hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 8 Тема. відносна густина газів.


Урок 8
Тема. відносна густина газів.
мета: сформувати  уявлення  про  відносну  густину  газів,
вивести формулу для визначення відносної густини
газів; сформувати уміння обчислювати відносну гус ‑
тину газів, розв’язувати задачі з використанням цієї
величини; розвивати вміння порівнювати властивості
газоподібних речовин на прикладі визначення їх від ‑
носної густини.
обладнання: Періодична система хімічних елементів  
Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
маса, об’єм, густина, нормальні умови, молярна
маса, молярний об’єм.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні; репродуктивні, частко ‑
во‑пошукові, практичні  —  розв’язування задач.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 5     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 4     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ........................... 20     хв.
1.   Відносна густина газів.
2.   Обчислення з використанням відносної густини газів.
V.     Узагальнення     та     систематизація     знань     .................. 12     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.         Підбиття     підсумків      уроку     ............................ 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     учнів      до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Проводиться     експрес-контроль     уміння    розв’язувати    задачі     з    викори-станням    поняття     молярний     об’єм     газів.     Перевірка     здійснюється    у    формі     са -моконтролю      або      взаємоконтролю     за      відповідями,     які     надаються     вчителем.
і варіант.     Яку      масу     за      нормальних      умов     має      вуглекислий     газ     об’ємом     
5,6    л?
іі  варіант.     Який     об’єм      за      нормальних      умов     займає     азот     масою     56    г?
2.     Під     час     експрес-контролю      учитель      вибірково      перевіряє      виконання    
письмових     домашніх      завдань      у     зошитах.
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1)     За      якими     властивостями     можна     порівнювати     речовини?
2)     Порівняйте     два      гази:     кисень     і     вуглекислий     газ?      Який     з     цих      газів    
важчий?     Як     це     можна     визначити?
3)     Дайте     визначення      густини.
4)     Запишіть     формулу     для      визначення      густини.
5)     Які     параметри     впливають     на     густину      газів?
Мотивація   f
Для      визначення,      яка      речовина     важча     за      іншу,      зазвичай     використову-ють      густину.     Порівнюючи     властивості      газів,      можна     також     порівнювати     їх     
густину.     Але      для      цього      слід      мати     довідкові     дані     про      густину.     У     випадку    
з     газами     можна     зробити      висновки,      тільки     знаючи      формули     речовин.     Як    
це     можна     зробити?
Учитель     повідомляє     тему     уроку      і     просить      учнів      сформулювати     цілі     
уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
1.     Відносна    густина     газів.
Розповідь учителя   f
Припустимо,     що     кількість     речовини     n     деякого      газу     дорівнює     1     моль    
(н.    у.),      тоді      m    =    M,     VVm
=      і     формула     для      визначення      густини      набуває     
вигляду:
ρ=
M
V
m
.
А     для      молярної     маси     отримуємо     формулу:
MVp
m
= .
Ця    формула    використовується     для     визначення     молярних     мас    невідомих     
газоподібних     речовин      за      експериментальними     результатами      вимірювання    
їх      густини.     Оскільки     молярний      об’єм      газів     за      однакових     умов     —     величина     
постійна,     то     за      постійних      тиску      та     температури     (наприклад,      за      н.     у.)     гу-стина      газу     визначається     тільки     його     молярною      масою.     Це     дозволяє     ввести    
величину     відносної    густини     одного    газу    за     іншим,     котра     показує,    у    скільки     
разів     молярна     маса     одного     газу     відрізняється      від     молярної     маси     іншого:
D
M
M
A
B
B
A
B
A
( ) =
( )
( )
=
( )
( )
ρ
ρ
.
Оскільки     відносна     густина      є     відношенням     двох     величин     з     однаковою    
розмірністю,    то    сама    відносна    густина     є    безрозмірною     величиною.     Відносна    
густина      показує,     у     скільки      разів     один     газ     важчий      за      інший     за      даних      умов.     
Наприклад,     якщо      відносна     густина      вуглекислого     газу     за      воднем     дорівнює    
22     D
H
CO
2
2
22 ()=
(),    це    значить,    що    вуглекислий    газ    важчий     за     водень,     при -
43
чому     у     22     рази.     А     якщо      відносна     густина      метану     за      киснем     дорівнює     0,5    
D
O
CH
2
4
05 ()=
(), ,     це     значить,     що     метан      легший      за      кисень,      причому     у     два     
рази.
Говорячи     про      густину      газів,      зручно     порівнювати     їх      з     повітрям.      Серед -ня     молярна     маса     повітря      прийнята      такою,     що     дорівнює     29     г    /    моль.     Якщо     
молярна     маса     газу     менша     за      це     значення,      то     газ     легший      за      повітря.
2.     Обчислення     з    використанням    відносної    густини     газів.
Задача 1.     Обчисліть,     у     скільки      разів     азот     важчий      за      гелій.
Дано:
N
2
     та     He
Розв’язання:
Щоб     з’ясувати,      який     газ     важче      і     у     скільки      разів,     
необхідно      обчислити     відносну     густину      газів.
MN
2
21428 ()=⋅ =      г    /    моль.
D
M
M
He
N
N
He
2
2
28
4
7 ()=
()
( )
==гмоль
гмоль
/
/
.
Відповідь: Азот     важчий      за      гелій      у     7     разів.
D
He
N
2
()     —?
Приклади для закріплення:   f
1.     Обчисліть,      у     скільки      разів     вуглекислий     газ     важчий      за      кисень.
2.     Обчисліть     густину      амоніаку     NH
3
     за      воднем     і     за      повітрям.
3.     Чому     повітряні      кульки,      заповнені      воднем,      підіймаються     вгору?
4.     Поясніть,     чому     відносні      густини      всіх      газів     за      воднем     більше     1.
Задача 2.     Відносна     густина      газуватої     простої     речовини     за      повітрям    
дорівнює     2,45.     Обчисліть      молярну     масу     цієї      речовини.      Яка      це     може     бути    
речовина?
Дано:
D
пов
     X( ) = 245 ,
Розв’язання:
D
пов
X
X
X ( ) =
( )
( )
⇒ ( )
M
M
M
повітря
=    
=    D
пов
(г/моль)    · M (повітря)
MX( ) =⋅ = 2452971 ,гмоль гмоль //.
Якщо      молекули     невідомого     газу     складаються    
з    одного    атома,    то    такого    газу    не    існує.     Таким    чином,    
молекули     цього      газу     повинні      бути     двохатомні.     
У    цьому     разі     це    відповідає    хлору:     A
r
== −
71
2
355,Cl .
Відповідь: MCl
2
71 ()= гмоль / .
М     (Х)      —?
44
Приклади для закріплення:   f
1.     Знайти     молярну    масу    газу,    якщо     його    густина     за     воднем    дорівнює    15.
2.     Відносна      густина      газуватої     речовини     за      воднем     дорівнює    
8.      Обчисліть      молярну     масу     цієї      речовини     та     визначте     її      формулу,     якщо     
речовина     складається      з     Карбону     та     Гідрогену      і     атомів     Гідрогену      в     чотири    
рази     більше,      ніж      атомів     Карбону.
V.   Узагальнення та систематизація знань
Робота з таблицею   f
Учні     заповнюють      таблицю.      Цю     роботу     можна     провести     у     вигляді      еста -фети,     організувавши     дві     чи     три      команди     (учні      по     черзі     виходять     до     дошки    
і     заповнюють      таблицю).
варіант
Формула
газу
кіль ­
кість
речо­
вини,
моль
моляр­
на
маса,
г / моль
об’єм
газу,   
л
Число
моле­
кул
віднос ­
на гус­
тина   
за по­
вітрям
віднос ­
на гус­
тина   
за  
воднем
І
HS2
0,7
N
2
3
ІІ
CH
4
2,5
N
2
0,8
ІІІ
CO
2
1,8
CL
2
0,1
VІ. домашнє завдання
Підготуватися     до     теоретичного     заліку     з     теми.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     робить     висновки      щодо     навчальних      досягнень      учнів      при     
розв’язуванні     задач     з    використанням     понять    «відносна     густина     газів»,    «мо -лярна     маса»     та    «молярний    об’єм»    і    просить     дітей    висловитися    за     питаннями:
—     Які     нові     типи     задач      навчились     розв’язувати?
—     В     яких     ситуаціях      уміння     знаходити     відносну     густину      газів     може    
знадобитися     в     житті?

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 4838 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: