hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 7 Тема. розв’язання задач з використанням молярного об’єму газів.


Урок 7
Тема. розв’язання задач з використанням молярного об’єму газів.
мета: узагальнити та систематизувати знання про молярний
об’єм речовини; розвивати навички розв’язування за ‑
дач з використанням понять молярного об’єму, кіль ‑
кості речовини, маси та молярної маси; розвивати
вміння аналізувати умови задач та знаходити раціо‑
нальні шляхи розв’язування. Здійснити корекцію знань
та вмінь учнів щодо розв’язування задач за хімічними
формулами.
обладнання: Періодична система хімічних елементів  
Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
молярний об’єм, кількість речовини, об’єм, моль,
тиск, температура, нормальні умови, число молекул,
стала Авогадро.
Тип уроку: закріплення та корекції знань і навичок.
методи  
навчання:
репродуктивні, частково‑пошукові, практичні   —   
розв’язування задач, інтерактивні.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 5     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 5     хв.
IV.     Поглиблення     та     систематизація     знань .................. 30     хв.
V.     Домашнє     завдання ................................... 2     хв.
VI.     Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     налаштування     учнів      на     робочий      настрій.
Учитель     називає      тему     уроку,     його     план     і     мету.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Проводиться      перевірка      виконання     письмових     домашніх      завдань     
(усно      або      на     дошці).      Декілька     зошитів      із      домашнім      завданням     можна     до-ручити     перевірити     учню-консультанту.
2.     Проводиться      експрес-контроль      на     знання     формул     та     уміння     вико-ристовувати      поняття      «молярний     об’єм      газів»      для      проведення     найпрості -
39
ших     обчислення.      Перевірка      здійснюється     у     формі      самоконтролю      або      вза-ємоконтролю     за      відповідями,     які     надаються     вчителем.
і  варіант.   Обчисліть      об’єм,      що     займає     за      нормальних      умов     водень    
кількістю      речовини     0,1     моль.
іі  варіант.     Обчисліть      кількість     речовини,      що     міститься      за      нормальних     
умов     у     11,2    л     кисню.
ІII.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
—     Дайте      визначення      поняттю     «молярний     об’єм».
—     Сформулюйте      закон      Авогадро.
—     За    допомогою    яких    величин    можна    обчислити    молярний     об’єм     газу?
—     Які     умови      називають     нормальними?
—     Як     співвідносяться      один     градус     Кельвіна     та     один     градус     Цельсія?
—     За     якою     формулою     обчислюється      об’єм      газів?
—     За     якими     формулами     обчислюється      кількість     речовини     (з      викори-станням     числа      Авогадро,      маси,     об’єму)?
—     Чому     дорівнює     молярний      об’єм      газів     за      нормальних      умов?
—     Чому     дорівнює     стала      Авогадро?
IV.  Поглиблення та систематизація знань
1.   Поглиблення знань та вмінь.   f
Учням     пропонують      для      розв’язання      задачі      наступних     типів:
1.     Знайти     об’єм      газу     за      відомою      кількістю      речовини.
2.     Знайти     кількість     речовини     газу     за      відомим     об’ємом.
3.     Знайти     масу     певного      об’єму     газу.
4.     Знайти     об’єм      певної     маси     газу.
5.     Знайти     число      молекул     в     певному     об’ємі      або      в     певній     масі.
Для     організації    роботи    можна    використати    декілька    варіантів:     1)     фрон-тальна     робота:     два      учні     розв’язують      подібні     задачі      (а      і     б)      біля     дошки;     
2)      фронтальна     робота:     один     учень      біля     дошки     розв’язує     задачу,      позначе -ну     літерою      а),     в     класі     всі     учні     розв’язують      задачу,      позначену      літерою      б);    
3)      самостійна     робота     учнів      за      двома      варіантами.      Тексти     задач      слід      роздру-кувати     і     роздати      на     кожну     парту.     Учні,     що     правильно     і     швидко     виконують    
завдання,      отримують     звання     консультантів      і     можуть     допомагати      друзям.
Приклади завдань:   f
1.     а)     Обчисліть      об’єм      3,5     моль     хлору      (н.    у.).
б)    Обчисліть      об’єм      0,05     моль     водню     (н.    у.).
2.     а)     Яка      кількість     речовини     становить      5,6    л     (н.    у.)     водню?
б)    Яка     кількість     речовини     становить      2,24    л     (н.    у.)     кисню?
3.     а)     Яку      масу     за      нормальних      умов     матимуть     0,05    л     кисню?
б)    Яку     масу     за      нормальних      умов     матимуть     10    л     вуглекислого     газу?
4.     а)        Рідкий     кисень     перевозять     на     автомобілях      в     цистернах,    
що     вміщують      3,2    т     кисню.     Який     об’єм      за      нормальних      умов     займе     
газоподібний     кисень     такої      маси?
40
б)    Балон     зі      зрідженим     воднем     вміщує      0,5    кг     водню.     Який     об’єм      за     
нормальних      умов     займе      водень     такої      маси?
5.     а)        Скільки      молекул     кисню     міститься      за      нормальних      умов     в     одному    
кубічному     метрі     та     в     одному     кілограмі      цієї      речовини?
б)    Де    міститься     більше    молекул    амоніаку     —     в    100     г    або     в    100     л    (н.    у.)?
2.   Систематизація знань.   f
Завдання.      Запропонуйте      схему,     яка      відображає     взаємозв’язок      між      ма-сою,     об’ємом      та     числом     частинок     речовини.
Для      виконання     завдання     учні     об’єднуються     в     групи      по     5—6     учнів.     
Розроблені     схеми      презентуються     всьому     класу,     захищаються      та     обговорю-ються.     Час     виконання:      завдання     5     хвилин.
3.   Виконання завдань творчого рівня.   f
Приклади      завдань:
1.     Скільки     молекул     перебуває      усередині      гумової      кулі     об’ємом      5,6    л    
(н.    у.),      заповненої     воднем?      Чи     зміниться      відповідь,      якщо      в     умові      завдання    
водень     замінити     на:     а)      азот;     б)      невідомий     газ;      в)      водопровідну     воду?
2.     Є    два     гази,    узяті    за     однакових    умов:     10    л    метану     CH
4
    і    20    л    хлору      Cl
2
.    
В     якому     з     них      міститься      більше     молекул,     а     в     якому     —     більше     атомів    
і     у     скільки      разів?
3.     Знайти     молярну     масу,     якщо      маса     1    л     газу     дорівнює     1,25    г     (н.    у.).
4.     У     чотирьох     однакових     посудинах     містяться      однакові     маси     наступ-них      газів:      амоніак      NH
3
,     азот     N
2
,     сірчистий      газ     SO
2
,     кисень     O
2
.     В     якій    
посудині     міститься      більше     за      все     молекул?
5.     Яким     чином     за      допомогою     закону     Авогадро     можна     довести,     що     мо-лекули     кисню,     азоту,      водню     складаються     з     двох     атомів?
V.   д омашнє завдання
Повторити     параграф     підручника.
VI.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     робить     висновки      щодо     навчальних      досягнень      учнів      при     
розв’язуванні      задач.      Учитель     просить      дітей     відповісти     на     питання:     Які    
факти,     що     відкрились     під     час     розв’язування      задач,      здалися      вам      цікавими    
або,      навіть,     дивовижними?     Чи     зробили      ви     якісь     особисті      відкриття?

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 1666 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: