйте фізичні властивості етилену й ацетилену.
Повідомлення теми уроку, визначення мети уроку.
ІII.   Вивчення нового матеріалу
1. Хімічні властивості алкенів і алкінів
Розповідь f учителя f f
Хоча за фізичними властивостями етилен і ацетилен подібні до мета-ну, але за хімічними властивостями вони відрізняються істотно. Головна
особливість ненасичених сполук на відміну від насичених схильність
до реакцій приєднання, в результаті яких до кожного атома Карбону при
подвійному або потрійному зв’язку приєднується атом або група атомів
і утворюється насичена (така, що не містить кратних зв’язків) сполука.
І етилен, і ацетилен реагують із воднем при нагріванні в присутності
нікелевого каталізатора, при цьому утворюється насичений вуглеводень
етан:
C C
H
H
H
H
C C H H
H H C C
H
H H
H
H H
H H
H H
C C
H
H H
H
H H
+
t,   Ni
+
t,   Ni
За аналогічною схемою ненасичені вуглеводні приєднують молекули
галогенів (хлору або брому).
Наприклад:
C C
H
H
H
H
B r B r C C
H
H H
H
B r B r
+
Для цієї реакції каталізатор не потрібний. Вона відбувається навіть
у водному розчині брому. При пропущенні етилену або ацетилену крізь
бромну воду (розчин брому у воді) її жовте забарвлення зникає. Цю реакцію
використають для якісного виявлення ненасичених вуглеводнів.
fДемонстраціяf добуванняf етиленуf таf знебарвлення f розчинівf f f
калій f перманганатуf іf бромноїf води
Суміш етанолу, сульфатної кислоти, піску (для рівного кипіння) обе-режно нагрівають, попередньо закривши отвір газовідвідною трубкою.
Інший кінець газовідвідної трубки занурюють у розчин бромної води або
калій перманганату. Розчин знебарвлюється.
Розповідь f учителя f f
Крім галогенів і водню ненасичені вуглеводні можуть також приєдну-вати молекули їхніх сполук галогеноводні. Приєднання відбувається так
само, як і в попередніх випадках:
C C
H
H
H
H
C C H H
H Cl C C
H
H H
H
Cl H
H Cl
H Cl
C C
H
H H
Cl
Cl H
+
+
Важливе промислове значення має реакція етилену з водою, в резуль-таті якої утворюється етиловий спирт. Каталізатором цієї реакції служать
кислоти:
C C
H
H
H
H
H O H C C
H
H H
H
O H H
+
H
2
SO
4
Ненасичені вуглеводні легко окиснюються сильними окисниками: вони
знебарвлюють водний розчин калій перманганату це ще одна якісна
реакція.
Спільна з алканами властивість ненасичених вуглеводнів реакція
горіння, в надлишку кисню вони згоряють, утворюючи вуглекислий газ
і воду. Реакцію горіння ацетилену застосовують у спеціальних ацетиленових
пальниках. Полум’я таких пальників має дуже високу температуру, понад
2000 °С, що дозволяє використовувати їх не тільки для зварювання металів,
а й для їх розрізання (рівняння учні записують самостійно).
2. Добування етилену та ацетилену
Розповідь f учителя f f
Етилен і етиленові вуглеводні утворюються при відщепленні водню від
насичених вуглеводнів, що входять до складу природного газу та нафти:
C C
H
H
H
H
H H C C
H
H H
H
H H
+
t,   Pt
Для добування алкінів необхідно від алкану відщепити дві молекули
водню:
CH CH H
26 22 2
2
t °, Pt
→ + .
У лабораторії етилен добувають нагріванням етилового спирту CH OH
25
з концентрованою сульфатною кислотою:
C H
2
C H
2
C H
2
C H
2
O H H
+
H
2
SO
4
H
2
O
Основний промисловий спосіб добування ацетилену нагрівання мета-ну до 1500 °С (піроліз метану):
234222 CH CH H
t °
→+.
У невеликих кількостях ацетилен можна добувати, додаючи по краплях
воду до кальцій карбіду:
CaCHOCaOHCH
22 2
22 2 +→()+↑.
Демонстраціяf добуванняf йf горіння f ацетилену f f
У пробірку до шматочка кальцій карбіду додають воду. Отвір пробірки
закривають газовідвідною трубкою. Газ, що виходить, обережно підпалю-ють. Слід звернути увагу учнів на характер полум’я.
IV.  Узагальнення та  закріплення знань
Бесіда f f
1. Реакції якого типу характерні для ненасичених вуглеводнів?
2. Назвіть спільні та відмінні ознаки в хімічних властивостях алкенів
і алкінів.
3. В чому істотно відрізняються хімічні властивості ненасичених вугле -воднів від насичених?
4. Які реакції є спільними для насичених і ненасичених вуглеводнів?
5. Яким чином можна відрізнити метан, етилен й ацетилен?
6. Яким чином можна відрізнити метан від суміші етану з етиленом?
Виконанняf завдань f f
1. Напишіть, використовуючи молекулярні формули, рівняння реакцій
взаємодії етилену й ацетилену: а) з воднем; б) бромоводнем; в) хло -ром.
2
*
. Напишіть рівняння реакцій взаємодії пропену з воднем, хлором,
хлороводнем.
3. Обчисліть об’єм водню, з яким взаємодіє: а) етилен масою 7 г; б) аце -тилен об’ємом 5,6 л.
4
*
. Термохімічне рівняння реакції горіння ацетилену має вигляд:
2542 2520
22 222
CH OCOHO += ++ кДж. Яка кількість теплоти виді-ляється при згорянні ацетилену об’ємом 1 л (за н. у.)?
5. Обчисліть об’єм етилену, що можна добути з етилового спирту масою
11,5 г. Який об’єм бромної води, в якій масова частка брому стано -вить 2 %, можна знебарвити цією кількістю газу?
V.   Домашнє завдання
1. Виконати завдання за підручником.
2. Підготувати повідомлення про поширення та застосування етилену
й ацетилену.
VI.  Підбиття підсумків уроку
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (05.02.2014)
Переглядів: 4587 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: