Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 13 Тема. Практична робота № 2 «Реакціїйонного обміну в розчинах електролітів».


Урок 13
  Тема. Практична робота № 2 «Реакціїйонного обміну в  розчинах електролітів».
Мета: закріпити знання про умови перебігу реакцій іонного
обміну в  розчинах електролітів, а   також навички скла­
дання йонних рівнянь реакцій; формувати навички
дослідницької роботи; розвивати вміння спостерігати
та  робити висновки.
Матеріали: розчини натрій карбонату, калій хлориду, кальцій хло­
риду, барій хлориду, магній хлориду, натрій сульфату,
натрій сульфіту, аргентум нітрату, хлоридної та  суль­
фатної кислот, натрій або калій гідроксиду, лакмусу
або метилоранжу.
обладнання: штатив з  пробірками, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності со ­
лей, кислот і  основ у   воді.
Базові поняття
та  терміни:
розчини, розчинена речовина, йони, катіони, аніони,
розчинність, сильні та   слабкі електроліти, йонні рів­
няння, реакція обміну.
Тип уроку: урок закріплення знань, практична робота.
Методи
навчання: словесні, репродуктивні, дослідницькі.
структура уроку
     І.     Організаційний     етап    ................................. 2     хв
     ІІ.     Актуалізація      опорних     знань ........................... 5     хв
    ІІІ.     Виконання      практичної     роботи    ........................ 32     хв
     IV.     Домашнє      завдання ...................................2     хв
     V.     Підбиття      підсумків      уроку     ............................. 4     хв
хід уроку
І.   о рганізаційний етап
Учитель    з    лаборантом    до    початку     уроку     роздають    необхідне     обладнання     
й     зошити      для      практичних      робіт.      Учитель     повідомляє     форму     проведення    
уроку      та     його     тему,      просить      учнів      сформулювати     мету     уроку.
ІІ.  Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1.    Чому      реакції     обміну     в     розчинах     електролітів     називають     іонними?
2.    Назвіть     умови      перебігу     реакцій      іонного      обміну     в     розчинах     електро -літів.
3.    До      яких     класів     неорганічних     речовин      належать      речовини,      що     всту-пають      у     реакції     йонного      обміну?
77
4.    Як      записати     молекулярне     рівняння     реакції?     повне      йонне      рівняння    
реакції?
5.    Як      скласти      скорочене      йонне      рівняння     реакції?
6.     У    яких    випадках     формули    речовин     у    йонних    рівняннях    записуються    
у     вигляді      молекул?
Інструктаж f із f безпеки f життєдіяльності f f
Учитель     нагадує      учням     основні      правила      техніки      безпеки.
ІІІ.   Виконання практичної роботи
Учитель    пояснює    принципи     оформлення     результатів     практичної    роботи    
в     зошитах:
описати      дії     і     спостереження;      
скласти      молекулярні     та     йонні      рівняння     реакцій;      
зробити      висновки      щодо     умов     перебігу     реакцій.      
Учитель    роздає    інструктивні    картки    для     проведення    дослідів     і    організує     
роботу     в     групах.
Дослід 1.    У    дві    пробірки    налийте     по    1    мл    розчину     барій     хлориду.    В    одну    
пробірку    долийте     1    мл    розчину     натрій    сульфату,     в    другу      —    аргентум    нітра-ту.     Які     зміни      спостерігаються?     Чи     відрізняються      осади      в     обох     пробірках     
за      виглядом      та     складом?
Дослід 2.  У     три      пробірки     налийте      по     1     мл     розчину      натрій     карбонату.    
В     одну     пробірку     прилийте      декілька     крапель      розчину      хлоридної      кислоти,    
в     другу      —     1     мл     розчину      кальцій      хлориду,     в     третю      —     1     мл     розчину      калій     
хлориду.    Які    зміни     спостерігаєте?     Що    можна    сказати     про     повноту     перебігу    
реакцій      у     кожному     випадку?
Дослід 3.     У     чотири     пробірки     налийте      по     1     мл     розчину      сульфатної     кис -лоти     та     додайте      по     декілька     крапель      розчину      індикатору      (лакмусу      або     
метилоранжу).
У      першу     пробірку     краплями     додавайте     розчин     лугу     до     зміни      ко-льору      індикатору.     Як     змінюється      кислотність     середовища      при      цьому    
в      пробірці?
У    другу     пробірку    прилийте    1    мл    розчину     барій     хлориду.    Чи    відбувається    
реакція?     Як     змінюється      кислотність      середовища      при      цьому      в     пробірці?
У    третю     пробірку    прилийте     1    мл    розчину     натрій    сульфіту.     Що    спостері -гаєте?     Визначте    запах     у    пробірці.    Чи    відбувається    реакція?    За    якою    ознакою    
про      це     можна     судити?      Як     змінюється      кислотність      розчину      в     пробірці?
У     четверту     пробірку     прилийте      1     мл     розчину      магній     хлориду.     Чи     від-бувається      реакція      в     даному     випадку?      За     якими     ознаками      про      це     можна    
стверджувати?
Під     час     проведення     практичної     роботи     вчитель      спостерігає      за      діями     
учнів,      допомагає      в     разі      потреби.     Результати     дослідів      обговорюються.Після    
закінчення     роботи     учні     повинні      навести      порядок     на     робочих      місцях.
IV.  Домашнє завдання
Повторити     відповідний      параграф     у     підручнику.
V.   Підбиття підсумків уроку

Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 2336 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: