Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 1 Тема. Повторення основних питань курсу хімії 8 класу. Склад і властивості основних класів неор -ганічних сполук.


Урок 1
  Тема. Повторення основних питань курсу хімії 8 класу. Склад і  властивості основних класів неор -ганічних сполук.
Мета: відновити в пам’яті учнів основні хімічні поняття; повто­
рити та узагальнити знання про основні класи неорга ­
нічних сполук, їх хімічні властивості та  взаємозв’язок;
формувати мотивацію до навчання хімії, розвивати
творчу уяву учнів; залучити учнів до спільної діяль­
ності.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І.  Менде лє­
єва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд напру­
ги металів, друкований дидактичний матеріал.
Базові поняття
та  терміни:
основні класи неорганічних сполук, кислота, оксид,
основа, сіль, генетичний зв’язок між основними кла­
сами неорганічних сполук.
Тип уроку: урок повторення та  узагальнення знань.
Методи
навчання:
словесно ­ наочні, репродуктивні, частково пошуко­
ві, творчі, практичні (розв’язання задач і  вправи,
інтерактивні,  методи  самоконтролю  та   взаємо­
контролю.
структура уроку
     І.     Організаційний     етап    ................................. 7     хв
     ІІ.     Мотивація      навчання     ................................. 5     хв
    ІІІ.     Актуалізація      опорних     знань ........................... 3     хв
     IV.     Повторення     та     узагальнення      знань ..................... 25     хв
     V.     Домашнє      завдання ...................................2     хв
    VI.     Підбиття      підсумків      уроку     ............................. 3     хв
5
хід уроку
І.   о рганізаційний етап
На     початку      першого     уроку      вчитель      проводить      первинний     інструктаж     
з      охорони      праці      та     безпеки      життєдіяльності     при      роботі      в      кабінеті      хімії,     
про      що     робиться     запис      у      журналі     реєстрації      інструктажів      відповідно     до    
Положення     про      порядок     проведення     навчання     і     перевірки      знань      з     питань    
охорони      праці      в     закладах,      установах,     організаціях,      підприємствах,     підпо -рядкованих     Міністерству    освіти     і    науки     України    (Наказ    Міністерства    освіти     
і     науки      України     від     18.04.2006     №     304).
Учитель    пояснює    вимоги    до    робочих     зошитів,    зошитів     для     тематичного    
оцінювання,     рекомендує      підручники      та     навчальні      посібники.
ІІ.  Мотивація навчання
Пропонуємо     використати     інтерактивну      технологію      «Поняття      про…».
У     непрозорий      пакет      збираються      невеликі     речі,     які     можуть     мати     певне     
відношення      до     понять,      що     вивчалися     в     попередніх     класах,      або      до     понять,     
що     будуть     вивчатися      у     9     класі.      Учителеві      слід      продумати     перелік      таких     
речей      та     завчасно     їх      підготувати.     Це     можуть     бути:      порожня     склянка     з     ети -кеткою    від    будь-якого    розчину,    електрична     лампочка,    газова    запальничка,     
мінеральна     вода     в      пластиковій     пляшці      із      зазначенням     вмісту     хімічних    
елементів      на     етикетці,      упаковка     вітамінів     з     мікроелементами,      пакетик      із     
лимонною     кислотою,     пачка      з     питною      содою,     іржавий     цвях,      мідна      монета    
або      пластинка,     що     позеленіла,     зошит     у      поліетиленовій     обгортці,     нейло -нова     хустинка     або      пластмасовий      гребінець,      черевик      зі      штучної     шкіри     на    
резиновій      підошві      або      резиновий     м’ячик,      картоплина,     шматочок     цукру,    
бутерброд      у      поліетиленовій     плівці.     Можна     вигадати     якусь      історію      щодо    
появи      пакета     в     кабінеті      хімії.
Учитель     пропонує     учням     по     черзі     витягати     з     пакета     певну      річ     і     приду -мувати     свою     асоціацію      цієї      речі      з     хімічними     поняттями.      Учитель     звертає     
увагу      дітей     на     поняття,     що     будуть     вивчатися      в     новому     навчальному     році.    
Підбиваючи      підсумки     виконання     вправи,      слід      надати     учням     можливість    
висловити     свої      враження      щодо     виявленого     зв’язку      побутових      речей      із      хі -мічними     поняттями.
ІІІ.   Актуалізація опорних знань
Учитель     оголошує      тему     уроку      та     його     мету.
Проводиться     бесіда      для      актуалізації      знань      про      основні      класи      неорга-нічних     сполук.      Під     час     бесіди      заповнюються      порожні     клітинки     в      схемі,     яка      заготовлена      на     дошці.
Неорганічні      речовини
Метали
Неметали
Несолетворні Кислі Оксигено-вмісні
Амфотерні Середні
Нерозчинні Основні
Основні
класифікація неорганічних речовин
Бесіда f f
1.    На      які     типи     поділяються     неорганічні      речовини?
2.    Скільки     класів     неорганічних     сполук     вам      відомо?
3.    Назвіть     основні      класи      неорганічних     сполук.
Учитель    записує     на    дошці     загальні    формули    основних    класів    неорганіч -них     сполук    і    просить     учнів     назвати     відповідний     клас,    дати    його    визначення     
та     навести      приклади.     Учні     роблять      записи     у     вигляді      таблиці      або      схеми.
сполука оксиди  основи кислоти  солі
Загальна    
формула
EO
II
2
n
n
MeOH
I n
n
()
Приклади Na
2
O,         
CaO,         
Al
2
O
3
NaOH,         
Ca(OH)
2
,    
Al(OH)
3
HCl,         
H
2
SO
4
,         
HNO
3
NaCl,         
Na
2
SO
4
,         
NaNO
3
Продовжується     бесіда      щодо     класифікації     неорганічних     сполук     і     доза-повнення     схеми      на     дошці.
4.    Які     види     оксидів      вам      відомі?
5.    За     якими     ознаками      можна     класифікувати     кислоти?     За     якими     озна-ками     можна     класифікувати     основи?
7
6.     Назвіть    принцип    розподілу     речовин,    який    найчастіше    повторюється     
при      їх      класифікації.
IV.  Повторення та  узагальнення знань
1.     Основні    класи     неорганічних    сполук,     
їх     склад     та    хімічні     властивості
Учитель     пропонує     повторити     правила,     за      якими     складаються     формули    
та    назви     неорганічних    сполук.     Організується     індивідуальна     робота    за      двома     
варіантами.     Перевірка     здійснюється    за     зразками,     які    заздалегідь    заготовлені     
вчителем     на     дошці,     шляхом      самоконтролю      або      взаємоконтролю     в     парах.    
Можливе    виконання    завдань     біля    дошки    двома     учнями.    Складання    формул,    
що     визвали      утруднення,     обговорюються.
Варіантf 1
Із      наведених     формул     речовин      випишіть      окремо     формули     оксидів,     кис -лот,      основ      і     солей      та     дайте      їм     назви      (усно):     NaOH,     HBr,     K
2
SO
4
,     Ca(OH)
2
,    
H
3
PO
4
,     ZnO,     Fe(OH)
3
,     H
2
S,      CuСО
3
,     SO
3
,     Ba(NO
3
)
2
,     Na
2
О.
Варіантf 2
Складіть     формули     таких      речовин:     магній     гідроксид,     цинк     нітрат,     алю -міній     сульфат,     калій      карбонат,      сульфітна      кислота,     фосфор(V)      оксид.
Для      повторення     хімічних     властивостей     основних     класів     неорганічних    
сполук     організовується      робота     за      різновидом     інтерактивної  технології
«Синтез думок».
Клас     розподіляється     на     чотири     групи      по     4–5      учнів.      На     великих     арку-шах     паперу     слід      заготувати     чотири     таблиці      з     характеристикою     хімічних    
властивостей     одного     з     класів     неорганічних     сполук     (табл.      1–4).     У     таблицях     
необхідно      пропустити     деякі      слова      та     формули,     які     учні     під     час     роботи     по-винні      будуть     відновити.     Таким     чином     групам     будуть     надані     підказки,      що    
дозволить     створити    сприятливі    умови     для     відновлення     в    пам’яті     інформації    
про      хімічні     властивості      сполук.
Групи     отримують    завдання:     за     одну    хвилину    переглянути    та    допов     нити    
надану    інформацію,    вписавши     в    таблиці     необхідні    слова     або     формули.    Кожна    
група      робить     записи     певним     кольором.      Через      хвилину     групи      обмінюються    
аркушами     по     колу     й     виконують     те      саме     завдання,      але      для      іншого      класу     
неорганічних     сполук.      Так      повторюється      доти,      поки     аркуш     не     повернеться     
до    групи,    яка     починала    з    ним     працювати.     Групи     перевіряють,    обговорюють    
та    коригують    записи,     вибирають    спікера.     Кожній    групі     надається     одна    хви -лина     для      надання     стислої      інформації     щодо     хімічних     властивостей     певного     
класу      неорганічних     сполук.      Аркуші     вивішуються     для      загального     корис -тування.     Спікер     кожної     групи      повинен      також     визначити     ступінь      вкладу    
інших     груп     у     заповнення      таблиць.
Пропонуємо      варіанти     таблиць.
8
Таблиця 1
хімічні властивості оксидів
основні амфотерні кислотні
Взаємодіють     із      …    
з     утворенням      …     і     води:
CaO      +     …     →     CaCl
2
     +     …
Взаємодіють     із      кисло -тами     і     основами      з     утво-ренням      …     і     …:
ZnO      +     …     →     ZnCl
2
     +     …;
ZnO      +     …     →     Na
2
ZnO
2
     +     …
Взаємодіють     із      …    
з     утво    ренням      солей     
і     …:
SO
3
     +     Ca(OH)
2
     →     …     +     …
Оксиди     лужних      і     луж-ноземельних     елемен-тів     взаємодіють      із      …    
з     утворенням      лугів:
CaO      +     …     →     Ca(OH)
2
.
Інші     з     …     не     реагують:
…     +     H
2
O     ≠
З     водою      …     взаємодіють Взаємодіють     із      …    
з     утворенням      кислот    
(за     виключенням     
силіцій      оксиду):
SO
3
     +     …     →     H
2
SO
4
;
…     +     H
2
O     ≠
Взаємодіють     із      …     окси-дами     з     утворенням      …:
CaO      +     CO
2
     →     …
Взаємодіють     із      …     і     …    
оксидами      і     один     з     од-ним:
ZnO      +     …     →     ZnCO
3
;
ZnO      +     …     →     CaZnO
2
;
ZnO      +     Al
2
O
3
     →     Zn(AlO
2
)
2
Взаємодіють     з     …    
оксидами      з     утворен -ням      солей:
CaO      +     …     →     CaSO
4
Таблиця 2
хімічні властивості кислот Приклади рівнянь реакцій
Змінюють      забарвлення     … Лакмус     у     кислотах     —     …,
Метилоранж     —     …,
Фенолфталеїн     —     …
Взаємодіють     із      …,     що     стоять     у     ви-тискувальному     ряду     …     водню
Zn     +     …     →     ZnSO
4
     +     …↑
Взаємодіють     із      основними     оксида-ми     з     утворенням      …     і     …
…     +     …     →     CuSO
4
     +     H
2
O
Взаємодіють      із      …     з     утворенням     …     і     … …NaOH     +     …     →     Na
3
PO
4
     +     3…
Взаємодіють     із      …,     якщо      викону-ється      хоча     б     одна     умова      перебігу    
реакцій      обміну
…     +     BaCl
2
     →     BaSO
4
↓     +     …;
2HCl     +     …     →     FeCl
2
     +     H
2
S↑;
2HNO
3
     +     CaCO
3
     →     …     +     CO
2
↑     +     …
Таблиця 3
хімічні властивості основ
луги нерозчинні у   воді основи
Змінюють      забарвлення     … …     змінюють      забарвлення     …
Взаємодіють     із      …     з     утворенням      …    
і     …     (реакція     нейтралізації):
…     +     H
2
SO
4
     →     K
2
SO
4
     +     …
Взаємодіють     із      …     з     утворенням      …    
і     …     (реакція     нейтралізації):
Fe(OH)
2
     +     H
2
SO
4
     →     …     +     …
9
луги нерозчинні у   воді основи
Взаємодіють     із      …     оксидами:
…     +     CO
2
     →     Na
2
CO
3
     +     …
Взаємодіють     із      …     оксидами      (ангі-дридами     сильних     кислот):
Cu(OH)
2
     +     SO
3
     →     …     +     …H
2
O.
Взаємодіють     з     амфотерними      …     і     …:
…     +     ZnO      →     Na
2
ZnO
2
     +     H
2
O;
…     +     Al(OH)
3
     →     KAl(OH)
4
Взаємодіють     з     …,     якщо      викону-ється      хоча     б     одна     умова      перебігу    
реакцій      …:
…     +     CuSO
4
     →     Cu(OH)
2
↓     +     …;
NaOH      +     NaHCO
3
     →     Na
2
CO
3
     +     …
Гідроксиди     лужних      металів     стійкі     
до     нагрівання,      гідроксиди     лужно-земельних     металів     …,     але      за      більш     
високої      температури,     ніж      нероз -чинні      гідроксиди:
Ca(OH)
2
    
t °
→     …     H
2
O.
При     нагріванні     …:
…     →     FeO      +     H
2
O
Таблиця 4
хімічні властивості солей Приклади рівнянь реакцій
Взаємодіють     із      …,     якщо      утворюєть-ся     слабкіша      або      нестійка     кислота,    
або      осад
…     +     HCl     →     KCl     +     H
2
S↑;
CaCO
3
     +     …     →     CaCl
2
     +     …↑     +     H
2
O;
СаСl
2
     +     K2СO
3
     →     …↓     +     …;
Взаємодіють     із      …,     якщо      утворюєть-ся     …     гідроксид
…     +     NaOH      →     Cu(OH)
2
↓     +     …
Вступають     у     реакції     обміну     між     
собою,     якщо      утворюється     …
AgNO
3
     +     …     →     AgCl↓     +     NaNO
3
;
BaCl
2
     +     Na
2
SO
4
     →     …↓     +     …
Більшість      солей      при      …     розклада-ються      на     …
CaCO
3
    
t °
→     CaO      +     …↑;
CuSO
4
    
t °
→     …     +     SO
3

2.     Генетичний    зв’язок    між    основними    
класами    неорганічних    сполук
Учитель     нагадує      учням     про      генетичний      зв’язок      між      основними     класа -ми     сполук.      Повторювати     цей      матеріал     зручніше      за      допомогою     таблиці      або     
Закінчення табл. 3
10
схеми,     якою     користувалися     при      вивченні     генетичного      зв’язку      на     уроках    
у     8     класі.      Після      повторення     теоретичного     матеріалу      організовується      інди-відуальна     робота    за     двома     варіантами.     Перевірка     здійснюється    за     зразками     
відповідей     на     дошці      шляхом      самоконтролю      або      взаємоконтролю     в     парах.
O
2
O
2
H
2
H
2
O
Прості речовини илате ме Н илате М
Основні оксиди
Кислотні оксиди
Гідрати оксидів
Бінарні сполуки�
оксиди
Основи   Кислоти
Солі Солі Солі
Кислота
Основи  
Солі
Солі
Неметал Метал
Кислотний
оксид
Основний
оксид
Солі
Солі
Основний
оксид
Кислотний
оксид
Сіль Сіль
(бінарні
сполуки)+ +
+
+
H
2
O +
+
+ +
+
+
+
+ +
+ +
Хімічні елементи
Металічні Неметалічні
Кислота + Луг +
Іншим    варіантом     проведення    цього     етапу     може    бути    виконання    завдань     
біля     дошки     двома      або      чотирма     учнями      одночасно.     У     цьому      разі      завдання    
слід      роздрукувати      і     роздати      на     кожну     парту.     Учні     на     місцях     можуть     вико-нувати     завдання     за      своїм      вибором.     Після      виконання     завдань      проводиться    
їх      обговорення.
Варіантf 1
1.    Із     наведеного     переліку     речовин      випишіть      ті,     які     складають     генетич -ний      ряд      Сульфуру:     Na,     H
2
SO
4
,     SO
3
,     AlCl
3
,     S,      H
3
PO
4
,     SO
2
,     N
2
,     Na
2
SO
4
,    
P,     MgO,     BaSO
4
.     Складіть     схему      взаємозв’язку      частинок     ряду,      дайте     
їм     назви.
2.    Напишіть     рівняння     реакцій,     за      допомогою     яких     можна     здійснити     
такі      перетворення:
Cu     →     CuS      →     CuO      →     CuSO
4
     →     Cu(OH)
2
     →     CuO.
Варіантf 2
1.    Складіть      генетичний      ряд      сполук     металічного      елемента     Магній.     На-звіть     усі     утворені     сполуки,     визначте     класи,     до     яких     вони     належать.
11
2.    Напишіть     рівняння     реакцій,     за      допомогою     яких     можна     здійснити     
такі      перетворення:
C     →     CO     →     СО
2
     →     K
2
CO
3
     →     CaСO
3
     →     CO
2
.
V.   Домашнє завдання
1.    Повторити     тему     «Будова      атома».
2.    Написати     рівняння     реакцій,     за      допомогою     яких     можна     здійснити     
такі      перетворення:
Fe     →     FeS      →     FeO      →     FeSO
4
     →     Fe(OH)
2
     →     FeO.
     Указати      назви      сполук     та     клас     неорганічних     сполук,      до     якого      вони    
належать.
3.    Яку     кількість     речовини     фосфору     необхідно      спалити      для      одержання    
0,05     моль     фосфор(V)      оксиду?
VІ.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     пропонує     учням     оцінити      особисту     діяльність     під     час     уроку     
та     виставити      оцінки     в     зошитах     за      12-бальною      шкалою      за      двома      показни -ками:      «Виконання     навчальних      завдань»     і     «Співпраця      в     групі».

Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 1857 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: