Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 11 Тема. Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації.


Урок 11
  Тема. Сильні та  слабкі електроліти.   
Ступінь дисоціації.
Мета: пояснити  поняття  «сильні  та   слабкі  електроліти»,
«ступінь електролітичної дисоціації»; розвивати нави ­
чки складання рівнянь реакції дисоціації; сформува­
ти вміння розпізнавати слабкі та  сильні електроліти
за  допомогою таблиці розчинності; розвивати вміння
встановлювати причинно­наслідкові зв’язки.
Матеріали: розчин хлороводневої та  оцтової кислот з  однаковою
концентрацією (приблизно 0,1   моль/л).
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделє­
єва, таблиця розчинності солей, кислот і   основ у   воді,
гальванометр, установка для демонстрації електро­
провідності розчинів.
Базові поняття
та  терміни:
розчини,  розчинність,  електроліти,  неелектроліти,
електролітична дисоціація, йони, електропровідність,
хімічний зв’язок, сильні й   слабкі електроліти, ступінь
дисоціації.
Тип уроку: комбінований.
Методи
навчання:
пояснювально ­ілюстративні, словесні, наочні; прак ­
тичні: розв’язування завдань; репродуктивні, частково
пошукові; дослідницькі; метод контролю.
структура уроку
     І.     Організаційний     етап    ................................. 2     хв
     II.     Перевірка      домашнього      завдання ........................ 7     хв
    IІІ.     Актуалізація      опорних     знань .......................... 10     хв
     ІV.     Вивчення     нового     матеріалу     ........................... 20     хв
     V.     Узагальнення     та     закріплення     знань ..................... 8     хв
    VI.     Домашнє      завдання ...................................2     хв
    VII.     Підбиття      підсумків      уроку     ............................. 3     хв
хід уроку
І.   о рганізаційний етап
ІІ.  Перевірка домашнього завдання
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці) f f
Учням,     що     відповідають,      додатково      задаються      теоретичні     запитання    
щодо     визначення      понять     «кислота»,     «основа»,      «сіль»     із      позицій      теорії     
електролітичної      дисоціації.
65
Експрес-контрольf (за f варіантами) f f
Варіантf 1
1.    Які     частинки     утворяться     при      дисоціації      нітратної     кислоти      HNO
3
?
а)      H
+
     і     NO
3

;     б)     H
+
,     N
+5
     і     O
–2
;          в)      NH
4
+
     і     O
–2
.
2.     Яка     з     речовин      у     водному      розчині      дисоціює     з     утворенням      йона     Cu
2+
?
а)      Cu(OH)
2
;     б)      CuCl
2
;     в)     CuCl.
3.    Укажіть     серед      перелічених      йонів      катіони.
а)      Mg
2+
;     б)      Cl

;     в)      I

;     г)      K
+
.
4.    Складіть      рівняння     дисоціації      таких      речовин:     натрій     ортофосфат,     
літій     гідроксид,     сульфідна      кислота,     купрум(ІІ)     нітрат.
Варіантf 2
1.    Які     частинки     утворяться     при      дисоціації      натрій     гідроксиду     NaOH?
а)      Na
+
,     O
–2
     і     H
+
;     б)     Na
+
     і     OH

;     в)     Na

     і     Н
+
.
2.    Яка     з     речовин      у     водному     розчині      дисоціює     з     утворенням      йона     Fe
3+
?
а)      FeCl
3
;     б)      FePO
4
;     в)      FeSO
4
.
3.     Укажіть      серед      перелічених      іонів      аніони.
а)      SO
4
2 −
;     б)      Mg
2+
;     в)      I

;     г)      K
+
.
4.    Складіть      рівняння     дисоціації      таких      речовин:     калій      нітрит,     барій     
гідроксид,     фосфатна     кислота,     ферум(ІІІ)      хлорид.
ІIІ.   Актуалізація опорних знань
Учитель     повідомляє     тему     уроку      й     просить      учнів      сформулювати     його    
мету.
Бесіда f f
1.     Які     частинки     є     носіями      електричного      струму     в     розчинах?
2.     Чому     в     розчинах     містяться      йони?
3.     Як      відбувається     процес     електролітичної      дисоціації?
4.     Дайте     визначення      поняттям      «електроліти»,     «неелектроліти».
ІV.  Вивчення нового матеріалу
1.     Сильні     та    слабкі     електроліти
Демонстрація f f
Збирається     установка      для      демонстрації     електропровідності     розчинів    
електролітів.     В      електролітичну      комірку      по     черзі     заливаються     розчини    
хлороводневої     й    оцтової     кислот    з     однаковими     молярними    концентраціями.    
Різницю     в     електропровідності     цих      двох     розчинів     можна     зафіксувати      за      ве-личиною     відхилення      стрілки      гальванометра     або      за      інтенсивністю      світіння    
лампочки,     включеної     в     ланцюг      установки.
Евристичнаf бесіда f f
Учням     пропонується     пояснити     результати     досліду.      Вони     висловлюють    
свої      міркування.     Учитель     ставить      допоміжні     запитання,     намагається      під-вести      учнів      до     розуміння     наявності      в      розчинах     хлороводневої      й      оцтової     
кислот     різної      кількості     йонів.
66
1.    У     розчині      якої     кислоти      електропровідність     більша?
2.    Які     частинки     є     носіями      електричного      струму     в     розчинах     кислот?
3.    Від      чого     може     залежати      величина      електропровідності     розчинів     при     
їх      однаковій      концентрації     та     однаковій      силі     струму?
Лекція f f
Учитель    пропонує    учням    під    час    лекції     робити    записи    в    зошитах    у    зруч-ному    для     них     вигляді     (тези,     таблиця,    графічна    схема     з    короткими    записами     
або      малюнками,     «опорна      схема»     або      «карта     пам’яті»).
Кислоти,    основи    та    солі     у    водних    розчинах    дисоціюють      —    розпадаються     
на     йони.
Електроліти,    що    практично    повністю    розпадаються     у    водному     розчині     на    
йони,     називають    сильними.    До    них     належать     усі    добре     розчинні    солі,    деякі     
кислоти     і    всі    розчинні    у    воді     основи    (гідроксиди     лужних     і    лужноземельних    
металів).     У     розчині      сильний     електроліт     перебуває      в     основному     у     вигляді     
йонів     (катіонів    і    аніонів);    недисоційовані    молекули    майже    відсутні.    Процес    
дисоціації      сильного     електроліту      проходить     практично     необоротно.
Кислоти    та    основи,     що    легко     дисоціюють     на    йони,     називають    сильними.    
Із      знайомих      вам      кислот     сильними      є     сульфатна     H
2
SO
4
,     хлоридна      НСl     і     ні -тратна     HNO
3
     кислоти.     У     розчинах     цих      кислот     міститься      велика     кількість    
йонів      Гідрогену      Н
+
.     Сильні     основи     називають     лугами.
електроліти
сильні
у розчині всі молекули речови -ни дисоціюють на йони
Кислоти
Сульфатна     H
2
SO
4
,
Нітратна     HNO
3
,
Хлоридна      HCl,
Бромідна     HBr,
Йодидна     HI
Основи
Гідрооксиди     лужних      і     лужнозе-мельних     металів     NaOH,     KOH,    
Ca(OH)
2
,     Ba(OH)
2
     тощо
Солі
Більшість      розчинних     солей
у розчині речовина дисоціює
частково, певна частка речовини
існує в  розчині у  вигляді молекул
Кислоти
Більшість      кислот:      сульфідна     
H
2
S,      фторидна     HF,     карбонатна    
H
2
CO
3
,     нітратна     HNO
2
,     фосфатна    
H
3
PO
4
,     оцтова     CH
3
COOH      тощо
Основи
Водний     розчин     амоніаку     NH
3
,    
нерозчинні     у     воді      основи
Солі
Деякі      солі,     наприклад    
меркурій(II)      хлорид     HgCl
2
слабкі
Малорозчинні    у    воді     кислоти,    солі     й    основи    також    можуть    дисоціювати    
на     йони,      але      кількість     цих      іонів      дуже     незначна.      Речовини,     які     при      роз-чиненні      у     воді      розпадаються      на     йони     лише      частково,      називають     слабкими     
електролітами.    До    них     належать    вода    і    багато    кислот,     наприклад    сульфідна     
H
2
S,     фторидна    HF,    оцтова    СН
3
СООН     тощо.     У    розчинах    слабких     електролітів    
67
поряд      із      йонами     присутні     і     недисоційовані     молекули,     тобто      в     порівнянні    
з      розчинами     сильних     електролітів     у      них      міститься      менше     заряджених     
частинок.      Нерозчинні     основи     також     відносять      до     слабких.
У    розчинах    слабких     електролітів     процес    дисоціації     відбувається     оборотно     —    
разом      із      розпадом     речовини     на     йони     (дисоціацією)      відбувається      і     об’єднання    
йонів     у     молекули     речовини     (асоціація).      Для      позначення     цього     в     рівнянні    
ставлять     знак     оборотності     —     дві     протилежно      спрямовані     стрілки:
HNOHNO
22
+−+ .
Залежність     сили     кислот     від     складу     кислотного     залишку     наведено     в     та-блиці.
Кислота
Формула     кислоти
n
Характер    
електроліту
H
m
EO
n+m
E(OH)
m
O
n
Сульфатна H
2
SO
4
S(OH)
2
O
2
2 Сильний
Сульфітна H
2
SO
3
S(OH)
2
O 1 Слабкий
Нітратна HNO
3
N(OH)O
2
2 Сильний
Нітритна HNO
2
N(OH)O 1 Слабкий
Карбонатна H
2
CO
3
C(OH)
2
O 1 Слабкий
Ортофосфатна H
3
PO
4
P(OH)
3
O 1 Слабкий
2.     Ступінь    дисоціації
Лекція f f
Силу     електролітів     кількісно      характеризує     ступінь      електролітичної      ди-соціації      a,     що     показує      частку     речовини,      яка      розпалася      в     розчині      на     йони.     
Ступінь      дисоціації      дорівнює     відношенню      кількості     молекул     або      кількості    
речовини,      що     розпалася      на     йони,      до     загальної      кількості     молекул     або      кіль-кості     розчиненої     речовини     n
0
:
α=
числомолекул щопродисоціювали
загальне исломолекулурозин
,
ччі
дисдис
==N
N
n
n
00
.
Ступінь      дисоціації      можна     виражати      не     тільки     в     частках      одиниці,     але     
й     у     відсотках:
α= ⋅
n
n
дис
0
100 %.
Вона     може     змінюватися     від     0      (дисоціація      відсутня)     до     1,      або      100      %    
(повна     дисоціація).      Чим     краще     дисоціює     електроліт,      тим      більший     ступінь     
дисоціації.     У     сильних     електролітів     ступінь      дисоціації      більший     0,3     (30      %),    
68
слабкі     електроліти      характеризуються      ступенем     дисоціації,     меншим     0,1    
(10      %).     Електроліти     з     проміжними     значеннями      ступеня      дисоціації      іноді     
називають     електролітами     середньої      сили.
Ступінь      дисоціації      —     величина      змінна.      Вона     залежить      не     тільки     від    
природи     електроліту,     але      і     від     його     концентрації     в     розчині.     Цю     залежність    
уперше     вивчив    Вільгельм     Оствальд,     і    зараз     її     називають    законом     розведення    
Оствальда:     при      розведенні     розчину      водою,     а     також     при      підвищенні     темпе -ратури     ступінь      дисоціації      збільшується.
Розв’язуванняf задачі f f
Задача.  В    одному    літрі    води    розчинили    5    моль    фтороводню.    Отриманий    
розчин     містить     йони     Гідрогену      кількістю      0,06     моль.     Визначте     ступінь      ди-соціації      фтороводню      у     відсотках.
V.   Узагальнення та  закріплення знань
Учитель    пропонує    учням    порівняти     записи    в    зошитах,     визначити    який    
вид      конспекту     вони     вважають      більш      доцільним     (тези,      таблиця,     схема).     
Двом     учням,     які     робили     записи     в     різних     видах,     пропонується     назвати      най -важливіші     факти      лекції.
Бесідаf для f закріпленняf матеріалу f f
1.    Що     означає      вираз      «ступінь     дисоціації      оцтової      кислоти      в     розчині      до-рівнює     0,013,     або      1,3     %»?
2.     Чому     дорівнює    ступінь     дисоціації     електроліту,    якщо     при     розчиненні    
його     у     воді      з     кожних      100      молекул     на     йони     розпалося:     а)      5     молекул,    
б)      80     молекул?
3.    Використовуючи      текст      підручника,      випишіть      окремо     по     три      при -клади:     а)      слабких      електролітів,     б)      сильних     електролітів     —     речовин,    
які     належать      до     різних     класів     неорганічних     сполук.
4.    У     переліку     речовин      підкресліть      слабкі     електроліти:     H
2
SO
4
;      Н
2
S;     
CаCl
2
;      Са(OH)
2
;      Fe(OH)
2
;      Al
2
(SO
4
)
3
;      Mg
3
(PO4)
2
;      H
2
SO
3
;      KOH;     KNO
3
;    
HCl;     BaSO
4
;     Zn(OH)
2
;     CuS,     Na
2
CO
3
.
VI.  Домашнє завдання
Виконати      завдання     за      підручником.
VІI.  Підбиття підсумків уроку

Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 2655 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: