Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 9 Тема. Урок узагальнення знань з теми «кількість речо ­вини. обчислення за хімічними формулами».


Урок 9
Тема. Урок узагальнення знань з теми «кількість речо ­вини. обчислення за хімічними формулами».
мета: повторити та узагальнити знання з теми «Кількість речо‑
вини. Обчислення за хімічними формулами», закріпити
вміння розв’язування задач за хімічними формулами
з використанням понять «кількість речовини», «моляр ‑
на маса», «молярний об’єм» та «відносна густина газів».
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен ‑
делєєва; дидактичний матеріал (за необхідності).
Базові поняття
та терміни:
Закон Авогадро, стала Авогадро, кількість речовини,
молярна маса, молярний об’єм, відносна густина
газів, моль.
Тип уроку: узагальнення знань.
методи  
навчання:
інтерактивні; репродуктивні, частково‑пошукові;
практичні   —  виконання вправ, розв’язування задач;
створення ситуації успіху.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 3     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 2     хв.
III.    Актуалізація      та     закріплення     опорних     знань .............. 15     хв.
ІV.     Узагальнення      та     систематизація     знань      та     вмінь .......... 20     хв.
1.   Розв’язування задач за хімічними формулами.
2.     Розв’язування задач на встановлення хімічної формули
речовини.
V.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VI.     Підбиття     підсумків      уроку ............................. 4     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання, перевірка готовності учнів до уроку.   f
Учитель     називає      тему     уроку      та     його     мету.
Клас    об’єднується    в    гетерогенні     групи     по    4—5    учнів.     У    кожній    групі     по-винен      бути     учень-консультант,     що     відповідає     за      роботу     групи.     Він     отримує     
карточку     консультанта,      в     якій     узагальнює     роботу     учнів      групи      на     різних    
етапах     уроку.
46
Карточка     консультанта:
Прізвище  
та ім’я   
учня
виконання
домашнього
завдання
Теоре­
тичний
залік
розв’язання   
задач
додат­
кові
бали
Само ­
оцінка
II.  Перевірка домашнього завдання
Перевірка      письмового     домашнього      завдання     проводиться     усно     у     формі     
взаємоперевірки     в     групах.      Консультант     занотовує      в     картку     бали     за     
домашнє     завдання.      За     повністю     правильно     виконане     домашнє     завдання    
виставляється      2     бали.
III.  актуалізація та закріплення опорних знань
Робота в групах   f
Теоретичний     залік      проводиться     в     групах.      Роздруковані     питання     нада-ються      в     групи.     Учні     по     черзі     відповідають     на     3     запитання.     Кожна     правиль -на     відповідь     оцінюється     в     1     бал.      Консультант     оцінює     відповіді     і     заносить    
кількість     балів     кожного     учня     в     картку.      Вчителю     необхідно      слідкувати     за     
правильністю      оцінювання      відповідей     у     групах.
Приклади питань:   f
1.     Дайте     визначення      поняттю     «кількість     речовини».
2.     Яку     розмірність      має      стала      Авогадро?     Чому     дорівнює     її      значення?
3.     Дайте     визначення      молярній     масі.
4.     Дайте     визначення      молярному     об’єму.
5.     В     яких     одиницях      вимірюється     молярна     маса     та     молярний      об’єм?
6.     Що     спільного      і     різного     між      поняттями     «молярна      маса»      і     «відносна     
молекулярна     маса»?
7.     Чи      має      сенс     вислів     «молярна      маса     атомів»?     Відповідь     поясніть.
8.     Сформулюйте     закон      Авогадро.
9.     Чому     дорівнює     молярний      об’єм      газу     за      нормальних      умов?
10.         Поясніть,      що     являє      собою      відносна     густина      газу.
11.         Який      фізичний     зміст      має      значення      відносної     густини      газу?
IV.  Узагальнення та систематизація знань та вмінь
1.     Розв’язування     задач     за    хімічними     формулами.
Учням    пропонується    перелік     задач     трьох     типів.     Учні    обирають     по    одній     
задачі      з     кожного     типу,      розв’язують      їх,     допомагаючи     одне     одному,      обгово-рюють     і     визначають      сутність      задач      певного      типу.      Консультант     занотовує     
в     картку     бали     за      розв’язування      задач      (2      бали     за      кожну     задачу).      Учителю    
слід      підготувати      картку     з     відповідями      всіх      задач.      Консультант     виставляє     
додаткові      бали     учням,     які     допомагали      іншим     учням     в     групі      в     розв’язанні     
задач.      У     кінці     роботи     здійснюється     загальне     обговорення      в     класі     способів     
розв’язування      задач      запропонованих      типів.
47
Приклади задач:   f
1 тип задач
1.     Обчисліть     масу     трьох      молей      кисню.
2.     Яка     кількість     речовини     заліза      міститься      у     зразку     заліза      масою    
140     г?
3.     Обчисліть     масу:     60210
21
, ⋅      молекул     сульфатної     кислоти      HSO
24.
4.     Визначте     молярну     масу     простої     речовини,      якщо      0,25     моль     її      мають    
масу     8    г.      Яка      це     може     бути     речовина?
5.     Обчисліть,      маса     якої     речовини     більше:      1     моль     негашеного     вапна     
CaO      або      1     моль     паленої      магнезії      MgO?
6.     Порівняйте     число      молекул     в     1    г     амоніаку     та     в     1    г     азоту.      В     якому    
випадку     й     у     скільки      разів     число      молекул     більше?
2 тип задач
1.     Визначте,     який     об’єм      за      нормальних      умов     займають      5     моль     метану    
CH
4
.
2.     Яку     кількість     речовини     становить      2,8    л     (н.    у.)     кисню?
3.     Обчисліть     масу     11,2    л     сірководню      HS2
     за      нормальних      умов.
4.     Чи      рівні     маси     та     об’єми     (за     однакових     умов)      мають     1,5     моль     CO
2
    
і     1,5     моль     O
2
?     Відповідь     підтвердьте      обчисленнями.
5.     Обчисліть    кількість    речовини    та    число     атомів    Оксигену,     що    міститься     
в     67,2    л     сірчистого     газу     SO
2
.
6.     Який     об’єм      займають      за      нормальних      умов:      а)      10    г     водню;     б)      10     моль    
водню?
3 тип задач
1.     Знайдіть      відносну     густину      гелію      і     неону:     а)      за      воднем;      б)      за     
повітрям.
2.     Знайдіть      відносну     густину      за      киснем     метану     CH
4
     та     азоту      N
2
.
3.     У     скільки      разів     кисень     важчий      за:     а)      водень;      б)      повітря?
4.     Маса      1    л     газу     за      нормальних      умов     дорівнює     1,251     г.      Обчисліть      гу-стину      цього      газу     за      воднем.
5.     Густина     невідомого     газу     за      киснем     дорівнює     2.      Чому     дорівнює     гу-стина      цього      газу     за      воднем?
6.     Густина     невідомого     газу     за      воднем     дорівнює     17.     Визначте     молярну    
масу     цього      газу.     Запропонуйте      його     хімічну      формулу.
2.         Розв’язування     задач     на    встановлення         
хімічної     формули    речовини.
Задачі     цього      типу     розв’язуються      як     додаткові      на     розсуд     учителя.     Учи -тель     надає      необхідні     пояснення.
1)     Зразок      сполуки     Карбону     з     Гідрогеном     масою     0,8    г     містить     0,05     моль    
речовини.      Знайдіть     молярну     масу     цієї      речовини     та     визначте     її      формулу.
2)     Густина    невідомого    газу    за     повітрям    1,656.    Обчисліть     масу    1    л    цього     
газу     за      нормальних      умов.      Який     газ     це     міг     би     бути?
48
3)     Визначте     формулу     сполуки     Сульфуру      з     Карбоном,     у     якій     масова    
частка     Сульфуру      84,21     %,     а     Карбону     —     15,79     %.
При    розв’язування     цієї     задачі     слід     пояснити    учням,    що    співвідношення     
кількості     атомів     у     формулі     речовини     (тобто      співвідношення      індексів)    
дорівнює     співвідношенню      кількості     речовини     атомів     елементів,     що     утво-рюють     речовину.      Так,     для      сполуки     Сульфуру      з     Карбоном     CSxy ():
xy n : = ( ) C :     n     (S)
Кількість    речовини    обчислюється,    виходячи     з    припущення,    що    загаль-на     маса     сполуки     дорівнює     100     г.
mm w CC ( ) = ( ) ⋅ ( ) =⋅ = сполукиг100 0 1579 1579 ,,     г
m
m
M
C
C
( ) =
( )
( )
== C
1579
12
1 315
,
,
г
г/моль
     моль
mm w SS ( ) = ( ) ⋅ ( ) =⋅ = сполукиг100 0 8421 8421 ,,     г
n
m
M
S
S
( ) =
( )
( )
== S
8421
32
263
,
,
г
г/моль
     моль
Отримані     значення      підставляємо     в     початкове      співвідношення      і     приво -димо     до     цілих      чисел:
xy:,:, : ==1315 26312
Таким     чином,     формула     сполуки     CS
2
.
4)     Визначте     формулу     сполуки     Хрому     з     Оксигеном,     у     якому     масова    
частка     Оксигену     дорівнює     48    %.
5)     В    оксиді    невідомого    одновалентного     металу    масова    частка    Оксигену    
становить      53,35     %.     Визначте     метал.     Напишіть      формулу.
6)     Сполуки     Карбону    і    Нітрогену     з    Оксигеном    за     однакових    умов    мають    
однакову     густину.     Визначте     формули     цих      сполук.
V.   д омашнє завдання
Самостійно    придумати    умову     задачі     з    використанням     понять    «кількість    
речовини»,     «молярна      маса»,     «молярний     об’єм»     або      «відносна      густина     
газів»      і     розв’язати     її.
VI.  Підбиття підсумків уроку
Учні    здійснюють     самооцінку     своєї    діяльності    на    уроці     за     5-бальною    шка-лою.    Консультанти     підводять     підсумки    роботи    в    групах,     оцінюють     діяльність    
окремих    учнів     і    групи     взагалі.     Учитель    підводить     підсумки    вивчення     теми.

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1114 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: